info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Státní zdravotní ústav?

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V termínu od 21. do 28. listopadu 2022 se bude konat Evropský týden testování na HIV a žloutenky, který v ČR koordinuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na infekci HIV, žloutenky typu B a C a případně syfilis.

Pod Státní zdravotní ústav, který je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví, spadají mj. Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis.

 1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.
 3. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že virus HIV se přenáší a) sexuálním kontaktem s infekční osobou, b) sdílením injekčních jehel a roztoků u injekčních uživatelů drog a c) vertikálním přenosem z matky na dítě.
 4. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy B.
 5. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B je původcem hepatitidy typu B.
 6. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B se přenáší kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby.
 7. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy C.
 8. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C je původcem hepatitidy typu C.
 9. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C se přenáší kontaktem vlastní krve s krví nakaženou.
 10. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.
 11. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-hepatitidy-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací v souladu s § 17 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav obdržel dne 21. listopadu 2022 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

Podle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ mohou povinné subjekty požadovat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a také náklady spojené s odesláním informací žadateli. Dále může za zákonem stanovených podmínek povinný subjekt požadovat úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání.

Sdělujeme Vám, že zaslané otázky nespadají k povinně sdělovaným údajům v působnosti Státního zdravotního ústavu a v souladu s aktuálním ceníkem Státního zdravotního ústavu, bodu 7) písm. b) se jedná o situaci, kdy se požadované informace vztahují k rozsáhlému časovému období a náleží do věcné působnosti více než jednoho odborného útvaru SZÚ.

Státní zdravotní ústav Vám, s ohledem na výše uvedené, sděluje výši požadované úhrady, dle platného ceníku Státního zdravotního ústavu, který je k dispozici na webových stránkách www.szu.cz, spolu s výpočtem za poskytnutí Vámi požadovaných informací:

75 hodin x 600 Kč

Celková výše úhrady: 45.000 Kč

Úhradu nákladů spojených s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním a zpracováním Vámi požadovaných informací ve výši 45.000 Kč je možné provést bezhotovostně převodem na bankovní účet Státního zdravotního ústavu, č. ú.: 1730101/0710 nebo je možné celkovou výši úhrady složit na pokladně Státního zdravotního ústavu v budově č. 15. V případě bezhotovostního převodu Vám bude vystaven daňový doklad a zaslán společně s odpověďmi na Vámi výše uvedené otázky.

Poučení:

Poskytnutí informací je vázáno na zaplacení požadované částky. Jestliže částku v dané výši do 60 dnů ode dne doručení tohoto oznámení neuhradíte, bude Vaše žádost v souladu s ustanovením § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., InfZ odložena.

Proti výši úhrady můžete podat stížnost dle ustanovení § 16a odst. 1 písmene d) InfZ u Státního zdravotního ústavu do 30 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. O stížnosti rozhoduje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Po dobu vyřizování stížnosti neběží lhůta pro zaplacení požadované úhrady.

priloha_1108922408_0_oznameni_vyse_uhrady_mertlikova-web.pdf (resetheus.org)


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách SZÚ se v sekci Poslání ústavu uvádí:

Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací ministerstva zdravotnictví. Jeho postavení a úkoly jsou stanoveny § 86 zákona č. 258/2000 Sb.,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,…“

„V § 86 citovaného zákona se uvádí, že ústav se zřizuje k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb k ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva.“

Na webových stránkách SZÚ v sekci Evropský týden testování na HIV a žloutenky nabízí zdarma anonymní testy a prodloužené pracovní doby testovacích míst se mj. uvádí: „V roce 2022 se testovací týden koná v termínu od 21. do 28. listopadu a jde už o devátý ročník této celoevropské kampaně. V České republice ji koordinuje Státní zdravotní ústav a finančně podporuje ministerstvo zdravotnictví.“

Přehled všech míst s aktuální dobou testování je k dispozici na webu www.tadyated.com. Testování je samozřejmě dostupné všem, bez ohledu na národnost, pohlaví a věk. Pro cizince jsou na webu www.tadyated.com připraveny základní informace o HIV a pohlavně přenosných infekcích v deseti jazykových mutacích. Neváhejte a přijďte,“ vyzývá odbornice SZÚ a  manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR MUDr. Anna Kubátová.

Na webových stránkách www.tadyated.com, na kterých je uvedeno „Stránky provozuje Státní zdravotní ústav za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR – účelové navýšení finančních prostředků pro řešení problematiky HIV/AIDS 19 – 22“, je uveden kontakt na bezplatnou národní linku pomoci AIDS, kterou provozuje Státní zdravotní ústav. Informace o HIV/AIDS a o syfilis na těchto stránkách jsou opravdu jen „základní“. Informace o hepatitidě nejsou na těchto stránkách uvedeny vůbec.

Žádné odborné informace, které by poskytly odpovědi na dotazy žadatelky, bohužel nejsou uvedeny ani na webových stránkách SZÚ v sekci Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, na které je sice uveden odkaz na sekci HIV/AIDS a odtud na odkaz Vše o HIV/AIDS s komentářem „Informace o HIV-AIDS na jednom místě.“, ten však zase vede jen na odkaz na stránky www.tadyated.com a na www.prevencehiv.cz. Na stránkách www.prevencehiv.cz jsou mj. uvedeny kontakty na internetovou poradnu zaměřenou na „Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci“ a dále některé informace o HIV/AIDS, ale žádné z nich se netýkají vědeckých důkazů pro existenci viru HIV ani vědeckých důkazů pro tvrzení, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, ani vědeckých důkazů přenosu viru HIV různými způsoby, na které se žadatelka ve své žádosti SZÚ dotazovala.

Na stránkách SZÚ bohužel nejsou uvedeny ani žádné vědecké důkazy existence viru hepatitidy B a viru hepatitidy C ani vědecké důkazy jejich kauzality k onemocnění hepatitidy typu B a hepatitidy typu C, ani vědecké důkazy přenosu těchto virů různými způsoby.

Tyto důkazy nejsou uvedeny ani na stránkách Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy.

Stejný nedostatek informací se týká i vědeckých důkazů prokazujících kauzalitu bakterie Treponema pallidum k onemocnění syfilis, stejně jako vědeckých důkazů pro přenos bakterie Treponema pallidum různými způsoby.

Tyto informace nejsou uvedeny ani stránkách Syfilis (příjice, lues), ani na stránkách Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis.

Státní zdravotní ústav, který byl zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví atd., jehož součástí jsou Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, a který v ČR koordinuje Evropský týden testování na HIV a žloutenky, přičemž provozuje webové stránky www.tadyated.com, na kterých nabízí bezplatné testování na HIV, hepatitidu typu B a C a syfilis, spolu s bezplatnou národní linkou pomoci AIDS a internetovou poradnou zaměřenou na „Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci“ na webových stránkách http://www.prevencehiv.cz/, tedy není schopen uvést odkazy na vědecké práce prokazující existenci, kauzalitu a způsoby přenosu viru HIV, viru hepatitidy B a C a kauzalitu a způsoby přenosu bakterie Treponema pallidum a za „mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací“ požaduje po žadatelce úhradu nákladů ve výši 45.000 Kč. Přitom by se dalo očekávat, že odborníci SZÚ budou mít tyto vědecké práce dávno prostudované a uvedení odkazů na ně by pro odborníky výše uvedených Národních referenčních laboratoří nebo pro jakékoli jiné odborníky Státního zdravotního ústavu např. z Centra epidemiologie a mikrobiologie v žádném případě nemělo být záležitostí 75 hodin.

SZÚ tedy na jednu stranu uvedl, že pro vyhledání těchto vědeckých prací je nutné „mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací“, což nasvědčuje tomu, že odborníci SZÚ si tyto vědecké důkazy dosud neprověřili a pouze nekriticky přejímají a poté veřejně prezentují neověřené informace, které předkládají jako vědecká fakta. To by poukazovalo na velmi závažné vědecké pochybení. Na druhou stranu SZÚ požaduje za zodpovězení dotazů poplatek ve výši 45.000 Kč. Jaké odborníky to SZÚ zaměstnává, pokud nejsou schopni uvést základní informace, a přitom si za vyhledání a zpracování informací účtují 600 Kč za hodinu? Nemluvě o tom, že tito odborníci SZÚ jsou placeni z peněz daňových poplatníků, ze kterých jsou pravděpodobně financovány také další aktivity SZÚ, jako provoz výše uvedených webových stránek, internetové poradny, bezplatné národní linky pomoci AIDS a bezplatné testování na HIV, virové hepatitidy B a C a syfilis „dostupné všem, bez ohledu na národnost, pohlaví a věk“.

SZÚ vynakládá nemalé částky ze státního rozpočtu na poskytování informací a na testování zdarma na přítomnost údajných původců těchto onemocnění, aniž by si ověřil základní vědecké důkazy pro jejich existenci, kauzalitu a přenos, a přitom za zodpovězení dotazů požaduje 45.000 Kč.

SZÚ žadatelce sdělil, že zaslané otázky nespadají k povinně sdělovaným údajům v působnosti SZÚ a v souladu s aktuálním ceníkem SZÚ, bodu 7) písm b) se jedná o situaci, kdy se požadované informace vztahují k rozsáhlému časovému období a náleží do věcné působnosti více než jednoho odborného útvaru SZÚ.

Žadatelka po SZÚ pouze požadovala, aby uvedl odkazy na konkrétní vědecké práce (včetně konkrétních citací z nich), které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly tvrzení uvedená na webových stránkách SZÚ. Žadatelka by tyto informace po SZÚ vůbec nemusela požadovat, pokud by měl SZÚ webové stránky na dostatečně odborné úrovni a tyto informace by na nich již byly uvedeny. SZÚ by v takovém případě stačilo žadatelku podle § 6 InfZ pouze odkázat na zveřejněné informace. Mělo by být samozřejmostí, aby SZÚ ve svých materiálech standardně uváděl také odkazy na vědecké práce, ze kterých při tvorbě svých odborných materiálů vycházel, aby si kdokoli z odborné veřejnosti mohl ověřit, zda SZÚ ve svých materiálech nešíří mylné informace, jak se ukázalo např. v případě SARS-CoV-2/COVID-19, kdy se ukázalo, že Ministerstvo zdravotnictví ČR (jehož odborným pracovištěm je právě SZÚ) pouze nekriticky přejímalo vědecky neprokázané informace od Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Existence a přenos viru SARS-CoV-2 a jeho kauzalita k onemocnění COVID-19 nebyly dosud vědecky prokázány, stejně jako i existence a přenos viru HIV a jeho kauzalita k onemocnění AIDS. Obdobná situace platí i pro údajné původce hepatitidy B a C a syfilis. Pokud SZÚ není schopen tyto důkazy předložit, tak by měl tento závažný fakt uvést a nepředstírat místo toho „mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací“. Na těchto informacích ani není co „zpracovávat“, stačilo by prostě uvést odkazy na vědecké práce, pokud by takové důkazy opravdu existovaly.

Žadatelka dále nesouhlasí s tvrzením SZÚ, že požadované informace náleží do věcné působnosti více než jednoho odborného útvaru SZÚ.

Na webových stránkách Centra epidemiologie a mikrobiologie se uvádí: „V CEM pracují Národní referenční laboratoře (NRL), jejichž činnost pokrývá široké spektrum infekčních onemocnění (A – Z infekce) a mikrobiálních agens. Věnují se specializované diagnostice, metodickému vedení v oblasti mikrobiologické problematiky a výchově specialistů v lékařské mikrobiologii. Jednotlivá pracoviště a zejména Oddělení epidemiologie infekčních nemocí se podílí na monitoringu a analýzách výskytu infekčních nemocí, poskytují servis pro Ministerstvo zdravotnictví ČR a úzce spolupracují s Evropským centrem pro kontrolu nemocí (ECDC)a Světovou zdravotnickou organizací (WHO).“

SZÚ má v rámci Centra epidemiologie a mikrobiologie zajisté dostatek odborníků, pro které by zodpovězení základních informací o tzv. původcích infekčních onemocnění (virus HIV, virus hepatitidy B, virus hepatitidy C, Treponema pallidum) zajisté nemělo být problém, a tito odborníci by neměli nejmenší důvod se radit s odborníky z dalších odborných útvarů SZÚ.

Povinný subjekt má podle § 17 odst. 3 povinnost v oznámení uvést, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

SZÚ povinnost uvést, jakým způsobem byla vyčíslena výše úhrady povinným subjektem, nesplnil. SZÚ v oznámení pouze sdělil, že podle něj bude k mimořádně rozsáhlému vyhledávání a zpracování požadovaných informací zapotřebí 75 hodin, což je podle žadatelky, vzhledem k výše uvedeným důvodům, zcela absurdní tvrzení.

Žadatelka požaduje, aby SZÚ odpovědi na její dotazy odpověděl zdarma, nebo aby ji SZÚ odkázal na odborníka z některé z výše uvedených poraden, linky pomoci nebo odborných pracovišť, který bude schopen dotazy zdarma zodpovědět, nebo aby žadatelku odkázal na veřejně přístupné materiály na webových stránkách SZÚ, na kterých jsou požadované informace uvedeny.

Žadatelka nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 a požaduje, aby nadřízený orgán postup povinného subjektu přezkoumal.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

stiznost-szu-hiv-hepatitidy-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 16 odst. 4 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve spojení s § 178 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na základě stížnosti podané dne 28. 11. 2022 MVDr. Evou Mertlíkovou pro nesouhlas s výší úhrady podle § 16a odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím proti postupu Státního zdravotního ústavu při vyřizování její žádosti o informace, rozhodlo takto:

Výše úhrady, která byla stěžovatelce sdělena oznámením povinného subjektu ze dne 24. 11. 2022 se dle § 16a odst. 7 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím se snižuje na 0 Kč.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 21. 11. 2022 požádala MVDr. Eva Mertlíková (dále také jen „stěžovatelka“) podáním do datové schránky Státní zdravotní ústav (dále jen „SZÚ“ či „povinný subjekt“) o poskytnutí informací.

SZÚ reagoval písemností ze dne 24. 11. 2022, spis. zn. SZU/15681/2022 – Oznámením o výši úhrady za poskytnutí informací v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „napadené oznámení“). V tomto oznámení SZÚ sdělil stěžovatelce požadavek na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací ve výši celkem 45. 000,- Kč. Ohledně konstrukce výše úhrady SZÚ odkázal na ceník – sazebník úhrad za poskytování informací, zveřejněný na internetové stránce www.szu.cz (dále jen „sazebník úhrad“), spolu s výpočtem, jak bylo k celkové částce požadované úhrady dospěno, a to součinem částky 75 (počtem hodin) a částky 600 Kč (jako hodnoty mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací za každých 60 minut).

Stěžovatelka následně dne 28. 11. 2022 podala proti napadenému oznámení stížnost ve smyslu § 16 odst. 1 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím. Svou stížnost odůvodnila tím, že zrekapitulovala informace uvedené na internetové stránce SZÚ, kdy konstatovala právní formu SZÚ a zákonné vymezení jeho působení, z čehož vyvodila závěry, že SZÚ primárně disponuje všemi informacemi, které stěžovatelka poptává.

Stěžovatelka též uvedla, že dle jejího názoru odborníci ze SZÚ mají vědecké práce, které by obsahovaly stěžovatelkou poptávaná témata, dávno prostudované, a tudíž dle jejího názoru by vyhledávání požadovaných informací nemělo zabrat 75 hodin.

Stěžovatelka dále sdělila, že povinný subjekt nepostupoval v souladu s § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím, vzhledem k tomu, že ve svém oznámení neuvedl, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady takto vyčíslena. Na závěr své stížnosti stěžovatelka uvedla, že požaduje, aby SZÚ odpovědi na její dotazy odpověděl zdarma, nebo aby ji odkázal na odborníka, který bude schopen její dotazy zdarma zodpovědět nebo aby stěžovatelku odkázal na veřejně přístupné materiály na stránkách SZÚ.

Po prozkoumání spisové dokumentace a souvisejících podkladů (sazebník úhrad SZÚ) ministerstvo dospělo k závěru, že stížnost je důvodná.

Ustanovení § 17 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím připouští rovněž vyžádání úhrady za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací povinného subjektu.

Podle odst. 3 cit. ustanovení musí povinný subjekt žadateli o poskytnutí informace sdělit, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.

Ministerstvo z obsahu písemnosti povinného subjektu, která obsahovala vyčíslení úhrady, zjistilo, že tuto úhradu požaduje povinný subjekt v celkové výši 45. 000,- Kč za 75 hodin vyhledávání. Ze sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinného subjektu vyplývá cena za mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve výši 600,- Kč za každých 60 minut. Vyčíslení sazby vychází z požadavků nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Bohužel, pokud jde o důvody, které vedly povinný subjekt ke stanovení počtu hodin mimořádně rozsáhlého vyhledávání požadovaných informací, je oznámení povinného subjektu nepřezkoumatelné. Z jeho obsahu nevyplývá vztah rozsahu předmětného vyhledávání ke stanovené hodnotě 75 hodin. Z oznámení povinného subjektu tak nelze zjistit nic konkrétního k vlastnímu rozsahu mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Povinný subjekt toliko odkázal na sazebník úhrad, zveřejněný na jeho internetové stránce s tím, že vyhledávání v daném případě je možné podřadit pod vymezení mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací v bodu 7, písm. b).

Ministerstvo konstatuje, že požadované informace od povinných subjektů ze své podstaty nebývají shromažďovány na jediném místě, v jediném úložišti, tudíž jejich shromáždění s sebou obvykle následně nese potřebu složitějšího vyhledávání. Proto je též legitimní, že povinné subjekty jsou oprávněny (a v zásadě též i povinny) tyto nesporné časové náklady žadatelům o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím příslušně vyúčtovat, nicméně z důvodu zjištěné nepřezkoumatelnosti v konkrétním případě a pro nemožnost vrácení věci k novému projednání (viz ustanovení § 16a odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím) nezbylo ministerstvu než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 16a odst. 9 zákona č. 106/1999 Sb. dále odvolat nebo podat rozklad.

priloha_1115759014_0_rozhodnuti-o-stiznosti-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

Státní zdravotní ústav na základě § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen také „InfZ“) rozhodl o žádosti MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen také jako „žadatelka“), podané ke Státnímu zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze (dále jen také jako „SZÚ“) dle § 13 InfZ, doručené dne 21.11.2022 pod č.j.: SZU/15681/2022 takto:

Žádost o informaci se dle § 15 a § 2, odst. 3 InfZ odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

„Jedná se o otázky, na které by bylo možné odpovědět za vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování. Vzhledem ke shora uvedenému SZÚ zaslal žadatelce dne 24.11.2022 oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací v souladu s § 17 odst. 3 InfZ. Žadatelka na postup při vyřizování žádosti podala stížnost, jejímž předmětem byl požadavek úhrady. SZÚ předložil tuto stížnost k posouzení nadřízenému orgánu. Ministerstvo zdravotnictví ČR jako nadřízený orgán rozhodl o snížení úhrady na 0 Kč. Rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se týká pouze výše úhrady, nikoliv povinnosti informace poskytnout. Důvody zamítnutí úhrady jsou navíc formálního nikoliv materiálního charakteru.

Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.“

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 16 informačního zákona k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to prostřednictvím Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

priloha_1117564372_0_odpoved_106_mertlikova_i_odmitnuti_15681-web.pdf (resetheus.org)


Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

SZÚ v rozhodnutí uvedl:

Žádost o informaci se dle § 15 a § 2, odst. 3 InfZ odmítá.

Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.“

Celé znění § 2, odst. 3 InfZ však zní takto:

„Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b)upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“

„1a) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb.“

„1b) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

SZÚ v odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci uvedl § 2, odst. 3 InfZ, který zcela účelově zkrátil a upravil podle své potřeby jen proto, aby vyhovoval potřebám a argumentaci SZÚ a ten nemusel žádosti o informaci řádně vyhovět. Z celého znění § 2, odst. 3 InfZ není nikde zřejmý jediný důvod, na základě kterého by SZÚ mohl tuto žádost odmítnout.

SZÚ tedy neuvedl žádné řádné odůvodnění, na základě kterého žádost o informace odmítl. Navíc se tím dopustil odborně a eticky velmi pochybného jednání.

SZÚ navíc za účelem zodpovězení jednoduchých a jasných dotazů žadatelky zcela jistě nemusí vypracovávat rešerše. Stačí, aby SZÚ uvedl pouze vědecké práce a konkrétní citace z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů. Požadavek na uvedení konkrétních citací žadatelka uvedla z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal jen obecné a důkazně bezcenné dokumenty, ve kterých by požadované vědecké důkazy uvedeny nebyly.

SZÚ dále uvedl: „Jedná se o otázky, na které by bylo možné odpovědět za vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování.“

V oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací SZÚ uvedl, že k tomuto „mimořádně rozsáhlému vyhledávání a jeho následnému zpracování“ bude zapotřebí 75 hodin a původně za něj požadoval zaplacení částky 45.000 Kč.

Vzhledem k tomu, že součástí SZÚ je Centrum epidemiologie a mikrobiologie, pod které spadají Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, tak SZÚ by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení dotazů žadatelky zajisté neměl být problém. V žádném případě by nemělo trvat 75 hodin. Pro veřejnost je naopak velmi znepokojující fakt, že SZÚ se všemi svými odborníky tyto zcela základní a zásadní otázky ohledně existence, patogenity a přenosu viru HIV a viru hepatitidy B a C, a patogenity a přenosu bakterie Treponema pallidum dosud zpracovány nemá, zvláště když byl SZÚ zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví atd., a když v ČR koordinuje a odborně zaštiťuje Evropský týden testování na HIV a žloutenky, přičemž provozuje webové stránky www.tadyated.com, na kterých nabízí bezplatné testování na HIV, hepatitidu typu B a C a syfilis, spolu s bezplatnou národní linkou pomoci AIDS a internetovou poradnou zaměřenou na „Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci“ na webových stránkách http://www.prevencehiv.cz/.

SZÚ uvádí na svých webových stránkách a materiálech řadu tvrzení o HIV/AIDS, hepatitidě B a C a syfilis, ke kterým však nejsou uvedeny zdroje na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly. Tuto skutečnost již žadatelka podrobně uvedla ve své stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zaslané SZÚ dne 28.11.2022. Žadatelka tedy pouze požadovala uvedení vědeckých prací, ze kterých SZÚ při vytváření svých odborných materiálů a při poradenské činnosti vychází. Opět je velmi znepokojivé to, že pro SZÚ je tak velkým problémem si tvrzení, která veřejně prezentuje, důkazně obhájit.

Otázkou je, zda odborníci ze SZÚ tyto vědecké důkazy opravdu neznají, anebo je nemohou uvést proto, že tyto důkazy prostě neexistují. Žadatelka tedy odborníkům ze SZÚ pomůže alespoň se zodpovězením otázek, které se týkají vědeckých důkazů existence viru HIV, jakožto údajného původce onemocnění AIDS.

Za objevitele viru HIV jsou považováni Luc Montagnier, Francoise Barré-Sinoussi a kol., kteří obdrželi za objev viru HIV v roce 2008 Nobelovu cenu za fyzioloii a lékařství. Studií, která to údajně prokazuje, je studie Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) v časopise Science z 20. května 1983.

Tato studie však vědecké důkazy existence viru HIV neobsahuje. To je evidentní pro kohokoli, kdo si ji přečte a údajné důkazy kriticky posoudí. Případně si každý může prostudovat dokumenty A CRITICAL ANALYSIS OF MONTAGNIER’S 1983 „SEMINAL“ PAPER nebo A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis, jejichž autoři studii Luca Montagniera a kol. podrobně rozebrali a uvedli jasné argumenty proti tvrzením v ní uvedeným.

Také z výroků samotného Luca Montagniera v rozhovoru z roku 1997 je zřejmé, že důkazy pro virus HIV jsou pouze nepřímé (jako např. detekce reverzní transkriptázy, která však není pro retroviry specifická, dále nález protilátek proti viru HIV, které nejsou specifické pro virus HIV atd.), nebyla provedena izolace a purifikace viru HIV, není jisté, zda částice na snímcích z elektronového mikroskopu jsou částicemi retroviru, zda se jedná o původce onemocnění AIDS atd.

Dalším, kdo je v souvislosti s objevem viru HIV spojován, je Robert C. Gallo. Ten údajně prokázal, že virus HIV je původcem onemocnění AIDS. Robert C. Gallo a kol. publikovali ve stejném vydání časopisu Science z 20. května 1983, ve kterém publikovali svou studii také Luc Montagnier a kol., studii Isolation of Human T-Cell Leukemia Virus in Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Robert C. Gallo a kol. publikovali další 4 studie ve vydání časopisu Science ze 4. května 1984, ve kterých údajně prokázali, že virus HTLV-III (dřívější název pro virus HIV) je původcem AIDS:

Detection, Isolation, and Continuous Production of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and Pre-AIDS,

Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS,

Serological Analysis of a Subgroup of Human T-Lymphotropic Retroviruses (HTLV-III) Associated with AIDS,

Antibodies Reactive with Human T-Lymphotropic Retroviruses (HTLV-III) in the Serum of Patients with AIDS.

Ani jedna z těchto studií však žádný důkaz existence a patogenity viru HIV (HTLV-III) neobsahuje.

Podrobný rozbor studií Roberta C. Galla a kol. je uveden např. v dokumentu Has Gallo proven the role of HIV in AIDS? Přesto bylo 23. dubna 1984 na tiskové konferenci za účasti Roberta C. Galla oznámeno: „Byla nalezena pravděpodobná příčina AIDS.“

Důkazy, které by prokazovaly, že příčinou AIDS je virus HIV, však do dnešního dne nebyly předloženy. Proto je opravdu zarážející, že SZÚ, Ministerstvo zdravotnictví a další odborné instituce v ČR a zahraničí neustále tvrdí, že virus HIV existuje a je původcem AIDS. Přitom je naprosto zřejmé, že „příznaky AIDS“ byly a jsou způsobeny úplně jinými faktory, mezi něž patří také velmi toxické „léky“ na AIDS.

SZÚ ve svém odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci neuvedl žádné řádné důvody pro odmítnutí žádosti, přičemž znění § 2, odst. 3 InfZ si SZÚ účelově podvodným způsobem upravil podle své potřeby. U odborné instituce financované z peněz daňových poplatníků je takové chování opravdu znepokojivé. Výmluva na nutnost „vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování“ je zcela absurdní, vzhledem k tomu, že důkazy pro existenci, patogenitu a přenos viru HIV a viru hepatitidy B a C, a patogenitu a přenos bakterie Treponema pallidum by měl mít SZÚ dávno zpracované. Navíc dříve uvedené tvrzení, že SZÚ by ke zpracování potřeboval 75 hodin, je nereálné a jenom ukazuje na neefektivitu práce odborníků SZÚ.

Pokud SZÚ a Ministerstvo zdravotnictví nejsou schopny výše uvedené důkazy předložit, měly by hypotézu HIV/AIDS a dalších údajných „virových“ onemocnění, stejně jako údajných původců bakteriálních onemocnění, přehodnotit a přezkoumat. V opačném případě by se dopouštěly nesmírně závažného vědeckého a etického pochybení.

S ohledem na výše uvedené žadatelka požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví České republiky zrušilo rozhodnutí SZÚ ze dne 16.12.2022, kterým se žádost o poskytnutí informace odmítá, řízení v tomto rozsahu zastavilo a současně rozhodnutím přikázalo povinnému subjektu požadovanou informaci žadatelce poskytnout.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

odvolani-szu-aids-hepatitidy-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 89 odst. 1 ve spojení s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), a v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „informační zákon“), rozhodlo v řízení o odvolání vedeném podle správního řádu

t a k t o :

Rozhodnutí Státního zdravotního ústavu (dále také jen „povinný subjekt“ nebo „SZÚ“) ze dne 16. prosince 2022, sp. zn. SZU/15681/2022, kterým byla odmítnuta žádost MVDr. Evy Mertlíkové (dále také jen „žadatelka“), podaná dne 21. listopadu 2022, podle informačního zákona, se k odvolání žadatelky podanému dne 20. prosince 2022, podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Dne 21. listopadu 2022 žadatelka požádala SZÚ o poskytnutí následujících informací:

 1. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru HIV,
 2. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS,
 3. uvedení vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že virus HIV se přenáší: a) sexuálním kontaktem s infekční osobou, b) sdílením injekčních jehel a roztoků u injekčních uživatelů drog a c) vertikálním přenosem z matky na dítě,
 4. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy B,
 5. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B je původcem hepatitidy typu B,
 6. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B se přenáší kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby,
 7. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy C,
 8. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C je původcem hepatitidy typu C,
 9. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C se přenáší kontaktem vlastní krve s krví nakaženou,
 10. uvedení vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum,
 11. uvedení vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby: a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

SZÚ reagoval písemností ze dne 24. listopadu 2022, spis. zn. SZU/15681/2022 – Oznámením o výši úhrady za poskytnutí informací v souladu s § 17 odst. 3 informačního zákona (dále jen „napadené oznámení“).

V tomto oznámení SZÚ sdělil žadatelce požadavek na úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání požadovaných informací ve výši celkem 45.000,- Kč. Ohledně konstrukce výše úhrady SZÚ odkázal na ceník-sazebník úhrad za poskytování informací, zveřejněný na internetové stránce www.szu.cz (dále jen „sazebník úhrad“), spolu s výpočtem, jak bylo k celkové částce požadované úhrady dospěno, a to součinem částky 75 (počtem hodin) a částky 600 Kč (jako hodnoty mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací za každých 60 minut).

Žadatelka následně dne 28. listopadu 2022 podala proti napadenému oznámení stížnost ve smyslu § 16 odst. 1 písm. d) informačního zákona.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodnutím ze dne 13. prosince 2022 výši úhrady, která byla stěžovatelce sdělena napadeným oznámením snížilo na 0 Kč, a to z důvodu nedostatečného odůvodnění výše úhrady, tedy pro nepřezkoumatelnost.

Povinný subjekt v návaznosti na tyto úkony žádost vyřídil rozhodnutím o odmítnutí žádosti ze dne 16. prosince 2022, č.j. SZU/15681/2022, které bylo doručeno žadatelce téhož dne, tj. dne 16. prosince 2022 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

Odvoláním ze dne 19. prosince 2022 žadatelka napadla rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dále jen „odvolání“).

Odvolání bylo podáno řádně a včas.

Žadatelka ve svém odvolání namítá následující:

SZÚ v napadeném rozhodnutí uvedl § 2, odst. 3 informačního zákona, který zcela účelově zkrátil a upravil podle své potřeby jen proto, aby vyhovoval potřebám a argumentaci SZÚ a ten nemusel žádosti o informaci řádně vyhovět. Z celého znění § 2 odst. 3 informačního zákona není nikde zřejmý jediný důvod, na základě kterého by SZÚ mohl tuto žádost odmítnout.

SZÚ neuvedl žádné řádné odůvodnění, na základě kterého žádost o informace odmítl. Navíc se tím dopustil odborně a eticky velmi pochybného jednání.

SZÚ navíc za účelem zodpovězení jednoduchých a jasných dotazů žadatelky zcela jistě nemusí vypracovávat rešerše. Stačí, aby SZÚ uvedl pouze vědecké práce a konkrétní citace z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů. Požadavek na uvedení konkrétních citací žadatelka uvedla z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal jen obecné a důkazně bezcenné dokumenty, ve kterých by požadované vědecké důkazy uvedeny nebyly.

SZÚ dále uvedl: „Jedná se o otázky, na které by bylo možné odpovědět za vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování.“

Vzhledem k tomu, že součástí SZÚ je Centrum epidemiologie a mikrobiologie, pod které spadají Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis, tak SZÚ by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení dotazů žadatelky zajisté neměl být problém. V žádném případě by nemělo trvat 75 hodin. Pro veřejnost je naopak velmi znepokojující fakt, že SZÚ se všemi svými odborníky tyto zcela základní a zásadní otázky ohledně existence, patogenity a přenosu viru HIV a viru hepatitidy B a C, a patogenity a přenosu bakterie Treponema pallidum dosud zpracovány nemá, zvláště když byl SZÚ zřízen k přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví atd., a když v ČR koordinuje a odborně zaštiťuje Evropský týden testování na HIV a žloutenky, přičemž provozuje webové stránky www.tadyated.com, na kterých nabízí bezplatné testování na HIV, hepatitidu typu B a C a syfilis, spolu s bezplatnou národní linkou pomoci AIDS a internetovou poradnou zaměřenou na „Otázky spojené s problematikou HIV/AIDS, testování na infekci HIV/AIDS a další pohlavně přenosné nemoci“ na webových stránkách http ://www.prevencehiv.cz/.

SZÚ uvádí na svých webových stránkách a materiálech řadu tvrzení o HIV/AIDS, hepatitidě B a C a syfilis, ke kterým však nejsou uvedeny zdroje na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly. Žadatelka tedy pouze požadovala uvedení vědeckých prací, ze kterých SZÚ při vytváření svých odborných materiálů a při poradenské činnosti vychází. Opět je velmi znepokojivé to, že pro SZÚ je tak velkým problémem si tvrzení, která veřejně prezentuje, důkazně obhájit.

Otázkou je, zda odborníci ze SZÚ tyto vědecké důkazy opravdu neznají, anebo je nemohou uvést proto, že tyto důkazy prostě neexistují. Žadatelka tedy odborníkům ze SZÚ pomůže alespoň se zodpovězením otázek, které se týkají vědeckých důkazů existence viru HIV, jakožto údajného původce onemocnění AIDS.

Za objevitele viru HIV jsou považováni Luc Montagnier, Francoise Barré-Sinoussi a kol., kteří obdrželi za objev viru HIV v roce 2008 Nobelovu cenu za fyzioloii a lékařství. Studií, která to údajně prokazuje, je studie Isolation of a T-Lymphotronic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) v časopise Science z 20. května 1983.

Tato studie však vědecké důkazy existence viru HIV neobsahuje. To je evidentní pro kohokoli, kdo si je přečte a údajné důkazy kriticky posoudí. Případně si každý může prostudovat dokumenty A CRITICAL ANALYSIS OF MONTAGNIER’S 1983 „SEMINAL“ PAPER nebo A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis, jejichž autoři studii Luca Montagniera a kol. podrobně rozebrali a uvedli jasné argumenty proti tvrzením v ní uvedeným.

Také z výroků samotného Luca Montagniera v rozhovoru z roku 1997 je zřejmé, že důkazy pro virus HIV jsou pouze nepřímé (jako např. detekce reverzní transkriptázy, která však není pro retroviry specifická, dále nález protilátek proti viru HIV, které nejsou specifické pro virus HIV atd.), nebyla provedena izolace a purifikace viru HIV, není jisté, zda částice na snímcích z elektronového mikroskopu jsou částicemi retroviru, zda se jedná o původce onemocnění AIDS atd.

Dalším, kdo je v souvislosti s objevem viru HIV spojován, je Robert C. Gallo. Ten údajně prokázal, že virus HIV je původcem onemocnění AIDS. Robert C. Gallo a kol. publikovali ve stejném vydání časopisu Science z 20. května 1983, ve kterém publikovali svou studii také Luc Montagnier a kol., studii Isolation of Human T-Cell Leukemia Virus in Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).

Robert C. Gallo a kol. publikovali další 4 studie ve vydání časopisu Science ze 4. května 1984, ve kterých údajně prokázali, že virus HTLV-III (dřívější název pro virus HIV) je původcem AIDS:

 • Detection, Isolation, and Continuous Production of Cytopathic Retroviruses (HTLVIII) from Patients with AIDS and Pre-AIDS.
 • Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS.
 • Serological Analysis of a Subgroup of Human T-Lymphotropic Retroviruses (HTLV-III) Associated with AIDS.
 • Antibodies Reactive with Human T-Lymphotropic Retroviruses (HTLV-III) in the Serum of Patients with AIDS.

Ani jedna z těchto studií však žádný důkaz existence a patogenity viru HIV (HTLV-III) neobsahuje.

Podrobný rozbor studií Roberta C. Galla a kol. je uveden např. v dokumentu Has Gallo proven the role of HIV in AIDS?. Přesto bylo 23. dubna 1984 na tiskové konferenci za účasti Roberta C. Galla oznámeno: „Byla nalezena pravděpodobná příčina AIDS.“ Důkazy, které by prokazovaly, že příčinou AIDS je virus HIV, však do dnešního dne nebyly předloženy.

Proto je opravdu zarážející, že SZÚ, Ministerstvo zdravotnictví a další odborné instituce v ČR a zahraničí neustále tvrdí, že virus HIV existuje a je původcem AIDS. Přitom je naprosto zřejmé, že „příznaky AIDS“ byly a jsou způsobeny úplně jinými faktory, mezi něž patří také velmi toxické „léky“ na AIDS.

SZÚ ve svém odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci neuvedl žádné řádné důvody pro odmítnutí žádosti, přičemž znění § 2, odst. 3 InfZ si SZÚ účelově podvodným způsobem upravil podle své potřeby. U odborné instituce financované z peněz daňových poplatníků je takové chování opravdu znepokojivé. Výmluva na nutnost „vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování“ je zcela absurdní, vzhledem k tomu, že důkazy pro existenci, patogenitu a přenos viru HIV a viru hepatitidy B a C, a patogenitu a přenos bakterie Treponema pallidum by měl mít SZÚ dávno zpracované. Navíc dříve uvedené tvrzení, že SZÚ by ke zpracování potřeboval 75 hodin, je nereálné a jenom ukazuje na neefektivitu práce odborníků SZÚ.

Pokud SZÚ a Ministerstvo zdravotnictví nejsou schopny výše uvedené důkazy předložit, měly by hypotézu HIV/AIDS a dalších údajných „virových“ onemocnění, stejně jako údajných původců bakteriálních onemocnění, přehodnotit a přezkoumat. V opačném případě by se dopouštěly nesmírně závažného vědeckého a etického pochybení.

II.

Ministerstvo, jako odvolací orgán, primárně zkoumalo, zda napadené rozhodnutí splňuje požadavky vyplývající z § 89 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 20 odst. 4 písm. b) informačního zákona.

Odvolací orgán na rozdíl od přezkoumávání správnosti napadeného rozhodnutí, kdy se řídí rozsahem daným námitkami odvolatele, zkoumá soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy v celém rozsahu bez ohledu na skutečnost, zda byla nezákonnost rozhodnutí žadateli (resp. odvolateli) namítána či nikoliv.

Ministerstvo v této souvislosti konstatuje, že se povinný subjekt dopustil pochybení, které způsobilo nezákonnost napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Ministerstvo se touto vadou blíže zabývá v čl. III. tohoto rozhodnutí, na který tímto odkazuje.

III.

V napadeném rozhodnutí povinný subjekt uvádí, že se jedná o otázky, „na které by bylo možné odpovědět za vynaložení mimořádně rozsáhlého vyhledávání a jeho následného zpracování. Ministerstvo jako nadřízený orgán rozhodl o snížení úhrady na 0 Kč, toto rozhodnutí se týká pouze výše úhrady, nikoliv povinnosti informace poskytnout. Důvody zamítnutí úhrady jsou navíc formálního nikoliv materiálního charakteru.“

Dále povinný subjekt uvádí, že „dle § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „knihovní zákon“). Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.“

Ministerstvo zdravotnictví při znalosti dosavadního průběhu vyřizování žádosti o informace a aktuálně napadeného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace konstatuje, že povinný subjekt zatížil svůj postup určitou zmatečností, a tedy nepřezkoumatelností. Je tomu tak fakticky od samého počátku, neboť povinný subjekt již ve vyčíslení úhrady sám uvádí, že informace by musel vyhledávat (není jasné v čem, zda v odborných publikacích, prostřednictvím elektronických zdrojů, konzultací s odborníky povinného subjektu či odborníky externími) a tyto informace by musel zpracovávat. Na tomto svém názoru, ani po zákroku ministerstva, nic nezměnil, neboť v napadeném rozhodnutí povinný subjekt rovněž uvádí, že by musel na otázky odpovědět tak, že by vynaložil rozsáhlé vyhledávání a informace by musel zpracovat. K tomuto svému tvrzení připojil povinný subjekt odkaz na knihovní zákon a jeho ustanovení týkající se provádění rešerší. Ministerstvo (a zjevně ani žadatelka) ve světle argumentace povinného subjektu, která pohříchu zůstala nedotažená, nemá jasno v tom, zda povinný subjekt vůbec informacemi disponuje, a to bez ohledu na to, zda se vztahují k jeho působnosti či nikoliv (neboť ne každou informací vztahující se k působnosti povinného subjektu musí povinný subjekt disponovat – viz dále), resp. zda by sice byl schopen povinný subjekt informace poskytnout, ale musel by tak učinit jejich vytvořením, a to na základě např. konzultací s odborníky, odbornými texty a dalšími vědeckými zdroji. Zjednodušeně řečeno, je třeba, aby si povinný subjekt odpověděl na otázku, zda disponuje informacemi (již existujícími, zpracovanými) nebo by je musel vytvářet (ve smyslu sepisování odborného zdůvodnění vědeckých závěrů, na které se ptá žadatelka).

Podle § 3 odst. 3 informačního zákona platí, že informací se pro účely informačního zákona rozumí jakýkoliv zaznamenaný obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Pokud by povinný subjekt musel informaci vytvářet (ve smyslu zpracování odpovědí, zformulování zdůvodnění vědeckých závěrů s odkazy na vědecké práce, studie apod.), upozorňuje ministerstvo na § 2 odst. 4 informačního zákona, podle něhož se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Za názor či vytváření nových informací lze chápat nepochybně i zpracování odborného názoru na určitou vědeckou problematiku, byť by se týkala v obecné rovině působnosti povinného subjektu. Lze to přirovnat ke zpracování právní analýzy zákona, který spadá do gesce např. Ministerstva zdravotnictví, neboť v takovém případě se problematika (výklad medicínského zákona) nepochybně týká působnosti daného povinného subjektu, ale objektivně (zatím) neexistuje a povinný subjekt (např. ministerstvo) by takovou analýzu muselo zpracovat. To je ovšem v rozporu s účelem zákona o poskytování informací a povinný subjekt není povinen právní analýzy nebo jiné odborné texty na žádost podanou podle informačního zákona zpracovávat. Jiná by byla situace, kdy žadatel označil dostatečně konkrétním způsobem již existující právní nebo jinou analýzu, stanovisko, metodiku, informaci apod.

V nyní posuzované věci však povinný subjekt zůstal v rovině tvrzení, že se na poskytování informací vztahuje zvláštní zákon, konkrétně knihovní zákon, což nijak blíže neodůvodnil. Povinným subjektem zvolené ustanovení totiž stanoví následující: Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Ačkoliv poznámky pod čarou nemají normativní význam, zákonodárce příkladem uvádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, nebo zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), resp. jeho předchůdce zákon č. 344/1992 Sb. Nejedná se o vyčerpávající odkazy, zvláštním zákonem může být i zákon nebo část zákona (ustanovení – § 38 správního řádu týkající se fyzického nahlížení do správního spisu) odlišný, ovšem vždy by se mělo jednat o komplexnější úpravu poskytování informací, tj. zvláštní zákon by měl upravovat, jak stanoví § 2 odst. 3 informačního zákona poskytování informací, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. O tom, zda knihovní zákon dostojí těmto kritériím, se však povinný subjekt nijak nezmiňuje, pouze odkazuje na úpravu provádění rešerší jakožto služby provozovatele knihovny.

Z výše uvedeného se potvrzuje, že od počátku nebylo v důsledku argumentačně chudých úkonů povinného subjektu zřejmé, jestli povinný subjekt informacemi v zachycené podobě disponuje či nikoliv, resp. zda by je musel zpracovávat nebo zda takové informace lze získat prostřednictvím jiného zákona a tento zákon přitom představuje dostatečně ucelenou právní úpravu poskytování informací ve smyslu již citovaného § 2 odst. 3 informačního zákona.

Protože v napadeném rozhodnutí absentují dostatečné úvahy, proč žádost o informace nepodřadil povinný subjekt pod režim informačního zákona (ať už s odkazem na § 2 odst. 3 nebo § 2 odst. 4 tohoto zákona), nemohlo ministerstvo než napadené rozhodnutí shledat nepřezkoumatelným.

Ministerstvo k nepřezkoumatelnosti odůvodnění napadeného rozhodnutí odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května 2010, sp. zn.: 8 As 60/2009-73, kde uvádí „Nejvyšší správní soud především připomíná, že přezkoumatelnost správních rozhodnutí má vztah k ochraně principů demokratického právního státu. V usnesení rozšířeného senátu ze dne 19. 2. 2008, čj. 7 Afs 212/2006 – 74, č. 1566/2008 Sb. NSS Nejvyšší správní soud konstatoval, že „(p)odle čl. 1 odst. 1 Ústavy je Česká republika právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí pojmu právního státu v jeho soudobém chápání je vyloučení libovůle při výkonu veřejné moci. K tomu slouží při rozhodování o právech a povinnostech, děje-li se tak vydáváním formalizovaných individuálních aktů aplikace práva zákonem stanoveným procesním postupem, tedy i u rozhodnutí vydávaných v daňovém řízení, zpravidla odůvodnění takových aktů. Smyslem a účelem odůvodnění je především ozřejmit, proč správní orgán rozhodl, jak rozhodl, neboť jen tak lze ověřit, že důvody rozhodnutí jsou v souladu s právem a nejsou založeny na libovůli (srov. v tomto ohledu judikaturu Ústavního soudu, např. jeho nález ze dne 6. 3. 1997, sp. zn. III. ÚS 271/96, publikovaný pod č. 24/1997 Sb. ÚS, viz též www.usoud.cz). Obsah odůvodnění proto musí být takový, aby uvedený účel, tedy zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí, byl naplněn. Tak tomu je, jsou-li z odůvodnění patrné důvody rozhodnutí v kontextu všeho podstatného, co předcházelo jeho vydání a mělo vliv na jeho obsah. Paušálně definovat požadovaný „minimální“ rozsah odůvodnění, aby bylo v konkrétním případě ještě přezkoumatelné, dost dobře nelze, neboť toto je vždy kontextuální a individuální kategorií – zrcadlí se v něm zejména průběh předchozího řízení, především procesní aktivita stran a prováděné dokazování, povaha skutkových a právních otázek, které byly v řízení řešeny, a v rozhodnutí, jímž bylo jiné rozhodnutí přezkoumáváno, i povaha a rozsah přezkumné činnosti orgánu, který ve věci rozhodoval, jak vyplývá z konkrétní procesní úpravy.“

Námitka nepřezkoumatelnosti (absence řádného odůvodnění) a námitka týkající se omezené citace § 2 odst. 3 informačního zákona, které vznesla žadatelka, jsou proto důvodné. Ostatní námitky žadatelky lze s ohledem na zásadu subsidiarity hmotně právního přezkumu k přezkumu procesněprávnímu označit za předčasné, resp. je vezme v potaz povinný subjekt při dalším postupu. Námitky žadatelky totiž směřují do zdůvodnění, proč není třeba provádět rešerše. V této souvislosti si však nelze nepovšimnout, že sama žadatelka v odvolání uvádí, že jí jde o zodpovězení dotazů, resp. že povinný subjekt by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení dotazů žadatelky zajisté neměl být problém. Žadatelka uvádí, že jí jde o uvedení vědeckých prací a konkrétních citací z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů. A v neposlední řadě se podivuje, že je pro povinný subjekt tak velkým problémem si tvrzení, která veřejně prezentuje, důkazně obhájit. Je na povinném subjektu, zda na základě takto formulované žádosti identifikuje snadno požadované a existující informace, jejichž původcem je povinný subjekt, nebo zda by informace musel, ať už jakoukoliv metodou či postupem (byť by byl z pohledu žadatelky jednoduchý), fakticky vytvořit, sepsat, vypracovat apod.

Bez ohledu na námitky ministerstvo pouze okrajem poznamenává, že součástí předloženého spisového materiálu byly doručenky neodpovídající údajům v předkládací zprávě. SZÚ uvádí datum podání odvolání 20. prosince 2022, ve spise figuruje doručenka k odvolání – dětské obrně, které bylo doručeno (rozuměj dodáno do datové schránky dříve). Není jasné, zda se tato doručenka vztahuje k předmětnému odvolání v této věci. Tyto určité nejasnosti však nic nemění na tom, že SZÚ považoval odvolání žadatelky za včasné.

Návrhu žadatelky na zrušení napadeného rozhodnutí a vydání informačního příkazu ministerstvo s ohledem na výše zjištěnou a konstatovanou nepřezkoumatelnost nemůže vyhovět.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle § 90 odst. 1 písm. b), věta za středníkem, správního řádu je orgán (zde povinný subjekt), který napadené rozhodnutí vydal, v dalším řízení (postupu) vázán právním názorem odvolacího orgánu.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

priloha_1131671615_0_rozhodnuti-mz-mertlikova_2-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“), podala ke Státnímu zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze (dále také jen jako „SZÚ“) žádost označenou jako žádost o poskytnutí informace doručenou SZÚ 21. 11. 2022 pod čj.: SZU/15681/2022, která byla rozhodnutím SZÚ pod SZU/15681/2022 z 16. 12. 2022 odmítnuta. Rozhodnutí SZÚ bylo k odvolání žadatelky zrušeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví MZDR 854/2023-2/PRO ze dne 19. 1. 2023, které nabylo právní moci 20. 1. 2023, a věc byla vrácena SZÚ k novému projednání. Na základě toho SZÚ po novém projednání rozhodl

takto:

Žádost o informaci se dle § 2 odst. 4 a dle § 15 odst. 1 InfZ o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 21. 11. 2022 podala žadatelka k SZÚ žádost, kterou opírala o informační zákon a žádala následující informaci:

„1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru HIV.

2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

SZÚ by musel provést rešerši vědecké literatury, posoudit její relevantnost s ohledem na požadované informace a zpracovat konkrétní citace z této literatury. Rozhodně by nepostačovalo pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, která má SZÚ k dispozici, nýbrž by bylo nezbytné provádět další zpracovávání nad rámec prostého „vtělení“ existujících údajů do odpovědi na žádost.

V této věci odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 141/2011 z 9. 2. 2012.

Toto rozhodnutí SZÚ rovněž respektuje názor Ministerstva zdravotnictví, vyslovený ve zrušujícím rozsudku čj. MZDR 854/2023-2/PRO citovaným shora, v němž se ukládá SZÚ vyjádřit se k tomu, zda požadovanými informacemi disponuje či nikoliv.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 16 informačního zákona k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to prostřednictvím Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

priloha_1139481813_0_rozhodnuti_-_e._mertlikova_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

SZÚ v rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci dle § 2 odst. 4 a dle § 15 odst. 1 InfZ (SZU/15681/2022) ze dne 3. 2. 2023 uvedl:

„SZÚ by musel provést rešerši vědecké literatury, posoudit její relevantnost s ohledem na požadované informace a zpracovat konkrétní citace z této literatury. Rozhodně by nepostačovalo pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, která má SZÚ k dispozici, nýbrž by bylo nezbytné provádět další zpracovávání nad rámec prostého „vtělení“ existujících údajů do odpovědi na žádost.

V této věci odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 141/2011 z 9. 2. 2012.

Toto rozhodnutí SZÚ rovněž respektuje názor Ministerstva zdravotnictví, vyslovený ve zrušujícím rozsudku čj. MZDR 854/2023-2/PRO citovaným shora, v němž se ukládá SZÚ vyjádřit se k tomu, zda požadovanými informacemi disponuje či nikoliv.“

Aby SZÚ nemusel odpovídat na všechny dotazy žadatelky, týkající se AIDS, hepatitidy B a C a syfilis, a provádět rešerše vědecké literatury, o které žadatelka nežádala (požadovala pouze uvedení vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, a to jen z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal pouze seznam vědeckých prací, které by požadované důkazy vůbec neobsahovaly), tak žadatelka svoje dotazy co nejvíce zredukuje na pouhé 2 dotazy.

SZÚ ve svých dokumentech uvádí řadu tvrzení o HIV, jakožto původci onemocnění AIDS. Nikde však neuvádí odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly.

Uveďte, prosím, vědecké práce, ze kterých SZÚ při tvorbě svých dokumentů ohledně HIV/AIDS vychází:

 1. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.
 2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-aids-web.pdf (resetheus.org)


Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mé žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla do datové schránky SZÚ doručena dne 7. února 2023:

SZÚ ve svých dokumentech uvádí řadu tvrzení o HIV, jakožto původci onemocnění AIDS. Nikde však neuvádí odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly.

Uveďte, prosím, vědecké práce, ze kterých SZÚ při tvorbě svých dokumentů ohledně HIV/AIDS vychází:

 1. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.
 2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.“

Lhůta pro vyřízení žádosti ze strany SZÚ již byla překročena, a přesto jsem od SZÚ dosud neobdržela žádnou odpověď.

Za bezodkladné vyřízení žádosti předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1fTTwbBKNO8AowOtzEQE79T-jDcDVofme/view?usp=share_link


Věc: Poskytnutí požadované informace.

K Vašemu podání čj. SZU/01813/2023, jímž jste žádala o informaci:

 1. „Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.
 2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.“ ,

sdělujeme:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.

priloha_1151381694_0_e.mertlikova_-_poskytnuti_informace_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zn.: SZU/01813/2023

SZÚ v odpovědi ze dne 28. 2. 2023 na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, uvedl:

„K Vašemu podání čj. SZU/01813/2023, jímž jste žádala o informaci:

„1) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.

2) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.“ ,

sdělujeme:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.“

Bohužel ani jedna z těchto prací požadované důkazy a odpovědi na zaslané dotazy neobsahuje:

Ad 1) Studie „Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ důkaz existence viru HIV ani jeho příčinnou souvislost s AIDS neprokazuje, přestože její autoři L. Montagnier, Barre-Sinoussi a kol. jsou považováni za objevitele viru HIV. Na tento problém poukazovali odborníci již od počátku vzniku hypotézy HIV/AIDS. Podrobný rozbor této studie je např. v práci A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis. Český překlad této práce uvádí žadatelka níže v příloze. Další rozbor studie L. Montagniera, Barre-Sinoussi a kol. je uveden např. v práci A CRITICAL ANALYSIS OF MONTAGNIER’S 1983 „SEMINAL“ PAPER .

Ad 2) Studie „Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome“ se prokázáním existence viru HIV ani jeho příčinné souvislosti s AIDS nezabývá, není proto jasné, proč ji SZÚ vůbec uvedl.

Ad 3) Článek „Origins of HIV and the AIDS pandemic“ z roku 2011 uvádí pouze souhrnné informace o HIV/AIDS, a nedá se proto považovat za vědeckou práci prokazující existenci HIV a jeho příčinnou souvislost s AIDS. Ale i v případě, že bychom tento fakt přehlédli a na odkazy v tomto článku uvedené se blíže podívali, zjistíme, že požadované vědecké důkazy neobsahují:

A retrovirus, now termed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), was subsequently identified as the causative agent of what has since become one of the most devastating infectious diseases to have emerged in recent history (Barre-Sinoussi et al. 1983Gallo et al. 1984Popovic et al. 1984).“

Odkaz Barre-Sinoussi et al. 1983 je na výše uvedenou studii L. Montagniera, Barre-Sinoussi a kol. „Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)“.

Odkaz Gallo et al. 1984 je na studii „Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS“. Jedním z autorů této studie je Robert C. Gallo, který údajně prokázal, že virus HIV je původcem AIDS.

Odkaz Popovic et al. 1984 je na studii „Detection, isolation, and continuous production of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients with AIDS and pre-AIDS“, jejímž spoluautorem je opět Robert C. Gallo.

Robert C. Gallo a kol. ani v jedné studii důkazy pro hypotézu, podle které virus HIV způsobuje AIDS, nepředložili (podrobný rozbor jeho studií je uveden např. v dokumentu Has Gallo proven the role of HIV in AIDS? – překlad do češtiny: Prokázal Robert Gallo roli HIV při vzniku AIDS?).

Vzhledem k tomu, že práce, které SZÚ zaslal, požadované vědecké důkazy neobsahují a kritéria uvedená v žádosti nesplňují, musí žadatelka SZÚ znovu požádat o zodpovězení dotazů:

SZÚ ve svých dokumentech uvádí řadu tvrzení o HIV, jakožto původci onemocnění AIDS. Nikde však neuvádí odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly.

Uveďte, prosím, vědecké práce, ze kterých SZÚ při tvorbě svých dokumentů ohledně HIV/AIDS vychází:

 1. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.
 2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.

Žadatelka by ještě ráda upozornila na to, že SZÚ, jakožto povinný subjekt, má na poskytnutí informace 15 dnů ode dne přijetí žádosti. SZÚ však v tomto případě zaslal odpověď až po 21 dnech (žádost byla do datové schránky SZÚ doručena dne 7. 2. 2023 a SZÚ zaslal odpověď do datové schránky žadatelky až 28. 2. 2023). K pozdní odpovědi ze strany SZÚ nedošlo poprvé.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

PŘÍLOHA: Kritika Montagnierových důkazů pro hypotézu HIV/AIDS

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-aids-2-web.pdf (resetheus.org)


Věc: Opakované poskytnutí požadované informace.

K Vašemu podání čj. SZU/02852/2023, jímž opakovaně žádáte o informaci:

„1) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV

2) Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS“,

a to shodně jako ve Vašem podání zn. SZU/0183/2023 ze 7.2. 2023.

Opakovaně Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-lymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.

priloha_1158622964_0_eva_mertlikova_-_opakovane_poskytnuti_informace_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

SZÚ v odpovědi ze dne 10. 3. 2023 na dotaz:

„Uveďte, prosím, vědecké práce, ze kterých SZÚ při tvorbě svých dokumentů ohledně HIV/AIDS vychází:

 1. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y existenci HIV.
 2. Uveďte vědeckou/é práci/e, která/é prokázala/y, že HIV způsobuje AIDS.“

uvedl:

„Opakovaně Vám poskytujeme Vámi požadovanou informaci:

Základní práce popisující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, práce týkající se imunopatogeneze HIV infekce a AIDS a obecná práce zabývající se dotčenou problematikou:

1.Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.

2.Bowen DL, Lane HC, Fauci AS. Immunopathogenesis of the acquired immunodeficiency syndrome. Ann Intern Med. 1985 Nov;103(5):704-9.

3.Sharp PM, Hahn BH. Origins of HIV and the AIDS pandemic. Cold Spring Harb Perspect Med. 2011 Sep;1(1):a006841.“

Vzhledem k tomu, že žadatelka uvedla v minulé žádosti konkrétní argumenty, které prokazují, že práce zaslané SZÚ požadované důkazy neobsahují, a vzhledem k tomu, že SZÚ znovu zaslal ty samé vědecké práce (které by měly obsahovat odpověď na zaslané dotazy, tzn. prokázat existenci HIV a to, že HIV způsobuje AIDS), pak je SZÚ zřejmě přesvědčen, že tyto práce požadované vědecké důkazy obsahují. Pro zjednodušení se tedy dále budeme zabývat jen prací nejdůležitější, a to prací č. 1, která by podle SZÚ měla popisovat existenci viru HIV v souvislosti s AIDS:

 • Uveďte, které konkrétní vědecké důkazy v práci „Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.“ prokázaly existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-aids-3-web.pdf (resetheus.org)


Poskytnutí požadované informace

K Vašemu podání čj. SZU/03456/2023, jímž žádáte o informaci:

Uveďte, které konkrétní vědecké důkazy v práci „Barré-SInoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L.Isolation of a T-lymphotropis retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science.1983 May 20; 220(4559):868-71.“ prokázaly existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.

Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.

Pokud jste přesvědčena, že o konkrétní vědecké důkazy nejde, jde o věc názoru a dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory.

priloha_1166815472_0_e.mertlikova_-_opakovane_podani_informace_iii-podepsana-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Státní zdravotní ústav v odpovědi ze dne 27. 3. 2023 na dotaz:

„Uveďte, které konkrétní vědecké důkazy v práci „Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.“ prokázaly existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.“

uvedl:

„Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.“

Státní zdravotní ústav, jehož součástí je mj. Centrum epidemiologie a mikrobiologie a Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, sice tvrdí, že studie „Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS obsahuje, ale žádné konkrétní důkazy neuvedl, protože:

 1. Odborníci SZÚ nejsou schopni konkrétní důkazy uvést. Uveďte důvod, proč tomu tak je?
 2. Odborníci SZÚ danou studii nečetli a konkrétní vědecké důkazy je ani nezajímají.
 3. Odborníci SZÚ o tom, že daná studie vědecké důkazy existence viru HIV v souvislosti s AIDS neobsahuje, vědí, a proto je nemohou uvést.

Uveďte, která z odpovědí a), b), nebo c) je správně a jaké důsledky SZÚ v případě jednotlivých odpovědí vyvodí?

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-aids-4-web.pdf (resetheus.org)


Dotaz na stav vyřízení žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mé žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla do datové schránky SZÚ doručena dne 29.03.2023.

Lhůta pro vyřízení žádosti ze strany SZÚ již byla překročena, a přesto jsem od SZÚ dosud neobdržela žádnou odpověď.

Za bezodkladné vyřízení žádosti předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1lccwjNnQcnL-v0fpRgIco-QnkocX3b5_/view?usp=share_link


Poskytnutí požadované informace

K Vašemu podání čj. SZU/04094/2023, uvádíme:

Státní zdravotní ústav Vám již třikrát odpověděl na otázku, o které vědecké důkazy se opírá, pokud jde existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.

Z Vašeho vyjádření z 29. 3. 2023 plyne, že tyto důkazy jako vědecké neuznáváte.

Dle 2 § odst. 4 zákona číslo 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace nevztahuje na názory.

priloha_1177183883_0_e.mertlikova_-_hiv_-_poctvrte_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Státní zdravotní ústav v odpovědi ze dne 27. 3. 2023 na dotaz:

„Uveďte, které konkrétní vědecké důkazy v práci „Barré-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vézinet-Brun F, Rouzioux C, Rozenbaum W, Montagnier L. Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science. 1983 May 20;220(4599):868-71.“ prokázaly existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.“

uvedl:

„Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.“

Uvedená práce však vědecké důkazy „prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS“ bohužel vůbec neobsahuje. To je prosté konstatování skutečnosti, a ne názor žadatelky. Pokud by si odborníci SZÚ tuto práci přečetli, došli by jistě ke stejnému závěru. Otázkou tedy je, proč SZÚ v odpovědi na dotaz podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvedl vysloveně nepravdivou informaci. A za další je otázkou, z jakého důvodu odborníci SZÚ místo uvedení konkrétních vědeckých důkazů odpověděli pouze tak, že důkazy se nacházejí „na stranách 868-871“ dané vědecké práce. V návaznosti na to proto zaslala žadatelka dne 29.03.2023 následující dotaz:

Státní zdravotní ústav, jehož součástí je mj. Centrum epidemiologie a mikrobiologie a Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, sice tvrdí, že studie „Isolation of a T-Iymhotropic retrovirus from patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS obsahuje, ale žádné konkrétní důkazy neuvedl, protože:

 1. Odborníci SZÚ nejsou schopni konkrétní důkazy uvést. Uveďte důvod, proč tomu tak je?
 2. Odborníci SZÚ danou studii nečetli a konkrétní vědecké důkazy je ani nezajímají.
 3. Odborníci SZÚ o tom, že daná studie vědecké důkazy existence viru HIV v souvislosti s AIDS neobsahuje, vědí, a proto je nemohou uvést.

Uveďte, která z odpovědí a), b), nebo c) je správně a jaké důsledky SZÚ v případě jednotlivých odpovědí vyvodí?“

SZÚ tento dotaz v odpovědi ze dne 14.04.2023 vůbec nezodpověděl. Stejně tak SZÚ dosud neuvedl ani jeden konkrétní důkaz prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS. SZÚ je přesto z nějakého důvodu přesvědčen, že odpověď poskytl, a to dokonce třikrát – viz odpověď SZÚ: „Státní zdravotní ústav Vám již třikrát odpověděl na otázku, o které vědecké důkazy se opírá, pokud jde existenci viru HIV v souvislosti s AIDS.“

Vzhledem k tomu, že SZÚ dotazy vůbec nezodpověděl a dosud neuvedl, z jakého důvodu není schopen konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS uvést, žadatelka žádá o zodpovězení dotazů ze dne 29.03.2023 ještě jednou a naposledy. Pokud SZÚ opět řádně neodpoví, bude to znamenat, že SZÚ tyto důkazy nemá, což by znamenalo, že ve svých dokumentech zcela neoprávněně a nepravdivě prezentuje hypotézu HIV/AIDS jako vědecký fakt a dopouští se tak vědecky velmi pochybného jednání.

Žadatelka by znovu ráda upozornila na to, že SZÚ jako povinný subjekt má na zodpovězení dotazů podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 15 dnů. SZÚ však opakovaně na dotazy odpověděl až po uplynutí této lhůty, případně až po upozornění ze strany žadatelky.

Předem děkuji za zodpovězení dotazů ze dne 29.03.2023, které SZÚ dosud nezodpověděl.

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-hiv-aids-5.pdf (resetheus.org)


Věc: Poskytnutí požadované informace.

K Vašemu přípisu z 24. 4. 2023 uvádíme, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinným subjektům poskytovat pouze informace, které již existují.

Dle § 2 odst. 4 citovaného zákona se tato povinnost netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.

Státní zdravotní ústav Vám již několikrát odpověděl na Váš dotaz, o jaké vědecké důkazy opírá prokázání existence viru HIV v souvislosti s AIDS.

Dle Vašeho názoru o vědecké důkazy nejde. Tato polemika ovšem není řešitelná na základě shora citovaného zákona. Požadujete vedení odborné diskuze, která ovšem není předmětem poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

priloha_1191014293_0_e.mertlikova_-_hiv_-_popate_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This