info@resetheus.org (+420) 222 745 574

MŮŽE BÝT KONSENSUS NAKAŽLIVÝ?

Může být konsenzus nakažlivý?

Vzhledem k tomu, že Univerzita Karlova spadá pod instituce, které musí občanům zpřístupnit informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím (spadá mezi tzv. povinné subjekty), tak jsme se obrátili na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy – konkrétně na prof. Konvalinku, 24.2. 2021 s těmito konkrétními požadavky na poskytnutí informací:

 • Požadujeme poskytnutí relevantní vědecké informace ve formě citace vědecké publikace, která by ověřitelným způsobem dokládala, že při izolaci de novo viru SARS-CoV-2 (2019-nCoV) byla kompletní makromolekula RNA genomu tohoto viru získána ze vzorku od nemocného pacienta z izolované monokultury virových částic SARS-CoV-2, které bylo dosaženo centrifugací se specifickým hustotním gradientem. Celá kompletní makromolekula genomu viru SARS-CoV-2 byla změřena pomocí gelové elektroforézy, která́ by určila přesný počet bází virového genomu. Takto vyextrahovaná RNA byla osekvenována, aniž by byl řetězec genomu doplňován softwarovými metodami.

 • Pokud neexistuje žádná práce, která by splňovala vědecké nároky na izolaci de novo viru SARS-CoV-2 z bodu 1, požadujeme informaci, na základě jaké vědecké publikace je možno považovat výsledek WGS – celogenomové sekvenace, která zpracovává různorodý biologický/genetický materiál (obsahující lidský materiál a celou řadu dalších, pozorovatelem neidentifikovaných neznámých složek), za skutečný, v přírodě se vyskytující genom patogenního viru, jako je to uvedeno v následující literatuře (viz odkaz pod článkem*), bez toho, aby byly provedeny kontrolní experimenty, které by vyloučily možnost, že stejný genom je možno sestavit sekvenací z odebraných vzorků zcela zdravých lidí? Jak je možné s jistotou tvrdit, že sekvence, ze kterých je v těchto studiích sestaven genom viru SARS-CoV-2, náležely zrovna tomuto viru, a ne jinému organismu, pokud došlo pouze k vyloučení doposud známých sekvencí srovnáním s databází BLAST, ale neznámé sekvence už nebyly nijak dále selektovány?

 • Požadujeme informaci, na základě jaké odborné publikace (prosíme přesnou citaci) byla vědecky prokázána existence patogenu SARS-CoV-2 a jeho příčinná souvislost s onemocněním COVID-19, tzn. doložte prosím citací vědeckou práci, která dokládá platnost hypotézy, že virus SARS-CoV-2 se přenáší z člověka na člověka a že u něj způsobuje onemocnění COVID-19.

 • Požadujeme poskytnutí relevantní vědecké informace, která by ověřitelným způsobem dokládala, že cílové sekvence RNA, detekované testy RT-PCR pro diagnostiku přítomnosti SARS-CoV-2, lze pokládat za součást genomu infekce schopného SARS-CoV-2, tzn. požadujeme citaci vědecké literatury, ve které byl genom o délce cca 30 kbp změřen gelovou elektroforézou, provedeno sekvenování celého řetezce a ten by se shodoval s kteroukoli z uvedených variant tohoto viru uvedených v NCBI?

 • Požadujeme poskytnutí relevantní vědecké informace, která by ověřitelným způsobem dokládala, že antigeny detekované antigenními testy, byly řádně biochemicky určeny na základě izolace viru SARS-CoV-2, resp. ve které vědecké publikaci je uveden popis, jak byly bílkoviny viru SARS-CoV-2 biochemicky určeny a popsány na základě extrakce z virové monokultury viru SARS-CoV-2.

Univerzita, coby povinný subjekt, nám po měsíci odpověděla, resp. odpověď zamítla a odůvodnila to těmito argumenty (celé znění Rozhodnutí UK a celá komunikace s UK):

ODSTAVEC PRVNÍ:

 1. Jedná se o specializované odborné otázky.
 2. Existuje na ně mezinárodní konsensuální názor, který není ve vlastnictví povinného subjektu a ani jej povinný subjekt nemá k dispozici.
 3. Vědecké informace jsou vlastnictvím autora/ů nebo vydavatele daných informací.
 4. Univerzita Karlova jako povinný subjekt:
  • není povinna informace ve vědeckých publikacích přezkoumávat
  • není oprávněna z vědeckých informací vyvozovat hypotézy a úvahy
  • není oprávněna je předávat jako potvrzené dalším osobám
 5. Vědecké poznání není uzavřeným systémem pravd, ale dynamickým procesem směřování k pravdě. 
 6. Nikdo není vlastníkem konkrétních vědeckých závěrů.
 7. Na základě kritického zkoumání a na základě všech dostupných pramenů může učinit závěr kdokoli s erudicí v oboru.

ODSTAVEC DRUHÝ:

 1. Dotazy, které žadatel pokládá, jsou zjevně založeny na dogmatickém pojetí tzv. Kochových postulátů.
 2. Kochovy postuláty jsou 140 let starým souborem pravidel, který je již dávno překonaný.
 3. Díky moderním molekulárně biologickým metodám není potřeba izolovat patogenní mikroorganismus, aby byla určena jeho molekulová struktura, přesná sekvence párů bází jeho DNA/RNA nebo i prostorová struktura všech jeho proteinů.

ODSTAVEC TŘETÍ:

 1. Existuje široký vědecký konsensus o tom, že:
  • chorobu COVID 19 způsobuje virus SARS-CoV-2
  • virus SARS-CoV-2 lze specificky a citlivě detekovat pomocí biochemických metod včetně PCR
  • je známa detailní chemická i prostorová struktura všech proteinů viru SARS-CoV-2
  • je známa struktura viru SARS-CoV-2
  • je známa přesná sekvence jeho dědičné informace RNA
 2. Tyto informace může poučená osoba snadno získat z otevřených zdrojů.
 3. Povinný subjekt (UK) nemůže podat žadateli na položené dotazy odpovědi, které by mohly sloužit jako konečné, autoritativní a nesporné pravdy, resp. konečné vědecké informace.

Proti tomuto zamítavému stanovisku jsme se odvolali s tímto zdůvodněním:

Ad 1.1: Jedná se o specializované odborné otázky.

Žadatel se obrací na povinný subjekt z důvodu, že se jedná o jednu z nejlepších a nejstarších evropských univerzit s vědeckou tradicí a řadou specializovaných pracovišť, u kterých se předpokládá schopnost jak analýzy, tak syntézy vědeckých informací.

Ad 1.2: Existuje na ně mezinárodní konsensuální názor, který není ve vlastnictví povinného subjektu a ani jej povinný subjekt nemá k dispozici.

Žadatel se obrací na povinný subjekt jako na vědecký ústav, jehož činností je mimo jiné kritická práce s vědeckými informacemi, aniž by je vlastnil nebo publikoval. Pokud by povinný subjekt pracoval pouze a jedině s informacemi, které vlastní nebo které publikoval, jistě by nebyl schopen plnit kritéria, které musí vysoká škola v systému pedagogickém a vědeckém splňovat.

Ad 1.3: Vědecké informace jsou vlastnictvím autora/ů nebo vydavatele daných informací.

Žadatel tento fakt nezpochybňuje a ani jeden z dotazů, který povinnému subjektu v rámci své žádosti položil, nesměřuje k tomu, že by bylo zpochybňováno autorské právo nebo naopak, že by bylo připisováno povinnému subjektu.

Ad 1.4: Univerzita Karlova jako povinný subjekt:

• není povinna informace ve vědeckých publikacích přezkoumávat
• není oprávněna z vědeckých informací vyvozovat hypotézy a úvahy
• není oprávněna je předávat jako potvrzené dalším osobám

Tento argument žadatel nechává bez komentáře, ale pokud je to faktické konstatování stavu, v jakém se povinný subjekt nachází, mělo by na to být upozorněno Ministerstvo školství a rodiče studentů, kteří na půdě povinného subjektu studují nebo mají zájem studovat.

Ad 1.5: Vědecké poznání není uzavřeným systémem pravd, ale dynamickým procesem směřování k pravdě. 

Argument se nevztahuje k žádnému žadatelovu dotazu. Přesto žadatel předpokládá, že povinný subjekt při své kritické práci s informacemi, během dynamického procesu směřování k pravdě, pracuje pouze s informacemi vědecky ověřenými a pravdivými.

Ad 1.6: Nikdo není vlastníkem konkrétních vědeckých závěrů.

Argument se nevztahuje k žadatelově žádosti, ale pokud je možné vědecký závěr považovat za vědeckou informaci, tak si povinný subjekt protiřečí se svým výše uvedeným argumentem – viz bod 1.3. 

Ad 1.7: Na základě kritického zkoumání a na základě všech dostupných pramenů může učinit závěr kdokoli s erudicí v oboru.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt je institucí zabývající se kritickým zkoumáním a je možno nesporně předpokládat, že zaměstnává osoby s erudicí v oboru, tak sám povinný subjekt přiznává, že je schopen a může dané závěry, vztahující se k žadatelovým dotazům, učinit. Přesto tyto informace odmítá poskytnout.

Ad 2.1: Dotazy, které žadatel pokládá, jsou zjevně založeny na dogmatickém pojetí tzv. Kochových postulátů.

Povinný subjekt podsouvá žadateli tvrzení, které se nezakládá na pravdě a ani žádný z dotazů neopodstatňuje takovýto závěr, který povinný subjekt ve svém odůvodnění uvádí. Všechny dotazy žadatele jsou založeny na obecné vědecké metodologii a akceptovaných vědeckých standardech. Ty mimo jiné předpokládají, že ten, kdo něco ve vědě tvrdí, musí své tvrzení kriticky posoudit nejprve sám a poté poskytnout své hypotézy ke kritickému posouzení vědecké obci. Zde je vědecká metodologie neúprosná a jediný argument, který zkoumanou hypotézu vyvrací, má větší váhu než jakýkoli počet argumentů, které hypotézu potvrzují.

Žadatel vlastní rešeršní činností dostupných vědeckých informací nezískal informace, které by umožnily vědeckou akceptaci hypotéz:

• A) Byla prokázána existence nového patogenu, jedná se o koronavirus 2019-nCoV/SARS-CoV-2.
• B) Virus SARS-CoV-2 způsobuje onemocnění COVID-19. 

Žadatel se proto dotazuje povinného subjektu, jenž se k tematice prostřednictvím svých zaměstnanců pravidelně vyslovuje ve veřejnoprávních médiích, aniž by naznačil nebo připustil, s ohledem na šíření a aplikaci těchto hypotéz v reálném životě, jakoukoli relativitu dosavadního poznání. 

Žadatel po povinném subjektu požaduje uvedení primárních vědeckých zdrojů, které jsou podkladem pro tvrzení, že existuje nový virus SARS-CoV-2 a že tento virus způsobuje nemoc COVID-19. Z pohledu žadatele je zcela nepodstatné, zda tyto vědecké zdroje budou splňovat Kochovy postuláty, ale je nutné, aby byly publikovány formou, která umožní obsah vědecky ověřit a která splňuje základní vědecká kritéria (např. provedení kontrolních experimentů).

Ad 2.2. Kochovy postuláty jsou 140 let starým souborem pravidel, který je již dávno překonaný.

Povinný subjekt uvádí tuto informaci, aniž by měla jakoukoli relevanci vzhledem k dotazům žadatele. Analogicky k bodu 1.4 odkazujeme povinný subjekt k tomu, aby o této skutečnosti informoval především autory studií o SARS-CoV-2:

 • Zhu N at al.: A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020 Feb 20
 • Bao L at all.: The pathogenicity of SARS-CoV-2 in hACE2 transgenic mice. Nature. 2020 Jul;583(7818):830- 833. doi: 10.1038/s41586-020-2312-y. Epub 2020 May 7.

Z nějakého nepochopitelného důvodu je pro autory citovaných studií důležité tyto 140 let staré soubory pravidel dodržovat, jakkoli je evidentní, že se jim je splnit nepodařilo (jedni to přímo přiznávají a druzí sice tvrdí opak, ale publikované informace dokládají, že to není pravda).

Ad 2.3: Díky moderním molekulárně biologickým metodám není potřeba izolovat patogenní mikroorganismus, aby byla určena jeho molekulová struktura, přesná sekvence párů bází jeho DNA/RNA nebo i prostorová struktura všech jeho proteinů.

Všechna tvrzení v tomto argumentu tvoří informace, které žadatel po povinném subjektu požaduje, pouze je požaduje ve formě ověřitelných vědeckých informací, podložených citacemi vědecké literatury.

Žadatel ve vědecké literatuře nenalezl žádnou studii, ve které by byly použity moderní molekulárně biologické metody k určení neznámého patogenu (de novo) tak, aby správnost takového postupu byla prokázána kontrolními experimenty. V rámci své žádosti proto žádá povinný subjekt, aby mu alespoň jednu takovou práci citoval.

Ad 3.1: Existuje široký vědecký konsensus o tom, že:

 • chorobu COVID 19 způsobuje virus SARS-CoV-2
 • virus SARS-CoV-2 lze specificky a citlivě detekovat pomocí biochemických metod včetně PCR
 • je známa detailní chemická i prostorová struktura všech proteinů viru SARS-CoV-2
 • je známa struktura viru SARS-CoV-2
 • je známa přesná sekvence jeho dědičné informace RNA

Žadatel požaduje po povinném subjektu, pokud tento konsensus bezvýhradně sdílí, aby doložil, na základě jakých vědeckých (ověřitelných a kontrolovaných) pozorování se tento konsensus zakládá. Tzn. aby v takovém případě doložil odkazy na relevantní vědeckou literaturu.

Ad 3.2: Tyto informace může poučená osoba snadno získat z otevřených zdrojů.

Vzhledem k tomu, že žadatel oprávněně předpokládá, že:

 • Povinný subjekt zaměstnává velké množství „poučených osob“, které tyto informace mohou získat z otevřených zdrojů.
 • Povinný subjekt se touto problematikou přímo zabývá a pracuje s ní.

Z toho lze vyvodit, že povinný subjekt těmito informacemi disponuje a je povinen je na základě výše citovaného zákona poskytnout.

Ad 3.3: Povinný subjekt (UK) nemůže podat žadateli na položené dotazy odpovědi, které by mohly sloužit jako konečné, autoritativní a nesporné pravdy, resp. konečné vědecké informace.

Žadatel neklade povinnému subjektu za povinnost odpovědět formou, která by splňovala kritéria, jež si v odůvodnění stanovuje povinný subjekt sobě sám. Žadatel požaduje pouze, aby informace poskytnuté povinným subjektem byly vědecky verifikovatelné a verifikované.

Jeden z nejvyšších představitelů povinného subjektu, prorektor pro vědeckou činnost prof. Jan Konvalinka, se v jednom ze svých pravidelných rozhovorů ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu v listopadu 2020 vyjádřil v souvislosti s informovaností veřejnosti ohledně problematiky COVID-19 takto, cituji:

„Víte, mě vždycky znovu fascinuje, jak lidé, kteří když si kupují ojeté auto, tak jdou za třemi kamarády, nechají si prohlédnout auto od automechanika, dívají se na tloušťku laku a radí se s řadou lidí než ho koupí nebo nekoupí, tak první, promiňte, ale pitomost, kterou uvidí na internetu, tak rozešlou desítkám kamarádů. To jsou lidé s akademickými tituly. Mě to děsí a znepokojuje, když si uvědomím, že ti lidé mají volební právo a na základě toho budou rozhodovat ve volbách.“ 

Na jednu stranu by vysoký představitel povinného subjektu nejradši ubíral volební právo občanům ČR za to, že šíří neověřené informace ohledně problematiky SARS-CoV-2/COVID-19 a na stranu druhou, když se občan ČR snaží informace ověřit u nejprestižnější vzdělávací instituce v naší zemi, tak ta mu není schopna poskytnout jedinou relevantní odpověď a odkazuje tazatele na „otevřené“ zdroje, které prorektor Konvalinka označuje jako zdroj mimo jiné, s prominutím (cituji): „pitomostí“.

Žadatel trvá na tom, aby povinný subjekt pověřil některého ze svých zaměstnanců, kterého považuje za „osobu poučenou v oboru“, odpovědí na tyto základní otázky, které již déle než rok rezonují nejen vědeckými kruhy, ale celou naší společností. Vládní představitelé jistě nesou za tuto situaci odpovědnost politickou, vědecká obec by se jistě neměla zříkat své odpovědnosti odborné, zvlášť tehdy, jedná-li se o státem zřizovanou instituci. Věřím, že povinný subjekt, kterým je tak věhlasná instituce, jako je Univerzita Karlova, najde alespoň jednoho odborníka, který bude schopen vědecky na dotazy odpovědět a podepsat se pod své odpovědi. 


* Literatura uvedená k dotazu č. 2:

I. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, Zhao X, Huang B, Shi W, Lu R, Niu P, Zhan F, Ma X, Wang D, Xu W, Wu G, Gao GF, Tan W; China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. N Engl J Med. 2020 Feb 20;382(8):727-733. doi: 10.1056/NEJMoa2001017. Epub 2020 Jan 24. PMID: 31978945; PMCID: PMC7092803.

II. Prof Roujian Lu, MSc, Xiang Zhao, MD, Juan Li, PhD, Peihua Niu, PhD, Bo Yang, MSc, Honglong Wu, MSc et al.; Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding, The Lancet, Published: January 30, 2020, DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30251-8

III. Wu, F., Zhao, S., Yu, B. et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature 579, 265–269 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2008-3

IV. Ren LL, Wang YM, Wu ZQ, Xiang ZC, Guo L, Xu T, Jiang YZ, Xiong Y, Li YJ, Li XW, Li H, Fan GH, Gu XY, Xiao Y, Gao H, Xu JY, Yang F, Wang XM, Wu C, Chen L, Liu YW, Liu B, Yang J, Wang XR, Dong J, Li L, Huang CL, Zhao JP, Hu Y, Cheng ZS, Liu LL, Qian ZH, Qin C, Jin Q, Cao B, Wang JW. Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study. Chin Med J (Engl). 2020 May 5; 133(9):1015-1024. doi: 10.1097/CM9.0000000000000722. PMID: 32004165; PMCID: PMC7147275.

V. Chan JF, Kok KH, Zhu Z, Chu H, To KK, Yuan S, Yuen KY. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg Microbes Infect. 2020 Jan 28;9(1):221-236. doi: 10.1080/22221751.2020.1719902. Erratum in: Emerg Microbes Infect. 2020 Dec; 9(1):540. PMID: 31987001; PMCID: PMC7067204.

VI. Chan  JF, Kok  KH, Zhu  Z, Chu  H, To  KK, Yuan  S, et al. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg Microbes Infect. 2020 Dec; 9(1):221–36.

VII. Jennifer Harcourt at al.; Isolation and characterization of SARS-CoV-2 from the first US COVID-19 patient; bioRxiv 2020.03.02.972935; doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.02.972935

VIII. Shutoku Matsuyama, Naganori Nao, Kazuya Shirato, Miyuki Kawase, Shinji Saito, Ikuyo Takayama, Noriyo Nagata, Tsuyoshi Sekizuka, Hiroshi Katoh, Fumihiro Kato, Masafumi Sakata, Maino Tahara, Satoshi Kutsuna, Norio Ohmagari, Makoto Kuroda, Tadaki Suzuki, Tsutomu Kageyama, and Makoto Takeda; Enhanced isolation of SARS-CoV-2 by TMPRSS2-expressing cells, PNAS March 31, 2020 117 (13) 7001-7003; first published March 12, 2020; https://doi.org/10.1073/pnas.2002589117

IX. Danilo Licastro, Sreejith Rajasekharan, Simeone DalMonego,  Ludovica Segat, Pierlanfranco D’Agaro, Alessandro Marcello The Regione FVG Laboratory Group on COVID-19; Isolation and Full-Length Genome Characterization of SARS-CoV-2 from COVID-19 Cases in Northern Italy, Journal of Virology May 2020, 94 (11) e00543-20; DOI: 10.1128/JVI.00543-20

X. Araujo DB, Machado RRG, Amgarten DE, Malta FM, de Araujo GG, Monteiro CO, Candido ED, Soares CP, de Menezes FG, Pires ACC, Santana RAF, Viana AO, Dorlass E, Thomazelli L, Ferreira LCS, Botosso VF, Carvalho CRG, Oliveira DBL, Pinho JRR, Durigon EL. SARS-CoV-2 isolation from the first reported patients in Brazil and establishment of a coordinated task network. Mem Inst Oswaldo Cruz. 2020 Oct 23;115:e200342. doi: 10.1590/0074-02760200342. PMID: 33111751; PMCID: PMC7586445.

XI. Park WB, Kwon NJ, Choi SJ, Kang CK, Choe PG, Kim JY, Yun J, Lee GW, Seong MW, Kim NJ, Seo JS, Oh MD. Virus Isolation from the First Patient with SARS-CoV-2 in Korea. J Korean Med Sci. 2020 Feb 24;35(7):e84. doi: 10.3346/jkms.2020.35.e84. PMID: 32080990; PMCID: PMC7036342.

XII. Pavel STI, Yetiskin H, Aydin G, Holyavkin C, Uygut MA, Dursun ZB, Celik İ, Cevik C, Ozdarendeli A. Isolation and characterization of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 in Turkey. PLoS One. 2020 Sep 16;15(9):e0238614. doi: 10.1371/journal.pone.0238614. PMID: 32936826; PMCID: PMC7494126.

XIII. Sarkale P, Patil S, Yadav PD, Nyayanit DA, Sapkal G, Baradkar S, Lakra R, Shete-Aich A, Prasad S, Basu A, Dar L, Vipat V, Giri S, Potdar V, Choudhary ML, Praharaj I, Jain A, Malhotra B, Gawande P, Kalele K, Gupta N, Cherian SS, Abraham P. First isolation of SARS-CoV-2 from clinical samples in India. Indian J Med Res. 2020 Feb & Mar;151(2 & 3):244-250. doi: 10.4103/ijmr.IJMR_1029_20. PMID: 32362649; PMCID: PMC7366528.

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This