info@resetheus.org (+420) 222 745 574

IZOLACE: „Akt odpoutání, skutečnost nebo stav izolování se nebo samostatné existence, oddělení od jiných věcí nebo osob, osamělost.”

Oxford English Dictionary

Spory o tom, zda byl virus SARS-CoV-2 někdy izolován nebo purifikován, pokračují. S použitím výše uvedené definice, zdravého rozumu, zákonů logiky a vědeckého přístupu však musí každý nezaujatý člověk dojít k závěru, že virus SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován ani purifikován. Z toho důvodu nelze najít žádné potvrzení existence viru. Z této skutečnosti vyplývají následující logické, racionální a vědecké důsledky:

  • není možné popsat strukturu a složení něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, včetně přítomnosti, struktury a funkce jakéhokoli hypotetického „spike“ nebo dalších proteinů,
  • genetická sekvence něčeho, co nebylo nikdy nalezeno, nemůže být popsána,
  • „varianty“ něčeho, o čem se neprokázalo, že existuje, nelze popsat,
  • není možné prokázat, že SARS-CoV-2 způsobuje onemocnění zvané Covid-19.

Následující text v nejucelenější možné podobě popisuje správný způsob, jak izolovat, charakterizovat a demonstrovat nový virus. Nejprve se odeberou vzorky (krev, sputum, sekret) mnoha lidem (např. 500) se symptomy, které jsou jedinečné a dostatečně specifické, aby charakterizovaly nemoc. Bez smíchání těchto vzorků s JAKÝMIKOLI tkáněmi nebo produkty, které také obsahují genetický materiál, virolog čistí vzorek pomocí macerace, filtrace a ultracentrifugace. Tato běžná virologická technika, prováděná v každé virologické laboratoři po celá desetiletí k izolaci bakteriofágů (1) a takzvaných obřích virů, umožňuje virologovi demonstrovat pomocí elektronové mikroskopie tisíce stejně velkých a tvarovaných částic. Tyto částice jsou izolovaným a purifikovaným virem.

U těchto identických částic se poté zkontroluje jednotnost fyzikálními a/nebo mikroskopickými technikami. Jakmile je stanovena čistota, mohou být částice dále charakterizovány. To by zahrnovalo zkoumání struktury, morfologie a chemického složení takových částic. Dále je jejich genetická výbava charakterizována extrakcí genetického materiálu přímo z vyčištěných částic a použitím technik genetického sekvenování, jako je Sangerovo sekvenování, které se také používají po celá desetiletí. Poté se provede analýza, která potvrdí, že tyto uniformní částice mají exogenní (vnější) původ, v souladu s tím jak je existence virů chápana, a že se nejedná o normální produkty rozpadu odumřelých a umírajících tkání (2). (Od května 2020 víme, že virologové nemají žádný způsob, jak určit, zda částice, které vidí, jsou viry nebo jen normální produkty rozpadu mrtvých a umírajících tkání.) (3)

Pokud jsme provedli všechny výše popsané kroky, pak jsme plně izolovali, charakterizovali a geneticky sekvenovali exogenní virovou částici. Stále však musíme demonstrovat, že příčinně souvisí s onemocněním. To se provádí vystavením skupiny zdravých subjektů (obvykle se používají zvířata) takovému izolovanému očištěnému viru způsobem, o kterém se předpokládá, že je jím nemoc přenášena. Pokud zvířata onemocní stejnou chorobou, což má být potvrzeno klinickými a pitevními nálezy, pak bylo demonstrováno, že virus skutečně způsobuje nemoc. Tento proces demonstruje infekčnost a přenos infekčního agens.

(1) Isolation, characterization and analysis of bacteriophages from the haloalkaline lake Elmenteita, Kenya, Juliah Khayeli Akhwale et al, PLOS One, Published: April 25, 2019

(2) Extracellular Vesicles Derived From Apoptotic Cells: An Essential Link Between Death and Regeneration, Maojiao Li et al, Frontiers in Cell and Developmental Biology, 2020 October 2

(3) The Role of Extracellular Vesicles as Allies of HIV, HCV and SARS Viruses, Flavia Giannessi, et al, Viruses, 2020 May

U viru SARS-CoV-2 nebyl ani proveden pokus o žádný z těchto kroků, dokonce nebyly úspěšně provedeny všechny tyto kroky společně u žádného takzvaného patogenního viru. Náš výzkum naznačuje, že v lékařské literatuře neexistuje jediná studie popisující provedení výše popsaného procesu.

Místo toho virologové od roku 1954 odebírají neočištěné vzorky od relativně malého množství lidí, často méně než deseti, s podobným onemocněním. Poté tento vzorek minimálně zpracují a naočkují takový nepurifikovaný vzorek na tkáňovou kulturu obsahující obvykle čtyři až šest dalších typů materiálů – které všechny obsahují genetický materiál identický tomu, co nazývají „virem“. Předmětná tkáňová kultura je vyhladovělá a otrávená a přirozeně se rozpadá na mnoho druhů částic, z nichž některé obsahují genetický materiál. Proti veškerému zdravému rozumu, logice, používání jazyka a vědecké integritě se tomuto procesu říká „izolace viru“. Tato směs obsahující fragmenty genetického materiálu z mnoha různých zdrojů je poté podrobena genetické analýze, která pak v procesu počítačové simulace vytvoří údajnou sekvenci údajného viru, tzv. in silico genomu. Skutečný virus není nikdy potvrzen elektronovou mikroskopií. Genom není nikdy extrahován a sekvenován ze skutečného viru. Toto je vědecký podvod.

Odpozorovaný jev, že nepurifikovaný vzorek – naočkovaný na tkáňovou kulturu spolu s toxickými antibiotiky, bovinní fetální tkání, plodovou vodou a jinými tkáněmi – ničí ledvinovou tkáň, na kterou je naočkován, je uveden jako důkaz existence a patogenity viru. Toto je vědecký podvod.

Pokud vám kdykoli někdo dá studii prohlašující, že virus SARS- CoV-2 byl izolován, zkontrolujte metodologickou sekci. V případě, že vědci použili buňky Vero nebo jinou kultivační metodu, můžete udělat závěr, že jejich proces nebyl izolací. Uslyšíte následující výmluvy, proč se skutečná izolace neprovádí:

  1. Ve vzorcích od pacientů nebyl nalezen dostatek virových částic k analýze.
  2. Viry jsou intracelulární paraziti; takto je nelze najít mimo buňku.

Pokud je tvrzení v Odstavci 1 správné a není možné virus najít ve sputu nemocných lidí, na základě jakých důkazů je tedy učiněn závěr, že je virus nebezpečný nebo dokonce smrtelný? Pokud je tvrzení v Odstavci 2 správné, jak se tedy virus šíří z člověka na člověka? Bylo nám řečeno, že virus vychází z buňky a infikuje ostatní. Proč ho tedy není možné najít?

Je potřeba si uvědomit, že analyzování validity těchto virologických technik a jejich závěrů nemá za cíl vyvolat rozpory nebo odvádět pozornost nežádoucím směrem. Pravdivé popsání výše zmíněných jevů je naprosto nezbytné k zastavení otřesného podvodu, kterému lidstvo momentálně čelí. Protože, jak nyní víme, pokud virus nebyl nikdy izolován, sekvenován nebo nebylo prokázáno, že způsobuje nemoc, a je-li tedy tento virus imaginární, proč tedy nosíme roušky nebo respirátory, distancujeme se od sebe a zavíráme celý svět do vězení?

Konečně, pokud patogenní viry obecně neexistují, jaké látky jsou obsaženy v prostředcích, které se nepravdivě nazývají „vakcíny“ a které jsou aplikovány lidem, a jaký je jejich účel? Toto je nejnaléhavější a nejrelevantnější vědecká otázka současnosti.

Máme pravdu. Virus SARS-CoV2 reálně neexistuje.

Pomozte šířit tento dokument a vyjádřete svou podporu!

Děkujeme.

Pin It on Pinterest

Share This