info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jak argumentuje Iluminátor?

Tento článek vznikl jako reakce na příspěvek Antonína Šlajcha (alias Iluminátora), zabývajícího se „popularizací vědy a kritického myšlení“ a „pravidelně kritizujícího spolek Resetheus“. Iluminátor se v něm tentokrát věnoval kontrolnímu experimentu Stefana Lanky, který prokázal, že cytopatický efekt, který je virology považován za důkaz přítomnosti viru ve vzorku, vzniká i v případě, že žádný „infikovaný“ materiál přidán nebyl.

K cytopatickému efektu v tomto experimentu došlo i po pouhém přidání virologického média, fetálního bovinního séra a antibiotik. Všechny tyto látky virologové ke zkoumaným vzorkům běžně přidávají.

Stefan Lanka ve svém experimentu také ukázal, že cytopatický efekt je ještě výraznější, pokud se na buněčnou/tkáňovou kulturu přidá, kromě výše uvedených látek, ještě další zdroj genetického materiálu, v tomto případě RNA extrahovaná z droždí. Ta je obdobou přidání „infikovaného“ i „neinfikovaného“ klinického materiálu, který také obsahuje velké množství nukleových kyselin.

Iluminátor na tomto experimentu prý vidí dva problémy:

„1. Chybí pozitivní kontrolní vzorek SARS-CoV-2

Jeho hypotéza je zavádějící, jelikož měl také ukázat pro kontrolu SARS-CoV-2 pozitivní vzorky.

Zcela připouštím možnost, že k tomu neměl příležitost – vzhledem k tomu, že nemusí mít přístup k laboratoři s dostatečnou bezpečnostní úrovní pro práci se současným koronavirem – nicméně se jedná o velký metodický nedostatek z hlediska rigoróznosti vědecké publikace.“

Vzhledem k tomu, že Stefan Lanka existenci SARS-CoV-2 a dalších virů dlouhodobě veřejně zpochybňuje, je požadavek na pozitivní kontrolní vzorek SARS-CoV-2 dost problematický a pro Stefana Lanku těžko proveditelný. Ale třeba by Iluminátor mohl Lankovi poradit, jak se takový neexistující virus vlastně shání?

Dalším problémem je, že i kdyby nějaký virus existoval, tak aby mohl být použit jako pozitivní kontrola, musel by být k dispozici v čisté podobě, jako purifikovaný a izolovaný virus, tedy jako virové částice bez jakýchkoli dalších příměsí. Vzhledem k tomu, že purifikaci a izolaci viru dosud nikdo neprovedl, protože ani není možná, tak už z principu virologové nemohou ve svých experimentech použít virové částice jako nezávislou proměnnou, nemohou tedy pracovat vědeckou metodou, a proto jsou všechny jejich závěry a informace o virech chybné a bezcenné. Důvody, proč je virologie pseudovědou, jsou shrnuté např. v článku Úvod do viroLEŽie.

Stefan Lanka tedy virus SARS-CoV-2 nepoužil ani ne tak kvůli tomu, že by neměl „přístup k laboratoři s dostatečnou bezpečnostní úrovní pro práci se současným koronavirem“, ale hlavně proto, že purifikovaný a izolovaný SARS-CoV-2 prostě neexistuje. Jako pozitivní kontrola se nedají použít ani tzv. „izoláty viru“, protože ty nemají s izolovanými virovými částicemi nic společného.

Tzv. „izolace viru na buněčných/tkáňových kulturách“ je sice běžně používaný termín ve virologii, který je ale v tomto kontextu nesmyslný a ve skutečnosti je pravým opakem fyzické izolace virových částic, tj. oddělení od všeho ostatního. Jako důkaz toho, že byl SARS-CoV-2 izolován, fact-checkeři a lidé, kteří jejich výtvory rádi citují, argumentují studiemi, jako např. „Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea“, „Isolation and rapid sharing of the 2019 novel coronavirus (SARS-CoV-2) from the first patient diagnosed with COVID-19 in Australia“ nebo „Isolation and characterization of SARS-CoV-2 from the first US COVID-19 patient“, protože tyto studie mají pojem „izolace“ už v názvu a většina lidí si potom myslí, že SARS-CoV-2 už přece izolován byl.

Například v případě studie Isolation and characterization of SARS-CoV-2 from the first US COVID-19 patient („Izolace a charakterizace SARS-CoV-2 od prvního pacienta s COVID-19 v USA“) virologové SARS-CoV-2 „izolovali“ tak, že vzorky z nasofaryngeálního a orofaryngeálního výtěru (tedy výtěry z nosohltanu a ústní části hltanu, obsahující obrovské množství bakterií, buněk sliznice hostitele, případně plísně, kvasinky,…) vložili nejprve do virového transportního média (obsahuje např. fyziologický roztok pufrovaný fosfátem, hovězí sérový albumin, antibiotika a antimykotika). Vzorky potom dali kultivovat na buňky Vero CCL-81 (buňky ledvin kočkodana), které byly předtím inkubovány a poté resuspendovány v DMEM médiu (obsahuje např. aminokyseliny, vitamíny, anorganické soli, glukózu, fenolovou červeň, pyruvát sodný), fetálním bovinním séru, spolu s antibiotiky, antimykotiky a štěpeny trypsinem. To celé pak inkubovali při 37°C v atmosféře s 5% CO2 a čekali, až se objeví cytopatický efekt.

Výsledkem virologických technik tedy jsou tzv. „izoláty viru“ obsahující kromě předpokládaného „viru“ ještě spoustu různorodého a většinou neznámého genetického materiálu pocházejícího např. z výtěrů, ke kterému byl přimísen další zdroj genetického materiálu ve formě fetálního bovinního séra a Vero buněk, ke kterým byly přidány pufry, proteiny, antibiotika, antimykotika, trypsin, aminokyseliny, vitamíny, anorganické soli, glukóza, fenolová červeň, pyruvát sodný atd.

Bez purifikovaných a izolovaných virových částic si virologové nikdy nemohou být jisti tím, zda cytopatický efekt na buněčných/tkáňových kulturách způsobil virus, anebo něco jiného z výše uvedených přidaných složek. To, že cytopatický efekt vzniká i bez přidání jakéhokoli viru, prokázal právě Lankův experiment.

Iluminátor dále uvedl:

„2. Mylné tvrzení o kontrolních vzorcích

Lanka mylně naznačuje, že v běžných kontrolních experimentech se prý nepřidávají chemikálie, které použil ve svém experimentu, a tudíž jsou pro prokázání existence viru podle něj nepoužitelné. To ale rozhodně neplatí.

V publikacích totiž existují kontrolní vzorky, které jsou falešně infikované – tzv. mock infected.

Co to znamená mock-infected aneb falešně infikovaný?
Použijí se dva vzorky, jeden infikovaný požadovaným virem/vektorem a druhý bez tohoto patogenu (někdy je také v „neinfikovaném“ vzorku použitý nevirulentní kmen). S oběma vzorky se zachází stejným způsobem. Jediným rozdílem je aplikace samotného viru.

https://www.genscript.com/molecular…/10558/mock-infected

S falešně infikovanými kontrolními vzorky se tedy při experimentech zachází stejně jako se vzorky infikovanými skutečným virem. A i přesto vykazují jasné rozdíly, jak je popsáno v dostupných vědeckých publikacích, ač Lanka naznačuje opak.

Ale má to háček. ❗
Tyto falešně infikované buňky také (často, ale ne vždy) v průběhu času vykazují poškození. Podobně to dělají i buňky infikované virem. Poškození se ale liší intenzitou. Vypozorovat rozdíl tedy vyžaduje trénované oko a rozhodně nestačí jen ukázat pár buněk s nějakým poškozením.

Příklad cytopatického efektu viru SARS-CoV-2 v porovnání s nenakaženým vzorkem můžete vidět zde
https://imgur.com/a/yD06UQu ,

nebo se můžete podívat na další vědeckou publikaci, ve které je to také patrné.
https://link.springer.com/article/10.1007/s00018-020-03745-y

Iluminátor svoje tvrzení „Lanka mylně naznačuje, že v běžných kontrolních experimentech se prý nepřidávají chemikálie, které použil ve svém experimentu, a tudíž jsou pro prokázání existence viru podle něj nepoužitelné. To ale rozhodně neplatí.“ bohužel ničím neprokázal, protože neuvedl ani jednu konkrétní studii, ze které by bylo evidentní, že v kontrolním experimentu byly použity chemikálie, které ve svém experimentu použil Stefan Lanka. Na žádnou takovou studii jsme nenarazili ani my, což je zvláštní, když Iluminátor tvrdí, že se tyto chemikálie používají v „běžných kontrolních experimentech“.

Chemikálie použité v Lankově experimentu nejsou běžně používány a popisovány ani v publikacích, které používají tzv. „mock“-infikované kontrolní vzorky. Definice „mock“-infikovaných neboli falešně infikovaných kontrolních vzorků, kterou uvedl Iluminátor, je velmi obecná a říká jen to, že se použijí dva vzorky, jeden vzorek virus obsahuje, zatímco druhý vzorek virus neobsahuje. Definice ale neříká vůbec nic o tom, jaké další složky jsou k oběma vzorkům přidány (v případě „virů“ jsou nějaké složky přidávány vždy), a proto si tuto definici může každý vykládat po svém. To se v praxi bohužel také děje, stačí si ty studie prostě přečíst. Za „mock“-infikovaný vzorek se běžně označuje např. PBS (fyziologický roztok pufrovaný fosfátem), DMEM (Dulbeccovo modifikované Eaglovo médium) a další kultivační média, což jsou látky, které řádnými kontrolními vzorky rozhodně nejsou.

Řádnými kontrolními vzorky jsou takové vzorky, které se od vyšetřovaných vzorků (obsahujících předpokládaný virus) liší pouze tím, že neobsahují jedinou nezávislou proměnnou (v tomto případě předpokládaný virus). Pokud se např. na přítomnost SARS-CoV-2 vyšetřuje vzorek výtěru z nosohltanu, pak by jako kontrolní „mock“-infikovaný vzorek měl být použit např. vzorek výtěru z nosohltanu od osoby, která SARS-CoV-2 ve svém těle prokazatelně nemá. I takový vzorek je však problematický, protože každý člověk má na sliznici rozdílnou mikroflóru, která může mít např. na výsledný cytopatický efekt vliv.

Zase se dostáváme k problému, že virové částice, pokud nejsou purifikované a izolované, se jako nezávislá proměnná nedají použít, a proto žádný virologický experiment nelze provést podle vědecké metody. Všechny výsledky virologických experimentů jsou proto pseudovědecké, stejně jako další Iluminátorovo tvrzení, že buňky falešně infikované, podobně jako buňky infikované virem, vykazují v průběhu času poškození, které se ale liší intenzitou a vypozorovat rozdíl tedy vyžaduje trénované oko a rozhodně nestačí jen ukázat pár buněk s nějakým poškozením. I kdyby měl Iluminátor nebo kdokoli jiný oko trénované sebevíc, tak mu to stejně k ničemu nebude, protože dokud virologický experiment neprovede podle zásad vědecké metody (což ve virologii prostě není možné), tak nikdy nebude moci s jistotou říci, že dané změny způsobil právě virus, a ne jiná složky ve vzorku přítomná.

Původ a vlastnosti vyšetřovaného i kontrolního „mock“ vzorku by měly být ve vědeckých pracích podrobně a jasně popsány. To se však v praxi bohužel nedělá buď vůbec, nebo jen nedostatečně, anebo je z uvedených informací evidentní, že jako kontrolní „mock“ vzorek bylo použito něco, co „mock“ vzorkem podle pravidel vědecké metody ve skutečnosti vůbec není. To je i případ 2 studií, které Iluminátor uvedl a které podle něj ukazují příklad cytopatického efektu viru SARS-CoV-2 v porovnání s nenakaženým vzorkem. Ani v jedné studii však nejsou původ a vlastnosti „mock“-infikovaných kontrolních vzorků vůbec popsány. Na námi zaslaný dotaz korespondujícím autorům obou studií jeden z nich vůbec neodpověděl, zatímco druhý autor, Philippe Roingeard, na dotaz o původu a druhu vzorku použitého pro „mock“-infekci odpověděl: „Pro mock-infekci jsme nepoužili žádný vzorek ani žádnou chemickou látku; jedná se prostě o neinfikované buňky.“

Iluminátor tedy jako důkaz pro svoje tvrzení, že se v běžných kontrolních experimentech přidávají chemikálie, které použil ve svém experimentu Stefan Lanka, uvedl studii, která nepoužila žádnou chemickou látku!

Více informací o těchto a dalších kontrolních experimentech je uvedeno v článku Tajemství virologie – „kontrolní“ experimenty.

Obě studie, které Iluminátor uvedl, jsou tedy jako důkaz řádného provádění kontrolních experimentů nepoužitelné a je nepochopitelné, proč je vůbec uváděl?

Iluminátor však zašel ještě dál. Tomuto tématu se věnoval i ve svém videu, ve kterém tvrdil, že ve svém článku tvrzení o neprovádění kontrolních experimentů vyvrátil a že v něm dává jasné důkazy. V čase cca 1:28:30 uvedl: „Myslím si, že snad jako nikdo nemůže přijít a tyhle 2 odkazy zpochybnit, že prostě ano, toto je studie, která sakra dělá kontrolní experiment tak, jak ho pan Lanka popisuje, jako že do slova a do písmene je to přesně to, o čem pan Lanka řekl, že je to průkazný experiment…. Jsou tam prostě ty kontrolní experimenty.“

Ke studii Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19 Iluminátor uvedl: „Tady si to můžete najít, že to tam opravdu je. Je to tady i popsaný, že teda přesně udělali ten kontrolní experiment. Přesně jak je popsanej panem Lankou…. Takže ty se dělají zcela běžně a to si kdokoli může tvrdit, že se nedělají, ale prostě prokazatelně dělají.“

A přitom na obrazovce zvýraznil text nad obrázkem č. 1 z této studie:

Ve zvýrazněném textu nad obrázkem č. 1 ale popis kontrolního experimentu uveden není. Stejně jako není uveden ani ve zbytku této studie ani ve druhé studii, kterou Iluminátor uvedl. Je tedy otázkou, proč Iluminátor ve svém článku a videu uvádí zcela nepravdivé informace?

Na kontrolní experimenty jsme se ho tedy zeptali. A dozvěděli jsme se, že Iluminátor si nic neověřoval, což je u někoho, kdo se prezentuje tím, že se zabývá „popularizací vědy a kritického myšlení“ docela problém. Iluminátor autorům studií prostě jen věřil, protože „věda není nějaké halabala pečení dortu jako v pejskovi a kočičce“ a „pokud napišete, že děláte mock infected cells, všichni ví co to je a jak to děláte, je to přesná metodologie.“ Tu přesnou metodologii nám Iluminátor bohužel nebyl schopen uvést.

Dále tvrdil, že autorům studií také psal („Já jsem jim třeba psal, a nejen jim.“). Bohužel ani toto nijak nedoložil.

Ke kontrolním experimentům Iluminátor ještě uvedl: „Vy jste nedoložili, že se nedodržují. Mě odborníci a publikující vědci z praxe dosvědčili, že dodržují a to třeba i tady v ČR a mohu vás na ně klidně odkázat. Takže já dostal důkaz od publikujících odborníků.“ Ani důkaz od těchto publikujících odborníků dosud nepředložil. Hmm…

Od Iluminátora jsme se dozvěděli spoustu dalších zajímavostí, třeba to, jak si jako svoje vítězství interpretoval výsledek soudního sporu mezi Resetheem a webem Manipulátoři atd.

Níže tedy uvádíme naši komunikaci s Iluminátorem, která proběhla pod jeho příspěvkem na Facebooku.

S čím asi tak Iluminátor přijde příště?

Eva Mertlíková –> Iluminátor

Uvedl jste 2 odkazy na studie, které sice termíny jako „mock inoculated cells“ a „mock-infected cells“ zmiňují, ale ve studiích nejsou nikde uvedeny informace, jak přesně byly tyto kontrolní „mock“ vzorky připraveny. Jak tedy můžete vědět, že se opravdu jedná o řádné kontrolní vzorky (tzn. že obsahují stejné složky a je s nimi zacházeno stejně jako s vyšetřovaným vzorkem obsahujícím zkoumaný virus, jenom s tím rozdílem, že kontrolní „mock“ vzorek tento zkoumaný virus neobsahuje)? Ve studiích se běžně uvádí, že jako „mock-control“ bylo použito pouze např. PBS, DMEM nebo jiná kultivační média nebo se jedná pouze o neinfikované buňky, ke kterým nebylo nic přidáno. Ani jedno z toho však řádným kontrolním vzorkem není.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Protože to je definice mock infected cells. Věda není nějaké halabala pečení dortu jako v pejskovi a kočičce.

Pokud napišete, že děláte mock infected cells, všichni ví co to je a jak to děláte, je to přesná metodologie.

Talže ano, byly provedeny kontrolní testy, dělají se běžně.

A nyní, co ríkáte na to, že sám Lanka ho neudělal s infektovaným vzorkem?

To, že bunky samy odebírají najdete v učebnicích pro zakladní školy, to je běžná znalost. Takže vědecká senzace to není


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Kdybyste se místo do učebnic pro základní školy podíval na konkrétní studie, tak byste zjistil, že se pod termínem „mock infected cells“ běžně používají „kontroly“, které té definici vůbec neodpovídají, tzn. že namísto vzorku, který by postrádal jedinou proměnnou, kterou je zkoumaný virus, se používá např. PBS, DMEM nebo jiná kultivační média.

Ta „přesná metodologie mock infected cells“ je jaká?


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Ne, nemáte pravdu. Ty kontrolní experimenty se provádějí přesně tak jak je definuje sám pan Lanka. A realitu neuhádáte.

A zopakuji dotaz. Jak si odůvodňujete, že pan Lanka ve svém pokusu sám neprovedl kontrolni experiment s infikovaným vzorkem?


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Nejsem pan Lanka, takže za něj ani nemůžu odpovídat, že? Na tom se snad shodneme. Můj dotaz se jeho experimentu netýkal. Já jsem se Vás ptala konkrétně na 2 odkazy na studie, které jste uvedl. Ještě jednou tedy můj dotaz zopakuji: „Jak tedy můžete vědět, že se opravdu jedná o řádné kontrolní vzorky (tzn. že obsahují stejné složky a je s nimi zacházeno stejně jako s vyšetřovaným vzorkem obsahujícím zkoumaný virus, jenom s tím rozdílem, že kontrolní „mock“ vzorek tento zkoumaný virus neobsahuje)?“ A pro vysvětlení jsem Vám ještě napsala: „Ve studiích se běžně uvádí, že jako „mock-control“ bylo použito pouze např. PBS, DMEM nebo jiná kultivační média nebo se jedná pouze o neinfikované buňky, ke kterým nebylo nic přidáno. Ani jedno z toho však řádným kontrolním vzorkem není.“

„Ne, nemáte pravdu. Ty kontrolní experimenty se provádějí přesně tak jak je definuje sám pan Lanka. A realitu neuhádáte.“ Tohle je podle Vás nějaká argumentace a důkaz?


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Nemůžete ale já se ptám jak to na vás působí.

Důlaz jsem poskytl a víc nemám co říct. Spís vy byste měla prokázat, že se nejdená o řádný kontrolni experiment. Zatim jste argumentovala jen domněnkou, ze se něco nějak asi dělá a asi to znamená to a to. Důkazní břemeno je na vaší straně.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Účelem Lankova experimentu bylo ukázat, že cytopatický efekt vzniká i bez toho, aniž by byl přidán jakýkoli infikovaný materiál. A tedy že vznik cytopatického efektu není žádným důkazem přítomnosti viru. To je celé. Víte, ono je těžké přidat na buněčnou kulturu „virus“, když „viry“ neexistují.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Ale to jsme věděli už dávno, to právě je i v těch dětských učebnicích a ergo to není žádný převratný objev. 

A přesto vědci viry přidávají a ty buňky pak umírají mnohem rychleji.. A pokud pan Lanka lže v tom, že se nedělají atp, tak nemám jakýkoliv důvod mu věřit. Nehledě na to, že teréní teorie je dávno překonána.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Tak proč se ptáte, proč Lanka „neprovedl kontrolni experiment s infikovaným vzorkem?“ Proč by to dělal, když to nebylo cílem jeho experimentu?


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Protože to bych očekával od rigorózní práce, jelikož bez toho pan Lanka objevuje učebnice pro děti.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Vzhledem k neexistenci virů jde „virus“ opravdu těžko přidat, že?


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Jinak definici mock infected mám uvedenou v přispěvku a pokud tedy vědec bapíše, že provedl tento kontrolni experiment, dle platných vědeckých definic a standardů je to pravě tato kontrola.

Tam není co dále dokazovat. Pokud tedy chcete tvrdit, že použité metody nejsou validní, musíte prokázat vědecky proč přesně a v čem je chyba.

Až takový důkaz uvidím, rád svůj postoj změním.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

 Vy jste uvedl jen jednu definici „mock infected cells“, kterou jste si našel, a věříte tomu, že všichni vědci tuto definici následují, což prostě není pravda, protože existuje řada studií, které místo řádné kontroly (tedy „mock infected cells“) použily např. PBS, DMEM nebo jiné kultivační médium. Já už vážně nevím, jak jednodušeji to napsat. Příklady takových studií máte např. na konci tohoto článku: Tajemství virologie – „kontrolní“ experimenty – Resetheus z.s.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Jsem si našel?  Ne, já to studuji a konzultuji s dalšími odborníky. A ten článek co jste poslala, jste si zase našla vy.

A já nepopírám, že se občas nepoužívají jiné kultury, ale nikde Resetheus neprokázal, že je ta jejich výtka vědecky podložená.

Jak jednodušeji to mám napsat?

Tak prosím, sežeňte si od nich důkaz o tom, že použité médium nějak ovlivní vzorek. Až ho budou mít, můžou mě znovu žalovat. ? A že pozdravuji

A btw, přesně to jsem psal ve svém článku, kvůli kterému pak žalovali jeho vydavatele a shořeli. Takže mám pravdu. 


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Toto je moje reakce na Iluminátorův komentář, ve kterém psal že PBS ani DMEM nejsou žádné kultury. Tento komentář později smazal. Uvádím to pro úplnost, aby bylo jasné, na co reaguji. – „Samozřejmě, že PBS ani DMEM nejsou kultury, tak proč to proboha vůbec zmiňujete? To jste vůbec nepochopil, co „mock“ infikované buňky vlastně znamenají? Že to je buněčná/tkáňová kultura, na kterou se přidá nějaký vzorek, nebo médium, jako v případě PBS, DMEM atd.? A že to tedy není naopak, jak to asi chápete Vy, tedy že by se ke vzorku přidala kultura. Což je nesmysl. Možná byste místo smajlíků měl trochu víc přemýšlet o tom, co píšete. Vážně, smajlíky známkou inteligence moc nejsou.“

Ten článek na Resetheu jsem Vám poslala proto, že na konci obsahuje citace ze studií, které jako „mock“ kontroly použily média (nebo vůbec nic), která řádnými kontrolami prostě nejsou, abyste viděl, že zdaleka ne všichni vědci následují definici „mock“ infekce (nebo obdobnou), kterou jste uvedl. Jsou tam okomentované i ty Vaše 2 odkazy.


Kamala Taris –> Iluminátor

fakt nevím, co znamená „shořeli“. Soudkyně nám na začátku řízení sdělila, že dle nejnovější judikatury nemá právnická osoba při civilně právním sporu nárok na nemajetkovou újmu. Logicky pak nemělo smysl pouštět se do soudního procesu a mrhat prostředky, když právě o nemajetkovou újmu šlo. Soudkyně se obsahem vašeho článku, který pan Cemper zveřejnil, vůbec nezabývala, tak opravdu nechápu z čeho usuzujete, že výstup našeho sporu potvrdil, že „máte pravdu“.

S panem Cemperem jsme se dohodli, že před článek umístí upozornění, že obsah článku nijak nehodnotil, chtěli jsme slovo „neprověřoval“, ale to už se mu moc nelíbilo, přestože je to pravda. Jinými slovy, před článkem je uvedeno, že fact checking platforma neprověřuje pravdivost článků, které zveřejňuje.

Pokud byste byl přítomen u řízení, fakta si ověřil a nespoléhal se na informace z druhé ruky, tak byste pak nešířil dezinformace, že díky výstupu našeho soudního sporu máte ve svém článku pravdu.

Mimochodem, vaše publikační činnost nás nezajímá, takže vás ani nemáme potřebu žalovat, jak jste vybízel v předešlém komentáři. Asi si všichni všimli, že naše žaloba byla směřována vůči společnosti Manipulátoři.

S těmi mock kontrolami jste to moc dobře nevymyslel, stačí totiž napsat autorům konkrétních publikací a vyžádat si konkrétní údaje k tomu, jak kontroly provedli (ze studií se to často vyčíst nedá, ale to byste mohl vědět, když učíte lidi, jak číst vědecké práce).

Pro toho, kdo chápe, jak se mají kontrolní experimenty řádně provádět (a nejen ve virologii), je pak jasné, že studie, ve které se kontrola řádně neprovede (viz to, co popisuje Eva Mertlíková), je prostě bezcenná.

Postupy, jak se mají kontrolní experimenty řádně provádět, se vyučují na vysoké škole, takže to není nic tajného. To, že se pak kontroly v praxi „odflákávají“ není problém Resethea, ani pana Lanky, ani Evy Mertlíkové (která má mimochodem z laboratorních technik atestaci). Je to problém intelektuální nepoctivosti, která bohužel vede ke zkresleným výsledkům a z nich plynoucím závěrům. Odborné časopisy by takové studie neměli vůbec publikovat.


Iluminátor –> Kamala Taris

Tak žalujte mě. Já si to u soudu rád obhájím. Já žalovat vás nehodlám. Stačí vás věcně rozebrat. A hej, mám. Protože jsou to vaše slova a vaše žaloba, proti které to stálo. Proč jste si za tím nešli, když jste vašimi slovy, měli připravené sědky, posudky a další věci? 

Zapomínáte, že mám k dispozici všechny soudní dokumenty a vím tedy, co jste chtěli.

A vy máte ty odpovědi autorů, že o tom mluvíte? Jak jsem uvedl, ta metodologie má jasná kritéria a pokud je uvedena, každý ví co si pod tím představit. Pokud máte jiné informace, sem s nimi.  Do té doby to beru jako vaši domněnku.

Já jsem jim třeba psal, a nejen jim. Hovořil jsem s řadou virologů, a to i v Čr. A vy?

A tady máte jako bonus. Žalujte nás. 

Vše, co potřebujete vědět o objevení (a popírání) virů – VĚDÁTOR (vedator.org)


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Tvrdíte, že jste autorům psal. Můžete se o to s námi podělit? Mě by jejich odpověď hrozně zajímala. Já jsem jim totiž psala také, konkrétně korespondujícím autorům 2 studií, na které jste se odkazoval. A jejich odpověď je právě v tom článku na Resetheu, včetně příkladů dalších studií, ze kterých je jasné, že pod pojmem „mock“ infekce si představují úplně něco jiného než Vy a Vaše definice.

A účelem tohoto článku „Vše, co potřebujete vědět o objevení (a popírání) viru“, který jste přeložil a doplnil, je konkrétně co? Je to jen takové povídání na úrovni základní školy, na jejíž úroveň jste se již několikrát dnes odkazoval. Škoda, že tam není uveden ani jediný důkaz těch bájných virů. Než příště zase nějaký článek přeložíte a doplníte, tak by bylo dobré si zjistit, co vlastně byl ten opěvovaný Louis Pasteur a jeho „účinná“ vakcína zač, dále by bylo dobré si přečíst práci Dimitrije Iwanowskeho a jeho objev „viru“ tabákové mozaiky. A určitě už je unavující, když někdo pořád dokola omílá exosomy a Kochovy postuláty, které „popírači virů“ zmiňují, v porovnání se zbytkem jejich práce, úplně okrajově. Není Vám líto, že jste s překladem a doplněním tak důkazně bezcenného článku strávil tolik času?


Kamala Taris –> Iluminátor

Jak už bylo napsáno výše, vaše publikační činnost nás nezajímá a nehodláme utrácet peníze na nedůležité kauzy. Proč jsme do řízení nakonec nešli, bylo také popsáno výše – jaký by byl výrok soudu naznačila soudkyně ihned na začátku řízení – právnická osoba nemá nárok na náhradu nemajetkové újmy v takovémto sporu. Pokud byste chodil k soudům, jak to děláme my už rok a půl, tak byste znal procesní logiku řízení a nebylo by pro vás složité pochopit, že v předmětném řízení by se tedy soudkyně důkazy jako jsou posudky vůbec nezabývala a to právě proto, že žaloba v důsledku již zmíněné nejnovější judikatury ztratila svůj petit. Což nikdo z nás při podávání žaloby nevěděl a vědět nemohl, jelikož zmiňovaná judikatura vznikla až po podání žaloby.

Pokud vám pan Cemper poskytnul veškeré soudní dokumenty, tak mne zaráží, že zrovna tuto informaci o důvodu uzavření smírčí dohody vám nesdělil. Mimochodem, vaším podáním na soud v této kauze se soudkyně vůbec nezabývala. Nikdo z nás nepochopil, proč se pasujete do role svědka, když jste jím jmenován ani jednou stranou nebyl.

Odpovědi autorů studií, které jste uvedl jako důkaz správně provedených mock kontrol, máme (je to v tom článku, který sem Eva Mertlíková nasdílela). Zrovna tak máme (již dva roky) odpovědi autorů prvních čtyřech studií, kteří údajně izolovali virus SC2 k tomu, jak byla provedena izolace a purifikace těchto částic. Všichni tito autoři odpověděli, že k purifikaci částic nedošlo. To ostatně potvrdil i soudní znalec ve svém posudku v jiné naší kauze. Věřím však, že s vaším sebevědomím si troufnete určitě i na jeho expertízu. U soudu však bez znalecké licence moc nepochodíte.

Metodologie kontrolních experimentů má jasná kritéria, v tom s vámi souhlasím. Bohužel se právě ve virologii vůbec nedodržují. Vaše domněnka je, že dodržují, ale doposud jste neuvedl ani jednu práci, kterou byste toto tvrzení potvrdil.


Iluminátor –> Kamala Taris

Tak když tu logiku znáte, proč jste do toho šli s těmi požadavky z žaloby? Neprotiřečíte si trošku? 

A ano, má obhajoba byla přidána dospisu a psal jsem ji jako autor předmětného článku, protože ve vaší žalobě byly body týkající se OBSAHU mého článku.

Doprčic oba to máme.. Já vím jak to je, vy víte jak to je..

https://www.uschovna.cz/zasilka/EF8XGH59F73ES73P-S7E/

Tak a tady to mají i ostatní. Zkuste teď o tom zase dělat nevědomou.

A tady je asi nedorozumnění. Vy jste nedoložili, že se nedodržují. Mě odborníci a publikující vědci z praxe dosvědčili, že dodržují a to třeba i tady v ČR a mohu vás na ně klidně odkázat.

Takže já dostal důkaz od publikujících odborníků.

Ale kde je ten váš, že to nedodržují? Důkazní břemeno je na vaší straně.

a ohledně té vaší purifikace, kterou se pořád oháníte.. Oba víme, že to je irelevantní. Naprosto. Pokud jste tak znalá tak víte, že to je jedno. Víte, že se to nedělá protože to není třeba. Vy to víte, já to vím a oba víme, že to nemůžete přiznat, protože byste neměli na čem stavět a přesně proto se neshodneme a přesně proto s tím nikdy, ale nikdy neprorazíte. A to mě osobně stačí.

To jak s tím žijete vy, je vaše osobní věc. ?


Iluminátor –> Eva Mertlíková

1. To není Já a Moje definice ale obecně platná definice. A ty odpovědi klidně nasdílejte a prokažte mi to. Já si pak seženu souhlas se sdílením soukromých konverzací od dotyčných a klidně vám to také pošlu.

2. Vy si skutečně myslíte, že ten článek je souhrn všeho co o tématu znám?  Úsměvné.

A propos, to jste ho za tu hodinu prošla celý i se všemi odkazy a studiemi, na které se z něj a přiložených zdrojů dá dostat? To klobouk dolů, zvážil bych nějaký pokus o světový rekord v rychlosti četby.

3. Ten článek je možná pro vás bezcenný a to je mi upřímně jedno.  Klidně vypracujte odpověď, publikujte ji a přesvěčte vědeckou obec o platnosti Béchampovi teorie.

hodně štěstí.

4. Příště, než napíšete komentář k něčemu co vám člověk pošle si to opravdu přečtěte pořádně, protože třeba na studie se tam odkazuje hodně a to přes zdrojované citace.

Tak nějak očekávám od čtenáře určitou míru mediální gramotnosti a tedy i to, že si to člověk projde se vším a půjde do hloubky.

Kdybyste tak učinila, tak tohle nenapíšete a tím, že jste to napsala jste akorát prokázala svou tendenčnost a nekritický přístup k vašemu narativu.

Plus tedy můj článek např o Iwanowském hovoří.. Takže evidentně jsem s tím seznámen takže jste to nedočetla ani tam. ? Dobře vy.

Pro mě je to snadné. Dodejte jakékoliv důkazy. Jakékoliv. To, co vaše strana prezentuje nejsou důkazy a to ani na základní úrovni logiky, natož na té odborné.

A až ty důkazy dostanu (nebo kdokoliv) tak rád uznám vaše hypotézy a budu je stejně vehementně předávat dál. Do té doby se není o čem bavit. A osobně se mi hrozně líbí váš styl posouvání branky. ? Strašně moc. Ale oceňuji slušnost.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Ad 1) Už jsem několikrát psala, že ty odpovědi (nebo spíš neodpovědi v jednom případě), konkrétně na ty 2 Vaše odkazy jsou uvedeny na konci článku na webu Resethea. Už se těším na ty odpovědi Vašich odborníků, až nám je, po získání souhlasu se sdílením soukromých konverzací, zašlete.

Ad 2) Z čeho jste vyvodil „Vy si skutečně myslíte, že ten článek je souhrn všeho co o tématu znám?“ Nic takového jsem nepsala. Nevím tedy, proč to tady vůbec zmiňujete? Ten Váš překlad článku jsem nečetla až dnes, ale už někdy v první polovině října, tedy brzy poté, co se tam objevil (byl publikován 4. října 2022). Odkaz na ten Váš překlad článku už totiž koloval po internetu – pro pobavení, jako ukázka toho, jak „argumentují“ Iluminátor, virologové a spol. Zase netuším, podle čeho tedy předpokládáte, že jsem měla na přečtení jenom hodinu? I kdybych na to měla celý rok, tak článek stejně žádné pořádné důkazy neobsahuje.

Ad 3) S odpovědí na důkazně bezcenný článek určitě nehodlám ztrácet čas.

Ad 4) viz ad 2)


Kamala Taris –> Iluminátor

odpovím ještě jednou na totéž. Do žaloby jsme šli s předmětnými požadavky proto, že v čase podávání žaloby ještě nebylo judikováno jiným soudem v jiném sporu na ochranu osobnosti, že právnická osoba nemá nárok na náhradu nemajetkové újmy. Kdyby tento judikát existoval před podáním naší žaloby, tak bychom ji vůbec nepodávali. Takže ne, neprotiřečíme si. A je škoda, že jako fact checker vám pan Cemper tuto informaci nepodal nebo že jste si ji nezjistil.

Soud přidá do spisu došlé dokumenty, to ale neznamená, že se jimi věcně zabývá. Jelikož jste nebyl žalovaný ani jiný účastník řízení, nemohl být váš dopis považován za obhajobu.

Že autoři studií nedodržují řádně provedené kontroly, dokládají sami ve svých pracích v metodologické části. To zde již detailně popsala Eva Mertlíková. U studií, kde postup provedení kontroly uveden není, se taková studie vůbec nedá interpretovat. Takové studie jste uvedl jako důkaz ve svém článku, Eva Mertlíková jejich autorům napsala a výsledek korespondence je publikován v článku, který sem sdílela.

Pokud vám „vědci z praxe“ něco dosvědčili, tak tvrzení ve vědě nestačí, je potřeba to doložit tak, aby kdokoliv jiný mohl pokus zopakovat a dojít ke stejným výsledkům. Jinak jsou tvrzení bezcenná a nejsou žádným důkazem.

Jelikož my netvrdíme, že jsme izolovali virus a že něco způsobuje, tak je důkazní břemeno stále na těch, kteří toto tvrdí. Nelze prokazovat neexistenci čehokoliv, tenhle požadavek by bylo dobré pořád dokola neopakovat, působí to dost pomateně.

Že je purifikace částic důležitá pro prokázání existence těchto částic a jejich biochemickou analýzu je nejen logický požadavek, bez nezávislé proměnné nelze zkoumat závislé proměnné, ale potvrdil to například i Luc Montagnier nebo třeba soudní znalec.

Nevím, co vám osobně stačí nebo nestačí. Domníváme se, že intelektuálně poctivým vědcům by neměly stačit neprůkazné nepřímé metody a surogátní markery k tomu, aby tvrdili, že objevili jakékoliv částice, proti kterým pak zdravotní instituce zahájí džihád.


Iluminátor –> Kamala Taris

Ten judikát vznikl v období mezi podáním žaloby a soudem? Hmmm..

To mi nevychádzá.

A nějak se mi točíte v kruhu. Vy tvrdíte, že ti vědci to nedodržují, protože to vidíte v metodologiích ale předtím jste psala, že to z nich není poznat. Takže první kruh.

Dále. To, že to nedělají řádně vychází z vaší kritiky toho jak se to má dělat, ale ta není podložena žádnou rigorózní vědou, takže druhý kruh..

ani nemá cenu pokračovat. ?

A vědci prokázali existenci virů. Tak prve byste měli prokázat, že jejich důkazy nejsou platné, což neděláte. Jen něco tvrdíte.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Ad 1. Ty znám a když se ptají na nesmyslnou věc tak chápu ty odpovědi. Tak teď ještě prokázat, že ty argumenty mají vědecký základ.

Ad 2. Doporučovala jste mi si něco nastudovat ergo z toho vyplývá, že se domníváte, že nemám nastudované vše. Zároveň ste tím i prokázala, že jste článek nečetla pořádně, jelikož jste mi doporučila věc, která je tam řešena.

Ad 3. Obdivuji vaše Ego, které vás takto chrání. Jen tak dál.

Ad. 4. Prokázala jste neznalost obsahu toho článku. To mě osobně stačí abych vaše slova nebral vážně. Takže.. Až přijdete s věcnou kritikou, rád si ji vyslechnu. Do té doby nashledanou.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Tak jestli to už je všechno, co k tomu máte, tak to už opravdu nemá cenu na to dál reagovat a plýtvat časem. Doufám, že jste svoje tvrzení „Já si pak seženu souhlas se sdílením soukromých konverzací od dotyčných a klidně vám to také pošlu.“ myslel vážně? Do té doby se na ty Vaše důkazy tedy budu alespoň těšit.


Kamala Taris –> Iluminátor

po odstavcích:

1) ano;

2) ?

3) někteří autoři postup kontrol ve studiích uvádějí (z toho se dá vyčíst nedodržení postupu řádné kontroly) a jiní zase neuvádějí (z toho se nedá vyčíst nic);

4) posup provádění řádných kontrol vychází z následování vědecké metody (tzv. scientific method). Jak má postup vypadat si můžete vyhledat jednoduše sám, fakt se divím, že jste to doposud neudělal a chcete to po mně;

5) nemá, s vámi je to ztráta času;

6)že vědci prokázali existencí patogenních částic zvaných viry je vaše tvrzení, které je nejprve potřeba doložit. Což jste neudělal.

Přímé metody jako purifikace částic se pro prokázání existence „virů“ nepoužívají. Psal jste, že nejsou potřeba. Nepřímé metody detekce těchto údajných částic (potažmo čehokoliv), které vy za důkazy považujete, je však nejprve potřeba řádně validovat, a to se bohužel bez použití předmětné nezávislé proměnné (tedy purifikované částice) jako referenčního analytu nedá udělat. Čímž se znovu dostaneme k nedodržování vědecké metody a kontrol, a to při validaci nepřímých metod detekce tzv. virů. Kvůli těmto antivědeckým postupům se v kruhu bohužel pohybují virologové a „vědci“, kteří tvrdí, že prokázali existenci virů.

A ještě bych chtěla opravit vaše nepodložené tvrzení v nasdíleném článku : Resetheus jako zapsaný spolek, ani jeho komunikační kanály nepatří Lence Tarabové.

What An Experimental Control Is And Why It’s So Important | Science Trends


Iluminátor –> Kamala Taris

Ad 3. A už nějak doložíte vědecky, že je nedostatečný, nebo zůstanete u prázdného tvrzení? 

Ad. 4. Já po vás chci důkaz toho, že je současné ověřování nedostatečné dle vědecké metody.

Ad 6. Udělal. To, že vy to neuznáváte je váš problém a proto vy byste měla vědecky tyto důkazy vyvrátit. Až se tak stane, rád vás dám za pravdu.

Ale jsem rád, že vás tak moc nezajímám, že i ve 4 ráno napíšete komentář.. ?

Líbí se mi jak tvrdíte furt jak se něco nedá a něco nestačí ale nemáte tam naprosto NIC.. ? Fakt zábavné.

A btw. Pokud se tedy oháníte tou vědeckou metodou, tak co kdybyste někde sehnala také pozitivní důkazy pro nahrazující teorii. Předpokládám, že to má být Béchampova terénní teorie v té či oné formě.

Tak což takhle sehnat nějaký pzitivní důkaz? Jste jak plochozemci, také nemají žádný pozitivní důkaz a snaží se pouze o negativní důkazy..

A stejně jako oni na tom selháváte.

A jelikož musíte vědět, že zrovna tady, u mého publika nic neuhrajete, tak zbývá jen to, že vás prostě štvu.

A to je dobře. Žít zdarma ve vaší hlavě je ta největší odměna, které se mi od vás může dostat. ?

Jo a abych nezapomněl. Jelikož jste určitě pročítala mou obhajobu v té žalobě tak jistě víte, že tam mám svědky pro to, že jste mě v soukromých konverzacích pomlouvala a napadala mou osobu. Tak se považujte za varovanou, že pokud takový případ znovu někde někdy zaznamenám, tak ta má připravená žalova na vás půjde k právníkovi.

Přeci jen si nenechám o random lidí nadávat do psychopatů a psychicky labilních jedinců.. Jak jste to psali vy v té žalobě? Museli jste odpovídat na dotazy vašich sledujících a byla poškozena vaše profesní pověst? A jak asi poškodí pověst když v soukromých konverzacích píšete, jak na mě máte psych. posudek.. ?

Já jen tak abyste nezapomněla. ?

Jo a abych nezapomněl.. Tak si to upravte. 

Ad 1.

S tím jsem si dal práci a plně vám uznávám, že vámi zmiňovaný judikát opravdu vznikl v tom mezidobí.

https://www.muzikarpartners.cz/nejvyssi-soud-z-ceske…/

Jen vás tedy poprosím o vysvětlení, proč tedy žalobu stáhl i osobně pan Šubík, který ji podával za sebe, tedy za osobu fyzickou, nikoliv právnickou. Dále jsem si dohledal konverzace týkající se procesu a domněle měla paní soudkyně jmenovat více judikátů, vzpomněla byste si prosím, jaké to byly?

To mi nesedí. Ověřil jsem si, že ji dával jako osoba fyzická.

Nejvyšší soud: Z české právní úpravy nelze dovodit právo právnické osoby na náhradu nemajetkové újmy způsobené neoprávněným zásahem do její pověsti – Advokátní kancelář Brno – Muzikář & Partners (muzikarpartners.cz)


Kamala Taris –> Iluminátor

a co kdybyste si vedle vyhledání judikátu „dal práci“ s vyhledáním postupu provádění řádných kontrol a porovnal ho s postupy uvedenými v předmětných studiích? Nepřijde vám jako propagátorovi vědy trapné neznat/nechápat něco, co je jejím základem a vyučuje se v prvních ročnících vysoké školy?

Navíc, výše jsem nasdílela článek What An Experimental Control Is And Why It’s So Important, ve kterém je to vysvětleno. Pro hlubší studium si určitě umíte najít odborné publikace na toto téma. Fakt není můj problém, že pravidla provádění kontrol ani vědeckou metodu neznáte/nechápete a neumíte logikou vyhodnotit, zda autoři studií tato pravidla dodrželi nebo ne.

„Důkaz“ toho, že nějaký vědecký pracovník nebo výrobce detekční metody nedodržuje řádný postup kontroly a/nebo vědeckou metodu je právě v tom, že si přečtete detaily postupu, jakým kontroly nebo validaci prováděl a porovnáte ho s tím, jak se řádně provádět má, aby výstupy nemohly být zkresleny něčím jiným než nezávislou proměnnou. Je to normální logický postup, který se v některých oborech dodržuje a v jiných se, bohužel, ignoruje.

Každý vědecký pracovník a výrobce detekční metody má povinnost své postupy uvádět (Evropský kodex integrity výzkumu), aby mohly být ostatními kontrolovány, kritizovány a nebo zavrhnuty jako nevědecké. Že tyto postupy čte, kontroluje a kritizuje jen malé množství lidí je bohužel ukázkou toho, že zbytku „vědců“ je to jedno.

Fakt nechápu vaše spojení „vědecky tyto důkazy vyvrátit“. Popis postupu provádění kontrol nebo validace detekční metody není „důkaz“ ničeho, je to prostě popis postupu, který vede k nějakému výsledku. Takový postup se vyvrací jako anti-vědecký sám tím, že je chybně proveden, z toho pak logicky vyplývá, že výsledky takového postupu jsou bezcenné. Pro to, aby kdokoliv tento problém uviděl, stačí intelektuální poctivost a umět číst vědecké práce, obojí se bohužel vytrácí a mě překvapuje, že jako propagátor vědy tohle téma ignorujete.

Spíš by bylo na místě se ptát, v čem spatřujete postup předmětných kontrol jako řádně provedený.

V mojí hlavě určitě nežijete, píšu sem proto, že vám napsala Eva Mertlíková, intelektuálně nejpoctivější člověk, kterého znám.

A je mi jasné, že vaše publikum je nastaveno na lajkování vašich komentářů a sami si tuto problematiku nezjišťují. Pro ně sem určitě nepíšu, pokud si tohle přečte jeden člověk, který sem zabrouzdá a začne díky tomu prověřovat status quo ve vědě a medicíně, tak pro takového člověka sem píšu.

Lenka Tarabová je předsedkyně spolku. Předseda je volená funkce, spolek Lence nepatří. Stejně jako Česká republika nepatří jejímu prezidentovi. Ani teď si nepíšete s Lenkou Tarabovou.

Já na vás psych. posudek nemám a určitě jsem nikde nezmiňovala, že mám. Nevím, zda jste psychopat, pro mě jste člověk, který není intelektuálně poctivý a neprověřuje si témata do hloubky, než o nich něco napíše a který velmi často používá argumentační faul red herring. Jak je ostatně vidět v tomto vlákně.

David Šubík svou žalobu nestáhnul. Na další judikáty zmiňované soudkyní si nepamatuji.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Ano, nemám proti čemu argumentovat když máte prázdné ruce. 


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Tak to jo…

Proč tady pořád dokola opakujete, že jsme vám neprokázali, že se kontrolní „mock“ experimenty podle vaší definice neprovádějí? Už jsme vás opakovaně odkazovali na článek na Resetheu, kde je odpověď od autora jedné studie, kterou mi zaslal, a kterou jste uvedl jako důkaz, ale která podle té odpovědi důkazem rozhodně není. Druhý autor neodpověděl. Dál jsou tam odkazy na studie a konkrétní citace, které jsem našla, ze kterých je evidentní, že autoři běžně nazývají „mock“ infikovanými buňkami i to, co jimi podle vaší (nebo podobné) definice není. Ty příklady se netýkají jenom experimentů na buněčných/tkáňových kulturách, ale i dalších typů experimemtů, které používají tzv. „mock“ kontroly. Ani v nich se vámi uvedená definice prostě neododržuje. Proč se proboha dokola ptáte na to samé a na ty studie a odpověď se prostě nepodíváte? Co máte pořád za problém? Abyste se nemusel pořád dokola ptát, tak vám sem ty studie a citace uvedu.

 • Autor studie „Ultrastructural modifications induced by SARS-CoV-2 in Vero cells: a kinetic analysis of viral factory formation, viral particle morphogenesis and virion release“, kterou jste uvedl, odpověděl:
  • „Pro mock-infekci jsme nepoužili žádný vzorek ani žádnou chemickou látku; jedná se prostě o neinfikované buňky.“
 • Morphology and morphogenesis of SARS-CoV-2 in Vero-E6 cells:
  • „For infection, monolayers were washed twice with phosphate buffered saline (PBS) and inoculated with a clinical sample diluted in non-supplemented DMEM. Non-infected control cultures (mock) were prepared using pure non-supplemented DMEM as inoculum.“
 • SARS-CoV-2 infection of airway cells causes intense viral and cell shedding, two spreading mechanisms affected by IL-13:
  • „HAE cells were incubated with PBS (mock) or infected with SARS-CoV-2 (MOI = 0.5) and processed for SEM.“
 • SARS-CoV-2 infection induces the dedifferentiation of multiciliated cells and impairs mucociliary clearance:
  • „Control wells were mock-treated with DMEM medium (Gibco) for the same duration.“
  • „Mock-infected animals received the physiological solution only.“
 • HAM/TSP-derived HTLV-1-infected T cell lines promote morphological and functional changes in human astrocytes cell lines: Possible role in the enhanced T cells recruitment into Central Nervous System:
  • „For Mock control, astrocytoma cells were treated with RPMI alone (Mock).“
 • Age-associated SARS-CoV-2 breakthrough infection and changes in immune response in a mouse model:
  • „As controls, mice were mock-infected with the same volume of PBS.“
 • Vliv interferon regulujícího faktoru 3 na imunitní odpověď proti viru vakcínie v atopickém organismu:
  • „S neinfikovanými buňkami bylo zacházeno totožně, ale při inkubaci bylo namísto virového inokula použito čisté DMEM bez séra (tzv. mock infekce).“
  • „Mock – neinfikované myši (aplikace PBS).“
 • Replication of SARS-CoV-2 in cell lines used in public health surveillance programmes with special emphasis on biosafety:
  • „Mock-infected wells with medium only were treated as cell controls.“
 • Human airway lineages derived from pluripotent stem cells reveal the epithelial responses to SARS-CoV-2 infection:
  • „Then, purified SARS-CoV-2 stock (100 μL of inoculum prepared in PBS) or PBS without virus (mock infection) was added to the apical chambers of each Transwell at the indicated multiplicity of infection (MOI) and allowed to adsorb for 1 h at 37°C and 5% CO2.“
 • SARS-CoV-2 infection in hamsters and humans results in lasting and unique systemic perturbations after recovery:
  • „To explore whether this proinflammatory signal was present in additional anatomical regions linked to the OB, the OE was harvested from hamsters infected with SARS-CoV-2, IAV, or PBS (mock) at 31 dpi, as this tissue has been demonstrated to harbor infectious virus (21, 37).“
 • Deleterious Effects of SARS-CoV-2 Infection on Human Pancreatic Cells:
  • „For mock infection, cell type specific media (100 μl/well) alone was added.“
  • „The mock condition was treated with ductal media with no virus.“
 • Ex vivo SARS-CoV-2 infection of human lung reveals heterogeneous host defense and therapeutic responses:
  • „A “mock-infected” negative control cell culture was inoculated with 4 mL of media without virus and handled in parallel.“
 • Differential Pathogenesis of SARS-CoV-2 Variants of Concern in Human ACE2-Expressing Mice:
  • „In independent experiments, mice were inoculated with PBS (Mock) or SARS-CoV-2 intranasally, and on days 3 and 5–7 after infection, the animals were anesthetized using isoflurane and perfused with cold PBS.“
 • Intranasal administration of a live-attenuated recombinant newcastle disease virus expressing the SARS-CoV-2 Spike protein induces high neutralizing antibody levels and protects from experimental challenge infection in hamsters:
  • „Three groups of eight Syrian golden hamsters received two rNDV-S vaccinations (dose 107 TCID50) by intra-muscular (IM) injection (group 1), intra-nasal (IN) inoculation (group 2) or received an IN inoculation with PBS as mock control (group 3).“
 • SARS-CoV-2 infection results in lasting and systemic perturbations post recovery:
  • „H&E staining of hamster lungs treated with PBS (Mock), influenza A virus, or SARS-CoV-2 at 3dpi.“
 • SARS-CoV-2 infection of primary human lung epithelium for COVID-19 modeling and drug discovery:
  • „We then exposed alveolar cultures to SARS-CoV-2 (1×104 TCID50 per well) or PBS (as MOCK controls) and harvested cells for analysis 1–3 dpi.“

Iluminátor –> Eva Mertlíková

Že důkazem není tvrdíte vy, ale nevidím vědecké odůvodnění proč. Kolikrát vám to mám opakovat?

Ale hej, pojďme tu hru hrát a já prostě řeknu, že nemáte pravdu a stačí to, ne?

Tak zkuste vědeckou metodu.

Nastavte nultou hypotézu, ověřte ji, replikujte výsledky, ukazte konzistentní data a pak se to může řešit. Takto je to jen tvrzení.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Dobře, tak naposled. Ve vašem příspěvku z 6.8.2021 jste tvrdil, že se kontrolní „mock“ vzorky běžně používají. Jako „důkaz“ jste uvedl 2 odkazy na studie, aniž byste si vůbec ověřil, jakým způsobem tyto studie „mock“ vzorky připravily. Včera jste napsal, že jste autorům prostě věřil. To nezní moc vědecky, že? Když jsem jim napsala já, tak mi jeden z nich, který odpověděl, potvrdil, že řádnou „mock“ kontrolu neprovedli. Což znamená, že jste ve svém příspěvku prostě nepsal pravdu. Dál jsem vám uvedla dalších 15 příkladů studií, které udělaly to samé, tedy sice tvrdily, že „mock“ kontroly použily, ale z jejich vlastních tvrzení je evidentní, že pod tímto pojmem si představují úplně něco jiného, než je uvedeno ve vaší definici. A to jsem uvedla jen některé příklady. Je jich samozřejmě víc. Znamená to tedy, že termín „mock“ infekce se sice běžně používá, ale ne v tom smyslu, jak si myslíte vy. A řádné kontrolní exprimenty se minimálně v těchto případech neprovedly. Takže vaše tvrzení se ukázalo jako nepravdivé. Tak proč bych vám měla „vědeckou metodou“ prokazovat, že jste uváděl nepravdu, když to je přímo z vědeckých prací zřejmé? Proč bych měla nastavovat nějakou nulovou hypotézu, replikovat výsledky atd.? Takže až přestanete požadovat nesmysly a pošlete mi ta vyjádření a důkazy od vašich „odborníků“, ze kterých bude zřejmé, že se kontrolní experimenty řádně provádějí, tak pak teprve se zase ozvěte, OK? Do té doby sbohem.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Až prokážete,že se nejedná o validní metodologii, promluvíme si. A ne, neuvádím nic nepravdivě.  A mám hodně sourozenců, tohle kolo dokážu točit donekonečna. 


Kamala Taris –> Iluminátor

to „vědecké odůvodnění“ nevidíte proto, že jste si nedal tu práci a nenastudoval si postupy provádění kontrol.  Ale za to Eva fakt nemůže. Kromě toho, že tuto problematiku rozvádíme v řadě našich článků (které, chápu, asi vůbec nečtete) a videjí, tak já třeba předpokládám i to, že postupy provádění řádných kontrol prostě znáte, když jste propagátor vědy a pořád se k virologii vyjadřujete.

Ale klidně by nastudování této problematiky stačila i nějaká učebnice nebo skripta z VŠ. Třeba někdo z vašeho publika, které určitě jenom nehltá to, co mu předložíte, poradí …

Postup je tento:

1) nastudujte si pravidla provádění kontrol (odborná literatura, skripta …)

2) přečtěte si postup provedení kontrol ve studiích z vašich dvou odkazů a/nebo odkazů od Evy Mertlíkové

3) porovnejte v čem se předmětné postupy liší od pravidel postupu pro provádění kontrol, které jste si nastudoval (bod 1)

4) najdětě rozdíly

Nultá hypotéza čeho? A proč?


Iluminátor –> Kamala Taris

Ale dal a znám je. A považuji je za ověřené a funkční. Vy tvrdíte, že nejsou ale nevidím důkaz proč.. Až bude, dejte vědět.

A jinak ano, v mém publiku je i řada mikrobiologů, virologů a dalších odborně založených sledujících. A tak nějak výtky nemají. Čím to je?


Kamala Taris –> Iluminátor

vy vážně nerozumíte tomu, že autoři výše zmíněných studií v kontrolních vzorcích neeliminovali pouze jednu nezávislou proměnnou, jak to řádné provedení kontrol vyžaduje?  Umíte číst?

asi vám stále uniká pointa: ani já ani Eva Mertlíková nikde netvrdíme, že standardy postupu provádění kontrolních experimentů = řádných kontrol nejsou „ověřené a funkční“. Naopak, vyžadujeme jejich dodržování.

Až budete mít konkrétní virologickou studii, ve které autoři tyto standardy dodrží, dejte vědět. Třeba vám s tím vaše odborné publikum pomůže.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Aby Vám nebylo líto, že jsme se článku „Vše, co potřebujete vědět o objevení (a popírání) virů“ dostatečně nevěnovali, tak bych se ještě vrátila k Pasteurovi a Dimitriji Iwanowskemu. V reakci na tento článek jsem Vám napsala: „Než příště zase nějaký článek přeložíte a doplníte, tak by bylo dobré si zjistit, co vlastně byl ten opěvovaný Louis Pasteur a jeho „účinná“ vakcína zač, dále by bylo dobré si přečíst práci Dimitrije Iwanowskeho a jeho objev „viru“ tabákové mozaiky.“ Na to jste mi odpověděl: „Plus tedy můj článek např o Iwanowském hovoří.. Takže evidentně jsem s tím seznámen takže jste to nedočetla ani tam.  Dobře vy.“ Právě proto, že jsem věděla, že článek o Iwanowském hovoří, tak jsem se o něm zmiňovala. Takže Váš komentář, že jsem článek „nedočetla ani tam“ vůbec nedává smysl.

Když začnu Pasteurem, který je v tomto článku oslavován jako „ikona medicíny“ (viz „Předchozí úspěchy s antraxem a cholerou ptáků ho proslavily jako ikonu medicíny a mikrobiologie“), tak moji poznámku „…by bylo dobré si zjistit, co vlastně byl ten opěvovaný Louis Pasteur a jeho „účinná“ vakcína zač…“ jsem uvedla z toho důvodu, že Pasteur už za svého života vůbec neměl dobrou pověst a po jeho smrti se, díky zveřejnění jeho soukromých laboratorních deníků, ukázalo, že výsledky svojí práce falšoval a jeho chování bylo nevědecké a neetické. Stejně tak tvrzení v článku: „Na základě svých zkušeností s bakteriálními patogeny se mu nakonec podařilo vyvinout účinnou vakcínu.“ má od reality hodně daleko. Čekala bych, že v tomto článku budou uvedeny alespoň nějaké odkazy, pokud jde o Pasteura a jeho údajně „účinnou“ vakcínu proti vzteklině nebo antraxu, ale není tam nic. Tak se mi pak nemůžete divit, že jsem Vám napsala, že „S odpovědí na důkazně bezcenný článek určitě nehodlám ztrácet čas.“

K tématu vztekliny přikládám odkazy na 3 články, které se Pasteurem a vzteklinou podrobně zabývají a které by Vaše publikum, ve kterém je „řada mikrobiologů, virologů a dalších odborně založených sledujících“, určitě mělo zajímat.

Pasteurův neetický podvod se vzteklinou – Resetheus z.s.

Vzteklina: „virus“ strachu – Resetheus z.s.

Jak se zbavit vztekliny (alespoň teoreticky) – Resetheus z.s.

Dál jsem uvedla: „…dále by bylo dobré si přečíst práci Dimitrije Iwanowskeho a jeho objev „viru“ tabákové mozaiky.“ Uvedla jsem to zase proto, že v článku, který jste nám uvedl, zase není jediný důkaz toho, že by Dimitrij Iwanowski nějaký „virus“ tabákové mozaiky objevil, nebo dokonce vědecky prokázal. Zase bych čekala, že uvedete alespoň odkaz na původní Iwanowskeho studii, ve které svůj objev popsal. Místo toho je v článku uvedeno pouze toto: „V roce 1892 ruský biolog Dimitrij Iwanowski, který zkoumal mozaikovou chorobu některých rostlin, filtroval šťávu z infikovaných listů pomocí Chamberlandova filtru a zdokumentoval, že extrahovaná šťáva byla stále infekční pro zdravé rostliny tabáku. Pozoroval také, že na rozdíl od bakterií vyvolávajících onemocnění, které po krátké době bez živin ztrácejí schopnost přežít, filtrát zůstával infekční ještě mnoho měsíců po filtraci.“ Takže v článku jsou uvedena nějaká tvrzení, která se týkají údajně velmi významného objevu, ale není k nim uveden jediný důkaz. Proto jsem Vám odpověděla, že tento článek je po důkazní stránce bezcenný. Pro Vaše publikum, ve kterém je „řada mikrobiologů, virologů a dalších odborně založených sledujících“ přikládám odkaz na další článek, kde je ten údajný objev „viru“ tabákové mozaiky mnohem důkladněji popsán.

„Virus“ tabákové mozaiky – začátek a konec virologie – Resetheus z.s.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Dobrý den, pane Šlajchu,

Souhlasil byste s tím, kdybychom naši poslední komunikaci z Facebooku zveřejnili ve formě článku na webu Resetheus? Vy si ji samozřejmě můžete zveřejnit také, pokud bude uvedena celá a beze změn. Hlavním tématem je provádění/neprovádění kontrolních experimentů, konkrétně „mock“-infikovaných kontrolních vzorků, které si určitě zaslouží pozornost a evidentně jsou v něm stále nejasnosti. Stejně jako by bylo dobré, díky této komunikaci, alespoň trochu vysvětlit soudní spor Resethea s Manipuláty, protože je zřejmé, že si výsledek každý vykládá odlišně. Hotový článek bychom Vám před zveřejněním zaslali ke schválení. Byl by v obdobné formě jako náš předchozí článek „Jak argumentují vírologové?“, na který Vám přikládám odkaz. Pokud byste k hotovému článku měl nějaké připomínky nebo byste k němu ještě chtěl něco doplnit, tak samozřejmě můžete. V takovém případě bychom Váš komentář připojili jako pokračování naší komunikace na konec jako součást článku, s naší případnou reakcí.

Jak argumentují vírologové? – Resetheus z.s.

Předem děkuji za odpověď

Eva Mertlíková


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Dobrý den, 

projdu si to, byť nevím  k čemu by to bylo. 

Jsme každý v jiném světě a shoda není možná. 

Dále můj komentář k situaci není můj názor nebo projev, ale shrnutí odborniků a jejich výroků. Doporučil bych tedy oslovit spíše je. 

Má stanoviska jsou ale jasná, 

1. Dle odborníků i všeho co jsem nalezl jsou současné metody práce s viry rigorózní a existence virů jako taková je dostatečně prokázána. 

2. Respektuji jiné hypotézy ale očekávám od nich pozitivní důkazy jejich validity. 

Tj, náhradní teorii nemocí, která je ověřena, je vnitřně konzistentní a daji se na jejím zakladě tvořit predikce a zodpoví všechny vědecké zákony (jevy, projevy atp.), které pozorujeme.  

Toto u terénní teorie, ktera je zastávána v materiálech Resetheu, nevidím. 

Myslím, že to se dá uvést jako mé stanovisko i bez citace nasí komunikace jelikož je to ve shrnutí vše podstatné z ní.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Co se týka soudního sporu s webem Manipulátoři tak jsem často konfrontován lidmi, kteří mi tvrdí, že oaní Tarabová prezentuje ten soud jako výhru nad J. Cemperem a byl tam usvědčen jako lhář, ergo i já jako autor toho článku. 

Odkazují mě na natočený rozhovor L. Tarabové před budovou soudu po jeho skončení. Video jsem viděl už v den vydání, reagival na něj a reakce je formou videa na mém FB. 

Mohu klidně zaslat nafocené konverzace a komentáře takových lidí. 

Co se týká toho co ke sporu bylo uvedeno v te konverzaci, uznal jsem argument novou judikaturou, ale vzhledem k tomu, že pan Šubík podával duplicotní žalobu ve stejném znění a požadavky tak nechápu, proč se nwpokračovalo v té, když byla vedena soukromou osobou. 

A ano, stazení Resetheu a pana Šubíka z žaloby jsem bral jako důkaz toho, že svá stanoviska dle zaloby nejaou schopni obhájit před soudem a tento argument trvá i přes vysvětlení judikátu viz vysvětlení soukromé osoby pana Šubíka výše.


Iluminátor –> Eva Mertlíková

Ještě dodám, že paní Tarabová se k mé osobě vyjadřuje dehonestačním způsobem při každé príležitosti, kterou jsem zachytil, dehonestuje mne i v soukromých komunikacích a jinými lidmi, na coz mám svědky připravené svědčit v tomto případně u soudu (jak jsem již uváděl v obhajobě v danné žalobě) a proto se zdráhám jakékoliv komunikace s paní Tarabovou v jakékoliv podobě. 

Myslím, že je to pochopitelné.


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Dobrý den,

děkuji za odpovědi. Budu na ně reagovat postupně.

„projdu si to, byť nevím  k čemu by to bylo. 

Jsme každý v jiném světě a shoda není možná.“

Právě proto, že žijeme každý v jiném světě a máme na věc opačný pohled (přestože jsem dřív zastávala stejný názor jako Vy teď), tak by bylo dobré tyto dva pohledy porovnat. Nejde o názor Iluminátora nebo lidí v Resetheu, ale tím základním problémem je, jestli vůbec viry existují, nebo neexistují? Třeba bychom to ani nemuseli řešit, to je každého věc, čemu věří, ale pokud se to výrazným způsobem dotýká života každého z nás, viz teorie SARS-CoV-2/COVID-19 a opatření, která stála miliardy a která velmi negativně postihla spoustu lidí, tak by bylo dobré to konečně vyřešit. Nemluvě o dalších tzv. „virových“ onemocněních.

Jedním z hlavních problémů jsou právě kontrolní experimenty, na které jsem se Vás ptala. Vy tvrdíte, že se řádně dělají. My tvrdíme, že ne. Vy sám jste ve svém příspěvku na Facebooku Resetheus zmínil. Proto mi přijde jako fér, abychom na to mohli reagovat, a to třeba právě zveřejněním naší komunikace, ve které jsme se snažili uvést důvody, proč studie, které jste uvedl, důkazem řádného provádění kontrolních experimentů nejsou. Ať si na to čtenáři udělají svůj vlastní názor. Pokud to neuděláme, tak Vy budete i nadále tvrdit, že se řádné kontrolní experimenty dělají a my budeme tvrdit opak a nikam dál se neposuneme.

„Dále můj komentář k situaci není můj názor nebo projev, ale shrnutí odborniků a jejich výroků. Doporučil bych tedy oslovit spíše je. 

Má stanoviska jsou ale jasná, 

1. Dle odborníků i všeho co jsem nalezl jsou současné metody práce s viry rigorózní a existence virů jako taková je dostatečně prokázána.“

Tvrzení, že něco je shrnutím odborníků a jejich výroků, opravdu nestačí. Pokud byste ta tvrzení alespoň uvedl, tak bychom na ně mohli reagovat. Takové důkazy by přece neměly být tajné.

My odborníky také oslovujeme. Část se s námi odmítá bavit, část se pokusila nějaké argumenty uvést, ale ukázalo se, že např. studie, které nám poslali, ani nečetli, protože se týkaly něčeho jiného. Do dnešního dne nám ani jeden z nich nebyl schopen uvést jediný pořádný důkaz existence virů. Opakovaně se také ukazuje, že tito odborníci si prostě důkazy neověřují a prostě se jen spoléhají na to, že tuto práci už udělali jejich kolegové a že ji udělali dobře. Pak je také problém s tím, že odborníci, kteří se sice k problematice veřejně vyjadřují, už pak nedají souhlas k tomu, abychom jejich argumentaci zveřejnili. Výjimkou byl zatím jenom rostlinný virolog Ondřej Lenz, který se zveřejněním souhlasil (viz článek „Jak argumentují vírologové?“) a zprostředkovaně s námi komunikuje dál. Bohužel i on pořád předkládá jenom nějaká tvrzení, která není schopen doložit. Už více jak 3 měsíce nám např. slibuje zaslat důkaz existence viru tabákové mozaiky, přestože o tomto viru veřejně mluvil na přednášce. Proto jsem Iwanowskeho zmiňovala v souvislosti s Vaším článkem „Vše, co potřebujete vědět o objevení (a popírání) viru“, který jsem četla už před několika týdny, a neměla jsem tedy na přečtení jenom hodinu, jak jste psal. Ani v něm není jediný důkaz, že by tento virus vůbec existoval.

Upřímně řečeno mě překvapilo, že zrovna Vy se zveřejněním naší komunikace váháte. Čekala jsem, že budete s nadšením souhlasit, protože byste tak měl příležitost ty blázny z Resethea argumentačně odrovnat. Proto ještě doufám, že se zveřejněním budete souhlasit. Jak už jsem psala dřív, bylo by opravdu dobré zrovna otázku kontrolních experimentů nějak vyřešit.

„2. Respektuji jiné hypotézy ale očekávám od nich pozitivní důkazy jejich validity. 

Tj, náhradní teorii nemocí, která je ověřena, je vnitřně konzistentní a daji se na jejím zakladě tvořit predikce a zodpoví všechny vědecké zákony (jevy, projevy atp.), které pozorujeme.  

Toto u terénní teorie, ktera je zastávána v materiálech Resetheu, nevidím.“

Terénní teorii, pokud vím, materiály Resethea nezastávají. Jestli se nepletu, tak je uvedena jen v několika článcích od jednoho autora, a to jenom jako uvedení alternativní teorie k teorii choroboplodných zárodků. Už jen z názvů „germ theory“ i „terrain theory“, které se běžně používají, je zřejmé, že obě jsou to jenom teorie. Jedna z nich v současné době převládá. To ale neznamená, že je nutně pravdivá. Zvlášť pokud k ní chybí důkazy. Vy asi tvrdíte, že teorie choroboplodných zárodků prokázaná je. Já tvrdím, že jsem pro to dosud neviděla jediný důkaz. Důkazní břemeno je na zastáncích nějaké teorie, ne na lidech, kteří tvrdí, že důkazy pro ni jsou nedostatečné.

Já osobně žádnou „teorii“ nezastávám. Nemyslím si, že je možné všechny příčiny nemocí napasovat do nějaké univerzální teorie. Už jen proto, že žádná z nemocí nemá výjimečné příznaky, které by nebyly společné i řadě dalších onemocnění. Už jen proto je teorie, podle které jeden choroboplodný zárodek způsobuje jednu nemoc, problematická. Ale pokud se podívám např. na dětskou obrnu, AIDS, vzteklinu nebo BSE, tak namísto virů (nebo prionů v případě BSE) je mnohem jednodušším a logičtějším vysvětlením intoxikace (DDT, arsenem, strychninem, těžkými kovy, vysoce toxickými „léky“, jako je AZT a novější „léky“, toxické insekticidy,…), která se dá prokázat. Narozdíl od virů, pro jejichž existenci jsou jen nepřímé a hodně špatné „důkazy“.

Pokud jde o kauzu Manipulátoři-Resetheus, tak Kamala Vám kauzu ze strany Resethea v té komunikaci vysvětlila, stejně jako uvedla, že David Šubík svoji žalobu nestáhl. Vy sám jste našel potvrzení toho, že se judikatura změnila. Proto byl výsledek takový jaký byl, nikdo nevyhrál ani neprohrál a bylo by dobré toto uvést, právě třeba zveřejněním naší komunikace.

Důvodem, proč chceme naši komunikaci zveřejnit, je otázka kontrolních experimentů a vysvětlení soudního sporu. To, co je mezi Vámi a Lenkou Tarabovou, by na to nemělo mít vliv a je to Vaše věc. Pokud jde o veřejné výroky vůči tomu druhému, tak si vzájemně nemáte co vyčítat. Bylo by škoda, kdyby byla otázka existence/neexistence virů spojována se sporem mezi Vámi a Lenkou Tarabovou. Lenka Tarabová je prostě jen předsedkyní spolku Resetheus a asi je, díky jejím veřejným aktivitám nejvíc vidět, ale určitě není tou hlavní a jedinou, která se na neexistenci virů snaží poukázat, a její výroky nebo aktivity určitě nevyjadřují názory všech ostatních, kteří se v ČR otázkou neexistence virů zabývají.

Chápu, že útoky vůči Vám jsou Vám nepříjemné, ale na druhou stranu, doufám, uznáte, že ani chování Vás a Vašich příznivců také není tak úplně v pořádku. Nemyslím si, že je nutné nás odkazovat na učivo základní školy, pokud se Vás normálně zeptám na detaily o „mock“ kontrolách v případě studií, které jste uvedl ve svém příspěvku. Vaši příznivci pak dělají totéž a mají pocit, že když pošlou video o virech pro 6. třídu nebo nám doporučí si zopakovat základní školu, tak že tím automaticky ukážou svoji inteligenci. Výsledkem je opak. Pokud jsou oni tím publikem, ve které je podle Vašich slov „i řada mikrobiologů, virologů a dalších odborně založených sledujících“, tak by asi měli ukázat trochu víc, než jen podobné komentáře. Věřte, že ani nám nejsou podobné útoky příjemné.

S pozdravem

Eva Mertlíková


Eva Mertlíková –> Iluminátor

Dobrý den,

už se začínám trochu bát, jestli jste na nás nezapomněl? Souhlasíte tedy s tím, abychom naši komunikaci zveřejnili ve formě článku? Ona už vlastně veřejná je na Vašich facebookových stránkách a Vy jste si se zveřejňováním dokumentů a odpovědí Resethea  určitě starosti nedělal, ale i tak bych byla ráda, kdybych věděla, že s tím nemáte problém, aby mezi námi zbytečně nebyly nějaké „hard feelings“. A takto byste měl ještě možnost se k naší konverzaci vyjádřit, doplnit ji,… Určitě počítám s tím, že nám zašlete ty odpovědi Vašich odborníků, na základě kterých tvrdíte, že se kontrolní experimenty běžně dělají.

A ještě bych na Vás měla otázku. Dívala jsem se na Vaše video „Byl SARS-CoV-2 izolovaný?“ z 22. února, ve kterém mj. řešíte, zda virologové provádějí, nebo neprovádějí kontrolní experimenty u buněčných kultur. Cca v čase 1:28:30 uvádíte, že ve Vašem článku tvrzení, že se neprovádějí, vyvracíte a dáváte tam jasné důkazy a mj. jste uvedl: „Myslím si, že snad jako nikdo nemůže přijít a tyhle 2 odkazy zpochybnit, že prostě ano, toto je studie, která sakra dělá kontrolní experiment tak, jak ho pan Lanka popisuje, jako že do slova a do písmene je to přesně to, o čem pan Lanka řekl, že je to průkazný experiment…. Jsou tam prostě ty kontrolní experimenty.“

Jako první studii jste uvedl: Ultrastructural modifications induced by SARS-CoV-2 in Vero cells: a kinetic analysis of viral factory formation, viral particle morphogenesis and virion release

Druhou studií je: Identification of Coronavirus Isolated from a Patient in Korea with COVID-19, ke které jste uvedl: „Tady si to můžete najít, že to tam opravdu je. Je to tady i popsaný, že teda přesně udělali ten kontrolní experiment. Přesně jak je popsanej panem Lankou…. Takže ty se dělají zcela běžně a to si kdokoli může tvrdit, že se nedělají, ale prostě prokazatelně dělají.“

A přitom jste na obrazovce zvýraznil text nad obrázkem č. 1 (printscreen přikládám).

Chtěla jsem se Vás zeptat, kde konkrétně u druhé studie ve Vámi zvýrazněném textu nad obrázkem č. 1 ten popis kontrolního experimentu je? Já ho nikde nevidím. A přesný popis toho, jak byly kontrolní experiementy provedeny, nevidím ani ve zbytku této studie ani ve studii, kterou jste uvedl jako první. Přitom by měly být standardně popsány např. v metodologické části. To proto, aby i ostatní vědci přesně věděli, jak byly dané experimenty provedeny a mohli je případně replikovat a jejich správnost ověřit.

Doufám, že se shodneme na tom, že určitě nestačí vědcům prostě jenom slepě věřit, že pokud ve studii uvedli termíny jako „mock inoculated cells“ nebo „mock-infected cells“, tak že tyto „mock“-kontroly musely být nutně provedeny přesně podle definice, kterou jste uvedl: „Co to znamená mock-infected aneb falešně infikovaný? Použijí se dva vzorky, jeden infikovaný požadovaným virem/vektorem a druhý bez tohoto patogenu (někdy je také v „neinfikovaném“ vzorku použitý nevirulentní kmen). S oběma vzorky se zachází stejným způsobem. Jediným rozdílem je aplikace samotného viru.“

Takže když to shrnu: Tvrdíte, že se kontrolní experimenty běžně dělají. Jako důkaz jste uvedl odkazy na 2 studie a přitom jste uvedl, že v obou jsou kontrolní experimenty „do slova a do písmene“ a „přesně“ popsané.

Můžete mi, prosím Vás, uvést, kde konkrétně je to v těch studiích uvedeno?

Předem děkuji za odpověď

Eva Mertlíková


Iluminátor po tomto emailu odepsal, že by bylo lepší si ohledně odpovědi zavolat. S tím jsme souhlasili. Po 2 dnech Iluminátor zaslal email s tím, že vzhledem k rodinným důvodům bude na „dovolené“. Po návratu z „dovolené“ se prý ozve a záležitosti dořeší. Od té doby se už neozval a za další 2 týdny, po návratu z „dovolené“, už na svém streamu opět řešil Resetheus.


Dobrý den, pane Šlajchu,

vidím, že jste se v pořádku vrátil z „dovolené“ a že jste měl hned potřebu na streamu na Vědátorovi o Resetheovi zase mluvit.

Musím říct, že jste mě trochu zklamal. Už to skoro vypadalo, že se můžeme normálně bavit a na něčem třeba i domluvit, v tomto případě na zavolání si a dořešení odpovědí na emaily kolem kontrolních experimentů. I když netuším, o čem jste chtěl konkrétně mluvit a co bychom tak vyřešili?

My jsme na Váš návrat z „dovolené“ počkali, abychom naši konverzaci dořešili k oboustranné spokojenosti. Vy jste zatím měl zase potřebu veřejně řešit Resetheus, teorii terénu, izolaci virů, exosomy,… To, co jste ve streamu zase tvrdil, teď řešit nechci, protože to by bylo pořád dokola. Ale když to pak okomentujete slovy jako: „Potom jak chcete argumentovat, když jste na úplně jiný rovině existence a vnímání reality a světa?“ a „Když se bavíte s někým, kdo je alespoň na stejný úrovni reality nebo vnímání reality, tak je to docela snadný, že jo, tak si jako vymezíte hřiště o čem se tak jako budete bavit a prostě nějak se bavíte a alespoň víte, že vycházíte ze stejných zákonů fyziky nebo zákonů vesmíru. Ale když potom se bavíte s lidma, který popírají takový ty fundamentální základy, který jako fakt dobře známe a který jsou fakt docela pevný, tak tam jako se ani nepředpokládá, že můžete nalézt jakoukoli shodu.“ tak to pak vyzní, jako že mluvíte o nějakých bláznech popírajících realitu. Přitom jste to Vy, kdo tvrdí, že viry existují a že teorie choroboplodných zárodků v praxi funguje. Jenom jste k tomu zatím nedodal žádný důkaz a pořád se jenom odkazujete na odborníky. A abyste nemusel dokola pořád opakovat exosomy, Kochovy postuláty,… tak v budoucnu bychom si třeba mohli podobnou komunikaci zopakovat a řešit v ní Vaše důkazy pro existenci jednotlivých virů, důkazy pro jejich přenos a kauzalitu ke konkrétním onemocněním. Samozřejmě s uvedením kontrolních experimentů ke každému z nich. Tam to teprve začne být zajímavé.

Takže teď bychom mohli natočit veselé video, ve kterém bychom dělali podobné komentáře a narážky, jako jste to udělal Vy. A k tomu bychom mohli uvést spoustu tvrzení, která bychom nedoložili, stejně tak jako Vy. Hlavně např. nerozumíme tomu, proč jste měl zase potřebu překrucovat soudní kauzu Resethea zastupovanou Tomášem Nielsenem?

Anebo si veselé video můžeme odpustit, dál zbytečně neztrácet čas a naši komunikaci ohledně kontrolních experimentů prostě zveřejnit, ať si čtenáři udělají názor sami. To mi přijde jako férové. Budou tam uvedena naše i Vaše doslovná tvrzení. Bez nějakého překrucování.

Naši dosavadní komunikaci posílám jako pdf v příloze. Ta část z facebooku je veřejná. Emaily mezi námi už veřejné nejsou, proto se Vás chci zeptat, jestli nám dáte svolení s jejich zveřejněním? Pokud ne, tak k tomu napíšeme i tak krátký komentář s Vašimi argumenty a poznámkou, že jste se zveřejněním nesvolil, přestože se zveřejňováním cizí komunikace jste doteď problém neměl. Proto si myslím, že by i pro Vás bylo lepší, abychom ty emaily zveřejnili přesně tak, jak jste je napsal. Na začátek článku ještě dopíši krátký úvod, aby čtenáři věděli, čeho se komunikace týkala. Pokud ještě chcete něco doplnit (jako např. odpověď na můj poslední dotaz ohledně Vašeho videa, ve kterém jste vysloveně lhal o tom, že ve dvou Vámi uvedených studiích jsou kontrolní experimenty popsány), tak samozřejmě můžete.

Předem děkuji za brzkou odpověď

Eva Mertlíková


Dobrý den, pane Šlajchu,

ani po týdnu jste nám neodpověděl. Předpokládáme tedy, že už k naší komunikaci nechcete nic doplnit a nemáte k ní tedy žádné námitky. Z Vašich emailů zveřejníme ty, ve kterých uvádíte svoje stanoviska (viz „Myslím, že to se dá uvést jako mé stanovisko…“) k existenci virů, k soudnímu sporu s webem Manipulátoři a k Lence Tarabové.

Hotový článek Vám zasílám v příloze.

S pozdravem

Eva Mertlíková


Iluminátor v zaslaném emailu mj. uvedl: „Poprosím aby bylo zmíněno, že má argumentace není rozhodně kompletní a skládá se z mnoha dalších dilčích aspektů, které by bylo třeba dále doplňovat. 

Rovněž bych poprosil o doplnění toho, že jsem se přesně o tomto pokoušel komunikovat v minulosti s Lenkou Tarabovou, která tuto komunikaci odmítala. Včetně toho, když se naši diskusi snažilo domluvit i několik dalších osob jako např. Tomáš Lukavec nebo i Josef Šedl, kterému následně psala o mé domnělé mentální nemoci.“


22 komentářů u „Jak argumentuje Iluminátor?“

 1. Obdivujem vás, že máte toľko trpezlivosti komunikovať s týmto pomäteným služobníkom virozločineckého kultu. Jeho čoraz viac nafukujúce sa ego nekompromisne vytlačilo akékoľvek náznaky základného logického myslenia a príčetnosti. Mne sa otvára „kudla v kapse“ pri každom jednom prečítaní jeho reakcií, fakt klobúk dole pred vami, že to takto trpezlivo a hlavne s kľudom zvládate 🙂

  Odpovědět
 2. Iluminator je opravdu exemplarnim prikladem toho, jak tezce je mozne zabrednout do dogmat, ze clovek ztrati schopnost naprosto elementarni logiky. Iluminator stavi hypotezu (ze mock-experimenty probihaji radne), Resetheus dolozil mnozstvi jasnych protiprikladu. Iluminator blekota neco o nevedeckosti a dukaznim bremenu. Kazdy majitel mozku vsak vidi, ze tady proste neni o cem diskutovat.

  Iluminatorovi bohuzel nedochazi jedna zasadni vec. A to skutecnost, ze teorie musi obstat i bez argumentu o vedeckem konsenzu, protoze to je prece duvod, proc kdy teorie byla vedeckym konsenzem prijata! Vedecky konsenzus otaci dukazni bremeno – najednou nemusime prokazovat, ze neco funguje, to protistrana musi dokazat, ze to nefunguje apod. To se potom argumentuje velice snadno. Pokud by si vsak Iluminator vedecky konsenzus odmyslel a sam sebe postavil do situace, kdy ON musi dokazovat svou hypotezu, zustanou mu jen prazdne ruce.

  Odpovědět
   • Rad bych se ale zeptal na jednu vec. Iluminator zminuje jakousi snahu o debatu s Lenkou Tarabovou, kterou mel zprostredkovat Tomas Lukavec. Muzete to, prosim, okomentovat? Ja bych debatu Resethea s Iluminatorem videl moc rad, popravde uz pred casem jsem k ni chtel vas i Iluminatora zkusit nejak podnitit. Nevedel jsem ale, ze jsou mezi vami vztahy tak vyhrocene. To ukazal az tento clanek.

    Odpovědět
    • O aktivitách Tomáše Lukavce zprostředkovat mezi námi a Iluminátorem debatu, nic nevíme. Tomáš nás kontaktoval v srpnu se zájmem o rozhovor, ale o dalších účastnících jsme se s ním nedomlouvali. Aby mohl Tomáš moderovat debatu mezi kritiky a propagátory virologie, musel by si problematiku nejdříve nastudovat a to doposud neudělal, jak bylo vidno z posledního rozhovoru se Soňou Pekovou.

     Iluminátor ví velmi dobře, že Lenka Tarabová je jen předsedkyní spolku, nepíše články, ani nepřednáší. Takže nikdo z nás nechápeme, proč by s ním měla Lenka o virologii debatovat. Co se týče mne, Evy nebo Davida, tak o „debatu“ s Iluminátorem zájem nemáme. Nevidíme v ní nic přínosného (viz. jeho argumentace v tomto článku), pouze ztrátu našeho času, který už tak věnujeme téměř veškerý aktivitám spolku.

     Pokud má Iluminátor Lenku Tarabovou v žaludku kvůli nějakým jejím výrokům nebo zprávám, musí si tyto soukromé záležitosti řešit s ní, nikoliv přes spolek.

     Odpovědět
 3. Já nechápu, proč když virologové tolik lžou, manipulují a podvádí,proč prostě neudělají nějakou studii, která popíše,jak nějaký virus izolovali, přesně tak,jak po nich chcete. Proč tam nenapíšou,že tím izolovaným virem se nakazili všichni testování a v kontrolní skupině nikdo. Je přeci úplně jedno,že to nebude pravda a že se to nebude dát replikovat, prostě by to zveřejnili,byli by oslavováni a nikdo by už nemohl nic říct.

  Odpovědět
  • Protože to v praxi prostě není možné provést (tak nevím, jak by ta metodická část vypadala, to by si fakt museli celé vymyslet a tak kreativní podle mne zase nejsou ?) a ke všemu ještě sami veřejně prohlašují, že tyto metody jsou již zastaralé.

   Odpovědět
   • Jelikož je samotná existence virů postavena na lživých, nevědeckých „důkazech“, nemohou již přijít s jinou lží, neboť by se zase ocitli tam, kde jsou již dnes. Obecně mají jen dvě možnosti a tu první možnost, tedy vytvářet DOJEM že něco existuje, již vyčerpali. Nelze tedy realizovat metodiku, aby „nějak vypadala“, když dnes už „nějak vypadá.“ Naštěstí, u ignorantské a stále hloupější společnosti stačí vytvářet jen obrazy, které se prodávají jako „realita“, než být nucen něco dokazovat. Vždyť to nakonec požaduje jen pár „pomatenců“

    Odpovědět
 4. Pred cca 15-timi rokmi ku mne dorazilo poznanie, že 2/3 ľudstva je debilná, debilná nie v zmysle nadávky, ale v zmysle medicínskom, t.j. 2/3 sú mysľou mierne pozadu, čo nie je žiadna hanba, lebo mierne neznamená katastrofu, mierne je ďaleko od slova zlý a najhorší.
  Dnes na cz24 je článok o Stanfordskom experimente, píše sa tam, že v 65, alebo 69 % /?/ ľudí je pripravených bez rozmýšľania plniť príkazy autorít, zase cca 2/3, zase debilov, ľudí mysľou mierne pozadu, ktorí nevedia, že mozog je hmota daná Bohom na rozmýšľanie a nie na okrasu. ľudí, ktorí sú pripravení zabíjať svojich blízkych, lebo to ich pánko vyžaduje, lebo si myslia, že takto si zachránia svoj životný komfort. Pravda je taká, že u globalistov sú ľudia po splnení úlohy likvidovaní, spoločensky, alebo fyzicky, to je odkaz pre tie 2/3, aj pre Iluminátora.
  Tie 2/3 ľudstva sú príčinou toho, že voliči si dobrovoľne zlikvidujú demokraciu, ktorá ešte ani nezačala, lebo demokracia je ideológia na ovládnutie más a ten kto ju zaviedol, už dávno vedel o schopnostiach 2/3 ochotných všetko ničiť a zabíjať, aj vlastné rodiny a deti. V demokracii nikdy nemôže zvíťaziť zdravý rozum, to vedeli už Gréci aj Rimania. Tie 2/3 sú zombie ovládaní cudzou mocou.
  Inde som čítal o stupňoch Veľkého resetu: demokracia, demoralizácia, kríza a normalizácia. My sme pred fázou tri, kríza začala. Spoločnosť je totálne demoralizovaná, Ilumináta a jemu podobných treba tvrdo odsúdiť, postaviť na okraj spoločnosti, nediskutovať s nimi, ale stanoviť im nemilosrdné podmienky, ak chcú fungovať v našej spoločnosti. Diskusia s amorálnym debilom, ktorý si myslí, že je majster sveta, je strata času a energie a postihnutý je nepresvedčiteľný, nereaguje na dôkazy, ani fakty, ani objektívnu realitu, každá dobrá snaha u takého človeka vyvoláva ešte väčšiu zlobu, nenávisť. Liečba neexistuje. Treba ho postaviť mimo spoločnosť do pustatiny bez ľudí, medzi vlkov a medvede a povedať mu, „ak chceš žiť, tak sa o seba postaraj, ak si myslíš, že máš zdravý rozum, tak sa ti to iste podarí.“
  MôJ sused vraví, keď nedáš po hube, tak nepresvedčíš.

  Ad Albrechtovci. Protilátky a antigény, imunita… sú španielskou dedinou aj pre lekárov a v skorumpovanej spoločnosti nemôžete očakávať, že sudca bude mať chrbtovú kosť a nepodľahne tvrdeniam o správnosti testov, sudca sa vždy prikloní na stranu štátnych a tzv. vedeckých inštitúcií.
  Treba nový proces, kde argumentom je neexistencia vírusu. Kto tvrdí, že vírus existuje, tak to musí dokázať. Pojmy ako izolácia, vyčistenie, biochemický rozbor, schopnosť nakaziť človeka, sú pojmy jednoznačné, nemožno im len tak z výmyslu pavedy priradiť iný význam, mal by ich pochopiť aj sudca s ľudskou morálkou. Ak neexistuje vírus, tak nemôžu existovať protilátky, ani imunita, teda aj testy sú výmyslom proti ľuďom a ľudstvu. Antigény a protilátky je znôška klamstiev a na klamstvách sa nedá budovať nič, ani súdny propces, klamstvá predstavujú pre štát a inštitúcie nekonečné možnosti zavádzania a podvádzania, vytváranie klamného vedomia, demoralizáciu osobnosti sudcu a spol. Treba ísť v myslení na prvopočiatok a tým je neexistencia vírusu a 150 ročné úmyselné klamanie ľudstva, ak odstránite prvé klamstvo, prvý základný kameň podvodu, zrúti sa celý farma biznis, celý 150 ročný podvod.

  Odpovědět
  • Naším úsilím bylo zabývat se v kauze Albrechtových absencí důkazů pro reálnou existenci viru. Máme to i ve znaleckém posudku. Jak je slyšet v živém vysílání, soudce udělal z docenta Bartoše (soudního znalce) nedoučence, který nepozná strmé stoupání křivky … Jak pak chtít po takovém soudci kritické myšlení? Existencí viru se odmítl zabývat ihned na počátku, jakmile si to v posudku přečetl. To samé i soudkyně Chaloupková. Ale vůbec jim nevadí, že ten nedoložený virus celý rok řeší. Je to jak v blázinci, kdy mezi většinou nepříčetných bláznů vypadá kriticky uvažující člověk snažící se o intelektuální poctivost jako šílenec.

   Odpovědět
   • U soudců rozum nehledejte. Jako oficiálně potvrzení a doživotně jmenovaní nadlidé ho k ničemu nepotřebují. Čest vyjímkám, které si ten zdravý rozum pěstují jako koníčka.

    Odpovědět
 5. Iluminátor je naprosto skvělý. Chce důkaz Bechampovy teorie. Přitom se stačí rozhlédnout kolem sebe. Prostředí je zásadním faktorem pro život, bez ohledu na zlý virus bez příčiny. Co se stalo v Bečvě? Otrávené prostředí. Proč hynou smrkové porosty? Hydrologická podvýživa. Je kůrovec příčina nebo následek? Je zdravější vzduch v Beskydech nebo Šanghaji?
  Toxicita či podvýživa jsou zde příčinou, tedy prostředí, které má přímý vliv na organismy. Není důvod hledat jinou příčinu, stejně jako na Sahaře není důvod hledat viry, ale absenci povrchové vody, bez které život strádá ve velkém měřítku.

  Jistě to může být složitější než tato analogie, zároveň není důvod si myslet, že mikrosvět se chová diametrálně odlišně.

  Je velmi jednoduché experimentálně dokázat toxicitu arsenu bez složité, pochybné a neprůkazné procedury a je zcela na místě žádat důkaz toxicity viru v též čisté podobě bez těch nepřímých veletočů.

  Když to vše dám na misky vah, musím se přiklonit k té málo probádané teorii.

  Odpovědět
  • Díky! Navíc existují i odborné články zkoumající jako příčinu některých onemocnění právě otravy (např. beri beri, pelagra, kurděje, obrna …). To jsou však články staršího data, s rozmachem molekulárních metod se vyvinula mánie zkoumat hlavně neexistující viry a genetický materiál, jinými slovy výzkum kauzality toxicita – onemocnění (diagnóza) se nefinancuje.

   Odpovědět
 6. Po přečtení jsem nabyla dojmu, že Iluminátor je opravdu trochu hlupák, nerozumí asi psanému slovu, nedokáže uvažovat logicky, na argumenty plácá nic neříkající nesmysly místo konkrétních odpovědí. Jako by vůbec nechápal, o co se jedná. Ale ani o běžné věci jako s tím soudem. Vy mu to vysvětlíte a on to prostě nepochopí na první dobrou. Jak chce on řešit vědecké články, když mu nefunguje ani normální rozum? 🙂 On se jenom snaží chytat za slovo, ale ani to mu u vás nejde 😀 A k tomu asi má ještě zatemněný mozek a neschopnost mít otevřenou mysl. Ale vy máte výdrž a trpělivost (i s ním), to se jen tak nevidí.
  Já už velmi pochybuji o tom, že ty viry existují. Vždy se mi nějaké věci úplně nezdály, ale člověk si říká „no tak prostě tomu asi tak podrobně nerozumím“, ale díky vám a tomu, že jste tomu věnovali tolik času a máte argumenty, procházíte odbornou literaturu, seznamujete nás s dalšími odborníky… člověk si může skládat dílky skládačky, více nad tím přemýšlet. A upřímně, když jsem slyšela prvně, že někdo říká, že žádný covid neexistuje…říkám si, nesmysl…pak možná je to fakt habaďůra, ale že by opravdu neexistoval žádný vir…no to už bude blbost… ale zajímalo mě, proč si to někdo myslí a čím argumentuje. A teď si říkám „sakra a budu taky za blázna“ 😀 Jen mě zaráží, že pan Nielsem, s kterým nějakým způsobem spolupracujete a zdá se mi jako chytrý člověk a má po boku skoro bych řekla i možná kamarády odborníky, kteří by k tomu měli mít co říci…veřejně se k neexistenci virů nevyjadřuje, alespoň jsem to nezaznamenala. Tak si říkám, není o tom i díky těm odborníkům jemu blízkým přesvědčený nebo mu jde spíše o renomé a nechce být za blázna před veřejností. Kdo ví, jestli by mu i něco takového nepoškodilo kariéru. Ale všeobecně všichni bychom se možná potřebovali více naučit nevěřit té či oné osobě, ale prostě se jen podívat na důkazy. Děkuji za Vaši práci.

  Odpovědět
  • Díky za komentář a milá slova. Nemohu mluvit za pana Nielsena, můj vlastní odhad toho, proč se k neexistenci virů nevyjadřuje, je hlavně kvůli renomé, podle mne je mu jasné, že by ho jako první začali kritizovat „jeho“ „odborníci“ ze Zdravého fora, jako je paní Zelená, Krátká, Furst (komunikaci s ním plánuji také zveřejnit). Troufalost „popírat virologii“ kritizují soukromě již nyní a jelikož jsou pro pana Nielsena zřejmě více důležití právě tito „odborníci v opozici“, než náš spolek, tak se veřejně vyjadřuje jejich rétorikou, nikoliv naší. Pokud by soud jednoznačně rozhodnul, že virus neexistuje (což je velmi zvláštní, protože soudci fakt nejsou odborníci a záleží na tom, jak moc problematiku dokáží pochopit během krátké doby věnované studiu spisu), tak by pak pan Nielsen začal mluvit rétorikou naší (si myslím).

   Odpovědět
 7. Nedokázal jsem korespondenci Resethea s Iluminátem dočíst do konce. Bylo to nad moje síly. Argumenty zaznívaly pořád dokola. Obdivuji trpělivost a energii Evy Mertlíkové a Kamaly Taris vést nekonečnou diskuzi s takovým ignorantem, když je zřejmé, že není schopen ani přemýšlet o předkládaných tvrzeních. To přece nemá žádný smysl, leda že by smyslem bylo na zveřejněné korespondenci ukázat veřejnosti způsoby myšlení a absolutní nedostatek důkazní nouzi obhájců konceptu „virů“.

  Odpovědět
 8. Hutný text. Myslím, že vysvětlení je prosté. Je to víra. Vštěpená víra ve viry a vše kolem. Od této hradby se jakákoliv věcná argumentace 100% odráží. Jedinec by totiž musel přehodnotit celý svůj světonázor a bez ztráty duševního zdraví vydrží málokdo.

  Odpovědět
 9. Je tu ještě jeden fenomén, který by se dal zmínit a který platí i mimo celý tento podvod s Morybundem obecně. Málokdo je ochoten si přiznat, že se stal obětí obrovského podvodu. Čím dříve ovšem člověk vystřízliví, tím kratší dobu bude za debila ve vlasních i cizích očích. Bývá to někdy skutečně těžké si přiznat, že mě někdo sakramentsky napálil.
  Největšími obhájci Kovidu tak budou i v budoucnu nepochybně ti, kteří ví, že byli podvedeni, ale nikdy nepřiznají, že naletěli. Je to povahový rys, nikoliv absence zdravého úsudku či nepochopení informace. Proto budou donekonečna opakovat ten hnůj, co se line z televize. Nejen oni, samozřejmě. Také ti, kteří na tom vydělávají a ti, kterým to bylo nařízeno.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This