info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Konec infekčního mýtu – 5. část: Je dětská obrna nakažlivá?

Kromě toho, že se nepodařilo prokázat nakažlivost dětské obrny u lidí, se stejně tak nepodařilo prokázat nakažlivost dětské obrny u pokusných zvířat.“

– Ralph Scobey

Při zkoumání hrůz dětské obrny (poliomyelitidy) jsem se ve třídílné sérii (1. část, 2. část a 3. část) zabýval nedostatkem důkazů o existenci jakéhokoli purifikovaného a izolovaného „viru“ dětské obrny. Zkoumal jsem kruté a groteskní pokusy na zvířatech, které byly použity k přesvědčení veřejnosti, že byl nalezen „virus“ způsobující paralytickou chorobu, včetně nehumánních důkazů Simona Flexnera získaných vrtáním děr do hlav opic a vstřikováním toxické směsi. Věnoval jsem se výzkumu dětské obrny Johna Franklina Enderse a „objevu“ „kmene Lansing“. Rozebral jsem výzkum Salkovy vakcíny, včetně zkoumání nebezpečí očkovací kampaně proti dětské obrně. Zpochybnil jsem, zda byla dětská obrna skutečně poražena, jak hlásala mainstreamová média, a zároveň jsem se zabýval kouzelnickými triky použitými k přesvědčení veřejnosti, že vakcíny jsou při odstraňování této nemoci účinné. Domníval jsem se tedy, že jsem při odhalování a ukazování podvodu, kterým dětská obrna je, odvedl docela důkladnou práci. Díky skvělé práci uživatele Twitteru jménem Aldhissla45 je však zřejmé, že velká část důkazů proti této „infekční“ nemoci mi stále chyběla.

Aldhissla45 mě nedávno oslovil se skvělým nápadem na další díl série Konec infekčního mýtu, tentokrát zaměřeného přímo na nedostatek důkazů prokazujících přenos nemoci známé jako dětská obrna z člověka na člověka. Byly mi předloženy velmi obsáhlé informace k článku se spoustou poučných výzkumů v oblasti „infekčnosti“ a „nakažlivosti“ „viru“ dětské obrny. I když jsem do článku se svolením uživatele Aldhissla45 přidal některé své vlastní texty, to, co je uvedeno níže, odpovídá výzkumu a informacím, které mi byly poskytnuty. Snažil jsem se je ponechat co nejvíce v nezměněné podobě. Uživateli Aldhissla45 jsem velmi vděčný za to, že mi dovolil se o tento výzkum podělit. To, co uvidíte, jsou velmi přesvědčivé argumenty proti údajné „infekční“ a „nakažlivé“ povaze dětské obrny. Takže se bez dalších okolků vrhněme rovnou na věc!

Je dětská obrna nakažlivá?

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) je dětská obrna „velmi nakažlivá“ a „virus“ se může šířit ještě předtím, než se objeví příznaky:

„Poliovirus je velmi nakažlivý a šíří se kontaktem mezi lidmi.“

„Nakažená osoba může šířit virus na ostatní bezprostředně před a až 2 týdny poté, co se objeví příznaky.“

https://www.cdc.gov/polio/what-is-polio/index.htm

Světová zdravotnická organizace uvádí, že dětská obrna je vysoce „infekční“, a to do té míry, že i když zůstane „nakaženo“ jen jedno dítě, jsou ohroženy děti ve všech zemích:

„Dětská obrna je vysoce infekční onemocnění způsobené virem.“

„Dokud zůstane nakaženo jediné dítě, děti ve všech zemích jsou vystaveny riziku, že se dětskou obrnou nakazí.“

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis

Evropské CDC uvádí, že dětská obrna je „vysoce nakažlivá“, přičemž se „nakazí“ 90-100% kontaktů v domácnostech:

„Poliovirus je vysoce infekční, s 90-100% mírou sérokonverze u kontaktů v domácnostech.“

https://www.ecdc.europa.eu/en/poliomyelitis/facts

Národní nadace pro infekční nemoci (National Foundation for Infectious Diseases) uvádí, že dětská obrna je „vysoce nakažlivé, infekční“ onemocnění, které se šíří výkaly nebo kapénkami z kýchání a kašle „infikovaných“ lidí:

„Dětská obrna je vysoce nakažlivé, infekční onemocnění způsobené virem, který napadá nervový systém. Poliovirus se šíří kontaktem se stolicí (výkaly) infikované osoby nebo kapénkami z kýchání či kašle.“

Polio – NFID

Clevelandská klinika uvádí, že dětská obrna je „vysoce nakažlivá“ a „snadno se šíří“ mezi lidmi:

„Dětská obrna je vysoce nakažlivá. Snadno se šíří z člověka na člověka.“

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15655-polio

Je tedy zcela zřejmé, že podle lékařských institucí je dětská obrna považována za vysoce nakažlivé „virové“ onemocnění, které snadno „infikuje“ a šíří se mezi lidmi prostřednictvím výkalů a kapének z kašle a kýchání. Je to však skutečně pravda? Odpovídá historie výzkumu „infekčnosti“ a „nakažlivosti“ dětské obrny tvrzením těchto organizací, které mají právo rozhodovat o našem zdraví a blahu? Nebo jsou to prostě přehnaná a vymyšlená tvrzení, která nemají s realitou nic společného? Pojďme to zjistit.


Tyto zdravotní sestry se evidentně obávají o svou bezpečnost a zdraví, proto mají přiléhavé roušky a ochranné obleky. I když, počkat… 🤔

Raná historie dětské obrny naznačuje, že odpověď na tuto otázku není zdaleka tak přímočará a jednoznačná, jak by se mohlo zdát z oficiálního příběhu o dětské obrně, který nám předkládají lékařské instituce. Podle studie Per Axelssona „Nejezte ta jablka, byla na zemi!: Epidemie dětské obrny a preventivní opatření ve Švédsku v 80. letech 19. stol. až 40. letech 20. stol.“ švédský pediatr Karl-Oskar Medin, který v roce 1887 provedl první vědecké zkoumání epidemie dětské obrny, dospěl k závěru, že obrna je sice „infekční“ nemoc, ale nikoliv nemoc „nakažlivá“:

„Karl-Oskar Medin, pediatr z Karolinska Institutet ve Stockholmu, provedl v roce 1887 první vědecké zkoumání probíhající epidemie dětské obrny. Protože Bergenholtz své poznatky z roku 1881 nikdy nepublikoval, Medin se proslavil, když na mezinárodní lékařské konferenci v Berlíně v roce 1890 prezentoval dětskou obrnu jako epidemické onemocnění. Medin považoval dětskou obrnu za akutní infekční onemocnění postihující nervový systém, které může způsobit epidemie, ale nepovažoval ji za nakažlivou. To nám dnes může znít podivně, ale lze předpokládat, že Medin považoval dětskou obrnu za onemocnění způsobené miasmatickými stavy.“

do_not_eat_those_apples_theyve_been_on_the_groun.pdf (wordpress.com)

Dr. Ivan Wickman na stranách 99-100 své knihy Akutní poliomyelitida z roku 1913 vypráví o norském výzkumníkovi jménem Leegaard, kterému se v roce 1899 při epidemii 54 případů dětské obrny v Norsku nepodařilo prokázat ani jeden případ nákazy z pacienta na pacienta:

„Jediné pozoruhodné pozorování v tomto ohledu bylo Leegaardovo. Dokázal, že nemoc vykazuje pozoruhodný vztah k hlavním silnicím. Ale i jemu zůstal přesný způsob šíření nemoci nejasný. Tehdejší názor byl vyjádřen větou: ‚Dětská paralýza je infekční, ale nikoli nakažlivé povahy.‘ Ve skutečnosti se nepodařilo prokázat žádný nezpochybnitelný případ nákazy.“

https://archive.org/details/acutepoliomyeli02wickgoog/page/n111/mode/1up

V listopadu 1893 vyšel v jednom z čísel široce distribuovaného časopisu Boston Medical and Surgical Journal článek s názvem Je akutní poliomyelitida v této sezóně neobvykle rozšířená? V rozporu s tím, co se od „infekční a nakažlivé“ nemoci očekává, pocházela většina obětí dětské obrny z venkovských oblastí v okolí Bostonu, a nikoliv ze samotného města:

„Je pozoruhodné, že proti jakémukoli velmi výraznému epidemickému vlivu stojí skutečnost, že pacienti nepocházeli z jedné lokality, ale z různých částí rozsáhlé oblasti bostonského předměstí.“

putnam1893

Dr. Charles Caverly v knize Infantilní paralýza ve Vermontu na straně 28 uvádí, že nebyla zjištěna žádná „infekční“ nemoc, která by vysvětlovala propuknutí dětské paralýzy v roce 1894, a že si je velmi jistý, že ve skutečnosti nebyla nakažlivá, protože nebyla žádná snaha izolovat děti od sebe navzájem:

V této epidemii obecně chyběla infekční nemoc jako etiologický faktor. Do etiologie nevstupuje ani prvek nakažlivosti. Nalezl jsem pouze jediný případ, kdy nemoc postihla více než jednoho člena rodiny, a protože se obvykle vyskytovala v rodinách s více než jedním dítětem a protože nebyly vyvinuty žádné snahy o izolaci, je zcela jisté, že nebyla nakažlivá.“

infantileparalys00cave

Dr. Herbert Emerson ve své zprávě o epidemii dětské obrny v Massachusetts v roce 1908 ve vydání časopisu The Boston Medical and Surgical Journal z roku 1909 podpořil názory dr. Caverlyho. Uvedl, že v případech, kdy nedošlo k izolaci v rodinách s více dětmi a kdy došlo k četným případům blízkého kontaktu mezi rodinou a přáteli (celkem nejméně 244 dětí s blízkým kontaktem), se objevily pouze 2 případy. Došel k závěru, že vzhledem k zanedbatelnému počtu případů byla nemoc nanejvýš „mírně nakažlivá“:

„DŮKAZY O NENAKAŽLIVOSTI: Z pečlivého zkoumání podmínek, které nastaly během nemoci v 67 rodinách, v nichž nedošlo k izolaci, vyplývá, že v těchto rodinách bylo 166 dětí, z nichž 4 později onemocněly; že se vyskytly 4 případy, kdy nemocné dítě spalo s bratrem nebo sestrou do doby onemocnění, 7 během několika prvních dnů nemoci a 5 po celou dobu nemoci; že se vyskytlo 9 případů, kdy ostatní děti v rodině pily ze stejného hrnku; že se vyskytlo 12 případů, kdy děti v rodině a děti sousedů políbily nemocné dítě během akutní nemoci. Nelze určit, v kolika případech ke kontaktu právě zmíněného druhu došlo, ale výše uvedené podrobnosti naznačují, v jak velké míře docházelo k důvěrnému kontaktu zdravých s nemocnými. Z celkového počtu případů, kdy došlo k právě popsanému intimnímu kontaktu, se nemoc rozvinula ve 2 případech.“

„Šetření dále ukázalo, že kromě 166 exponovaných dětí v rodinách bylo 86 dětí mezi sousedy a přáteli (celkem 244 dětí), kteří byli v intimním kontaktu s 67 případy. Intimním kontaktem se rozumí (a ten byl podle všeho téměř všeobecný) tak volný styk zdravého a nemocného, jak to stav nemocného dovoloval. Hraní si s dítětem, sezení vedle něj, zdřímnutí si s ním vleže na lůžku nebo v posteli, to byly podmínky, které existovaly téměř ve všech případech. Celkový počet dětí, které byly více či méně intimně vystaveny 67 případům, je pravděpodobně nejméně dvakrát až třikrát vyšší než počet známých expozic.“

„Pokud jde o nakažlivost nemoci, šetření této skupiny případů naznačuje, že nemoc je nanejvýš mírně nakažlivá. Velký počet dětí byl v intimním kontaktu s nemocnými a z těchto dětí onemocněla jen zanedbatelná menšina.“

https://archive.org/details/bostonmedicalsur1611mass


Tento pošetilý lékař a zdravotní sestra se bez ochrany neuváženě věnují pacientovi s dětskou obrnou. 😱

Dr. Fredrik Batten publikoval v roce 1911 práci s názvem Epidemiologie poliomyelitidy a popsal v ní nenakažlivou povahu dětské obrny během epidemie v roce 1909. Zmínil se o tom, že v nemocnici chyběla „infekce“. Nebyla vyvinuta žádná snaha o dezinfekci a izolaci a nejméně 70 dětí přišlo do kontaktu s nemocnými dětmi, aniž by došlo k „infekci“. To ho vedlo k přesvědčení, že paralytické stadium nemoci není nakažlivé, protože v době, kdy byl kontakt nejtěsnější, byla nápadná absence „infekce“:

„Proti nakažlivosti nemoci lze v první řadě uvést absenci šíření infekce v nemocnici. Případy dětské obrny přijaté do nemocnice se volně mísily s ostatními případy na oddělení bez jakékoliv izolace nebo dezinfekce, asi 70 dětí přišlo do kontaktu, ale k žádné infekci nedošlo. Na základě těchto skutečností je pravděpodobné, že paralytické stadium nemoci není nakažlivé. Za druhé, nápadná absence infekce v době, kdy byl kontakt nejtěsnější. V listopadu 1909 onemocněl H. E. dětskou obrnou; všech pět sourozenců, přestože byli v nejužším kontaktu, zůstalo nepostiženo. V říjnu 1909 onemocněl M. K. ve věku 2 a půl roku; dvě sestry ve věku 6 a 11 let spaly s dítětem a byly s ním v těsném kontaktu a zůstaly nepostiženy. Dívky, dvojčata ve věku 21 let, z nichž jedna byla postižena, druhá nepostižena.“

procrsmed00983-0204

Další příklad pochází z práce Epidemiologie akutní poliomyelitidy, kterou v roce 1908 publikovali v časopise American Journal of Medical Sciences newyorští lékaři Luther Emmet Holt a Frederic Bartlett. Holt a Bartlett přezkoumali všechna ohniska dětské obrny, o nichž se v té době psalo v lékařské literatuře, celkem 35, a zvláštní pozornost věnovali zprávám o vícečetném onemocnění v jedné rodině. Z 1400 zkoumaných případů dětské obrny bylo zjištěno pouze 40 případů více než jednoho pacienta v rodině. Na straně 662 dospěli lékaři k závěru, že i když se domnívají, že dětská obrna je „infekční“ nemoc, nakažlivost je otevřenou otázkou. Holt a Bartlett chtěli tvrdit, že dětská obrna je nakažlivá. Mohli však říci, že je nakažlivá pouze ve velmi malé míře. I tehdy lékaři varovali před vyvozováním jakýchkoli závěrů, dokud nebude objeveno „infekční agens“:

„Závěry. Výskyt epidemií a vzájemný vztah určitých skupin případů v těchto epidemiích činí nezpochybnitelným tvrzení, že akutní poliomyelitida je infekční onemocnění. Zda můžeme jít dále a tvrdit, že jde o nakažlivou nemoc, je otevřenou otázkou. Po pečlivém zvážení všech důkazů shromážděných v této práci se nemůžeme ubránit závěru, že nemoc je přenosná, i když jen ve velmi malé míře, přičemž jedním z nejpozoruhodnějších faktů je vznik sekundárních případů do deseti dnů po možné expozici. Pozitivní tvrzení je však třeba odložit až do objevení infekčního agens.“

https://archive.org/details/sim_american-journal-of-the-medical-sciences_1908-05_135_5/page/646/mode/2up

Dr. Lloyd Aycock z katedry preventivní medicíny a hygieny na Harvardově lékařské fakultě hovořil v roce 1926 na konferenci Americké lékařské asociace o epidemiologii dětské obrny a způsobech jejího šíření. Zaznamenal vyšší výskyt dětské obrny ve venkovských oblastech ve srovnání s městy, což bylo v rozporu s tím, co by se dalo očekávat od nakažlivé nemoci:

neexistuje žádný teoretický důvod, proč by lidé žijící na venkově měli být náchylnější k projevům paralytické formy nemoci“.

Dr. Aycock také zdůraznil nedostatek důkazů o přímé nákaze mezi pacienty s obrnou:

Epidemiologické důkazy o přímém kontaktu jsou však nedostatečné. Podíl případů připisovaných přímému kontaktu, který je tvořen převážně více případy v rodinách, se uvádí kolem 5%. Bylo vypozorováno, že výskyt více případů v rodinách se zpravidla téměř shoduje, takže pravděpodobně ve většině případů představují simultánní infekci. Pokud se to zohlední, podíl případů přímého kontaktu se sníží na extrémně malé číslo.“

aycock1926

Prvotní případy výskytu dětské obrny v USA tedy neposkytly zásadní důkazy o tom, že by se jednalo o nakažlivou nemoc. Její charakteristika „nakažlivé“ nemoci také nebyla založena na solidních důkazech, ale spíše na způsobu rozšíření. Pro potvrzení výše uvedených zdrojů můžeme najít další důkazy, které ukazují nejen to, že dětská obrna nebyla nakažlivá nebo „infekční“ nemoc, ale také to, že hypotéza o nákaze byla nedostatečná, důkazy o dětské obrně pocházely z experimentů na zvířatech, které se nedají srovnávat s experimenty na lidech, a že nákaza neexistovala ani u zvířat.

L. L. Lumsden při vyšetřování epidemie dětské obrny v Louisville v roce 1935 uvedl, že se mu nepodařilo získat důkazy o přenosu prostřednictvím osobního kontaktu:

„V průběhu vyšetřování bylo vynaloženo velké úsilí, aby byly získány všechny stopy přenosu nemoci osobním kontaktem, ale zdá se, že v tomto ohnisku v Louisville nebyly důkazy o souvislosti mezi případy dětské obrny, které by naznačovaly příčinu a následek, o nic častější než ty, které by mohly být nalezeny, kdyby byly pořízeny záznamy o souvislosti mezi případy zlomenin kostí, které se vyskytly ve městě ve stejném období.“

b2993204x-1

V roce 1938 Lumsden vyjádřil další pochybnosti o hypotéze nákazy a uvedl, že není známo, zda je obrna „infekční“ nebo nakažlivá. Uvedl, že důkazy ukazují na opačný závěr. Dosavadní hypotézy šíření nebyly uspokojivé a důkazy podporující hypotézu nákazy chyběly:

„Neznáme hlavní zdroj nebo zdroje nákazy, ani s jistotou nevíme, zda je nemoc infekční.“

„Neznáme s určitostí obvyklý způsob nebo způsoby šíření, portál nebo portály vstupu do lidského těla ani to, zda je přímo nebo nepřímo přenosná z člověka na člověka.“

„Všechny obecné a obvyklé epidemiologické rysy nemoci se zdají být v rozporu s hypotézou, že dětská obrna je nakažlivé onemocnění šířící se mezi lidmi jakýmkoli přímým osobním kontaktem.“

„Jaký je důvod takového regionálního rozšíření nemoci, kterou nazýváme dětská obrna? To jednoduše nevíme. Zdá se, že žádná z obvyklých hypotéz šíření – nákaza nebo jiné – se na ni nevztahuje ve zcela uspokojivé míře.“

„Hypotéza o nákaze může být správná, ale zatím pro ni chybí důkazy.“

lumsden1938


Další neopatrná zdravotní sestra bez rukavic, roušky a ochranného obleku. Její široký úsměv ukazuje její lhostejný postoj k hrozbě nákazy.

G. O. Barber v práci s názvem Akutní poliomyelitida z roku 1938 upozornil na absenci přenosu dětské obrny u dětí, které pravidelně spaly vedle sourozenců v paralytickém stadiu po dobu několika dní, a zašel tak daleko, že uvedl, že dětská obrna rozhodně není vysoce „infekční“:

Rozhodně není vysoce infekční. Donedávna byly případy od počátku ošetřovány na všeobecných odděleních všeobecných nemocnic a nebyly zaznamenány žádné dobře ověřené případy infekce kontaktů. Některé případy v této nedávné epidemii se vyskytly v přeplněných domácnostech a byly hlášeny až poté, co nemoc byla několik dní v paralytickém stadiu. Během této doby spaly jiné děti každou noc ve stejné posteli jako ochrnuté dítě a žádný z těchto kontaktů nebyl později postižen.

barber1938

Dr. Archibald Hoyne, profesor pediatrie na Chicagské lékařské fakultě a ošetřující lékař ve dvou chicagských nemocnicích, začal svůj článek Problémy s dětskou obrnou z roku 1951 následujícím prohlášením, v němž se ptal, co přesně se za posledních 40 let o dětské obrně zjistilo:

„Navzdory intenzivnímu studiu výzkumníků bylo za posledních čtyřicet let k našim znalostem o dětské obrně přidáno jen velmi málo informací praktické hodnoty… Člověk by mohl být téměř v pokušení vyslovit protichůdné tvrzení, že čím více se o dětské obrně dozvídáme, tím méně toho víme.

Poznamenal, že za 35 let, kdy pracoval na „infekčních“ odděleních chicagských nemocnic, nebyl žádný lékař, stážista, zdravotní sestra, zaměstnanec ani hospitalizovaný pacient nikdy „infikován“ dětskou obrnou:

„Avšak v Nemocnici pro nakažlivé choroby v Cook County, kde se posledně uvedený postup nepoužíval, se v průběhu nejméně pětatřiceti let nikdy nenakazil dětskou obrnou žádný lékař, stážista, zdravotní sestra ani žádný jiný člen personálu, ani se u žádného pacienta po přijetí do nemocnice neobjevila dětská obrna.“

V závěru svého článku dr. Hoyne shrnul problémy týkající se dětské obrny a vyjmenoval problémy, jako je neznámé etiologické agens, výskyt za teplého počasí, který je pro nakažlivou nemoc neobvyklý, nejasný způsob přenosu a otázka, zda izolace od „infikovaných“ osob zabránila onemocnění. Vtipné je, že „nový virus“ dal do uvozovek:

SHRNUTÍ PROBLÉMŮ

 1. Dosud neznámé etiologické agens.
 2. Výskyt za teplého počasí, neobvyklý pro nakažlivou nemoc.
 3. Nejasný způsob přenosu.
 4. Vnímavost výjimečně dobře živených osob.
 5. Variabilita symptomů.
 6. Absence použitelného laboratorního diagnostického testu.
 7. Diagnostické potíže, které přináší ‚nový virus‘.
 8. Spolehlivá preventivní opatření.
 9. Spolehlivé metody léčby.
 10. Otázka, zda je izolace pacientů s dětskou obrnou účinným prostředkem kontroly nemoci.“

hoyne1951

Edward Shaw a Hulda Thelanderová z dětské nemocnice v San Francisku uvedli o dva roky dříve v roce 1949 v časopise Pediatrics, že neexistují žádné spolehlivé informace o epidemiologii dětské obrny, jejím přenosu, přesné patogenezi ani o podrobnostech diagnostiky a léčby. Uvedli, že existuje tendence odchýlit se od teorie, podle které se nemoc šíří přímým kontaktem:

„Každý aspekt dětské obrny byl v posledních dvou nebo třech desetiletích podroben intenzivnímu studiu, přesto však klinickým lékařům nebyla předložena žádná nezvratně podložená doktrína týkající se epidemiologie a přenosu, přesné patogeneze nebo podrobností diagnostiky a léčby… Epidemiologie nemoci zůstává nejasná. Existuje tendence odchýlit se od původní teorie, podle níž se nemoc šíří přímým kontaktem.

V knize Virová onemocnění u člověka z roku 1948 Van Rooyen a Rhodes učinili významnou poznámku, že naše „znalosti“ o dětské obrně byly odvozeny spíše z experimentů na opicích než na základě pozorovatelných skutečností u lidí:

„Musíme připustit, že naše současné názory na patogenezi lidské dětské obrny vycházejí z velké části z nedávných experimentálních prací provedených na opicích, a nikoli ze skutečností pozorovaných na pacientech.

Ve 3. vydání knihy Preventivní medicína a hygiena z roku 1918 přišel Milton Rosenau, profesor preventivní medicíny a hygieny na Harvardu a autor nechvalně proslulých experimentů se španělskou chřipkou provedených v době největšího rozmachu nejsmrtelnějšího „viru“ všech dob, které vyvrátily jeho nakažlivost, s překvapivým odhalením. Uvedl, že jediným spolehlivým způsobem, jak vytvořit experimentální dětskou obrnu, je paralyzovat opice v laboratoři pomocí injekcí přímo do centrální nervové soustavy, nejlépe do mozku (jak je patrné z experimentů Landsteinera a Poppera a také z experimentů Simona Flexnera). Avšak ani poté, co ochrnuly, nebyly opice nakažlivé. Rosenau na straně 306 poznamenal, že u opic nedochází ke spontánnímu rozvoji dětské obrny, a to ani v případě, že jsou drženy ve vzájemném „intimním“ kontaktu:

„Dosud nebylo zaznamenáno, že by se opice touto nemocí spontánně nakazily, i když jsou drženy v intimním styku s infikovanými opicemi.

Rosenau 1918 Preventive medicine and hygiene 3rd edition


Alespoň že tato zdravotní sestra měla tolik rozumu, aby si vzala roušku. Copak lékař nechápe, jaké smrtelné nebezpečí mu hrozí?!?!!

John Toomey, zkušený výzkumník dětské obrny, potvrdil Rosenauovo pozorování ve svém článku Poliomyelitida publikovaném v časopise The Journal of Pediatrics v roce 1941. Poznamenal, že experimentální způsob přenosu u zvířat se nemusí nutně rovnat přenosu u lidí a že opice nebyly nakažlivé pro jiné opice bez ohledu na to, jak intimně byly exponovány:

„Všechny tyto závěry byly mnohokrát potvrzeny, ale pouze dokazují, že je snadné tímto způsobem vyvolat dětskou obrnu u pokusného zvířete; tato fakta nepředstavují ani evidentní důkazy, že se virus dostává do člověka touto cestou. Přirozené onemocnění se u pokusného zvířete nikdy neprojevuje jako infekce horních cest dýchacích, neboť žádné zvíře se nenakazí od jiného zvířete, bez ohledu na to, jak intimně je exponováno.

toomey1941

Dr. Ralph R. Scobey, profesor klinické pediatrie a prezident syrakuského Institutu pro výzkum poliomyelitidy, ve své práci Může za záhadu dětské obrny zákon o veřejném zdraví? z roku 1951 zpochybnil nakažlivost dětské obrny. Položil si otázku, zda je dětská obrna skutečně „infekční“, nakažlivé onemocnění, a poznamenal, že předpoklad, že se o takové onemocnění jedná, vychází téměř výhradně z experimentů na zvířatech, nikoli z klinických výzkumů. Poukázal na to, že dětská obrna nebyla nikdy považována za nakažlivou nemoc, zejména proto, že zdravotní sestry a matky pečující o postižené děti nikdy touto nemocí neonemocněly. Nebyly také žádné důkazy o tom, že by případy dětské obrny pocházely z nemocnic, a to ani z oddělení s dětmi trpícími touto nemocí. Také Simon Flexner připustil, že důkazy o nakažlivosti nejsou přesvědčivé, zatímco L. Emmett Holt prohlásil, že i úvahy o tom, že je dětská obrna nakažlivá, byly považovány za vtip. I když nakonec dětská obrna začala být považována za nakažlivou, doktor Scobey poukázal na to, že všechny pokusy to přesvědčivě prokázat selhaly:

„První a rozhodně nejdůležitější skutečností, která musí být jednoznačně prokázána, je, zda dětská obrna je či není skutečně infekční, nakažlivou nemocí, jak se běžně předpokládá a uvádí v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Je třeba přiznat, že tento předpoklad je téměř výhradně založen na výsledcích experimentů na zvířatech, nikoli na klinických výzkumech.

„V době, kdy byla 28. dubna 1911 členům Americké ortopedické asociace a Americké pediatrické společnosti přečtena zpráva zvláštního výboru o poliomyelitidě, zazněly následující poznámky týkající se výskytu onemocnění a jeho nakažlivosti v předchozích letech. Chapin uvedl: ‚Jeden aspekt tohoto onemocnění je velmi zajímavý. Před lety jsme o nakažlivosti v souvislosti s ním vůbec neuvažovali.‘ Acker uvedl, že nezaznamenal žádné případy nakažlivosti a že pokud je onemocnění tak nakažlivé, pak nechápe, proč by se nenakazily zdravotní sestry a matky.

„Adams položil určitý počet otázek, mezi nimiž byla i tato: ‚Zaznamenal jste někdy případ dětské obrny, který by vznikl v nemocnici, nebo máte nějaké důkazy o tom, že by se nemoc rozšířila od pacientů přijatých do nemocnice?‘ Pokud jde o nemoc, která vznikla v nemocnici, odpověď podle něj vždy zněla: ‚Ne‘.

„Sachs uvádí, že děti postižené touto nemocí byly drženy na všeobecných odděleních nemocnice a že ani jeden z ostatních pacientů oddělení nemocnice nebyl touto nemocí postižen. Simon Flexner v roce 1910 uvedl: ‚Nebylo snadné v jednotlivém případě přesně stanovit, jakým způsobem byla nemoc získána; bylo obtížné přinést přesvědčivé důkazy, že tato nemoc je nakažlivá.‘ L. Emmett Holt v diskusi o Flexnerově článku uvedl: ‚Ještě před pěti lety, kdyby někdo naznačoval, že zmiňovaná nemoc je infekční nebo nakažlivá, bylo by to považováno za vtip‘.“

„Přestože je dětská obrna z právního hlediska nakažlivé onemocnění, což znamená, že je způsobeno choroboplodným zárodkem nebo virem, všechny pokusy přesvědčivě prokázat tento povinný požadavek zákona o veřejném zdraví selhaly. Zjevnou pravdou, kterou musíme vzít v úvahu, je, že tento předčasně formulovaný zákon o veřejném zdraví pokroku ve vyšetřování dětské obrny brání.“

https://archive.org/details/sim_archives-of-pediatrics_1952-04_69_4/page/188/mode/2up

Další pochybnosti vyjádřil dr. Scobey v článku Toxická příčina dětské obrny a překážky jejího vyšetřování z roku 1952. Znovu poukázal na to, že přesvědčivé důkazy o nakažlivosti nebyly prokázány během žádné epidemie dětské obrny, včetně roku 1949, během jedné z největších epidemií dětské obrny v zaznamenané historii. Dr. Scobey poznamenal, že se nepodařilo prokázat nakažlivost dětské obrny nejen u lidí, ale ani u zvířat:

„Skutečnost, že v roce 1907 propukla ve státech New York a Massachusetts rozsáhlá epidemie dětské obrny, vzbudila podezření, že tato nemoc je nakažlivá a přenosná; proto byla jako taková začleněna do zákona o veřejném zdraví. Přesvědčivé důkazy o nakažlivosti však nebyly během této epidemie ani při epidemiích následujících předloženy. Navíc přesvědčivé důkazy o nakažlivosti nebyly zjištěny ani v roce 1949, během největší epidemie dětské obrny v zaznamenané historii, jak vyplývá ze záznamů Úřadu veřejného zdraví USA a Ministerstva zdravotnictví státu New York. Časopis Time v komentáři k těmto průzkumům poukazuje na to, že jak, kdy a kde se lidé obrnou nakazili, zůstalo záhadou. Kromě toho, že se nepodařilo prokázat nakažlivost dětské obrny u lidí, se stejně tak nepodařilo prokázat nakažlivost dětské obrny u pokusných zvířat.

https://archive.org/details/sim_archives-of-pediatrics_1951-05_68_5/page/220/mode/2up


Kdyby jen tyto ženy věděly, že je s nimi v té samé místnosti neviditelný nepřítel, který jejich schopnost stát a usmívat se ohrožuje.

SHRNUTÍ

 • Karl-Oskar Medin, pediatr z Karolinska Institutet ve Stockholmu, který v roce 1887 poprvé vědecky zkoumal probíhající epidemii dětské obrny, považoval obrnu za akutní „infekční“ onemocnění postihující nervový systém, které může způsobit epidemii, ale nepovažoval ji za nakažlivou.
 • V roce 1899 norský výzkumník Leegard uvedl, že dětská paralýza je „infekční“, ale nikoli nakažlivé povahy a že se nepodařilo prokázat žádný nezpochybnitelný případ nákazy.
 • V článku z roku 1893 se uvádí, že proti jakémukoli velmi výraznému epidemickému vlivu stojí skutečnost, že pacienti pocházeli z různých částí rozsáhlé oblasti bostonského předměstí, nikoli z jedné lokality.
 • V roce 1894 dr. Charles Caverly uvedl, že v dané epidemii obecně chyběla „infekční“ nemoc jako etiologický faktor a že do etiologie nevstupoval ani prvek nákazy, protože nebyly vyvinuty žádné snahy o izolaci pacientů.
 • V roce 1909 dr. Herbert Emerson podpořil názory dr. Caverlyho ve své zprávě o epidemii dětské obrny v Massachusetts v roce 1908, kdy se v případech, kdy nedošlo k izolaci v rodinách s více dětmi a kdy došlo k četným případům blízkého kontaktu mezi rodinou a přáteli (celkem nejméně 244 dětí v blízkém kontaktu), objevily pouze 2 případy, což vedlo k závěru, že vzhledem k zanedbatelnému množství případů, které se objevily, byla nemoc nanejvýš „mírně nakažlivá“.
 • Dr. Fredrik Batten popsal nenakažlivou povahu dětské obrny během epidemie v roce 1909 a zmínil se o tom, že v nemocnici nedošlo k infekci, nebyl učiněn žádný pokus o dezinfekci a izolaci a nejméně 70 dětí přišlo do kontaktu s nemocnými dětmi, aniž by došlo k „infekci“, což ho vedlo k přesvědčení, že paralytické stadium nemoci není nakažlivé.
 • V roce 1908 Luther Emmet Holt a Frederic Bartlett přezkoumali všechna ohniska dětské obrny, o nichž se v té době psalo v lékařské literatuře, celkem 35, a zvláštní pozornost věnovali zprávám o vícečetném onemocnění v jedné rodině, přičemž z 1400 případů dětské obrny zjistili pouze 40 případů, což vedlo lékaře k závěru, že i když se domnívají, že dětská obrna je „infekční“ onemocnění, nakažlivost je otevřenou otázkou, a pokud ano, tak pouze ve velmi malé míře.
 • Dr. Lloyd Aycock na konferenci Americké lékařské asociace v roce 1926 uvedl, že neexistuje žádný teoretický důvod, proč by lidé žijící na venkově měli být náchylnější k paralytické formě nemoci.
 • V roce 1938 G. O. Barber prohlásil, že dětská obrna rozhodně není vysoce „infekční“, protože děti v přeplněných domácnostech spaly každou noc ve stejné posteli jako ochrnuté dítě a žádné z nich nebylo poté „infikováno“.
 • V roce 1951 dr. Aycock rovněž poukázal na to, že epidemiologické důkazy o přímém kontaktu jsou nedostatečné, odhadují se na přibližně 5%, což ukazuje, že podíl případů přímého kontaktu se snižuje na extrémně malé číslo.
 • Při vyšetřování epidemie dětské obrny v Louisville v roce 1935 L. L. Lumsden uvedl, že se mu nepodařilo získat důkazy o přenosu osobním kontaktem.
 • V roce 1951 dr. Archibald Hoyne zpochybnil to, co přesně se za posledních 40 let zjistilo o dětské obrně, a poznamenal, že za 35 let, kdy pracoval na „infekčních“ odděleních chicagských nemocnic, nebyl žádný lékař, stážista, zdravotní sestra, zaměstnanec ani hospitalizovaný pacient nikdy dětskou obrnou „infikován“.
 • Dr. Hoyne také uvedl několik problémů, jako je neznámé etiologické agens, výskyt za teplého počasí, který je pro nakažlivé onemocnění neobvyklý, nejasný způsob přenosu a otázka, zda izolace od „infikovaných“ osob zabránila onemocnění.
 • V roce 1949 Edward Shaw a Hulda Thelanderová konstatovali, že neexistují žádné spolehlivé informace o epidemiologii dětské obrny, jejím přenosu, přesné patogenezi ani o podrobnostech diagnostiky a léčby, a zároveň uvedli, že byla tendence odchýlit se od teorie, podle níž se nemoc šíří přímým kontaktem.
 • O rok dříve, v roce 1948, Van Rooyen a Rhodes učinili významnou poznámku, že naše „znalosti“ o dětské obrně byly odvozeny spíše z experimentů s opicemi než na základě pozorovatelných skutečností u lidí.
 • V roce 1918 Milton Rosenau, profesor preventivní medicíny a hygieny na Harvardu, uvedl, že jediným spolehlivým způsobem, jak vytvořit experimentální dětskou obrnu, je paralyzovat opice v laboratoři pomocí injekcí přímo do centrální nervové soustavy, nejlépe do mozku.
 • Rosenau však poznamenal, že ani po ochrnutí nebyly opice nakažlivé a že u opic nedochází ke spontánnímu rozvoji obrny, a to ani v případě, že jsou drženy v „intimním“ kontaktu.
 • V roce 1941 John Toomey, zkušený výzkumník dětské obrny, potvrdil Rosenauovo pozorování a poznamenal, že experimentální způsob přenosu u zvířat se nemusí nutně rovnat přenosu u lidí a že opice nebyly nakažlivé pro jiné opice bez ohledu na to, jak intimně s nimi byly v kontaktu.
 • V roce 1951 dr. Ralph R. Scobey, profesor klinické pediatrie a prezident syrakuského Institutu pro výzkum poliomyelitidy, zpochybnil nakažlivost dětské obrny a položil otázku, zda je dětská obrna skutečně „infekční“, nakažlivou nemocí, a zároveň poznamenal, že předpoklad, že se o takovou nemoc jedná, je založen téměř výhradně na experimentech na zvířatech, nikoli na klinických výzkumech.
 • Poukázal na to, že dětská obrna nebyla nikdy považována za nakažlivou nemoc, zejména proto, že zdravotní sestry a matky pečující o postižené děti nikdy touto nemocí neonemocněly, ani neexistovaly žádné důkazy o tom, že by případy dětské obrny pocházely z nemocnic, a to ani z oddělení s dětmi trpícími touto nemocí.
 • Poukázal na to, že Simon Flexner připustil, že důkazy o nakažlivosti nejsou přesvědčivé, zatímco L. Emmett Holt prohlásil, že i úvahy o tom, že dětská obrna je nakažlivá, byly považovány za vtip.
 • Přestože je dětská obrna považována za nakažlivou, dr. Scobey zdůraznil, že všechny pokusy to prokázat selhaly.
 • V roce 1952 dr. Scobey uvedl, že přesvědčivé důkazy o nakažlivosti nebyly prokázány během žádné epidemie dětské obrny, včetně epidemie v roce 1949, jež byla největší epidemií dětské obrny v zaznamenané historii.
 • Dr. Scobey poznamenal, že se ukázalo jako nemožné prokázat nakažlivost dětské obrny nejen u lidí, ale ani u zvířat.

Zase žádná ochrana??? Neopatrní blázni!!!

Máme zdravé děti, které spaly celé dny vedle svých ochrnutých sourozenců bez ochrany a „infekce“. Máme přátele a rodinné příslušníky, kteří s nimi byli v kontaktu, u kterých nedošlo k žádné „infekci“. Máme lékaře, zdravotní sestry, pacienty a další zdravotnický personál, kteří se ani jednou „nenakazili“ od osob pobývajících na odděleních s dětskou obrnou (snad už dává smysl, proč je tolik snímků zdravotnického personálu, který při péči o pacienty s dětskou obrnou neřeší nošení ochranných pomůcek). Máme kruté experimenty na zvířatech, které nevedly k „nákaze“ žádného ze zvířat, jež byla v přímém kontaktu se zvířaty, u nichž byla nemoc vyvolána experimentálně. Četné příklady, které odhalil Aldhissla45, kdy různí lékaři, výzkumníci a vědci přiznávají nedostatek důkazů podporujících nakažlivou povahu dětské obrny, jsou mimořádně přesvědčivými důkazy proti mainstreamovému narativu. I když existovaly určité neshody ohledně toho, zda je dětská obrna „infekční“, je zcela zřejmé, že se všeobecně mělo za to, že dětská obrna není nemoc, která by se mohla přenášet a šířit z člověka na člověka ani ze zvířete na zvíře. K tomu lze přidat:

 • Skutečnost, že žádný „virus“ dětské obrny nebyl nikdy řádně purifikován a izolován přímo z tělních tekutin nemocného člověka nebo zvířete a nebyla prokázána jeho patogenita přirozenou cestou expozice v souladu s vědeckou metodou.
 • Experimenty na zvířatech „dokazující“ dětskou obrnu spočívaly v tom, že se zvířatům do mozku injekčně aplikovaly toxické nepurifikované směsi, aby došlo k paralýze, která se kontaktem nepřenášela na další zvířata.
 • Nebezpečí spojená se Salkovou i Sabinovou vakcínou způsobující přesně tu samou nemoc, které měly zabránit.
 • Překlasifikování případů dětské obrny v době zavedení používání vakcín, aby se vytvořilo zdání, že dětská obrna byla poražena.
 • Důkazy, že používání DDT a arzeničnanu olovnatého v době, kdy byla dětská obrna rozšířená, bylo spojeno s přesně stejnými příznaky onemocnění, které se připisují dětské obrně.

To by mělo stačit k tomu, aby se každý zastavil a přehodnotil oficiální narativ, který byl prezentován a přijat širokou veřejností. Příznaky nemoci známé jako dětská obrna existují dodnes pod různými jinými názvy. Jediný rozdíl mezi nimi je v předpokládané příčině. Je však zcela zřejmé, že „infekční“ příčina nebyla nikdy prokázána a schopnost přenosu nemoci z jednoho člověka na druhého je smyšlený příběh, který slouží k podpoře toxické očkovací kampaně a k zakrytí zločinů otravy zemědělským průmyslem. Vzhledem k mnoha příkladům nemožnosti přenosu dětské obrny prostřednictvím experimentů na zvířatech, a dokonce i mezi silně exponovanými členy rodiny lze s jistotou říci, že tvrzení lékařských institucí o vysoké nakažlivosti dětské obrny jsou neopodstatněná a vyloženě podvodná. Jinými slovy, mýtus o tom, že dětská obrna je „vysoce infekční a nakažlivá“ nemoc, byl důkladně vyvrácen.


Další články k tématu dětské obrny:

Dětská obrna: Podezření na pesticidy jako DDT a těžké kovy

Toxikologie vs. virologie: Rockefellerův institut a zločinný podvod s dětskou obrnou

Jaké důkazy pro původce dětské obrny má Státní zdravotní ústav?

2 komentáře u „Konec infekčního mýtu – 5. část: Je dětská obrna nakažlivá?“

 1. Vírusy sú vysoko nebezpečné, ohrozujú existenciu ľudstva tým, že sú vysoko rezistentné voči debilite vedcov. Ohrozujú ľudstvo tým, že sú to nekorumpovateľné a nezničiteľné mýty a budú teda ničiť ľudstvo až do konca vekov.
  Mali sme profesora, ktorý vyčnieval nad ostatných /aj profesorov/ rozumom veľmi výrazne, neprehliadnuteľne a ten vravel: /pri odpovedi ma otázku/ nehovorme o tom, čo nie je, ale o tom, čo je.
  Dnešný „úspech“ vedy je to, že to čo nie je, to zaberá celý ľudský životný priestor a to čo nie je dusí ľudstvo reálne, na rozdiel od toho nereálneho obsahu vedy. Volá sa to autogenocída, akoby to bola naprogramovaná DNA pánov tvorstva. Alebo, každý sa rodí hlúpy ako baganča a čo sa v mladosti naučí, s tým koná do smrti, žiaľ to čo sa naučí, sa nevolá rozum. Určité nemenované kruhy spoločenstva majú vysoký výskyt ksichtov bez rozumu, ale s tučnými kontami.

  Odpovědět
 2. Děkuji za článek – obsáhlý a moc práce – ještě jednou děkuji. Na zamyšlenou pár info :
  – používání DDT a výskyt obrny
  – Franklin Delano Roosevelt prezident USA v roce 1921 onemocněl obrnou , někde jsem četl že se pár dní před paralýzou procházel sadem který byl postříkán DDT
  – stálo by za to také zhodnotit souvislost s prosazováním higieny (1950) a výskytem obrny a ostaních tzv. virových onemocnění – s očkovýním to evidentně nemá nic společného
  – v německém soudu stále leží odměna pro toho kdo prokáže izolaci spalniček

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This