info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem?

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na svých webových stránkách uvádí: „Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 17 poraden HIV/AIDS v Praze a 8 dalších krajích. Poradny HIV/AIDS jsou zároveň testovací místa. Provádí se zde testování na infekci HIV a další sexuálně přenosné infekce (STI). Testování klientům pomůže včas odhalit případnou infekci a tím umožnit léčbu na klinických pracovištích. Testování a poradenství je zajišťováno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami. Vznik a provoz poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.“

Uveďte, prosím, vědecké důkazy, ze kterých při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS výše uvedení erudovaní poradci vycházejí. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny neuvádějte.

 1. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Pozn.: Příklad třídění informačních zdrojů (pramenů):

Třídění pramenů

Rozlišujeme různé druhy informačních pramenů, které jsou tříděny podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení pramenů podle míry původnosti jejich obsahu. Dělíme je na primární, sekundární a terciální prameny.

 • Primární informační prameny – přináší původní, nové informace. Jsou to původní tvůrčí díla, umělecká nebo literární; původní zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Obsahují fakta, nikoli různé interpretace. Primárními prameny jsou knihy, časopisy, noviny, písně, obrazy, sochy, publikované výsledky vědeckých studií, sborníky z konferencí…
 • Sekundární informační prameny – jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Jsou nezbytné pro vyhledávání potřebných dokumentů a pro odbornou práci s informacemi. Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace. Mohou to být přehledové biografie, slovníky, encyklopedie, biografie, historiografie, recenze a literární kritiky, analýzy klinických studií nebo recenze shrnující výsledky studií a experimentů.
 • Terciální informační prameny – jsou nejméně běžné a obsahují informace o sekundárních pramenech. Příkladem jsou bibliografie bibliografií obsahující záznamy publikovaných bibliografií či databáze databází, které obsahují záznamy o existujících databázích.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-se-sidlem-v-usti-n.-l.-hiv-aids-web.pdf (resetheus.org)


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 11b, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 1. 2023, podané žadatelkou MVDr. Evou Mertlíkovou takto:

žádost se odmítá,

neboť povinný subjekt požadované informace nemá a ani není povinen je mít.

Odůvodnění:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 17. 1. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje, aby Ústav uvedl vědecké důkazy, ze kterých jeho zaměstnanci vycházejí při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS, konkr.:

 1. vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV,
 2. vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Dle judikatury žadatel o informaci již v okamžiku, kdy informaci žádá, musí žádat takovou informaci, která splňuje definiční znaky informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Informace, které je povinný subjekt zavázán poskytnout, jsou tedy již existující informace, které jsou v dispozici povinného subjektu v okamžiku doručení žádosti o poskytnutí informace povinnému subjektu.

Povinný subjekt není povinen poskytnout informace, které nemá.

Povinný subjekt není oprávněn odepřít poskytnutí informace s odkazem na jejich neexistenci, pokud má povinnost požadované informace evidovat, a to ani tehdy, pokud by poskytnutí požadovaných informací objektivně představovalo nutnost vytvořit novou informaci.

Podle ust. § 2 odst. 4 Zákona se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Především je třeba konstatovat, že žádný právní předpis neukládá Ústavu shromažďovat informace o měřeních, rozborech, postupech, studiích apod., které sám neprováděl.

Ústav sám ani ve spolupráci s jinými subjekty nezpracovával žádnou studii týkající se metod prokazování viru HIV a onemocnění, které tento virus způsobuje.

Proto Ústav takovou studií nedisponuje.

§ 11b Zákona stanoví, že povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona a § 15 odst. 1 Zákona stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Ústav proto rozhodl jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky, a to prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

priloha_1135850199_0_odmitnuti-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem:

Ústav v rozhodnutí o odmítnutí žádosti uvedl:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 11b, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 17. 1. 2023, podané žadatelkou MVDr. Evou Mertlíkovou takto: žádost se odmítá“

Ústav v odůvodnění odmítnutí žádosti uvedl:

§ 11b Zákona stanoví, že povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona a § 15 odst. 1 Zákona stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Ústav proto rozhodl jak výše uvedeno.“

Ústav tedy odmítl žádost na základě ust. § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V odůvodnění odmítnutí žádosti však Ústav uvedl pouze částečné znění § 11b.

Pokud Ústav odmítl žádost na základě § 11b, pak by měl Ústav uvést celé jeho znění:

§ 11b

Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Přitom ust. podle § 4a odst. 1 věty třetí zní takto: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.“

Ústav si tedy znění § 11b zjevně účelově zkrátil podle své potřeby. Takové jednání v případě zdravotního ústavu, který je součástí veřejné správy, podílí se na ochraně veřejného zdraví je zcela nepřijatelné.

Z celého znění § 11b jednoznačně vyplývá, že i kdyby Ústav požadovanou informaci neměl, tak ji může získat z jiných informací, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí. Celé znění § 11b tedy v žádném případě nedává Ústavu odůvodnění pro odmítnutí žádosti.

To, že Ústav zcela otevřeně přiznává, že vědecké důkazy existence viru HIV a jeho kauzality k onemocnění AIDS nemá a evidentně je ani není schopen získat z jiných informací, je velmi znepokojivé. Na základě jakých informací tedy vykonává svoji činnost v oblasti testování a poradenství HIV/AIDS? Dotazy žadatelky byly záměrně formulovány co nejjednodušeji a týkají se jenom problematiky HIV/AIDS, kterou se Ústav, soudě podle údajů na jeho webových stránkách, velmi intenzivně zabývá:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 17 poraden HIV/AIDS v Praze a 8 dalších krajích. Poradny HIV/AIDS jsou zároveň testovací místa. Provádí se zde testování na infekci HIV a další sexuálně přenosné infekce (STI). Testování klientům pomůže včas odhalit případnou infekci a tím umožnit léčbu na klinických pracovištích. Testování a poradenství je zajišťováno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami.“

Nabízíme bezplatné anonymní poradenství k problematice HIV/AIDS včetně bezplatného testování HIV. Pokud máte zájem o konzultaci či provedení testu HIV, navštivte některou z našich poraden HIV, kde vám naši odborní pracovníci poskytnou informace a pomoc.“

Ústav se na jednu stranu veřejně chlubí svými odbornými pracovníky, erudovanými poradci a rozsahem vykonávaných činností v oblasti HIV/AIDS, ale na druhou stranu otevřeně přiznává, že informacemi, které by tuto odbornou činnost vědecky dokládaly (viz dotaz žadatelky: „Uveďte, prosím, vědecké důkazy, ze kterých při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS výše uvedení erudovaní poradci vycházejí.“), nedisponuje a ani není schopen si tyto informace získat.

Ústav dále uvedl: „Podle ust. § 2 odst. 4 Zákona se povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Především je třeba konstatovat, že žádný právní předpis neukládá Ústavu shromažďovat informace o měřeních, rozborech, postupech, studiích apod., které sám neprováděl. Ústav sám ani ve spolupráci s jinými subjekty nezpracovával žádnou studii týkající se metod prokazování viru HIV a onemocnění, které tento virus způsobuje. Proto Ústav takovou studií nedisponuje.“

Podle této logiky by se mohl Ústav věnovat a vyjadřovat pouze k problematice, ke které si sám prováděl měření, rozbory, postupy, studie atd., což není pravda, vzhledem k rozsahu činností a pravomocím, které Ústav podle § 86 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví má:

§ 86

(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní ústavy mohou v hlavní činnosti dále poskytovat pracovnělékařské služby, specializovanou diagnostickou a ambulantní péči v oblastech mikrobiologie, imunologie, alergologie a parazitologie, provádět genotoxikologická a cytogenetická laboratorní vyšetření, vyšetření anti-HIV protilátek, referenční činnost, klinické hodnocení účinků léčiv, očkovacích látek a zdravotnických prostředků a ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci. Zdravotní ústavy též provádějí činnosti podle jiných právních předpisů.“

Široký rozsah nabízených a vykonávaných odborných činností dokládají i informace uvedené na webových stránkách Ústavu.

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem neuvedl jediný řádný důvod, podle kterého by na základě zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, mohl žádost odmítnout. Znění § 11b, které Ústav uvedl jako důvod odmítnutí žádosti, si Ústav podle své potřeby zkrátil. Z celého znění § 11b zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, však důvod pro odmítnutí žádosti nevyplývá.

S ohledem na výše uvedené žadatelka požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví České republiky zrušilo rozhodnutí Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem ze dne 30.01.2023 (ZUUL 779/2023), kterým se žádost o poskytnutí informace odmítá, řízení v tomto rozsahu zastavilo a současně rozhodnutím přikázalo povinnému subjektu požadovanou informaci žadatelce poskytnout.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

odvolani-zu-se-sidlem-v-usti-n.-l.-hiv-aids-web.pdf (resetheus.org)


R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví jako příslušný správní orgán ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve spojení s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „SŘ“ nebo „správní řád“), rozhodlo takto:

Rozhodnutí Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, IČO: 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem, ze dne 30. ledna 2023, zn. ZUUL 779/2023, kterým byla odmítnuta žádost paní MVDr. Evy Mertlíkové (dále také jen „žadatelka“), ze dne 17. ledna 2023 o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím, se k odvolání žadatelky podanému dne 31. ledna 2023, podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu v návaznosti na § 20 odst. 4 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím

ruší a věc se vrací Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 17. ledna 2023 byla Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem (dále jako „povinný subjekt“) doručena žádost žadatelky, kterou v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádala o zodpovězení následujících otázek (dále jen jako „žádost“).

 1. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Povinný subjekt rozhodnutím ze dne 30. ledna 2023, zn. ZUUL 779/2023, žádost odmítl, neboť požadované informace nemá a ani není povinen je mít. Ve výrokové části povinný subjekt odkázal na ustanovení § 15 odst. 1 (rozhodnutí o odmítnutí žádosti), § 11b (neexistence informace) a § 20 odst. 4 písm. a) (použití správního řádu při vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace) zákona o svobodném přístupu k informacím. V odůvodnění pak uvedl, že požadovanou studií nedisponuje a že mu žádný předpis neukládá shromažďovat informace o měřeních, rozporech, postupech, studiích apod., které sám neprováděl. Dále v odůvodnění napadeného rozhodnutí povinný subjekt ocitoval (neúplně) znění § 11b zákona o svobodném přístupu k informacím a § 15 téhož zákona. Rozhodnutí povinného subjektu bylo žadatelce doručeno dne 30. ledna 2023.

Proti tomuto rozhodnutí podala žadatelka dne 31. ledna 2023 včasné odvolání.

1. Žadatelka v odvolání namítá, že povinný subjekt neocitoval celé znění § 11b zákona o svobodném přístupu k informacím, což považuje žadatelka za účelové a nepřijatelné. Podle žadatelky totiž povinný subjekt může informaci, i kdyby ji neměl, získat z jiných informací, případně poskytnout podle § 4a odst. 1 věty třetí.

2. Dále v odvolání žadatelka namítá, že se povinný subjekt problematikou HIV/AIDS zabývá, jak uvádí na svých vlastních webových stránkách (dále jsou uvedeny citace).

3. Žadatelka také cituje (ostatně stejně jako povinný subjekt v napadeném rozhodnutí) znění § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím a poukazuje na nelogičnost této argumentace povinného subjektu, když by v důsledku znamenala, že by se povinný subjekt mohl věnovat a vyjadřovat se jen k takové problematice, v níž povinný subjekt prováděl měření, rozbory, postupy, studie apod., což je v rozporu s rozsahem činností povinného subjektu podle § 86 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. A opět žadatelka odkazuje na webové stránky povinného subjektu.

Po přezkoumání napadeného rozhodnutí v souladu s § 89 odst. 2 správního řádu dospělo Ministerstvo zdravotnictví k následujícím skutkovým a právním závěrům.

Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů a dílčí nesrozumitelnost.

Povinný subjekt odmítl požadované informace pro jejich neexistenci s odkazem na nově zakotvené (s účinností od 1. ledna 2023) ustanovení § 11b zákona o svobodném přístupu k informacím. Toto ustanovení zní: Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.

Jak žadatelka v odvolání namítla, povinný subjekt předmětné ustanovení neocitoval celé. V odůvodnění se povinný subjekt nevypořádal s celým zněním tohoto ustanovení, tj. neodůvodnil, zda je schopen požadované informace získat z jiných informací a že se tak může stát pomocí jednoduchých úkonů, ani neodůvodnil, zda může informace poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.

Metodika Ministerstva vnitra, gestora zákona o svobodném přístupu k informacím, k § 11b tohoto zákona uvádí:

„Nově zakotvené ustanovení § 11b informačního zákona na druhé straně nedopadá na případy, v nichž

 • povinný subjekt informací v požadované podobě nedisponuje, avšak požadovanou informaci může získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které k dispozici má, tedy má zdrojové údaje ke zpracování požadované informace a takové zpracování má charakter mechanické aktivity. (Takové případy, kdy k vytvoření odpovědi na žádost postačuje pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, které má povinný subjekt k dispozici, a s těmito údaji není třeba provádět další zpracovávání nad rámec prostého „vtělení“ do odpovědi na žádost, nepředstavují ani vytváření nové informace podle ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona), a dále
 • bude možné poskytnout informaci postupem podle ustanovení § 4a odst. 1 věty třetí informačního zákona, které zní, cit.: „Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem“.

V souvislosti s aplikací ustanovení § 11b informačního zákona nelze nezmínit rozlišování neexistující informace a požadavku na vytvoření nové informace ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 informačního zákona. Ministerstvo vnitra je toho názoru, že určení „hranice“ mezi neexistující informací a požadavkem na vytvoření nové informace spočívá v posouzení vůle žadatele, vyjádřené v jím učiněné žádosti o poskytnutí informací. Ustanovení § 2 odst. 4 lze vztáhnout pouze na situace, kdy z obsahu žádosti žadatele vyplývá požadavek na vytvoření zcela nové informace. Pokud by ale vůle žadatele směřovala k poskytnutí informace, o které se žadatel domnívá, že existuje, pak by naopak bylo aplikovatelné ustanovení § 11b informačního zákona.“

Celé znění viz: Dokumenty ODK – Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Určitou nepřesnost odůvodnění napadeného rozhodnutí spatřuje ministerstvo v tom, že povinný subjekt patrně předpokládá, že žadatelka požaduje poskytnutí studií, ačkoliv žadatelka žádá uvedení konkrétních studií a citací z nich. Čili žadatelka nežádá přímo zdrojovou informaci, ale odkaz na ni (na ně) a citace z ní (nich) ve vztahu k jí označeným vědeckým závěrům. Patrně jde však jen o nepřesnost danou stručností odůvodnění napadeného rozhodnutí a jeho nepřezkoumatelností.

Zároveň povinný subjekt v odůvodnění poněkud nesrozumitelně cituje § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím, kteréžto ustanovení představuje samostatný důvod pro odmítnutí žádosti o informace, aniž by toto ustanovení povinný subjekt použil ve výrokové části, resp. aniž by pro jeho použití uvedl v odůvodnění podrobnější úvahy. Zde ministerstvo opět odkazuje na znění metodiky pod výše zmíněným odkazem a na právní doktrínu a judikaturu vztahující se k rozlišení odmítnutí informace pro její neexistenci a z důvodu nutnosti jejího vytvoření nově.

Za těchto okolností nemohlo ministerstvo než shledat, že napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné a jako takové jej nelze než zrušit a vrátit k novému projednání. Pro zjištěnou nepřezkoumatelnost nelze zároveň vyhovět návrhu žadatelky, aby ministerstvo napadené rozhodnutí nejen zrušilo, ale také povinnému subjektu přikázalo požadované informace poskytnout.

Pokud jde o námitky žadatelky, námitka ad 1. je zčásti důvodná, neboť povinný subjekt se skutečně použitým důvodem odmítnutí žádosti nezabýval dostatečně (viz výše). V části je tato námitka předčasná, neboť z důvodu nepřezkoumatelnosti napadeného rozhodnutí nelze žadatelce ohledně použitelnosti neocitované části použitého ustanovení prozatím přitakat ani námitku shledat nedůvodnou.

K námitce ad 2. a 3. ministerstvo konstatuje, že není důvodná, neboť povinný subjekt žádost neodložil, tj. nepopřel, že se požadovaná informace vztahuje k jeho působnosti. Je však třeba dodat, zejména pokud jde o námitku ad 3., že ne všechny informace, které se vztahují k působnosti povinného subjektu, musí být informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím. Například pokud by nějaký žadatel požadoval od povinného subjektu zpracování nějakého výkladu, analýzy, rozboru, návodu apod., aniž by taková informace dosud byla zachycena na nějakém nosiči, přestože by žádost směřovala k působnosti povinného subjektu, na takové dotazy/žádosti se zákon o svobodném přístupu k informacím nevztahuje. Znění § 3 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím totiž stanoví: Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Nad rámec výše uvedeného ministerstvo konstatuje, že povinný subjekt pochybil při doručování napadeného rozhodnutí do datové schránky žadatelky, neboť v rozporu s § 19 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nedoručoval do vlastních rukou žadatelky (na doručence není zaškrtnut příznak „do vlastních rukou“). Toto pochybení však samo o sobě nemělo vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí, neboť žadatelka se s rozhodnutím prokazatelně seznámila, jak o tom svědčí podané odvolání a rozporována není ani včasnost podání odvolání.

S ohledem na vše výše uvedené rozhodlo Ministerstvo zdravotnictví tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle § 90 odst. 1 písm. b) věta za středníkem správního řádu platí, že správní orgán (zde povinný subjekt), který napadené rozhodnutí vydal, je při novém projednání věci vázán právním názorem odvolacího správního orgánu.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

priloha_1149430540_0_g2442731-web.pdf (resetheus.org)


Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 17. 1. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje, aby Ústav uvedl vědecké důkazy, ze kterých jeho zaměstnanci vycházejí při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS, konkr.:

 1. vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV,
 2. vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Rozhodnutím čj. ZUUL 779/2023 ze dne 30. 1. 2023 Ústav žádost odmítl s tím, že požadované informace nemá a ani není povinen je mít. Žadatelka podala proti tomuto rozhodnutí dne 31. 1. 2023 odvolání, které Ústav dne 7. 2. 2023 postoupil spolu s obsahem spisu Ministerstvu zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví odvolání žadatelky vyhovělo a rozhodnutím čj. MZDR 4773/2023-2/PRO ze dne 24. 2. 2023 rozhodnutí Ústavu zrušilo a věc vrátilo k novému projednání. O nabytí právní moci rozhodnutí byl Ústav informován Ministerstvem zdravotnictví dopisem ze dne 7. 2. 2023

Ústav se, vázán stanoviskem odvolacího orgánu, rozhodl shora specifikované žádosti ze dne 17. 1. 2023 vyhovět a žadatelku odkazuje např. na tyto odborné články:

 • Human immunodeficiency virus type 2 | Microbiology Society (microbiologyresearch.org)
 • Origins of HIV and the AIDS Pandemic – PMC (nih.gov)
 • The evolution of HIV-1 and the origin of AIDS – PMC (nih.gov)

Tyto a další články k tématu lze v elektronické podobě nalézt na https://www.ncbi.nlm.nih.gov.

priloha_1159887916_0_vyrizeni-zadosti-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem v odpovědi ze dne 15.3.2023 na dotaz žadatelky:

Uveďte, prosím, vědecké důkazy, ze kterých při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS výše uvedení erudovaní poradci vycházejí. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny neuvádějte.

 1. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Pozn.: Příklad třídění informačních zdrojů (pramenů):

Třídění pramenů

Rozlišujeme různé druhy informačních pramenů, které jsou tříděny podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení pramenů podle míry původnosti jejich obsahu. Dělíme je na primární, sekundární a terciální prameny.

 • Primární informační prameny – přináší původní, nové informace. Jsou to původní tvůrčí díla, umělecká nebo literární; původní zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Obsahují fakta, nikoli různé interpretace. Primárními prameny jsou knihy, časopisy, noviny, písně, obrazy, sochy, publikované výsledky vědeckých studií, sborníky z konferencí…
 • Sekundární informační prameny – jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Jsou nezbytné pro vyhledávání potřebných dokumentů a pro odbornou práci s informacemi. Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace. Mohou to být přehledové biografie, slovníky, encyklopedie, biografie, historiografie, recenze a literární kritiky, analýzy klinických studií nebo recenze shrnující výsledky studií a experimentů.
 • Terciální informační prameny – jsou nejméně běžné a obsahují informace o sekundárních pramenech. Příkladem jsou bibliografie bibliografií obsahující záznamy publikovaných bibliografií či databáze databází, které obsahují záznamy o existujících databázích.“

uvedl:

Ústav se, vázán stanoviskem odvolacího orgánu, rozhodl shora specifikované žádosti ze dne 17. 1. 2023 vyhovět a žadatelku odkazuje např. na tyto odborné články:

 • Human immunodeficiency virus type 2 | Microbiology Society (microbiologyresearch.org)
 • Origins of HIV and the AIDS Pandemic – PMC (nih.gov)
 • The evolution of HIV-1 and the origin of AIDS – PMC (nih.gov)

Tyto a další články k tématu lze v elektronické podobě nalézt na https://www.ncbi.nlm.nih.gov“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem zaslal 3 články se souhrnnými informacemi o HIV/AIDS, přestože v žádosti o poskytnutí informací bylo jasně specifikováno: „Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny neuvádějte.“ Navíc, v obou dotazech byl požadavek na uvedení „vědecké studie, včetně konkrétních citací z ní“ z toho důvodu, aby bylo zřejmé, které konkrétní vědecké důkazy v konkrétních studiích považuje ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem za důkaz existence viru HIV a toho, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem odkázal na tyto 3 články:

Ad 1) Článek Human immunodeficiency virus type 2 z roku 2002 požadované vědecké důkazy neobsahuje.

Ad 2) Článek Origins of HIV and the AIDS pandemic z roku 2011 požadované vědecké důkazy neobsahuje.

Ad 3) Článek The evolution of HIV-1 and the origin of AIDS z roku 2010 požadované vědecké důkazy neobsahuje.

Vzhledem k tomu, že ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem řádně nezodpověděl ani jeden dotaz, musí žadatelka o jejich zodpovězení ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem znovu požádat.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-2-web.pdf (resetheus.org)


Odpověď na žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Ústav k dotazu žadatelky uvádí:

Vědecký názor, že AIDS je zdravotní stav, který je způsoben infekcí HIV byl mimo jiné předmětem Durbanské deklarace (https://www.nature.com/articles/35017662), je také základem Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS, schváleného usnesením vlády České republiky a Metodického návodu k řešení problematiky infekce HIV/AIDS v České republice vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky na základě ustanovení § 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Ústav postupem podle ustanovení § 6 odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb. poskytuje demonstrativní výčet konkrétních vědeckých důkazů obsažených v odkazovaných vědeckých pracích:

1. Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183]

A retrovirus belonging to the family of recently discovered human T-cell leukemia viruses (HTLV), but clearly distinct from each previous isolate, has been isolated from a Caucasian patient with signs and symptoms that often precede the acquired immune deficiency syndrome (AIDS). This virus is a typical type-C RNA tumor virus, buds from the cell membrane, prefers magnesium for reverse transcriptase activity, and has an internal antigen (p25) similar to HTLV p24. Antibodies from serum of this patient react with proteins from viruses of the HTLV-I subgroup, but type-specific antisera to HTLV-I do not precipitate proteins of the new isolate. The virus from this patient has been transmitted into cord blood lymphocytes, and the virus produced by these cells is similar to the original isolate. From these studies it is concluded that this virus as well as the previous HTLV isolates belong to a general family of T-lymphotropic retroviruses that are horizontally transmitted in humans and may be involved in several pathological syndromes, including AIDS. https://www.science.org/doi/10.1126/science.6189183

2. Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6200936]

Peripheral blood lymphocytes from patients with the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) or with signs or symptoms that frequently precede AIDS (pre-AIDS) were grown in vitro with added T-cell growth factor and assayed for the expression and release of human T-lymphotropic retroviruses (HTLV). Retroviruses belonging to the HTLV family and collectively designated HTLV-III were isolated from a total of 48 subjects including 18 of 21 patients with pre-AIDS, three of four clinically normal mothers of juveniles with AIDS, 26 of 72 adult and juvenile patients with AIDS, and from one of 22 normal male homosexual subjects. No HTLV-III was detected in or isolated from 115 normal heterosexual subjects. The number of HTLV-III isolates reported here underestimates the true prevalence of the virus since many specimens were received in unsatisfactory condition. Other data show that serum samples from a high proportion of AIDS patients contain antibodies to HTLV-III. That these new isolates are members of the HTLV family but differ from the previous isolates known as HTLV-I and HTLV-II is indicated by their morphological, biological, and immunological characteristics. These results and those reported elsewhere in this issue suggest that HTLV-III may be the primary cause of AIDS. https://www.science.org/doi/10.1126/science.6200936

priloha_1167999445_0_vyrizeni-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem zaslal žadatelce téměř identickou odpověď, jakou zaslal ZÚ se sídlem v Ostravě, ke které se již žadatelka podrobně vyjádřila, a proto odpověď ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem okomentuje jen stručně.

Durbanská deklarace ani usnesení vlády ČR, ani metodický návod Ministerstva zdravotnictví ČR hypotézu HIV/AIDS neprokazují.

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem místo demonstrativního výčtu „konkrétních vědeckých důkazů“ citoval pouze abstrakt studie „Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ a abstrakt studie „Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS“, ze kterých však není zřejmé, jaké konkrétní vědecké důkazy podle ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tyto studie obsahují.

Žadatelka se na ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem obrací s následujícími dotazy:

 1. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedl, že vědecká práce „Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183] “ obsahuje konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS]. Místo uvedení konkrétních důkazů však ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem citoval pouze abstrakt studie. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy.
 2. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedl, že vědecká práce „Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6200936]“ obsahuje konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS]. Místo uvedení konkrétních důkazů však ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem citoval pouze abstrakt studie. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-3-web.pdf (resetheus.org)


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 11b, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 3. 2023, podané žadatelkou MVDr. Evou Mertlíkovou takto:

žádost se odmítá,

neboť povinný subjekt požadované informace nemá a ani není povinen je mít.

Odůvodnění:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 30. 4. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje, aby Ústav uvedl konkrétní vědecké důkazy o existenci viru HIV a o tom, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

§ 11b Zákona stanoví, že povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí (Pokud je požadovaná informace součástí většího celku a její vynětí by bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží, poskytne povinný subjekt takový celek v souladu s tímto zákonem.). § 15 odst. 1 Zákona stanoví, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.

Žadatelka zaslala Ústavu k témuž tématu již tři žádosti.

Jak již Ústav uvedl v reakci na žádost ze dne 17. 1. 2023, žádný právní předpis neukládá Ústavu shromažďovat informace o měřeních, rozborech, postupech, studiích apod., které sám neprováděl. Ústav sám ani ve spolupráci s jinými subjekty nezpracovával žádnou studii týkající se metod prokazování viru HIV a onemocnění, které tento virus způsobuje ani se nepodílel na žádném výzkumu v této oblasti.

Proto Ústav sám požadovanými informacemi nedisponuje (tzn., že nemá k dispozici jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – viz § 3 odst. 3 Zákona).

Ústavu tedy nezbylo než poskytnout informaci odkazem na veřejně dostupné práce zabývající se tematikou HIV a AIDS. Protože texty předmětných prací jsou v rozsahu stovek stran a vyhledávání konkrétních citací by pro Ústav představovalo nepřiměřenou zátěž, poskytl Ústav informaci (v reakci na žádost ze dne 15. 3. 2023) postupem podle § 4a odst. 1 třetí věty Zákona, a to odkazem na konkrétní práce a jejich abstrakt (redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu) – tedy poskytnutím celku, jehož součástí požadovaná informace je.

Tím Ústav považuje povinnost poskytnout informace požadované žadatelkou v jejích žádostech ze dne 17. 1. 2023, 15. 3. 2023 a 30. 3. 2023 za splněnou.

Pokud se žadatelka s obsahem prací, na něž ji Ústav odkázal, skutečně podrobně seznámila, neztotožňuje se se závěry autorů, považuje existenci viru HIV a příčinnou souvislost mezi tímto virem a onemocněním AIDS za neprokázanou a požaduje předložení jiných důkazů, pak Ústav konstatuje, že takovými důkazy (informacemi) nedisponuje.

Ústav proto rozhodl jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky, a to prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

priloha_1175745893_0_odmitnuti-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem žádost o zodpovězení dotazů:

 1. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedl, že vědecká práce „Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183] “ obsahuje konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS]. Místo uvedení konkrétních důkazů však ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem citoval pouze abstrakt studie. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy.
 2. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedl, že vědecká práce „Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6200936]“ obsahuje konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS]. Místo uvedení konkrétních důkazů však ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem citoval pouze abstrakt studie. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy.“

dne 14.04.2023 odmítl podle ust. § 11b, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s odůvodněním, že „povinný subjekt požadované informace nemá a ani není povinen je mít“, přičemž citoval znění ust. § 11b zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: „Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

Obdobné dotazy zaslala žadatelka už dříve a ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem žádost rovněž odmítl na základě ust. § 11b zák. č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím. Žadatelka podala proti rozhodnutí ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem o odmítnutí žádosti odvolání. Ministerstvo zdravotnictví ČR v rozhodnutí ze dne 24.02.2023 (č.j.: MZDR 4773/2023-2/PRO) rozhodnutí o odmítnutí žádosti zrušilo a věc vrátilo ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem k novému projednání. Ministerstvo zdravotnictví ČR, jako nadřízený orgán, má na odmítnutí žádosti na základě ust. § 11b evidentně jiný názor než ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem:

Povinný subjekt odmítl požadované informace pro jejich neexistenci s odkazem na nově zakotvené (s účinností od 1. ledna 2023) ustanovení § 11b zákona o svobodném přístupu k informacím. Toto ustanovení zní: Povinný subjekt může odmítnout žádost o poskytnutí informace, jestliže požadovanou informaci nemá a jestliže mu povinnost ji mít nevyplývá ze zákona; to neplatí, pokud povinný subjekt může požadovanou informaci získat na základě jednoduchých úkonů z jiných informací, které povinný subjekt má, případně poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.

Jak žadatelka v odvolání namítla, povinný subjekt předmětné ustanovení neocitoval celé. V odůvodnění se povinný subjekt nevypořádal s celým zněním tohoto ustanovení, tj. neodůvodnil, zda je schopen požadované informace získat z jiných informací a že se tak může stát pomocí jednoduchých úkonů, ani neodůvodnil, zda může informace poskytnout postupem podle § 4a odst. 1 věty třetí.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem dále uvedl:

Proto Ústav sám požadovanými informacemi nedisponuje (tzn., že nemá k dispozici jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – viz § 3 odst. 3 Zákona).

Ústavu tedy nezbylo než poskytnout informaci odkazem na veřejně dostupné práce zabývající se tematikou HIV a AIDS. Protože texty předmětných prací jsou v rozsahu stovek stran a vyhledávání konkrétních citací by pro Ústav představovalo nepřiměřenou zátěž, poskytl Ústav informaci (v reakci na žádost ze dne 15. 3. 2023) postupem podle § 4a odst. 1 třetí věty Zákona, a to odkazem na konkrétní práce a jejich abstrakt (redukovaný text, který bez doplňkových nebo hodnotících informací charakterizuje obsah dokumentu) – tedy poskytnutím celku, jehož součástí požadovaná informace je.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem v odpovědi ze dne 30.03.2023 uvedl 2 vědecké práce, včetně citací jejich abstraktů, s tvrzením, že obsahují demonstrativní výčet konkrétních vědeckých důkazů obsažených v odkazovaných vědeckých pracích“. Citace abstraktů vědeckých prací však „demonstrativním výčtem vědeckých důkazů“ nejsou. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tedy evidentně minimálně těmito 2 vědeckými pracemi ve smyslu informace podle § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, disponuje, a přesto v odpovědi ze dne 14.04.2023 uvedl, že informacemi nedisponuje.

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem v odpovědi ze dne 14.04.2023 dále uvedl, že „texty předmětných prací jsou v rozsahu stovek stran a vyhledávání konkrétních citací by pro Ústav představovalo nepřiměřenou zátěž“. Studie „Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS)“ má přitom ve skutečnosti pouhé 4 strany (včetně odkazů), stejně jako má pouhé 4 strany (včetně odkazů) studie „Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS“. Není tedy zřejmé, jaké texty „v rozsahu stovek stran“ má ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem na mysli a podle tohoto tvrzení je zřejmé, že odborníci ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tyto vědecké práce nikdy nečetli. V případě, že tyto vědecké práce nečetli, je pak otázkou, na základě čeho ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tvrdí, že tyto vědecké práce obsahují „demonstrativní výčet konkrétních vědeckých důkazů“?

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem výše uvedenými 2 vědeckými pracemi (každá z nich je v rozsahu pouhých 4 stran) evidentně disponuje (ve smyslu informace podle § 3 odst. 3 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) a tvrdí, že obsahují konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS]. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem však dosud žádné konkrétní vědecké důkazy neuvedl.

 1. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS], které jsou podle tvrzení ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedeny ve vědecké práci „Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183]“.
 2. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS], které jsou podle tvrzení ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedeny ve vědecké práci „Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6200936]“.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-4.pdf (resetheus.org)


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 2 odst. 4, § 15 odst. 1 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 27. 4. 2023, podané žadatelkou MVDr. Evou Mertlíkovou takto:

žádost se odmítá,

neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.

Odůvodnění:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 30. 4. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje, aby Ústav uvedl konkrétní vědecké důkazy o existenci viru HIV a o tom, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.

Žadatelka zaslala Ústavu k témuž tématu již čtyři žádosti.

Jak již Ústav uvedl v reakci na žádost ze dne 17. 1. 2023, žádný právní předpis neukládá Ústavu shromažďovat informace o měřeních, rozborech, postupech, studiích apod., které sám neprováděl. Ústav sám ani ve spolupráci s jinými subjekty nezpracovával žádnou studii týkající se metod prokazování viru HIV a onemocnění, které tento virus způsobuje ani se nepodílel na žádném výzkumu v této oblasti.

Proto Ústav sám požadovanými informacemi nedisponuje (tzn., že nemá k dispozici jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního – viz § 3 odst. 3 Zákona).

Ústavu tedy nezbylo než poskytnout informaci odkazem na veřejně dostupné práce zabývající se tematikou HIV a AIDS. Ústav poskytl informace odkazem na konkrétní práce a jejich abstrakt.

Tím Ústav považuje povinnost poskytnout informace požadované žadatelkou v jejích žádostech za splněnou. Z žádosti ze dne 27. 4. 2023 je zřejmé, že se žadatelka s informacemi, na něž ji Ústav odkázal, seznámila.

Žadatelka patrně poskytnuté informace za vědecké důkazy nepovažuje a domáhá se po Ústavu nových informací, resp. jeho názoru na informace již poskytnuté, k čemuž Ústav dle § 2 odst. 4 Zákona není povinen.

Ústav proto rozhodl jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, odvolání k Ministerstvu zdravotnictví České republiky, a to prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

priloha_1189850849_0_odmitnuti-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem žádost o zodpovězení dotazů:

 1. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS], které jsou podle tvrzení ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedeny ve vědecké práci „Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6189183].
 2. Uveďte, prosím, konkrétní vědecké důkazy [pro hypotézu HIV/AIDS], které jsou podle tvrzení ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem uvedeny ve vědecké práci „Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503 [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6200936].“

dne 15.05.2023 odmítl „neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem na svých webových stránkách uvádí: „Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem provozuje v rámci České republiky síť 17 poraden HIV/AIDS v Praze a 8 dalších krajích. Poradny HIV/AIDS jsou zároveň testovací místa. Provádí se zde testování na infekci HIV a další sexuálně přenosné infekce (STI). Testování klientům pomůže včas odhalit případnou infekci a tím umožnit léčbu na klinických pracovištích. Testování a poradenství je zajišťováno erudovanými poradci – lékaři a zdravotními sestrami. Vznik a provoz poraden byl umožněn díky finanční podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem provádí testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, které jsou finančně podporovány Ministerstvem zdravotnictví ČR (tedy z peněz daňových poplatníků) a které jsou zajišťovány „erudovanými poradci“. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem však výše uvedené dotazy v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítl zodpovědět.

 • Uveďte, prosím, konkrétně na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit, kteří jsou schopni výše uvedené dotazy v rámci poradenství poskytovaného v oblasti HIV/AIDS zodpovědět.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-poradci.pdf (resetheus.org)


Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 29. 5. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje, informaci, na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit s dotazy v rámci poradenství poskytovaného v oblasti HIV/AIDS.

K dotazu sdělujeme, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny.

priloha_1202597715_0_vyrizeni-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Dotaz zaslaný e-mailem MUDr. Jarmile Vavřinové:

Vážená paní doktorko,

obracím se na Vás s dotazem ohledně problematiky HIV/AIDS.

Na Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem jsem zaslala žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícími dotazy:

Uveďte, prosím, vědecké důkazy, ze kterých při poradenství a testování v oblasti HIV/AIDS poradci ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem vycházejí. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciární informační prameny neuvádějte.

 1. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou studii, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem na tyto dotazy v rámci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odmítl odpovědět, resp. konkrétní vědecké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS neuvedl.

Na dotaz, na které z odborníků ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem se mohu obrátit, mě odkázali na Vás. Doufám tedy, že mi se zodpovězením těchto dotazů pomůžete.

Předem Vám děkuji za odpověď, s pozdravem

MVDr. Eva Mertlíková


Vážená paní Mertlíková,

Na Váš dotaz ohledně vědeckých studií prokazujících existenci viru HIV a původce onemocnění AIDS jste již dostala odpověď od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kterou považuji za dostatečnou.

Pokud Vás tato odpověď neuspokojuje, obraťte se prosím jinam nebo použijte veřejně přístupné zdroje informací např. ty, které jsme Vám doporučili.

Pokud budete řešit zdravotní stav, obraťte se prosím na nás, mnoha lidem jsme již takto pomohli.

S pozdravem

MUDr. Jarmila Vavřinová


Vážená paní Vavřinová,

Odpověď ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem zřejmě znáte. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem místo vědeckých studií nejdříve uvedl 3 články, které však požadované vědecké důkazy neobsahovaly, a poté poskytl „demonstrativní výčet konkrétních vědeckých důkazů obsažených v odkazovaných vědeckých pracích“:

 1. Barre-Sinoussi F, Chermann JC, Rey F, Nugeyre MT, Chamaret S, Gruest J, Dauguet C, Axler-Blin C, Vezinet-Brun F, Rouzioux C, et al. 1983. Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Science 220: 868– 871
 2. Gallo RC, Salahuddin SZ, Popovic M, Shearer GM, Kaplan M, Haynes BF, Palker TJ, Redfield R, Oleske J, Safai B, et al. 1984. Frequent detection and isolation of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from 3 patients with AIDS and at risk for AIDS. Science 224: 500–503

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem však místo konkrétních vědeckých důkazů citoval pouze abstrakty těchto studií. Moji následnou žádost o uvedení konkrétních vědeckých důkazů v uvedených studiích odmítl. Odpověď ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem mi, na rozdíl od Vás, jako dostatečná bohužel vůbec nepřijde.

„Veřejně přístupné zdroje informací např. ty, které jste mi doporučili“, mám velmi dobře prostudované, ale důkazy pro hypotézu HIV/AIDS jsem v nich bohužel nenašla. Pokud mi tyto zdroje také doporučujete, tak předpokládám, že máte studie rovněž prostudované a že jste v nich důkazy našla. Doufám tedy, že se s nimi podělíte.

Děkuji za Vaši nabídku „Pokud budete řešit zdravotní stav, obraťte se prosím na nás, mnoha lidem jsme již takto pomohli.“ Bohužel mám v tomto ohledu vážné pochybnosti. Moje dosavadní zkušenost z komunikace se ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je taková, že se jen snaží za každou cenu vyhnout odpovědi. Doufám tedy, že Vy budete výjimkou.

Za uvedení konkrétních vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS Vám předem děkuji

Eva Mertlíková


Dobrý den, paní Vavřinová,

zatím jsem od Vás ohledně vědeckých důkazů pro hypotézu HIV/AIDS nedostala žádnou konkrétní odpověď. Nevím tedy, jestli mám ještě na Vaši odpověď s důkazy čekat, nebo jestli už byl Váš předchozí email definitivní?

Předem děkuji, s pozdravem

Eva Mertlíková


Vážená paní Mertlíková,

všechno co jsem Vám chtěla sdělit jsem Vám napsala v mém předchozím e-mailu. 

S pozdravem


Dobrý den, paní Vavřinová,

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem mě odkázal na Vás jako na jednu z jeho „erudovaných poradců“, kteří by měli být schopni dotazy ohledně HIV/AIDS zodpovědět.

Opravdu Vám přijde Vaše odpověď po odborné stránce za dostačující? A neznepokojuje Vás to, že pro hypotézu HIV/AIDS nikdo není schopen předložit jediný vědecký důkaz a že místo léčby pacientů s příznaky „AIDS“ (nebo i bez nich, pokud byli diagnostikováni jen na základě diagnosticky bezcenných testů) jim „odborníci“ svojí „pomocí“ naopak zásadním způsobem ubližují?

S pozdravem

Eva Mertlíková


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatelka MVDr. Eva Mertlíková zaslala dne 29.5.2023 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

Uveďte, prosím, konkrétně na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit, kteří jsou schopni výše uvedené dotazy v rámci poradenství poskytovaného v oblasti HIV/AIDS zodpovědět.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem v odpovědi ze dne 13.6.2023 uvedl:

K dotazu sdělujeme, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny.“

MUDr. Jarmila Vavřinová však dotaz žadatelky ohledně vědeckých důkazů prokazujících hypotézu HIV/AIDS, zaslaný e-mailem, bohužel nezodpověděla.

 • Uveďte, prosím, na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit, kteří jsou opravdu schopni dotazy ohledně vědeckých důkazů prokazujících hypotézu HIV/AIDS zodpovědět.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-poradci-2.pdf (resetheus.org)


Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 17. 7. 2023 žádost, v níž žadatelka požaduje informaci, na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit s dotazy v oblasti HIV/AIDS, kteří jsou opravdu schopni dotazy ohledně vědeckých důkazů prokazujících hypotézu HIV/AIDS zodpovědět.

Přípisem ze dne 13. 6. 2023 Ústav žadatelce sdělil, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny.

Skutečnost, že žadatelka nebyla s jejími odpověďmi spokojena, erudici MUDr. Vavřinové nijak nesnižuje. Ústav trvá na tom, že MUDr. Vavřinová je v dané oblasti odborníkem.

Chce-li žadatelka dále s někým diskutovat ohledně vědeckých důkazů prokazujících existenci viru HIV a příčinách onemocnění AIDS, odkazuje ji Ústav na Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), agenturu Evropské unie zaměřenou na prevenci v oblasti zdravotnictví a na epidemiologickou kontrolu přenosných nemocí, nebo Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), koordinační autoritu v mezinárodním veřejném zdraví, která mj. v rámci mezinárodního monitorování průběhu a šíření infekčních nemocí jako SARS, malárie a AIDS, realizuje též programy na likvidaci těchto nemocí.

Závěrem Ústav odkazuje na názor Úřadu pro ochranu osobních údajů vyjádřený v jeho rozhodnutí čj. UOOU-02333/23-2, jímž zamítá odvolání žadatelky proti rozhodnutí Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, že zákon č. 106/1999 Sb. není prostředkem k vyvolávání polemiky s názory, které si žadatelé o informace učinili na určitou problematiku, byť je tato snaha o vyvolání polemiky zdůvodňována veřejným zájmem.

priloha_1222818330_0_vyrizeni-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatelka MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“) zaslala dne 29.5.2023 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Uveďte, prosím, konkrétně na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit, kteří jsou schopni výše uvedené dotazy v rámci poradenství poskytovaného v oblasti HIV/AIDS zodpovědět.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem v odpovědi ze dne 13.6.2023 sdělil, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny.

Žadatelka MUDr. Vavřinovou kontaktovala prostřednictvím e-mailu. MUDr. Vavřinová dne 22.6.2023 odpověděla takto:

Na Váš dotaz ohledně vědeckých studií prokazujících existenci viru HIV a původce onemocnění AIDS jste již dostala odpověď od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kterou považuji za dostatečnou.

Pokud Vás tato odpověď neuspokojuje, obraťte se prosím jinam nebo použijte veřejně přístupné zdroje informací např. ty, které jsme Vám doporučili.

Pokud budete řešit zdravotní stav, obraťte se prosím na nás, mnoha lidem jsme již takto pomohli.

S pozdravem

MUDr. Jarmila Vavřinová“

Jelikož MUDr. Vavřinová zaslané dotazy ohledně HIV/AIDS nezodpověděla, zaslala žadatelka dne 17.7.2023 ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem znovu žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tohoto znění:

Uveďte, prosím, na které z erudovaných poradců ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem je možné se obrátit, kteří jsou opravdu schopni dotazy ohledně vědeckých důkazů prokazujících hypotézu HIV/AIDS zodpovědět.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem dne 31.7.2023 v odpovědi žadatelce uvedl:

Přípisem ze dne 13. 6. 2023 Ústav žadatelce sdělil, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny.

Skutečnost, že žadatelka nebyla s jejími odpověďmi spokojena, erudici MUDr. Vavřinové nijak nesnižuje. Ústav trvá na tom, že MUDr. Vavřinová je v dané oblasti odborníkem.“

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem dále doporučil, aby se žadatelka obrátila na Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).

Z dosavadních odpovědí ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tedy vyplývá:

 1. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem nemá ani jednoho odborníka, který by byl schopen předložit vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV a jeho kauzality k AIDS.
 2. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem má odborníka, který je schopen předložit vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV a jeho kauzality k AIDS.

Uveďte, která z odpovědí a), nebo b) je správně. V případě odpovědi b) uveďte, o kterého odborníka se jedná.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-zu-v-usti-nad-labem-hiv-aids-poradci-3.pdf (resetheus.org)


Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 2 odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), rozhodl ve správním řízení vedeném podle zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 3. 8. 2023, podané žadatelkou MVDr. Evou Mertlíkovou takto:

žádost se odmítá,

neboť povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Odůvodnění:

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, IČ 71009361, se sídlem Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „Ústav“), obdržel dne 3. 8. 2023 žádost následujícího znění:

 1. ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem nemá ani jednoho odborníka, který by byl schopen předložit vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV a jeho kauzality k AIDS.
 2. b) ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem má odborníka, který je schopen předložit vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV a jeho kauzality k AIDS.

Uveďte, která z odpovědí a), nebo b) je správně. V případě odpovědi b) uveďte, o kterého odborníka se jedná.

Přípisy ze dne 13. 6. 2023 a 31. 7. 2023 Ústav žadatelce sdělil, že na poradenství v oblasti HIV/AIDS se specializuje MUDr. Jarmila Vavřinová, zaměstnankyně Ústavu, působící v Centru zdravotních služeb, oddělení očkování a cestovní medicíny a že MUDr. Vavřinovou považuje za odborníka v této oblasti. K další diskusi žadatelku odkázal na instituce zabývající se předmětnou problematikou. Tím považoval věc za uzavřenou.

Ze znění současné žádosti je zcela zřejmé, že žadatelka po Ústavu fakticky žádá reakci na svoji polemiku s jeho činností v oblasti HIV/AIDS a odborností jeho zaměstnanců. Skutečnost, že žadatelka po Ústavu žádá zaujetí názoru, je zřejmá i ze samotné textace položených otázek.

Podle ust. § 2 odst. 4 Zákona se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí č.j. 1 As 28/2010-86 ze dne 17. 6. 2010 konstatoval, že „…Účelem výluky dotazů na názor povinného subjektu z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím je zabránit tomu, aby se jednotlivci obraceli na povinné subjekty s žádostmi o právní rady, předběžné posouzení či hodnocení záměrů těchto osob apod. Právo na informace zahrnuje pouze poskytování informací, nikoliv jejich interpretaci či hodnocení ze strany povinných subjektů. Vyhodnocení získaných informací je plně na žadatelích o informace, neboť tím je naplněn samotný cíl práva na informace …“

Žádosti požadující „(do)vysvětlení“ postupů či stanovisek povinných subjektů lze též podřadit pod dotaz na názor. Takové žádosti jsou často podávány jako vyjádření nespokojenosti s jinou aktivitou povinného subjektu, typicky žádost o sdělení, z jakého důvodu povinný subjekt vydal konkrétní rozhodnutí, proč se v rámci určitého materiálu nezabýval též určitým v žádosti uvedeným problémem, z jakého důvodu nebyl určitým způsobem činný apod. I v těchto případech platí, že povinný subjekt může žadateli „trpělivě vysvětlovat“, může však též žádost s odkazem na § 2 odst. 4 citovaného zákona odmítnout – viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 1. 2015, č. j. 10 As 117/2014-64. V tomtéž rozsudku Nejvyšší správní soud připomněl, že žádost o poskytnutí informací není specifickým opravným prostředkem, jehož prostřednictvím by měl účastník řízení brojit proti rozhodnutím či postupům správních orgánů, s nimiž nesouhlasí.

Ústav na základě shora uvedeného hodnotí žádost z 3. 8. 2023 jako dotaz na názor ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 Zákona, a proto rozhodl, jak výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a § 20 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 81 a násl. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí, odvolání k Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to prostřednictvím Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

priloha_1230390216_0_odmitnuti-zadosti_sign-web.pdf (resetheus.org)


To už by asi stačilo. Erudovaní poradci a odborníci ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem se o důkazy pro hypotézu HIV/AIDS evidentně podělit nechtějí.

Ale pokud budete řešit zdravotní stav, máte se na ně obrátit, mnoha lidem již prý takto pomohli…

3 komentáře u „Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem?“

 1. Obdivuji trpělivost paní doktorky Mertlíkové při komunikaci s těmi ignoranty, vydávajícími se za odborníky, kteří ani nemají dost slušnosti přiznat, že něco neví. Sami se usvědčují z toho, že jejich „odbornost“ je jen tupé opakování naučených „uznávaných pravd“. Bohužel se ale články, jako je tento, dostanou jen k nepatrnému počtu lidí, takže tihle „odborníci“ můžou v klidu dál ohlupovat veřejnost (a škodit)….

  Odpovědět
 2. Se zájmem si pročetl celou komunikační anabázi se zdravotním ústavem. Zajímalo mě jak se z toho vykroutí.
  Tedy závěrem je, že diagnostikují, léčí…ale vůbec nevědí proč vlastně používají dané metody, nebo na jakých základech je jejich práce postavena, nejsou schopni doložit NIC (jsou v pozici autoritářů, kterým nějaký „odborník“ něco řekl a oni podle toho pracují… protože jim to přece řekl „odborník“ a o tom se nesmí pochybovat!!). A nebo vědí velmi velmi dobře že to je podvod, a jsou vědomým odpadem co tato Země zatím nosí. Nevím, která z těch dvou možností je horší.
  Paní doktorko, máte nekonečnou trpělivost a skláním před Vámi pomyslný klobouk. Kéž by takových lidí jako jste Vy bylo více.

  Odpovědět
 3. Trpělivost dokonalá. Já ji neměla při čtení citaci paragrafů a anglických názvů. Zarážející je, že tato zařízení provozuje ministerstvo zdravotnictví se souhlasem vlády. Chápu li správně jádro pudla… Čím větší hloupost a nepodložená pravda- tím více peněz vytážených z kapes daňového poplatníka.. … Chápete co to v “ globálu ČR“ znamená??? A k chování ZÚ…“ Velikost člověka a jeho lidství poznáš teprve tehdy když přijme svou vlastní chybu….

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This