info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje

Dne 5. prosince 2020 jsme podali opakovanou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, aby nám Ministerstvo zdravotnictví poskytnulo přesné citace vědeckých publikací, které vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládají to, že: 

 1. virus SARS-CoV-2 byl řádně izolován. Tzn., že virové částice byly vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem, bílkoviny byly biochemicky analyzovány. Důkaz, že k takové izolaci došlo byl doložen fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic. Z takto izolovaných částic byla vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec.
 1. u takto doloženého viru SARS-CoV-2 je prokázána příčinná souvislost k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněné považovat jej za původce tohoto onemocnění.

Ministerstvo nejprve zareagovalo způsobem, který vůbec neodpovídal na tyto dvě základní otázky. Po stížnosti, kterou jsme na takovou odpověď zaslali, nám z MZ přišlo v odpovědi 7 odkazů, které tady zveřejňujeme s patřičným komentářem: 

Publikace, které podle MZČR potvrzují existenci viru SARS-CoV-2:

Jedná se o přehledové práce nebo odkazy na webové stránky, nelze je pokládat za zdroj primární vědecké informace nebo za podložený ověřitelný vědecký argument a nemá smysl je jakkoli komentovat.

Jako další publikaci MZ uvádí:

Toto je jediná práce ze sedmi publikací, na které nás Ministerstvo zdravotnictví odkazuje, již je možné považovat za původní vědeckou práci. Dokonce v ní autoři tvrdí, že objevili nový beta koronavirus u pacientů se zápalem plic. Jedná se o vůbec první vědeckou publikaci, která na toto téma byla publikována. Byla zpracována odborníky, kteří byli čínskou vládou povoláni do Wuchanu na konci roku 2019.

Pokud by to měl být důkaz skutečné izolace nového patogenu a jeho příčinné souvislosti s onemocněním COVID-19, je na místě si zodpovědět několik základních otázek:

Vědci hledali nový patogen u pacientů se známými symptomy (atypický zápal plic). Zjišťovali příčiny stavu těchto pacientů?

NE. Vědci se nezabývali skutečnými příčinami klinického stavu čtyř pacientů, kterým byly odebrány vzorky k dalšímu zkoumání. Pouze vyloučili přítomnost známých patogenů. Jejich absence je ovšem charakteristický znak pro atypický zápal plic, který má celou řadu jiných příčin.

Byl tento nový patogen z odebraných vzorků skutečně izolován?

NE. V kapitole „IZOLACE VIRU“ popisují autoři různé laboratorní postupy, ale v žádném případě nedošlo k očištění virových částic od zbylého biologického materiálu, nebyl určen hustotní gradient, který by charakterizoval tento nový virus. Žádná fotografie z elektronového mikroskopu nedokládá, že by vědci dosáhli koncentrátu izolovaných částic, se kterým by mohli dále pracovat.

Provedli vědci biochemickou charakterizaci nového patogenu?

NE. Vědci se ani nepokoušeli o biologickou charakterizaci nového patogenu. Bez předchozího kroku skutečné izolace viru to ani není možné udělat. Virové bílkoviny nebyly popsány ani specifikovány.

Provedli vědci důkaz příčinné souvislosti mezi daným patogenem a respiračními problémy u pozorovaných pacientů?

NE. Bez předchozí izolace patogenu je důkaz příčinné souvislosti nemožný a sami to v závěru studie přiznávají.

Provedli vědci důkaz o přenosnosti/infekčnosti nového patogenu?

NE. Hypotéza o infekčnosti tohoto patogenu je založena pouze na laboratorních postupech, jejichž věrohodnost nebyla ověřena.

Prokázali vědci, že onemocnění COVID-19 je novým onemocněním se specifickými symptomy?

NE. Onemocnění COVID-19 není nic jiného než souhrn známých symptomů a klinických stavů, které mohou mít celou řadu objektivních příčin.

Prokázali vědci, že jimi uměle sestavený genetický řetězec existuje v živých organismech v podobě patogenního viru?

NE. Tento řetězec jako celek existuje pouze v počítači nebo na papíře. Vědci tuto makromolekulu RNA v celku nezískali, neprokázali, že by řetězec RNA, který označili jako genom nového patogenního viru, reálně existoval.

Byly provedeny kontrolní experimenty, které by potvrdily věcnou a metodologickou správnost vědeckých závěrů učiněných v této publikaci?

NE. Vědci neprovedli žádný kontrolní experiment, kterým by doložili správnost svého postupu.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že tuto publikaci není možné použít jako vědecký argument, který by potvrzoval oprávněnost hypotézy, že existuje nový patogen (SARS-CoV-2) a že způsobuje onemocnění COVID-19.

Jiná žadatelka, která se pídila po informaci od Ministerstva zdravotnictví, a to, ve které konkrétní části tohoto článku se popisuje proces izolace nového koronaviru, tak jí v odpovědi přišlo toto vyjádření:

„Zhu, N., Zhang, D., Wang, W., Li, X., Yang, B., Song, J., Zhao, X., Huang, B., Shi, W., Lu, R., Niu, P., Zhan, F., Ma, X., Wang, D., Xu, W., Wu, G., Gao, G. F., Tan, W., & China Novel Coronavirus Investigating and Research Team (2020). A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. The New England journal of medicine, 382(8), 727–733. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2001017

Tento článek se věnuje izolaci viru velmi podrobně, včetně postupu, například v této pasáži:“ 

Detection and Isolation of a Novel Coronavirus 

„Three bronchoalveolar-lavage samples were collected from Wuhan Jinyintan Hospital on December 30, 2019. No specific pathogens (including HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV- OC43, and HCoV-HKU1) were detected in clinical specimens from these patients by the RespiFinderSmart22kit. RNA extracted from bronchoalveolar-lavage fluid from the patients was used as a template to clone and sequence a genome using a combination of Illumina sequencing and nanopore sequencing. More than 20,000 viral reads from individual specimens were obtained, and most contigs matched to the genome from lineage B of the genus betacoronavirus — showing more than 85% identity with a bat SARS-like CoV (bat-SL-CoVZC45, MG772933.1) genome published previously. Positive results were also obtained with use of a real-time RT-PCR assay for RNA targeting to a consensus RdRp region of pan β-CoV (although the cycle threshold value was higher than 34 for detected samples). Virus isolation from the clinical specimens was performed with human airway epithelial cells and Vero E6 and Huh-7 cell lines. The isolated virus was named 2019-nCoV.“ 

Pokud by odborníci na Ministerstvu zdravotnictví přečetli z tohoto článku více než úvodní resumé a názvy jednotlivých odstavců, tak by nikdy nemohli tímto článkem argumentovat. Tento článek je sám o sobě nejlepším důkazem, jak mylná je myšlenka, že tady je nový virus, který způsobuje nové onemocnění.

V této vytknuté pasáži je popsáno pouze to, že 3 stěry, které byly odebrány pacientům v nemocnici ve Wuchanu byly prověřeny na přítomnost známých patogenů (kupodivu s negativním výsledkem). Pak, aniž by vzorky ze stěrů prošly jakýmkoli procesem izolace, byla extrahována RNA, poté byla naklonována a osekvenována.

Vědci tak získali přes 20 tisíc krátkých úseků (nespecifikované délky) a pak z nich byl sestaven genom viru tak, že se z 85% shodoval s již dříve publikovaným genomem „netopýřího koronaviru“. Tato přítomnost byla potvrzena i testem RT-PCR, který detekoval „konsensuální RdRp úsek“ genomu betakoronaviru (konsensuální v tomto smyslu znamená, že se vědci dohodli, že jej za to budou považovat, ačkoli to nikdo nikdy neprokázal).

Zvláštní je, že nyní jim výsledek testu vyšel pozitivní, ačkoli v první fázi, kdy vylučovali přítomnost známých patogenů, byly výsledky negativní. Za další povšimnutí stojí, že sami autoři se pozastavují nad tím, že pozitivní výsledek docílili až při Ct hodnotě „nad 34“ (jak moc nad už se zase nedozvíme – co tato hodnota znamená se dá dočíst na našich stránkách zde).

Nyní přichází moment, který autoři nazývají „izolace viru“ a o kterém Ministerstvo tvrdí, že je v článku „velmi podrobně“ popsán. Celý proces je lakonicky shrnut do jedné věty:

Izolace viru z klinických vzorků byla provedena na epiteliálních buňkách lidských dýchacích cest a na buněčných liniích Vero E6 a Huh-7.“

To samozřejmě znamená, že nedošlo k žádné izolaci, ale pouze tím autoři říkají, že přenesli tekutiny ze vzorků na tyto laboratorní buněčné kultury, kde, jak se můžeme pouze domnívat, došlo k tomu, že buňky začaly odumírat, což je už přes šedesát let v medicínské virologii z nepochopitelných důvodů nazýváno „izolací“, jakkoli se tento proces, v žádném známém smyslu slova „IZOLACE“, izolaci nepřibližuje.

Přidáním biologických vzorků na buněčné kultury a následnými laboratorními postupy pouze dojde k rozpadu buněk na malé částice, což je interpretováno tak, že se virus množí a toto údajné množení se nazývá izolace, přestože zde dochází pouze k logickému odumírání a rozpadu. 

Je až zarážející, jak nezáludně Ministerstvo zdravotnictví odkrývá to, že nemají nejmenší důkaz o tom, že by existoval byť jen náznak vědeckého argumentu, který by mohl podpořit myšlenku reálné existence viru SARS-CoV-2. 

Na závěr okomentujeme publikaci, kterou Ministerstvo zdravotnictví uvádí jako sedmý odkaz:
 • 7. Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020 Jan 23;25(3):pii=2000045. https://doi.org/10.2807/1560- 7917.ES.2020.25.3.2000045 Received: 21 Jan 2020; Accepted: 22 Jan 2020; Correction in: Euro Surveill. 2020 Apr 9; 25(14): 20200409c.; Correction in: Euro Surveill. 2020 Jul 30; 25(30): 2007303. 

Nabízí se otázka, zda tento článek skutečně někdo na Ministerstvu zdravotnictví četl. Jakkoli je nezpochybnitelné, že to je původní publikace, rozhodně se nedá tuto práci pokládat za práci vědeckou. Už z toho důvodu, že neprošla řádným předchozím recenzním čtením a že u několika spoluautorů byl zamlčen střet zájmů.

Ve skutečnosti je to důkaz o vědeckém podvodu, který etabloval uvedení RT-PCR techniky jako diagnostické metody pro detekci viru SARS-CoV-2 a onemocnění COVID-19. V této souvislosti je možné odkázat na rozsáhlou analýzu, která byla zaslána vydavateli této publikace: 

Corman Drosten Review Report

Zde dokládá mezinárodní tým dvaceti dvou odborníků bod po bodu, jak autoři publikace postupovali chybně nebo účelově tak, aby obhájili své závěry, že je možné vyvinout spolehlivou testovací metodu na přítomnost patogenního viru aniž by tento virus měli k dispozici jak sami autoři uvádějí v úvodu článku:

Naším cílem bylo vyvinout a nasadit robustní diagnostickou metodiku pro použití v laboratorních podmínkách veřejného zdravotnictví, aniž bychom měli k dispozici virový materiál.“

Dále v textu uvádějí, že k závěru, že je tento nový virus příčinou vypuknutí nové epidemie, došli na základě zpráv ze sociálních médií. Sami se tak přiznávají k tomu, že pracovali s neověřenými informacemi. To je skutečná parodie vědeckých postupů.

Ministerstvo zdravotnictví opět dokazuje to, že přestože disponuje celou řadou odborníků, není schopno doložit základní informaci, vědecký důkaz, který by dovolil tvrdit, že existuje nový virus SARS-CoV-2 a je příčinou onemocnění COVID-19. Nemá tedy vědecké opodstatnění pro nouzový stav a následná opatření, která jsou v souvislosti se SARS-CoV-2/COVID-19 zaváděna. Celá věc se tím posouvá z úrovně vědecké na úroveň právní. Jsou porušována základní lidská práva a svobody, aniž by k tomu byl důvod. Argumentuje se, že veškerá opatření jsou zaváděna kvůli nekontrolovanému šíření nového, potencionálně smrtelného, viru. Když se ale ptáme na jednoduchou informaci, kde je důkaz, že tento virus skutečně existuje, tak ji ministerstvo není schopno poskytnout


4 komentáře u „Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje“

 1. Jestliže existence nového viru SARS-CoV-2 nebyla prokázána, co tedy bylo příčinou ztráty chuti a čichu? To se lidem opravdu dělo.

  Odpovědět
 2. Asi nebudu sám komu vyvztane otazka, co tedy dostalo tolik lidi v itálii a jinde do nemocnic? Byl to jiný druh viru nebo nejaký druh somatizace? Jak se na to díva věda nyní?

  Díky

  Odpovědět
  • Kolik je tolik? To zní, jako kdyby nemocnice navštěvovalo nějak dramaticky zvýšené množství lidí, což však není pravda. Možná někde lokálně. Jinde byly nemocnice naopak prázdné. V Itálii prožívaly apokalypsu jenom některé kantony, které hrály vládní kovidismus, zatímco sousedící kantony hru nehrající byly v pohodě. Takto se však údajné viry nemají chovat, nemají teritoriální vědomí. Není možné vědět, z jakých příčin lidé v roce 2020 onemocnívali, když se to nezkoumalo. Troufám si říct, že z těch samých příčin, jako roky před tím. A jiné druhy viru to určitě nejsou, jelikož existence jakýchkoli virů nebyla nikdy prokázána.

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This