info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jak argumentuje matematik Tomáš Fürst?

V nedávném rozhovoru pro pořad Duše K divadla Kampa jsem avízovala, že se chystám zveřejnit emailovou komunikaci s matematikem Tomášem Fürstem. Tomáše jsem kontaktovala na začátku roku 2021 s nadějí, že jako matematik (tedy bez institucionální indoktrinace virologickou ideologií) nebude mít problém pochopit, že bez řádně definované nezávislé proměnné (v tomto případě řádně purifikovaného viru SARS-CoV-2) není možné postupovat ve výpočtech dále. Domnívala jsem se také, že jako matematik bude chápat nemožnost provádění kontrolních experimentů absentujících nezávislou proměnnou a velmi rychle pochopí i to, že veškerá data týkající se viru SARS-CoV-2 jsou z těchto důvodů vlastně mylná a nemá smysl je jakkoli statisticky vyhodnocovat.

Neumím si vysvětlit, proč Tomáš, který v rozhovorech kritizuje ostatní za nepostupování dle zásad „Evidence Based Medicine“ (medicíny založené na důkazech), nedokáže podle těchto zásad postupovat sám. Proč odmítá prověřit postupy čínských virologů a svých kolegů ze SMIS a sám si prostudovat, zda primární zdroje o viru SARS-CoV-2 splňují přísné požadavky vědecké metody.

V nedávném rozhovoru s Tomášem Lukavcem Tomáš Fürst připouští, že se může mýlit. Problém s připuštěním vlastního omylu tedy zřejmě nemá. Ale je tomu skutečně tak? Co by se asi stalo, kdyby si dovolil samostatně zanalyzovat „Evidence Based Science“ (vědu založenou na důkazech) stojící za údajným objevem údajně nového koronaviru? Co by se stalo, pokud by přišel za svými kolegy ze SMIS (např. imunoložkou Zuzanou Krátkou a viroložkou Hanou Zelenou) a sdělil jim, že práce o SARS-CoV-2 spadají do oněch nechvalných 80% chybného výzkumu a nejdou reprodukovat z důvodu chybějících nebo špatně provedených kontrol? (O krizi reprodukovatelnosti a chybách ve vědeckém výzkumu hovoří Tomáš ZDE). Byl by exkomunikován, jako se to stalo MUDr. Monice Waksmundské, která se díky svému procitnutí z virologické hypnózy stala vyvrhelem Paralelní lékařské komory?

Tomáš vyslovuje v rozhovoru také domněnku, že Covid (jako téma) chcípnul sám. Já se zase domnívám, že Covid bylo armádní cvičení, které mělo za úkol prověřit poslušnost lidí, aby globalistické struktury zjistily, jaké postupy při omezování práv a svobod fungují nejlépe a na co si mají dát pozor. Viz. web Světového ekonomického fóra:

V posledních pěti až sedmi letech došlo k významnému vývoji v sociální, environmentální a technologické oblasti, který by mohl pomoci realizovat iniciativy „My Carbon“ pro formování budoucnosti směrem k inteligentním a udržitelným městům.

V této souvislosti zmiňme konkrétně tři události:

1. COVID-19 byl zkouškou sociální odpovědnosti – Obrovské množství nepředstavitelných omezení pro veřejné zdraví přijaly miliardy občanů po celém světě. Na celém světě existovala řada příkladů udržování sociálního odstupu, nošení roušek, hromadného očkování a přijímání aplikací pro sledování kontaktů v zájmu veřejného zdraví, což ukázalo podstatu sociální odpovědnosti jednotlivce.

Další „Covid“ s jiným názvem prostě přijde a ne proto, že se objeví nějaký nový virus, ale proto, že boj s neviditelným nepřítelem je pro globalisty strategicky výhodný a budou ho používat jako nástroj k zavádění svých plánů. Na neviditelného nepřítele se dají svést symptomy čehokoli. Je již také odzkoušeno, že lze bez většího protestu vědecké obce vytvořit bleskurychle nikým nevalidovaný a nekontrolovaný test, jehož výsledky pak bude Tomáš a jiní analytici statisticky vyhodnocovat, aby se mohli hádat o prevalenci a mortalitě něčeho, co reálně neexistuje. Další pandemie, opatření, očkování a omezování svobod budou přicházet právě kvůli anti – vědeckému nastavení „odborníků“ na obou stranách.

Smyslem tohoto článku není znevažovat Tomášovu práci všeobecně, matematiku vyučuje zřejmě skvěle a jeho postoj vůči tečkovací zbrani hromadného ničení je dobrý. To však nic nemění na tom, že jak Tomáš, tak i další odborníci nekovidisti, jako vědci absolutně selhali, protože vědomě odmítli následovat vědeckou metodu při analýze vědeckého výzkumu týkajícího se údajného viru SARS-CoV-2. Jinak by totiž museli přijít na to, že genom viru SARS-CoV-2 je stále jen počítačový matematický model a na potvrzení toho, že pochází z reálné biologické entity, se stále čeká. Na tento fakt upozorňujeme nejen my, ale i řada zahraničních vědců, a to již od roku 2020. Zaznělo to také přímo z úst soudního znalce v civilním sporu S. Albrechtová vs. FN Plzeň. Analýzu celého soudního řízení a rozsudku si můžete vyposlechnout ZDE.

Takže … až přijde další pandemie neprokázaného viru detekovaného nevalidovanými a nekontrolovanými testy a Tomáš bude opět řešit jejich výsledky … paní Zelená bude opět kultivovat tento „virus“ na buněčných kulturách bez řádných kontrol a jako důkaz ukazovat kolečka na snímcích z elektronového mikroskopu (i když už by měla dávno vědět, že obě tyto metody jsou nespolehlivé a k účelu prokazování virů nevalidované) … paní Krátká bude zkoumat postinfekční imunitu, protilátky apod. (i když už by měla dávno vědět, že metoda detekce protilátek je nespolehlivá a k účelu prokazování virové infekce nevalidovaná), … tak by se nemělo zapomenout na to, že všichni tito odborníci nekovidisti byli upozorněni (nejen) spolkem Resetheus na absenci kontrolních experimentů a porušování vědecké metody ve virologii.

Až se jednoho dne bude diskutovat o odpovědnosti a spravedlivém potrestání aktérů kovidismu, tak i tito „hodní“ odborníci mají své máslo na hlavě.


EMAILOVÁ KOMUNIKACE MEZI KAMALOU A TOMÁŠEM

———- Původní e-mail ———-
Od: Kamala Taris <kamala@resetheus.org>
Komu: Vencalek Ondrej <ondrej.vencalek@upol.cz>, Furst Tomas <tomas.furst@upol.cz>
Datum: 24. 2. 2021 6:28:18
Předmět: nezávislá odborná oponentura

Dobrý den,
Prvně bychom vám chtěli poděkovat za racionalitu a zdravou skepsi, kterou vaše skupina vnáší do demagogického covid prostoru. Jsme moc rádi, že se konečně začalo více mluvit o nevhodnosti testovacích souprav k diagnostice onemocnění. Poukazujeme na to již několik měsíců, hlavně na problém s falešnou pozitivitou a na nedostatečnou kontrolu funkční způsobilosti testů. Publikujeme tyto informace nejen na našem portálu resetheus.org, ale také jsme o tom informovali přímo ministerstvo zdravotnictví, a to nejen o tomto problému, nýbrž o dalších problémech jako je nedostatek důkazů pro asymptomatický přenos nebo kauzální souvislost SARS-CoV-2 genetické sekvence k onemocnění označenému COVID-19. Od ministerstva zdravotnictví máme například přímo odpověď: „Míru falešné pozitivity neodečítáme, metoda PCR je celosvětově považována za zlatý standard.”

S vaším výrokem, “Málokdo si nyní uvědomuje, že houština vzájemně se vylučujících názorů, predikcí a úsudků je možná zejména proto, že jsme zcela selhali v procesu poznání založeném na datech“, se ztotožňujeme a považujeme za naprosté selhání vědecké obce, že si neověřují vstupní data pro jakékoliv jejich prohlášení či další výzkum. Tím, jak je věda rozkouskovaná, spoléhají se tak nějak všichni, že jejich kolegové provedli své výzkumy správně.

K tématu, které shrnuje váš komentář „Téměř rok po začátku epidemie neznáme parametry PCR testů a nejsme si tedy jisti, kolik falešně negativních a falešně pozitivních výsledků lze očekávat”, jsme za posledních 6 měsíců poslali velké množství žádostí podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se specifickými dotazy na RT-PCR testovací sady a taktéž na antigenní testy. Posbírali jsme mnoho informací a důkazů od MZ, SZÚ a SÚKL, na kterých se dá vystavět kauza. Oslovili jsme taktéž všechny české výrobce testů, abychom si prověřili informace přímo u zdroje. Ti s námi však vůbec nekomunikují. Odpovědi tak získáme zřejmě pouze soudní cestou. Naše poslední žádost na MZČR ohledně testů, která vás bude jistě zajímat, je zde: 

Problém s testovacími sadami však není zdaleka jediný problém ovlivňující vstupní data. Před testováním je několik dalších důležitých premis, které musí být splněny, aby vůbec testy mohly nějakou výpovědní hodnotu generovat. Tak nějak se veřejnost i odborníci spoléhají na to, že kauzální souvislost mezi SARS-CoV-2 a onemocněním označovaným COVID-19 byla jednoznačně prokázána. Bez této splněné premisy by nemělo přece smysl vůbec pokračovat v jakýchkoliv predikcích. My jsem si dostupné publikace k tomuto tématu důkladně prostudovali a tuto kauzalitu jsme v nich k našemu úžasu nenašli. 

Konfrontovali jsme tím jak MZ, tak i SZÚ a taktéž některé odborníky vyjadřující se v médiích často k opatřením a onemocnění, jako je pan Konvalinka, Chlíbek, Dřevínek, Hořejší, Grubhoffer nebo paní Tachezy. Nikdo nám však nebyl schopen poskytnout relevantní citace z odborné literatury, které by potvrzovaly něco, na čem je přeci postavena celá pandemie. Vždy nás odkázali pouze na základní weby CDC, ECDC nebo WHO. Odbornou publikaci s důkazy jsme neobdrželi. Od jedné viroložky jsme dokonce dostali odpověď “a jak byste to jako chtěli prokazovat?”

Bez této vstupní premisy není možné přeci pokračovat ve vymýšlení opatření, jako kdyby tato premisa splněna byla. Souhlasíme proto naprosto s vaším komentářem:

„Za zcela trestuhodné považujeme, že při tvorbě modelů (např. metodika pro výpočet indexu rizika COVID-19, tzv. skór PES [10]) a vydávání predikcí (např. [9]) státními úřady není vyvinuta ani elementární snaha zajistit nezávislou odbornou oponenturu před tím, než jsou tyto modely a predikce předloženy politikům jako podklad k rozhodování. V mnohem méně závažnějších případech běžného odborného článku jsou přitom obvykle požadovány alespoň dvě nezávislé recenze.“

Spolupracujeme s nezávislými zahraničními odborníky napříč obory, kteří se stali vyvrhely “vědecké obce” jednoduše proto, že se o tuto oponenturu pokusili. Tato oponentura sahá ještě hlouběji než ke kauzalitě patogen – onemocnění. Aby se tato kauzalita dala prokázat vědeckým experimentem, musí být k dispozici onen výchozí patogen v hmatatelné reálné podobě. Ne pouze v teoretické realitě (tedy jako počítačový model), ale hmatatelný reálný patogen, bez něho se nedá experimentovat. Po detailním prostudování odborných publikací z počátku roku 2020, kdy byl SARS-CoV-2 údajně nalezen a popsán, jsme opět s údivem zjistili, že se tak stalo pouze v rovině teoretické (vznikl jeho hypotetický počítačový model). Pokud vás zajímá jak, velmi rádi vám použité virologické postupy vysvětlíme. 

Žádosti podle zákona 106 ohledně tohoto problému jsme samozřejmě také zaslali, opět na několik institucí i již zmiňovaným odborníkům. Po několika odvoláních a stížnostech na neposkytnutí relevantních informací, jsme se konečně od MZ a SZU dozvěděli, že požadovanými publikacemi nedisponují. To samé se dozvědělo i mnoho dalších žadatelů po celém světě.

To nás vrací zpět k testovacím sadám. Jelikož musí být každý test validován oproti zlatému standardu, v tomto případě oproti celé molekule viru samotného (nepostradatelný referenční analyt), která však není fyzicky k dispozici, není možné, aby bylo jakýkoliv test na SARS-CoV-2 uvedený na trh oprávněno považovat za schopného detekovat  jeho vybrané úseky. Nutno taktéž poznamenat, že úplně první RT-PCR test, tzv. Drostenův test, vyvinutý v Charité, v Berlíně Christianem Drostenem byl vytvořen ještě před tím, než Číňané publikovali jakékoliv studie o “novel coronavirus . Proti Christianu Drostenovi a jeho vědeckému podvodu jsou již vedeny soudní žaloby. Tento test byl a stále je používán po celé Evropě. 22 vědců publikovalo revizi Drostenovy práce a požaduje její stažení. S dvěma vědci, kteří se na této revizi podíleli, spolupracujeme. Report zde:

Pokud tedy chybí jednoznačně potvrzené premisy jako je reálná existence nového patogenu a kauzalita k onemocnění, postrádá jakýkoliv smysl jak testování, tak jakékoliv modelování. Lidé jsou evidentně nemocní ze zcela jiných příčin a kvůli podvodným vědeckým praktikám a neschopnosti odborníků ověřit si zdrojová data, trpí celý národ a nemocní jsou léčeni podle chybné diagnózy, což má bez pochyby za následek i mnohá zbytečná úmrtí.

Uvědomujeme si, že tyto naše informace bortí naprosto vystavěné paradigma, v kterém jsme již téměř rok uvězněni. Není nic jednoduššího, než toto paradigma buď jednoznačně potvrdit a nebo vyvrátit a to potvrzením nebo vyvrácením těchto dvou absolutně zásadních premis. To se dá provést exaktními vědeckými postupy, které jsou běžně používané, které však z nějakého neznámého důvodu virologie ignoruje. 
Tím postupem je extrahovat precizně z dostatečně velkého vzorku nemocných lidí ten samý předpokládaný patogen, změřit velikost jeho molekuly pomocí gelové elektroforézy a následně tuto molekulu sekvenovat standardním postupem. U všech nemocných by takto měl být nalezen ten samý patogen. Dle databáze GeneBank by měl mít cca 30.000 bází. Vedle toho je nutné mít kontrolní skupinu zdravých lidí a stejným způsobem z jejich vzorků hledat pomocí gelové elektroforézy tyto stejné molekuly. Neměly by tam být. To je první krok k potvrzení reálné existence patogenu a naznačení jeho souvislosti k onemocnění. Posléze se musí provést konfirmace toho, že tyto molekuly skutečně něco způsobují a k tomu slouží opět vědecký experiment s kontrolními mechanismy.

V jednom z videí se pan Tomáš Fürst zmiňuje o protilátkách a pokouší se na základě údajů o nich vyvodit “promořenost” populace. To je další problém. Protilátky totiž nejsou vůbec specifické proteiny. Jejich adheze je zkříženě reaktivní a nikoliv monoreaktivní. Vytváří se na různé podněty jako reakce těla k navázání se na odpadní molekuly. Monoklonální protilátky se vyrábí pouze nepřirozenou manipulací v laboratoři. Velmi detailní článek o nespolehlivosti protilátek k prokázání čehokoliv jsme přeložili zde:

Chybovostí PCR testů se ve videu Tomáš také podrobně zabýval. Přikládám k tomuto tématu ještě naše články, v kterých je podrobně analyzován kompletní problém metody PCR, pokud se užívá pro diagnostické účely a ne pouze jako výrobní technika, jak byla původně vyvinuta.

Věříme, že pro vás matematiky a statistiky jsou tyto logické souvislosti také zcela zásadní. Byli bychom velmi rádi, pokud by se nám podařilo navázat nějakým způsobem spolupráci a o těchto věcech zajistit nezávislou odbornou oponenturu. My jsme připraveni a naši spolupracující odborníci jsou ochotni se do ní zapojit. Spolupráci s panem Tomášem Nielsenem jsme již navázali a poskytujeme mu data a podklady pro jeho argumenty v kauzách, které připravuje. Na Slovensku spolupracujeme s čerstvě vzniklou nezávislou Expertní vyšetřovací komisí.

Na našem portále máme dostatek obsáhlých a značně ozdrojovaných materiálů, taktéž naši korespondenci s institucemi. Pokud by pro vás byla lepší osobní nebo virtuální konzultace k pochopení tohoto obrovského podvodu na lidech, moc rádi se na ni domluvíme.

Budeme se těšit na vaši reakci a návrhy, co společně podniknout.

S pozdravy,

Kamala Taris


On 24 Feb 2021, at 13:40, Tomas.Furst@seznam.cz wrote:

dobry den,

dekuju, vy jste teda drsni!

Napad, ze ten virus neni puvodcem te nemoci mi prijde pomerne dosti divoky.

Na co teda ti lidi umiraji?

To je dost tezke dukazni na bremeno na neseni….

Obcas si delam srandu, ze vsichni vymreme na to noseni rousek, protoze neni lepsi cesta k respiracnimu onemocneni

nez nechat si pul roku pred hubou teply mokry hadr:) ale ve skutecnosti na to moc neverim.

Ten virus lze izolovat a lze ho kultivovat (napr. VNT testy), takze neni pochyb o tom, ze existuje.

Ve skutecnosti jednou okruzni testovani probehlo, SZU nachystal referencni vzorky se znamymn mnozstvim viru a laborky ho testovaly.

Vetsina detekovala spravne, par jej naslo i v ciste vode.

Takze dle meho nazoru jste nazorove na druhe strane toho extremu.

Jeden extrem je, ze koronavirus je metla lidstva a je kvuli nemu treba porusit ustavu, vsechno zavrit, zavest totalitu  ….

Druhy extrem je ze koronavirus neexistuje / neni pricinou COVID-10 a cele je to jakesi spiknuti kohosi… (koho vlastne?)

Ja teda s dovolenim nejsem ani jedne z techto stran:)

diky a zdravim vas

TF


———- Původní e-mail ———-
Od: Kamala Taris <kamala@resetheus.org>
Komu: Tomas.Furst@seznam.cz
Datum: 26. 2. 2021 4:28:38
Předmět: Re: nezávislá odborná oponentura 

Dobrý den, Tomáši,

Díky za odpověď. Popravdě, jsme docela zklamaní, že jste si náš email důkladně nepřečetl. Dali jsme si s ním fakt hodně práce a přiložili jsme dostatek ozdrojovaných materiálů k tématu. Věřili jsme tomu, že nám jde o to samé … ověřovat si vstupní informace

Kdybyste si naše texty pročetl, nemohl byste pak už argumentovat slovy „Ten virus lze izolovat a lze ho kultivovat”

nebo

„Ve skutecnosti jednou okruzni testovani probehlo, SZU nachystal referencni vzorky se znamymn mnozstvim viru a laborky ho testovaly. Vetsina detekovala spravne, par jej naslo i v ciste vode.”, protože se v nich věnujeme jednomu i druhému.

Vy tedy znáte postupy prokazování existence viru de novo? Znáte i postupy, jak se dokazuje příčinná souvislost patogenu k příslušnému onemocnění? Znáte důkladně metodu RT-PCR a jak se vyhodnocuje? Znáte správný způsob validace testů? Znáte co je zlatý standart jako referenční analyt při jejich validaci?

Důkazní břemeno je vždy na straně toho, kdo přichází s nějakou novou hypotézou. To ale přece sám víte. My nemusíme nikomu dokazovat, proč jsou lidé nemocní (to má za úkol zkoumat poskytovatel péče a akademické instituce placené z našich daní), protože žádnou novou hypotézu ani neprezentujeme. 

Poukazujeme na to, že chybí vědecky ověřitelné důkazy o izolaci a purifikaci údajně nového patogenu a jeho kauzality k údajně novému onemocnění. Jinými slovy poukazujeme na nedostatek zdrojových dat k hypotéze, kterou tu bez jakékoliv odborné oponentury prezentují vybrané osoby a která nás všechny uvrhla do utrpení a nemocné lidi do chybných diagnóz. A nejsme jediní. Na to samé upozorňují odborníci po celém světě.

Ten dotaz o spiknutí odpovídat nebudu, protože se nezabýváme teoriemi o spiknutí.

Nevím, na jaké jste straně. My jsme na straně vědy založené na důkazech, transparentnosti a kontrolované vzdělanou veřejností. Nekritické přijímání kvazi vědecké ideologie, kdy jako důkazy stačí něčí tvrzení, nadpisy a nepřímá pozorování, zatímco se jakákoliv akademická oponentura označí jako “extrém”, považujeme za velmi nebezpečné.

Ať se Vám daří.

S pozdravy,

Kamala Taris


On 26 Feb 2021, at 06:21, Tomas.Furst@seznam.cz wrote:

vazeni,

fakt se do teto debaty nebudu moc poustet:)

Napriklad SZU v Ostrave umi virus nakultivovat a pomoci elektronoveho mikroskopu se pak muzete primo podivat na jednotlive virove castice.

Ja ho prosim videl na vlastni oci, takze na nej ve skutecnosti verim o neco vic nez na vas — protoze vas jsem nevidel:)

O metode PCR toho vim dost, prave proto vsude kricim, ze je treba te metode rozumet, 

abychom se neutopili v mori vysledky s nejasnou interpretaci.

Ale je dobre, ze jsou lide, kteri pochybuji porad a uplne o vsem,

asi se tim snizuje sance, ze svet propadne nejakemu kolektivcnimu silenstvi.

To kolektivni silenstvi v tomto pripade ale neni vira na existenci toho viru nebo te nemoci (ci jejich souvislosti)

je to spise snaha za KAZDOU CENU sireni toho viru zastavit.

At se vam dari!

Tomas.


———- Původní e-mail ———-
Od: Kamala Taris <kamala@resetheus.org>
Komu: Tomas.Furst@seznam.cz <Tomas.Furst@seznam.cz>
Datum: 26. 2. 2021 7:17:50
Předmět: Re: nezávislá odborná oponentura

V pořádku, Tomáši, my tento postoj vlastně docela chápeme. V ZU Ostrava jsme se byli také podívat. Výstup z paradigmatu „kultivace na buněčných kulturách jako důkaz přítomnosti viru“ je náročný.

Pokud byste se někdy rád přijel podívat na naše jednorožce, kteří se nám rozmnožili v ohradě, rádi Vám ukážeme jejich obrázky. 🙂

Tohle šílenství nějak zastavit prostě musíme.

A to takovým způsobem, aby už se nikdy nemohlo opakovat!

Hezký den,

Kamala Taris

[Pozn.: Do ZU Ostrava jsme s kolegyní Evou Mertlíkovou zajely v lednu 2021. Byly nám také ukázány snímky z elektronového mikroskopu údajného viru SARS-CoV-2. Když jsme se však zeptaly, jak vědí, že to je SARS-CoV-2, tak jsme dostaly odpověď, že to mají nakoukané. Z rozhovoru, který jsme v ZU s tamním odborníkem vedly, se potvrdilo, že se při kultivaci SARS-CoV-2 na buněčných kulturách neprovádí souběžně kontrolní experiment, který by prokázal, že změny na buněčné kultuře způsobuje opravdu SARS-CoV-2, a ne něco jiného.]


no jo,

ale kdyz zpochybnite mikroskopicky snimek neceho, potazmo visualni obraz neceho,

tak skoncite u filofofie Jary Cimrmana, ktery dosel k tomu, ze on existuje ale svet kolem nikloliv (pripadne naopak).

Navrhuju vam experiment:

Zajedte do SZU, vemte si jednu z tech jejich lahvicek (je tam asi 10^13 viru SARS-CoV-2) a vdechnete to.

Pak se ozvete a budeme spolu resit dale viry a jednorozce.

Muze byt?

Stran silenstvi: jedina zaruka je, ze TOHLE silenstvi se opakovat nebude.

Prijde jine … typicky horsi:)

diky diky

T


———- Původní e-mail ———-
Od: Kamala Taris <kamala@resetheus.org>
Komu: Tomas.Furst@seznam.cz
Datum: 5. 8. 2022 18:09:11
Předmět: Re: nezávislá odborná oponentura

Dobrý den, Tomáši,

Doufám, že se máte dobře a užíváte si léta …

Rádi bychom na našem webu zveřejnili naši společnou komunikaci z počátku minulého roku (viz níže), chci se Vás tedy zeptat, zda nemáte nic proti nebo zda si do ní přejete něco doplnit?

Nedávno jsme zveřejnili naši komunikaci s virologem Ondřejem Lenzem (https://resetheus.org/jak-argumentuji-virologove/) a rádi bychom ve zveřejňování komunikací s odborníky, kteří přednáší o virech a dalších oborech výzkumu s nimi spojených (molekulární techniky, statistika, imunologie …), pokračovali.

Naši čtenáři se nás často ptají, zda jsme oslovili odborníky a také na to, jak nám odpovídají. Proto bychom rádi tyto materiály čtenářům poskytli, aby si mohli sami vytvořit názor na argumentaci odborníků reagujících na námi zaslané / poskytnuté / zveřejněné informace.

Předpokládám, že si za uvedenými odpověďmi v emailu stojíte. Vaše případné doplnění zveřejníme spolu s naším případným komentářem a s touto žádostí o zveřejnění. Pokud si nepřejete své jméno uvést, tak jej začerníme.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravy,

Kamala Taris


On 5 Aug 2022, at 21:42, Tomas.Furst@seznam.cz wrote:

dobry den,

diky, uplne v pohode:)

Napsal bych to dnes, s tim co vim, uplne stejne.

Akorat tam budete muset doplnit hacky a carky … nebo to nechte jak to je.

Znovu ale upozornuju, ze tlacit ten opacny extrem (virus neexistuje) je dosti kontraproduktivni,

protoze se tohle (plus 5G vysilacky ve vakcinach) potom snadno pouziva proti nam, 

co se snazime vratit do debatu racionalitu…

Takze stale trvam na tom, ze jste vlaste stejni extremisti jako Valek, Chlibek a spol s tema vakcinama.

Ale protoze nejste u moci, tak jste mi mnohem sympatictejsi nez Valek:)

klidne zverejnete kde chcete co chcete.

diky a zdravim vas

Tomas.


Domnívám se, že snaha o hledání důkazů pro určitá tvrzení by neměla být nazývána kontraproduktivní“ nebo „extrémní“. Odborníci nekovidisti kritizují odborníky kovidisty za to, že nejsou přístupni odborné oponentuře. Přesně totéž však sami dělají, pokud dojde na téma (ne)dodržování vědecké metody ve virologii. Nejsou v tomto ohledu přístupni jakékoli odborné oponentuře.

Pro racionálně uvažujícího člověka musí být (nejen) Tomášův odpor k prozkoumání primárních prací o objevu nové nezávislé proměnné naprosto iracionální. Zvláště pak, pokud sám upozorňuje na krizi reprodukovatelnosti a obrovskou chybovost vědeckého výzkumu. Nezávislá proměnná je přitom alfa a omega pro správné provedení kontrolních experimentů ve výzkumu, které jsou zase alfou a omegou tzv. vědy založené na důkazech. Základem vědeckého myšlení je přitom neustálá revize dosavadních poznatků (i těch vlastních) a přísnost týkající se provádění kontrol ve výzkumu. Pokud tímto odborník nedisponuje, nemůže být nazýván vědcem.

Po téměř 3 letech detailního zkoumání problematiky virologie, infekční teorie a vědecké metody jsem dospěla k závěru, že jednou z největších psychologických operací, které lidé propadli, je víra, že ve vědě pracují skuteční vědci.

7 komentářů u „Jak argumentuje matematik Tomáš Fürst?“

 1. Je to marné. Některé lidi (drtivou většinu) lze snadno oklamat, ale je nemožné je přesvědčit, že byli oklamáni. Zvláště ne takzvané odborníky, kteří mají vstup nových informací do hlavy zablokovaný jejich bohorovným přesvědčením, že už všechno ví. Je to dost deprimujicí, že právě takoví zabedněnci nám můžou tak významně zasahovat do života. Vedle těch různých vírologů, infektologů, epidemiologů, vakciologů a podobných, to především platí o „odbornících“ v oboru klimatologie. Klimatické šílenství má na naše životy ještě drtivější dopad než to virové.

  Odpovědět
 2. Pan Fürst udržuje narativ, odpovídá Kamale hodně nedůstojným až ubohým způsobem a nehledá pravdu. Více není potřeba dodávat.

  Odpovědět
 3. Poopravila bych název = pan Furst neargumentuje :-(. To je veliké zklamání, od člověka jeho typu (nebo alespoň od toho jak mně se jevil z rozhovorů v médiích) bych čekala, že když odpovídám, tak alespoň relevantně…ne ve stylu, „sice jsem to evidentně nečetl, o tématu nic nevím ale podle mě je to blbost“ a důkaz je, že mi moje kamarádky „něco“ ukázaly na obrázku…Skoro by mi bylo milejší, kdyby neodpověděl nic než toto…A to pomíjím, že je matematik a logika by u něj měla být na prvním místě.
  Jinak moc děkuji za vaši práci, sleduji vás téměř od vašeho začátku, ani upřímně nevím, kde jsem na Resetheus narazila …mé první dojmy byly podobné jako u pana Fursta = ty jsou drsní 🙂 (a to mně Covid přišel jako šílenství od prvního dne a nejpozději od zběsilého šití hadrů celým národem…fakt jsem se nebála „viru“ ani vteřinu – roušky ani respirátory mi nesměly přes práh natož na obličej, mám obecně „jiný“ přístup ke zdraví než většina lidí – ale že existuje, jsem věřila…).
  O „konspirační“ články jsem se nepokoušela (ani nevím, jestli tenkrát už na webu byly), ale sjížděla jsem vaši korespondenci s institucemi…a nevěřila jsem a doteď úplně nevěřím, že ten náš Kocourkov je ještě větším Kocourkovem, než by kdy i moje nejbujnější fantazie dokázala vykreslit…takže tato vaše sekce jako aha moment byla dost působivá…od té doby poctivě pročítám i ty články :-), poslouchám vaše videa, doma mám Virovou mánii…přestože určité biologicko-chemické vzdělání mám, pořád jsou pro mě některé věci těžko uchopitelné, leccos musím číst nebo vyslechnout i pětkrát, abych to správně pochopila (a to podotýkám, že mám momentálně zaměstnání z úplně jiného oboru a 3 děti, takže kdo chce, čas si fakt udělat může)…Dává mi to obrovský smysl a zapadá do mého přístupu ke zdraví a životu (moje děti nikdy nedostaly do těla žádný produkt farma průmyslu a jsou nejzdravější děti, co znám).
  Přesto někde vzadu v hlavě pořád hlodá ten červík, že to přece není možné, aby tolik „odborníků“ bylo pomýlených, nevidělo zjevné a proč…u velkého procenta z nich si to odůvodnit umím, ale u všech?! Proto pořád čekám na někoho, kdo bude skutečně komunikovat, argumentovat a hlavně půjde k věci, abych si tu skládačku mohla definitivně doplnit o poslední dílky…a od pana Fursta jsem opravdu čekala vědeckou poctivost, zvláště když se „nebojí“ v médiích ovlivňovat svými názory masy lidí…

  Odpovědět
  • Pan Furst si dal práci, aby matematicky zhodnotil zcela nesmyslná čísla, která vyprodukovala lživá covidová propaganda. Je pochopitelné, že si nechce přiznat, že si dal tolik práce (na kterou je zřejmě dost pyšný) s úplnou blbostí. Je ale dost podivné, že si tak inteligentní člověk při hledání „statistických dat“ pro svůj elaborát nevšiml poznámly pod údajem o počtu zemřelých S covidem, které na svých stránkách zveřejňovalo MZ, kde bylo bílým pismem na červeném podkladu přímo napsané, že tohle číslo je naprostý nesmysl…

   Odpovědět
 4. Nielen virológia je pa-veda. Napríklad parazitológia je tiež niečo podobné. Nenájdete poriadnu knihu o parazitoch a ani žiadne poriadne štúdie. Lekári iba tápu a domýšľajú si. A každý vám povie niečo iné.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This