info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Bylo plošné testování na Slovensku ve skutečnosti nepřiznaná studie na lidech?

Dne 4.12.2020 byla na distribučním serveru pro vědecké předtisky medRxiv publikovaná studie

Účinnost celopopulačního screeningu založeného na rychlých antigenních testech při snižování prevalence infekce SARS-CoV-2 na Slovensku

Studie byla financována ze zdrojů Welcome Trust, Royal Society, vládou Spojeného království, Britským národním institutem pro výzkum zdraví, Evropskou unií a Nadací Billa a Melindy Gatesových.

Překlad části

Abstrakt:

Nefarmaceutické intervence byly celosvětově široce používány k omezení přenosu SARS-CoV-2, ale rovněž představují enormní sociální a ekonomickou zátěž pro populace. Uvádíme výsledky nedávného hromadného testování pro SARS-CoV-2 na Slovensku, kde byly použity rychlé antigenní testy ke screeningu celé populace a k izolaci infekčních případů společně s jejich členy domácnosti. Prevalence detekovaných infekcí se během jednoho týdne snížila o 58% (95% CI: 57-58%) ve 45 krajích, které byly podrobeny dvěma kolům hromadného testování. Po přizpůsobení geografickému seskupení a rozdílům v návštěvnosti a epidemiologické situaci v době prvního kola se to změnilo na 61% (95% CI: 50-70%). Po započítání odhadované míry růstu infekce 4,4% (1,1-6,9%) denně v týdnu před masovou testovací kampaní a odpovídajícího očekávaného růstu prevalence infekce byl odhadovaný pokles prevalence ve srovnání se scénářem absolutního růstu 70% (67-73%). Pomocí modelu mikrosimulace zjistíme, že tento pokles nelze vysvětlit pouze opatřeními pro kontrolu infekce, která byla zavedena v týdnech před intervencí, ale vyžaduje další vliv izolace a karantény členů domácnosti s pozitivními testy během masové testovací kampaně.


Ve světle našeho nedávného příspěvku Jsou důkazy o asymptomatickém šíření COVID-19 významně zveličené?, kde detailní analýzou publikací dokládáme, že údajný asymptomatický přenos je založen na 7 NEPROKÁZANÝCH PŘÍPADECH, se jeví celá tato studie a diskuze autorů nad jejími výsledky naprosto zcestná. Pokud nedochází k asymptomatickému přenosu, jak by mohlo testování nespolehlivými testy (jejichž nevhodnost pro diagnostiku popisujeme například i zde) a následná karanténa chudáků s pozitivním výsledkem ovlivnit šíření něčeho, co zdraví lidé dle všeho nešíří?!

Autoři studie použili pro vyhodnocení vlivu antigenních testů na změnu prevalence onemocnění COVID-19 po provedení plošného testování matematické modely mikrosimulace. Matematický model se stal nekriticky uctívanou modlou celé „covidemie“. Nejznámějším reprezentantem monstrózní nepřesnosti matematických modelů se stal Neil Ferguson, na jehož predikcích začaly postupně jednotlivé vlády světa přijímat na jaře 2020 drakonická opatření. Modely pracují od začátku vyhlášení pandemie se vstupními daty, která však nemají reálný základ. Virus SARS-CoV-2 nebyl k dnešnímu dni řádně izolován ani sekvenován, neexistuje pro to jediný záznam v dostupné odborné literatuře a ani světové zdravotnické instituce nejsou schopny takový záznam poskytnout. Neexistuje tedy vědecký důkaz o fyzické existenci „nového viru“, ani o jeho příčinné souvislosti k onemocnění, které se nazvalo COVID-19. Klinické příznaky připisované tomuto „novému onemocnění“ jsou známé z jiných onemocnění a mají své objektivní příčiny.


Dále z překladu studie

Prohlášení autora:

Potvrzuji, že byly dodrženy všechny příslušné etické směrnice a že byla získána veškerá nezbytná schválení IRB a / nebo etické komise.

Podrobnosti o orgánu IRB / orgánu dozoru, který poskytl schválení nebo výjimku pro popsaný výzkum, jsou uvedeny níže:

Byly použity pouze veřejně dostupné údaje, a proto není nutná žádná výjimka.

Byl získán veškerý potřebný souhlas pacienta / účastníka a byly archivovány příslušné institucionální formuláře.


Je to velmi sebevědomé vyjádření autora. Zvláště když víme, jak informovaně a dobrovolně testování na Slovensku skutečně probíhalo. Zde je výběr z několika nesouhlasných příspěvků, které se vyskytují pod samotnou studií v komentářích:

„Ve svém komentáři jste správně poukázali na to, že prohlášení o informovaném souhlasu je velmi pochybné. Podle mého názoru je toto prohlášení také pochybné: „Potvrzuji, že byly dodrženy všechny příslušné etické směrnice a že byla získána veškerá nezbytná schválení IRB a / nebo etické komise.“ Pokud vím, žádný testovaný subjekt nepodepsal informovaný souhlas. Jak je možné, že etická komise schválila takový experiment bez informovaného souhlasu?“

Nebo:

„SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ? Autoři tvrdí, cituji: „Byl získán veškerý potřebný souhlas pacienta / účastníka a byly archivovány příslušné institucionální formuláře.“ Považuji toto prohlášení za velmi pochybné.

Nejsem si jistý, kolik z masově testovaných lidí podepsalo formulář o informovaném souhlasu a rád bych viděl, jak by to autoři dokázali. Osobně jsem oslovil několik účastníků a oni trvají na tom, že nic nepodepsali. Ale i kdyby někdo, nebo dokonce většina něco podepsali, jakou váhu by to mělo za daných okolností?

Lidé podrobení hromadnému testování (což technicky znamená těžbu biologického materiálu) s ohledem na to, že ti, kteří nepodstoupí, budou v karanténě na týden nebo dva – to znamená, že budou nuceni zůstat doma pod hrozbou pokuty až 1650 EUR (průměrný měsíční příjem na Slovensku je 1100 EUR brut), až na několik výjimek (např. nejbližší obchod s potravinami, drogerie a nezbytná zdravotní péče), ale rozhodně jim byl odepřen přístup na pracoviště bez jakékoli náhrady ztracené pracovní doby, jak od státu, tak od zaměstnavatele. [1] To podle mého názoru efektivně připomíná domácí vězení, a co je ještě horší v situaci ekonomické krize – se zveřejněnými hrozbami některých zaměstnavatelů, že netestovaní zaměstnanci mohou nakonec přijít o práci, což dále podkopává důvěru veřejnosti ve svobodu volby. [2]

Je známo, že trestní oznámení týkající se možného nátlaku, porušování zákonů o zdravotní péči, porušování lidských práv atd. byla postoupena státnímu zastupitelství. Ty je ještě třeba vyřešit. Beru na vědomí, že někteří lidé se testování zúčastnili skutečně dobrovolně, pravděpodobně však menšina, jak naznačuje nízká spolupráce (15%) s třetím kolem testování, kde byla již odstraněna karanténní hrozba. Pochybuji však, že činy za takovýchto okolností představují „souhlas účastníka“ podle norem existujících etických pokynů.“

Z výše popsaného se dá usuzovat, že došlo k porušení zásad medicínské etiky. Nejednalo se totiž pouze o plošné testování, nýbrž o vědecký experiment, a to s vědomím slovenské vlády, jejího ministra zdravotnictví a financovaný zahraničními institucemi a organizacemi (viz „Prohlášení o financování“ níže).

Přečtěte si článek, který k tomuto tématu napsal JUDr. Peter Weis z advokátní kanceláře Weis & Partners, se kterou na Slovensku spolupracujeme:

„Inými slovami, všetci účastníci masového testovania sa ho zúčastnili dobrovoľne, aj keď sa predseda vlády ospravedlnil po testovaní za jeho nedobrovoľnosť. Údajne by mali byť informované súhlasy aj archivované. Každý účastník vie, ako je to s pravdou v tomto ohľade.

Ak ste sa teda zúčastnili tohto vedeckého experimentu, MÁTE nárok na odmenu za účasť na tomto pokuse. Ak sa k peniazom nedostanete na základe výzvy, kontaktujte svojho advokáta. Nešlo totiž o testovanie, ale plánovaný vedecký experiment na ľuďoch, pri ktorom neboli údajne porušené etické princípy. Na toto sa však pozrime osobitne zblízka.

Norimberský kódex[1] je súbor zásad medicínskej etiky pre experimenty na ľuďoch, ktorý vznikol ako dôsledok súdu s vojnovými zločincami na norimberskom súde po skončení druhej svetovej vojny.“

Vyvstává zde otázka, jaké další nepřiznané studie provádí ministerstvo Slovenské a České republiky na nic netušící populaci, a to jak s testováním, tak i/nebo s očkováním.

Dále z překladu studie

Prohlášení o financování

Martin Pavelka je zaměstnancem slovenského ministerstva zdravotnictví. Marek Krajči je lékař, člen slovenské vlády a slovenský ministr zdravotnictví. Stefan Flasche je podporován Sir Henry Dale Fellowship společně financovaným Wellcome Trust a Royal Society (číslo grantu 208812 / Z / 17 / Z). Sebastian Funk, Sam Abbott a Katharine Sherratt jsou podporováni Wellcome Trust (210758 / Z / 18 / Z). KvZ je podporován programem Elrha Research for Health in Humanitarian Crises (R2HC), jehož cílem je zlepšit výsledky v oblasti zdraví posílením základny důkazů pro intervence v oblasti veřejného zdraví v humanitárních krizích. Program R2HC je financován vládou Spojeného království (DFID), Wellcome Trust a Britským národním institutem pro výzkum zdraví (NIHR). U následujících zdrojů financování se uvádí, že poskytují financování autorům pracovních skupin. BBSRC LIDP (BB / M009513 / 1: DS). Tento výzkum byl částečně financován Nadací Billa a Melindy Gatesových (INV-001754: MQ; INV-003174: KP, MJ, YL; NTD Modeling Consortium OPP1184344: CABP, GFM; OPP1180644: SRP; OPP1183986: ESN). BMGF (OPP1157270: KA). DFID / Wellcome Trust (výzkumný program připravenosti na koronavirové epidemie 221303 / Z / 20 / Z: CABP). EDCTP2 (RIA2020EF-2983-CSIGN: HPG). ERC Starting Grant (# 757699: MQ). Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 – projekt EpiPose (101003688: KP, MJ, PK, RCB, WJE, YL). Tento výzkum byl částečně financován z projektu „RECAP“ z projektu Global Challenges Research Fund (GCRF) spravovaného prostřednictvím RCUK a ESRC (ES / P010873 / 1: AG, CIJ, TJ). HDR UK (MR / S003975 / 1: RME). MRC (MR / N013638 / 1: NRW). Nakajima Foundation (AE). Tento výzkum byl částečně financován Národním institutem pro výzkum zdraví (NIHR) s využitím britské pomoci od britské vlády na podporu globálního výzkumu zdraví. Názory vyjádřené v této publikaci jsou názory autorů a nemusí být nutně názory NIHR nebo britského ministerstva zdravotnictví a sociální péče (16/136/46: BJQ; 16/137/109: BJQ, FYS, MJ „YL; Health Protection Research Unit for Immunization NIHR200929: NGD; Health Protection Research Unit for Modeling Methodology HPRU-2012-10096: TJ; NIHR200908: RME; NIHR200929: FGS, MJ; PR-OD-1017-20002: AR, WJE) . Royal Society (Dorothy Hodgkin Fellowship: RL; RP \ EA \ 180004: PK). UK DHSC / UK Aid / NIHR (PR-OD-1017-20001: HPG). UK MRC (MC_PC_19065 – Covid 19: Pochopení dynamiky a hybných sil epidemie COVID-19 pomocí analýzy vypuknutí v reálném čase: AG, NGD, RME, SC, TJ, WJE, YL; MR / P014658 / 1: GMK). Autoři tohoto výzkumu dostávají finanční prostředky od britského týmu pro rychlou podporu veřejného zdraví financovaného z britského ministerstva zdravotnictví a sociální péče (TJ). Wellcome Trust (206250 / Z / 17 / Z: AJK, TWR; 206471 / Z / 17 / Z: OJB; 208812 / Z / 17 / Z: SC; 210758 / Z / 18 / Z: JDM, JH, NIB, SA , SRM). Žádné financování (AMF, AS, CJVA, DCT, JW, KEA, YWDC).


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This