info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jaké důkazy pro původce dětské obrny má Státní zdravotní ústav?

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uvádí řadu tvrzení o dětské obrně, ke kterým však nejsou uvedeny odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly.

 1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem dětské obrny je poliovirus.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci a patogenitu polioviru.
 3. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že dětská obrna je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se z člověka na člověka přenáší fekálně-orální nebo orálně-orální cestou.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-detska-obrna-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

Státní zdravotní ústav na základě § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen také „InfZ“) rozhodl o žádosti MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen také jako „žadatelka“), podané ke Státnímu zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze (dále jen také jako „SZÚ“) dle § 13 InfZ, doručené dne 07.12.2022 pod č.j.: SZU/16727/2022 takto:

Žádost o informaci se dle § 15 a § 2, odst. 3 InfZ odmítá.

O d ů v o d n ě n í:

Dle § 2 odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.

P o u č e n í:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 16 informačního zákona k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to prostřednictvím Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

priloha_1117564505_0_odpoved_106_mertlikova_ii_odmitnuti_16727-web.pdf (resetheus.org)


Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odůvodnění odvolání proti rozhodnutí SZÚ:

SZÚ v rozhodnutí uvedl:

Žádost o informaci se dle § 15 a § 2, odst. 3 InfZ odmítá.

Dle § 2, odst. 3 InfZ se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů. Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.“

Celé znění § 2, odst. 3 InfZ však zní takto:

„Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví1a), a dalších informací, pokud zvláštní zákon1b) upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací.“

„1a) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění zákona č. 501/2004 Sb.“

„1b) Například zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.“

SZÚ v odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci uvedl § 2, odst. 3 InfZ, který zcela účelově zkrátil a upravil podle své potřeby jen proto, aby vyhovoval potřebám a argumentaci SZÚ a ten nemusel žádosti o informaci řádně vyhovět. Z celého znění § 2, odst. 3 InfZ není nikde zřejmý jediný důvod, na základě kterého by SZÚ mohl tuto žádost odmítnout.

SZÚ tedy neuvedl žádné řádné odůvodnění, na základě kterého žádost o informace odmítl. Navíc se tím dopustil odborně a eticky velmi pochybného jednání.

Žadatelka SZÚ o rešerši nežádala. Požadovala pouze uvedení vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly existenci, patogenitu a přenos polioviru, jakožto údajného původce dětské obrny, a tím tedy aby SZÚ vědecky podložil tvrzení o polioviru a dětské obrně uvedená na webových stránkách SZÚ, případně Ministerstva zdravotnictví, jehož odborným poradním orgánem SZÚ podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je.

SZÚ i Ministerstvo zdravotnictví uvádí na webových stránkách řadu tvrzení o polioviru a dětské obrně, ke kterým však nejsou uvedeny zdroje na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly. Např. v dokumentu s názvem Přenosná dětská obrna SZÚ uvádí:

„Poliomyelitida (přenosná dětská obrna) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt. Život ohrožující komplikací je obrna dýchacích a polykacích svalů.“

„Původce: virus poliomyelitidy typu 1, 2 a 3.“

„Přenos: Virus poliomyelitidy se přenáší z člověka na člověka fekálně-orální cestou (šíření infekční choroby, kdy se choroboplodné zárodky přítomné ve stolici nakaženého dostanou do trávicího traktu jiného jedince) nebo orálně-orální cestou (nákaza se přenáší od osoby postižené prostřednictvím jejích slin), méně často kontaminovanou vodou.“

SZÚ za účelem zodpovězení jednoduchých a jasných dotazů žadatelky zcela jistě nemusí vypracovávat rešerše. Stačí, aby SZÚ uvedl pouze vědecké práce a konkrétní citace z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů. Uvedení konkrétních citací žadatelka uvedla z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal jen obecné a důkazně bezcenné dokumenty, ve kterých by požadované vědecké důkazy uvedeny nebyly.

SZÚ byl zřízen podle ust. § 86 odst. (2) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

„K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k podílení se na vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků a výuce studentů v akreditovaném studijním programu v oblasti vzdělávání Všeobecné lékařství a zubní lékařství a Zdravotnické obory a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví. Státní zdravotní ústav může v hlavní činnosti dále provádět vědeckou a výzkumnou činnost v ochraně a podpoře zdraví, notifikační činnost, činnost uvedenou v odstavci 1 a dále činnost, pro jejíž výkon tento zákon jinak stanoví podmínku autorizace nebo akreditace.“

Pod SZÚ navíc spadá Národní referenční laboratoř pro enteroviry, takže SZÚ by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení tak základních a zásadních otázek ohledně existence, patogenity a přenosu polioviru zajisté neměl být sebemenší problém.

S ohledem na výše uvedené žadatelka požaduje, aby Ministerstvo zdravotnictví České republiky zrušilo rozhodnutí SZÚ ze dne 16.12.2022, zn. SZÚ: SZU/16727/2022, kterým se žádost o poskytnutí informace odmítá, řízení v tomto rozsahu zastavilo a současně rozhodnutím přikázalo povinnému subjektu požadovanou informaci žadatelce poskytnout.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

odvolani-szu-detska-obrna-web.pdf (resetheus.org)


Dotaz na stav vyřízení odvolání proti rozhodnutí SZÚ o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dotaz zaslaný na Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 26.1.2023:

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mého odvolání proti rozhodnutí Státního zdravotního ústavu o odmítnutí žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které bylo do datové schránky SZÚ doručeno dne 18.(19.)12.2022 (zn.: SZU/16727/2022).

Lhůta pro vyřízení odvolání již byla překročena, a přesto jsem od Ministerstva zdravotnictví ČR dosud neobdržela žádnou odpověď.

Za vyřízení odvolání předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1gTjOMi4iCAraGNp6c1TSjLmtDifcPMbf/view?usp=share_link


R O Z H O D N U T Í

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán ve smyslu § 89 odst. 1 ve spojení s § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „správní řád“), a v souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „informační zákon“), rozhodlo v řízení o odvolání vedeném podle správního řádu

t a k t o :

Rozhodnutí Státního zdravotního ústavu (dále také jen „povinný subjekt“ nebo „SZÚ“) ze dne 16. prosince 2022, č. j. SZU/16727/2022, kterým byla odmítnuta žádost MVDr. Evy Mertlíkové (dále také jen „žadatelka“), podaná dne 7. prosince 2022, podle informačního zákona, se k odvolání žadatelky podanému dne 19. prosince 2022, podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu

ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.

O d ů v o d n ě n í :

I.

Dne 7. prosince 2022 žadatelka požádala SZÚ o poskytnutí následujících informací:

Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách uvádí řadu tvrzení o dětské obrně, ke kterým však nejsou uvedeny odkazy na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly.

 1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem dětské obrny je poliovirus.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci a patogenitu polioviru.
 3. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že dětská obrna je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se z člověka na člověka přenáší fekálně-orální nebo orálně-orální cestou.

Povinný subjekt žádost vyřídil rozhodnutím o odmítnutí žádosti ze dne 16. prosince 2022, č.j. SZU/16727/2022, které bylo doručeno žadatelce téhož dne, tj. dne 16. prosince 2022 (dále jen „napadené rozhodnutí“).

Odvoláním ze dne 18. prosince 2022 žadatelka napadla rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dále jen „odvolání“).

Odvolání bylo podáno řádně a včas.

Žadatelka ve svém odvolání namítá následující:

SZÚ v odůvodnění rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci uvedl § 2, odst. 3 informačního zákona, který zcela účelově zkrátil a upravil podle své potřeby jen proto, aby vyhovoval potřebám a argumentaci SZÚ a ten nemusel žádosti o informaci řádně vyhovět. Z celého znění § 2, odst. 3 informačního zákona není nikde zřejmý jediný důvod, na základě kterého by SZÚ mohl tuto žádost odmítnout.

SZÚ tedy neuvedl žádné řádné odůvodnění, na základě kterého žádost o informace odmítl. Navíc se tím dopustil odborně a eticky velmi pochybného jednání.

Žadatelka SZÚ o rešerši nežádala. Požadovala pouze uvedení vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly existenci, patogenitu a přenos polioviru, jakožto údajného původce dětské obrny, a tím tedy aby SZÚ vědecky podložil tvrzení o polioviru a dětské obrně uvedená na webových stránkách SZÚ, případně Ministerstva zdravotnictví, jehož odborným poradním orgánem SZÚ podle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, je.

SZÚ za účelem zodpovězení jednoduchých a jasných dotazů žadatelky zcela jistě nemusí vypracovávat rešerše. Stačí, aby SZÚ uvedl pouze vědecké práce a konkrétní citace z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů. Uvedení konkrétních citací žadatelka uvedla z toho důvodu, aby SZÚ např. nezaslal jen obecné a důkazně bezcenné dokumenty, ve kterých by požadované vědecké důkazy uvedeny nebyly.

Dále žadatelka uvádí, že pod SZÚ spadá Národní referenční laboratoř pro enteroviry, takže SZÚ by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení tak základních a zásadních otázek ohledně existence, patogenity a přenosu polioviru zajisté neměl být sebemenší problém.

II.

Ministerstvo, jako odvolací orgán, primárně zkoumalo, zda napadené rozhodnutí splňuje požadavky vyplývající z § 89 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 20 odst. 4 písm. b) informačního zákona.

Odvolací orgán na rozdíl od přezkoumávání správnosti napadeného rozhodnutí, kdy se řídí rozsahem daným námitkami odvolatele, zkoumá soulad napadeného rozhodnutí s právními předpisy v celém rozsahu bez ohledu na skutečnost, zda byla nezákonnost rozhodnutí žadateli (resp. odvolateli) namítána či nikoliv.

Ministerstvo v této souvislosti konstatuje, že se povinný subjekt dopustil pochybení, které způsobilo nezákonnost napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné. Ministerstvo se touto vadou blíže zabývá v čl. III. tohoto rozhodnutí, na který tímto odkazuje.

III.

V napadeném rozhodnutí povinný subjekt uvádí, že „dle § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje na poskytování informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Provádění rešerší je upraveno v § 4 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „knihovní zákon“). Požadavek na rešerše je tedy nutno vznášet dle výše uvedeného zákonného ustanovení.“

V posuzované věci však povinný subjekt zůstal v rovině tvrzení, že se na poskytování informací vztahuje zvláštní zákon, konkrétně knihovní zákon, což nijak blíže neodůvodnil. Povinným subjektem zvolené ustanovení totiž stanoví následující: Zákon se nevztahuje na poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. Jak žadatelka uvádí, ačkoliv poznámky pod čarou nemají normativní význam, zákonodárce příkladem uvádí zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, nebo zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), resp. jeho předchůdce zákon č. 344/1992 Sb. Nejedná se o vyčerpávající odkazy, zvláštním zákonem může být i zákon nebo část zákona (ustanovení – § 38 správního řádu týkající se fyzického nahlížení do správního spisu) odlišný, ovšem vždy by se mělo jednat o komplexnější úpravu poskytování informací, tj. zvláštní zákon by měl upravovat, jak stanoví § 2 odst. 3 informačního zákona, poskytování informací, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací. O tom, zda knihovní zákon dostojí těmto kritériím, se však povinný subjekt nijak nezmiňuje, pouze odkazuje na úpravu provádění rešerší jakožto služby provozovatele knihovny.

Pokud by povinný subjekt musel informaci vytvářet (ve smyslu zpracování odpovědí, zformulování zdůvodnění vědeckých závěrů s odkazy na vědecké práce, studie apod.), upozorňuje ministerstvo na § 2 odst. 4 informačního zákona, podle něhož se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Za názor či vytváření nových informací lze chápat nepochybně i zpracování odborného názoru na určitou vědeckou problematiku, byť by se týkala v obecné rovině působnosti povinného subjektu. Lze to přirovnat ke zpracování právní analýzy zákona, který spadá do gesce např. Ministerstva zdravotnictví, neboť v takovém případě se problematika (výklad medicínského zákona) nepochybně týká působnosti daného povinného subjektu, ale objektivně (zatím) neexistuje a povinný subjekt (např. ministerstvo) by takovou analýzu muselo zpracovat. To je ovšem v rozporu s účelem zákona o poskytování informací a povinný subjekt není povinen právní analýzy nebo jiné odborné texty na žádost podanou podle informačního zákona zpracovávat. Jiná by byla situace, kdy by žadatel označil dostatečně konkrétním způsobem již existující právní nebo jinou analýzu, stanovisko, metodiku, informaci apod.

Podle § 3 odst. 3 informačního zákona platí, že informací se pro účely informačního zákona rozumí jakýkoliv zaznamenaný obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního.

Lze tedy souhlasit s žadatelkou, že v napadeném rozhodnutí absentují dostatečné úvahy (řádné odůvodnění), proč povinný subjekt požadované informace odmítl poskytnout.

Ministerstvo k nepřezkoumatelnosti odůvodnění napadeného rozhodnutí odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. května 2010, sp. zn.: 8 As 60/2009-73, kde uvádí „Nejvyšší správní soud především připomíná, že přezkoumatelnost správních rozhodnutí má vztah k ochraně principů demokratického právního státu. V usnesení rozšířeného senátu ze dne 19. 2. 2008, čj. 7 Afs 212/2006 – 74, č. 1566/2008 Sb. NSS Nejvyšší správní soud konstatoval, že „(p)odle čl. 1 odst. 1 Ústavy je Česká republika právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí pojmu právního státu v jeho soudobém chápání je vyloučení libovůle při výkonu veřejné moci. K tomu slouží při rozhodování o právech a povinnostech, děje-li se tak vydáváním formalizovaných individuálních aktů aplikace práva zákonem stanoveným procesním postupem, tedy i u rozhodnutí vydávaných v daňovém řízení, zpravidla odůvodnění takových aktů. Smyslem a účelem odůvodnění je především ozřejmit, proč správní orgán rozhodl, jak rozhodl, neboť jen tak lze ověřit, že důvody rozhodnutí jsou v souladu s právem a nejsou založeny na libovůli (srov. v tomto ohledu judikaturu Ústavního soudu, např. jeho nález ze dne 6. 3. 1997, sp. zn. III. ÚS 271/96, publikovaný pod č. 24/1997 Sb. ÚS, viz též www.usoud.cz). Obsah odůvodnění proto musí být takový, aby uvedený účel, tedy zajištění přezkoumatelnosti rozhodnutí, byl naplněn. Tak tomu je, jsou-li z odůvodnění patrné důvody rozhodnutí v kontextu všeho podstatného, co předcházelo jeho vydání a mělo vliv na jeho obsah. Paušálně definovat požadovaný „minimální“ rozsah odůvodnění, aby bylo v konkrétním případě ještě přezkoumatelné, dost dobře nelze, neboť toto je vždy kontextuální a individuální kategorií – zrcadlí se v něm zejména průběh předchozího řízení, především procesní aktivita stran a prováděné dokazování, povaha skutkových a právních otázek, které byly v řízení řešeny, a v rozhodnutí, jímž bylo jiné rozhodnutí přezkoumáváno, i povaha a rozsah přezkumné činnosti orgánu, který ve věci rozhodoval, jak vyplývá z konkrétní procesní úpravy.“

Námitka nepřezkoumatelnosti (absence řádného odůvodnění) a námitka týkající se omezené citace § 2 odst. 3 informačního zákona, které vznesla žadatelka, jsou proto důvodné. Ostatní námitky žadatelky lze s ohledem na zásadu subsidiarity hmotně právního přezkumu k přezkumu procesněprávnímu označit za předčasné, resp. je vezme v potaz povinný subjekt při dalším postupu. Námitky žadatelky totiž směřují do zdůvodnění, proč není třeba provádět rešerše. V této souvislosti si však nelze nepovšimnout, že sama žadatelka v odvolání uvádí, že jí jde o zodpovězení dotazů, resp. že povinný subjekt by měl mít dostatek odborníků, pro které by zodpovězení dotazů žadatelky zajisté neměl být problém. Žadatelka uvádí, že jí jde o uvedení vědeckých prací a konkrétních citací z nich, ze kterých by bylo zřejmé zodpovězení dotazů.

Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Podle § 90 odst. 1 písm. b), věta za středníkem, správního řádu je orgán (zde povinný subjekt), který napadené rozhodnutí vydal, v dalším řízení (postupu) vázán právním názorem odvolacího orgánu.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 91 odst. 1 správního řádu dále odvolat.

priloha_1138053446_0_rozhodnuti-mz-mertlikova_obrna-web.pdf (resetheus.org)


Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mé žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rozhodnutí (č. j.: MZDR 3461/2023-3/PRO) ze dne 2. února 2023 o mém odvolání proti rozhodnutí SZÚ o odmítnutí žádosti uvedlo:

„Rozhodnutí Státního zdravotního ústavu (dále také jen „povinný subjekt“ nebo „SZÚ“) ze dne 16. prosince 2022, č. j. SZU/16727/2022, kterým byla odmítnuta žádost MVDr. Evy Mertlíkové, nar. 15. ledna 1980, bytem 17. listopadu 331, 549 41 Červený Kostelec, ID datové schránky: hj4cd4t (dále také jen „žadatelka“), podaná dne 7. prosince 2022, podle informačního zákona, se k odvolání žadatelky podanému dne 19. prosince 2022, podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu ruší a věc se vrací povinnému subjektu k novému projednání.“

Žadatelka od SZÚ dosud neobdržela žádnou odpověď.

Za vyřízení žádosti předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1fCi07lno6BOBH3lrRorNx6UaM3iIjoAg/view?usp=share_link


Dobrý den,

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodnutím (č. j.: MZDR 3461/2023-3/PRO) ze dne 2. února 2023 zrušilo rozhodnutí Státního zdravotního ústavu ze dne 16. prosince 2022 (č. j. SZU/16727/2022), kterým SZÚ odmítl moji žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v odůvodnění výše uvedeného rozhodnutí (č. j.: MZDR 3461/2023-3/PRO) ze dne 2. února 2023 mj. uvedlo:

Ministerstvo v této souvislosti konstatuje, že se povinný subjekt dopustil pochybení, které způsobilo nezákonnost napadeného rozhodnutí. Napadené rozhodnutí je nepřezkoumatelné.“

Námitka nepřezkoumatelnosti (absence řádného odůvodnění) a námitka týkající se omezené citace § 2 odst. 3 informačního zákona, které vznesla žadatelka, jsou proto důvodné.“

Dnes jsem zaslala na SZÚ dotaz na stav vyřízení mé žádosti s upozorněním, že SZÚ dosud žádost nevyřídil.

Ještě téhož dne mi SZÚ datovou schránkou zaslal zprávu označenou jako „Nové rozhodnutí ve věci“ a v přiloženém dokumentu zaslal kopii rozhodnutí SZÚ ze dne 16. prosince 2022 (č. j. SZU/16727/2022).

Předpokládám, že tato kopie rozhodnutí SZÚ ze dne 16. prosince 2022 (č. j. SZU/16727/2022), které bylo Ministerstvem zdravotnictví zrušeno, mi byla zaslána omylem, namísto nového rozhodnutí.

Žádám tedy o bezodkladné vyřízení žádosti ze strany SZÚ.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1LXSixRfgporZeWWOE11ynXnmqQEDHK4n/view?usp=share_link


ROZHODNUTÍ

MVDr. Eva Mertlíková (dále jen „žadatelka“), podala ke Státnímu zdravotnímu ústavu se sídlem v Praze (dále také jen jako „SZÚ“) žádost označenou jako žádost o poskytnutí informace doručenou SZÚ 7. 12. 2022 pod čj.: SZU/16 727/2022, která byla rozhodnutím SZÚ pod čj.: SZU/16 727 /2022 z 16. 12. 2022 odmítnuta. Rozhodnutí SZÚ bylo k odvolání žadatelky zrušeno rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví čj.: MZDR 3461/2023-3/PRO ze dne 2. 2. 2023, a věc byla vrácena SZÚ k novému projednání. Na základě toho SZÚ po novém projednání rozhodl

takto:

Žádost o informaci se dle § 2 odst. 4 a dle § 15 odst.1 InfZ odmítá.

Odůvodnění:

Dne 7. 12. 2022 podala žadatelka k SZÚ žádost, kterou opírala o informační zákon a žádala následující informaci:

 1. „Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem dětské obrny je poliovirus.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačné prokázala existenci a patogenitu polioviru.
 3. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že dětská obrna je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se z člověka na člověka přenáší fekálně-orální nebo orálně-orální cestou.“

Ke všem shora uvedeným bodům je nutno shodně uvést, že je požadována rešerše. Dle definice uváděné shodně ve více zdrojích (Právnická fakulta UK Praha, slovník cizích slov, Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., apod.) se rešerší rozumí soupis literatury k vybraným odborným materiálům, přičemž žadatelka se dovolává kromě toho také konkrétních citací z vědecké literatury.

SZÚ takovými informacemi ve tvaru požadovaném žadatelkou nedisponuje a ani není povinen disponovat. Takovou informaci by musel vytvářet jako novou informaci, což jde rozhodně nad účel informačního zákona.

SZÚ by musel provést rešerši vědecké literatury, posoudit její relevantnost s ohledem na požadované informace a zpracovat konkrétní citace z této literatury. Rozhodně by nepostačovalo pouhé mechanické vyhledání a shromáždění údajů, která má SZÚ k dispozici, nýbrž by bylo nezbytné provádět další zpracovávání nad rámec prostého „vtělení“ existujících údajů do odpovědi na žádost.

V této věci odkazujeme na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 141/2011 z 9. 2. 2012.

Toto rozhodnutí SZÚ rovněž respektuje názor Ministerstva zdravotnictví, vyslovený ve zrušujícím rozsudku čj. MZDR 3461/2023-3/PRO citovaným shora, v němž se ukládá SZÚ vyjádřit se k tomu, zda požadovanými informacemi disponuje či nikoliv.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat dle § 16 informačního zákona k Ministerstvu zdravotnictví ČR, a to prostřednictvím Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze, ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

priloha_1149243427_0_nove_rozhodnuti_ve_veci_ii_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Státní zdravotní ústav uvádí na svých webových stránkách řadu tvrzení o polioviru a přenosné dětské obrně, ke kterým však nejsou uvedeny zdroje na vědecké práce, které by tato tvrzení prokazovaly. Např. v dokumentu s názvem Přenosná dětská obrna SZÚ uvádí:

„Poliomyelitida (přenosná dětská obrna) je vysoce nakažlivé virové onemocnění nervového systému, které postihuje míchu, a které může způsobit celoživotní ochrnutí a někdy i smrt. Život ohrožující komplikací je obrna dýchacích a polykacích svalů.“

„Původce: virus poliomyelitidy typu 1, 2 a 3.“

Prosím o zodpovězení dotazu:

 • Na základě jakých vědeckých důkazů uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy?

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-detska-obrna-2-web.pdf (resetheus.org)


Věc: Poskytnutí požadované informace.

K Vašemu podání čj. SZU/02708/2023, jímž jste žádala o informaci:

„Na základě jakých vědeckých důkazů uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem dětské obrny je virus poliomyelitidy?“

sdělujeme:

vědecké důkazy o tom, že virus poliomyelitidy je původcem přenosné dětské obrny, jsou shromážděny v obsáhlé publikaci uvedené níže, která v jednotlivých kapitolách uvádí další vědecké citace:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine — inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine — live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905.

priloha_1154912726_0_e.mertlikova_-_poskytnuti_informace_-_detska_obrna-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

SZÚ ve své odpovědi ze dne 02.03.2023 na dotaz

„Na základě jakých vědeckých důkazů uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem dětské obrny je virus poliomyelitidy?“

odpověděl:

„vědecké důkazy o tom, že virus poliomyelitidy je původcem přenosné dětské obrny, jsou shromážděny v obsáhlé publikaci uvedené níže, která v jednotlivých kapitolách uvádí další vědecké citace:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine — inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine — live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905.“

Uvedení publikací však není vědeckým důkazem, a proto ani řádným zodpovězením dotazu.

Uveďte konkrétní vědecké důkazy a vědecké práce, v nichž jsou tyto důkazy obsaženy, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-detska-obrna-3-web.pdf (resetheus.org)


Věc: Poskytnutí požadované informace.

K Vašemu podání čj. SZU/03249/2023, jímž jste žádala o informaci:

„Uveďte konkrétní vědecké důkazy a vědecké práce, v nichž jsou tyto důkazy obsaženy, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy“.

sdělujeme:

konkrétní vědecké důkazy o tom, že virus poliomyelitidy je původcem přenosné dětské obrny, jsou shromážděny v obsáhlých publikacích uvedených níže, které v jednotlivých kapitolách uvádí další vědecké citace:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905.

priloha_1163784384_0_e.mertlikova_-_oopakovana_-_obrna_-_podepsany-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

SZÚ ve své odpovědi ze dne 20.03.2023 na dotaz:

Uveďte konkrétní vědecké důkazy a vědecké práce, v nichž jsou tyto důkazy obsaženy, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy.“

odpověděl:

konkrétní vědecké důkazy o tom, že virus poliomyelitidy je původcem přenosné dětské obrny, jsou shromážděny v obsáhlých publikacích uvedených níže, které v jednotlivých kapitolách uvádí další vědecké citace:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905.“

 1. Uveďte konkrétní vědecké důkazy (tzn. provedené vědecké experimenty apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce uvedené v publikaci „Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905“, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny už dále neuvádějte.
 2. Uveďte konkrétní vědecké důkazy (tzn. provedené vědecké experimenty apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce uvedené v publikaci „Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905“, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny už dále neuvádějte.

Pozn.: Příklad třídění informačních zdrojů (pramenů):

Třídění pramenů

Rozlišujeme různé druhy informačních pramenů, které jsou tříděny podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení pramenů podle míry původnosti jejich obsahu. Dělíme je na primární, sekundární a terciální prameny.

 • Primární informační prameny – přináší původní, nové informace. Jsou to původní tvůrčí díla, umělecká nebo literární; původní zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Obsahují fakta, nikoli různé interpretace. Primárními prameny jsou knihy, časopisy, noviny, písně, obrazy, sochy, publikované výsledky vědeckých studií, sborníky z konferencí…
 • Sekundární informační prameny – jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Jsou nezbytné pro vyhledávání potřebných dokumentů a pro odbornou práci s informacemi. Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace. Mohou to být přehledové biografie, slovníky, encyklopedie, biografie, historiografie, recenze a literární kritiky, analýzy klinických studií nebo recenze shrnující výsledky studií a experimentů.
 • Terciální informační prameny – jsou nejméně běžné a obsahují informace o sekundárních pramenech. Příkladem jsou bibliografie bibliografií obsahující záznamy publikovaných bibliografií či databáze databází, které obsahují záznamy o existujících databázích.

Předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-detska-obrna-4-web.pdf (resetheus.org)


Dotaz na stav vyřízení žádosti podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mé žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla do datové schránky SZÚ doručena dne 23.03.2023.

Lhůta pro vyřízení žádosti ze strany SZÚ již byla překročena, a přesto jsem od SZÚ dosud neobdržela žádnou odpověď.

Za bezodkladné vyřízení žádosti předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/1mkbMEnUuj8O2HCgNq6C3iRvs8UbJDS2e/view?usp=share_link


Věc: Poskytnutí požadované informace

K Vaší žádosti o poskytnutí informace z 23. 3. 2023 uvádíme:

Trváme na tom, že vědecké důkazy o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy, jsou obsaženy v publikacích:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905, konkrétně straně 573-597,

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905, konkrétně strana 598-645.

Pokud jste jiného mínění, jedná se o Váš názor s tím, že Státní zdravotní ústav je jiného názoru. Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká názorů.

priloha_1176499297_0_e.mertlikova_-_oopakovana_-_obrna_-_po_treti-web.pdf (resetheus.org)


Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

SZÚ na dotazy ze dne 23.03.2023:

 1. „Uveďte konkrétní vědecké důkazy (tzn. provedené vědecké experimenty apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce uvedené v publikaci „Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905“, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny už dále neuvádějte.
 2. Uveďte konkrétní vědecké důkazy (tzn. provedené vědecké experimenty apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce uvedené v publikaci „Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905“, na základě kterých uvádí SZÚ tvrzení o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy. Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny už dále neuvádějte.

Pozn.: Příklad třídění informačních zdrojů (pramenů):

Třídění pramenů

Rozlišujeme různé druhy informačních pramenů, které jsou tříděny podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení pramenů podle míry původnosti jejich obsahu. Dělíme je na primární, sekundární a terciální prameny.

 • Primární informační prameny – přináší původní, nové informace. Jsou to původní tvůrčí díla, umělecká nebo literární; původní zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Obsahují fakta, nikoli různé interpretace. Primárními prameny jsou knihy, časopisy, noviny, písně, obrazy, sochy, publikované výsledky vědeckých studií, sborníky z konferencí…
 • Sekundární informační prameny – jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Jsou nezbytné pro vyhledávání potřebných dokumentů a pro odbornou práci s informacemi. Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace. Mohou to být přehledové biografie, slovníky, encyklopedie, biografie, historiografie, recenze a literární kritiky, analýzy klinických studií nebo recenze shrnující výsledky studií a experimentů.
 • Terciální informační prameny – jsou nejméně běžné a obsahují informace o sekundárních pramenech. Příkladem jsou bibliografie bibliografií obsahující záznamy publikovaných bibliografií či databáze databází, které obsahují záznamy o existujících databázích.“

odpověděl:

Trváme na tom, že vědecké důkazy o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy, jsou obsaženy v publikacích:

Vidor E, Plotkin SA. Poliovirus vaccine – inactivated. In Vaccines, 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013. p. 573-597. ISBN-13: 9781455700905, konkrétně straně 573-597,

Sutter RW, Kew OMm, Cochi SL, Aylward RB. Poliovirus vaccine – live. 6th Edition. Elsevier. Saunders. 2013 p. 598-645.ISBN-13: 9781455700905, konkrétně strana 598-645.

Pokud jste jiného mínění, jedná se o Váš názor s tím, že Státní zdravotní ústav je jiného názoru. Dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se povinnost poskytovat informace netýká názorů.“

SZÚ bohužel neodpověděl na to, na co se jej žadatelka ptala. V žádosti je jasně uveden požadavek na uvedení „konkrétních vědeckých důkazů (tzn. provedených vědeckých experimentů apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce“ v uvedených publikacích. V žádosti bylo dále uvedeno: „Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciální informační prameny už dále neuvádějte.“ SZÚ však opět uvedl názvy 2 publikací, které jsou sekundárními/terciárními informačními prameny, které konkrétní vědecké důkazy nepředstavují.

Vzhledem k tomu, že SZÚ na dotazy neodpověděl, musí je žadatelka zaslat znovu.

Za zodpovězení dotazů předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-szu-detska-obrna-5.pdf (resetheus.org)


Věc: Dotaz na stav vyřízení žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

ráda bych se zeptala na stav vyřízení mé žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla do datové schránky SZÚ doručena dne 28.04. (02.05.) 2023.

Lhůta pro vyřízení žádosti ze strany SZÚ již byla překročena, a přesto jsem od SZÚ dosud neobdržela žádnou odpověď.

SZÚ bohužel dosud na jasně specifikované dotazy neodpověděl a místo toho se opakovaně odkazuje na § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a dotazy považuje za dotazy na názor. V žádosti je přitom jasně uveden požadavek na uvedení „konkrétních vědeckých důkazů (tzn. provedených vědeckých experimentů apod.) s odkazem na konkrétní primární vědecké práce“ v publikacích, které SZÚ uvedl. V žádosti bylo dále uvedeno: „Uveďte pouze primární informační prameny, tedy původní vědecké studie. Sekundární ani terciární informační prameny už dále neuvádějte.“ SZÚ však v poslední odpovědi opět uvedl názvy 2 publikací, které jsou sekundárními/terciárními informačními prameny, které však konkrétní vědecké důkazy neobsahují.

Pokud SZÚ ani tentokrát nebude schopen primární vědecké práce a konkrétní vědecké důkazy prokazující tvrzení na webových stránkách SZÚ o tom, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy, uvést, žadatelka už nebude další žádost ani stížnost na postup SZÚ posílat a bude brát odpověď SZÚ za definitivní, tzn. že SZÚ na svých webových stránkách uvádí vědecky nepodložená tvrzení o viru poliomyelitidy, jakožto údajném původci přenosné dětské obrny, a SZÚ není schopen svá tvrzení odborně obhájit.

Za bezodkladné vyřízení žádosti předem děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

https://drive.google.com/file/d/10WFFHdDxSykc4QMoMdP5uHU9ZGXT7Gf9/view?usp=share_link


Věc: Poskytnutí požadované informace.

K Vašemu přípisu z 2. 5. 2023 uvádíme, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ukládá povinným subjektům poskytovat pouze informace, které již existují.

Dle § 2 odst. 4 citovaného zákona se tato povinnost netýká dotazů na názory a vytváření nových informací.

Státní zdravotní ústav Vám již několikrát odpověděl na Váš dotaz, o jaké vědecké důkazy opírá svůj názor, že původcem přenosné dětské obrny je virus poliomyelitidy.

Dle Vašeho názoru o vědecké důkazy nejde. Tato polemika ovšem není řešitelná na základě shora citovaného zákona. Požadujete vedení odborné diskuze, která ovšem není předmětem poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění.

priloha_1194921675_0_e.mertlikova_-_obrna_-_poctvrte_-_podepsane-web.pdf (resetheus.org)


Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This