info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na produkty a služby, které poskytuje zapsaný spolek Resetheus z.s. (dále jen spolek) se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 09547169, neplátce DPH. Zasláním elektronické objednávky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavření kupní/darovací smlouvy a upravují vztahy mezi spolkem, jakožto prodávajícím/obdarovaným na jedné straně a kupujícím/dárcem na straně druhé. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

E-SHOP

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci závazkových vztahů, které vznikají při prodeji zboží v e-shopu spolku.

KNIHY, PUBLIKACE, LITERATURA

KONFERENCE, EVENTY A DALŠÍ AKCE

Místo a rozsah konání akce jsou s dostatečným předstihem uvedeny na webových stránkách. Přihláška se stává závaznou po připsání platby na bankovní účet spolku. Zaplacením přihlášky se přihlášený člověk stává členem soukromého společenství The Great Resetheus. Toto členství vzniká uhrazením předmětné přihlášky a zaniká po ukončení předmětné akce. Členové jakožto živí lidé si vyhrazují všechna svá práva.

Při zrušení účasti ze strany člena jsou storno podmínky následující:

 • 30 a více dní před konáním akce storno poplatek 0%.
 • 30-7 dní před konáním akce storno poplatek 50%.
 • Při zrušení účasti 7 a méně dní před konáním akce se již platba nevrací. 
 • Částka, ponížená o storno poplatek, se vrací převodem na účet.

Zaplacenou přihlášku lze rovněž převést na jiného účastníka, který se tímto převedením stane členem. Podmínkou je o tom spolek před konáním akce informovat e-mailem.

Spolek si vyhrazuje právo přesunout termín plánované akce v případě, že dojde k události, která její konání znemožní (nemoc, živelní pohroma, přerušení dodávky elektrického proudu nebo zásah vyšší moci). V takovém případě spolek členy neprodleně informuje (e-mail, telefon) a nabídne náhradní termín nebo v plné výši vrátí uhrazený poplatek.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-shopu spolku jsou závazné dle ustanovení těchto obchodních podmínek. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je akceptací návrhu. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím informativním e-mailem. Objednávky jsou zpracovávané dle časových možností prodávajícího, vyřízení objednávky do druhého pracovního dne není prodávajícím garantováno. Bežně se zpracování a vyřízení objednávky děje mezi 1-5 pracovními dny od jejího vytvoření kupujícím.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí a prohlášení o souhlasu s těmito obchodními podmínkami. Objednávkové formuláře, které budou vyplněny nesprávně či neúplně, může prodávající považovat za neplatnou objednávku a nebude je tak považovat za návrh na uzavření kupní smlouvy.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři objednávky, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího vždy okamžikem úplného zaplacení jeho kupní ceny.

Kupující má vždy před vlastním odesláním objednávky možnost tuto objednávku zkontrolovat a případně ji opravit. Při potvrzení objednávky ze strany prodávajícího je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Reklamační řád

Kupující má právo na bezplatnou a bezodkladnou nápravu, pokud je zboží v rozporu s kupní smlouvou (zboží neodpovídá fakturovaným nebo objednaným položkám) do 30 dní od převzetí zboží.

Reklamace se oznamuje e-mailem na adresu info@resetheus.org. Oznámení reklamace musí obsahovat popis závad a číslo objednávky nebo faktury a emailový nebo telefonní kontakt. Prodávající do 10 pracovních dní (v případě pracovní vytíženosti co nejdříve) rozhodne o reklamaci a vyrozumí kupujícího emailem nebo telefonicky.

Vyřízení reklamace proběhne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zúčastněné strany nedohodnou jinak.

V případě oprávněné reklamace nahradíme kupujícímu náklady na poštovné vzniklé zasláním reklamovaného zboží zpět prodávajícímu. Náhrada poštovného bude kupujícímu převedena na bankovní účet společně s případnou částkou za reklamované zboží.

Důvody reklamace:

 • došlo Vám jiné zboží, než jste si objednali
 • viditelné poškození obalu zásilky při doručení dopravcem

Při přebírání zásilky proveďte spolu s dopravcem kontrolu zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice). Pokud je již při převzetí patrné, že zásilka není v pořádku, nepřebírejte ji od přepravce a informujte nás o tomto na email info@resetheus.org.

Pokud bude obal zásilky jevit známky mírného poškození (např. promáčknutá krabice, odřeniny, apod.), je nejjistější ihned s dopravcem sepsat „Zápis o poškozené zásilce“. Vyvarujete se tím případných sporů v případě, že bude zboží po rozbalení poškozené. V případě, že kupující sepíše uvedený „Zápis o poškozené zásilce“, je potřeba zaslat kopii přímo prodávajícímu, aby byla tato nepříjemná záležitost vyřízena v co nejkratším termínu.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo prodávajícího, v závislosti na druhu zvolené přepravy.

Česká pošta: oznamte osobně do 2 pracovních dnů od převzetí na jakékoliv pobočce pošty. Zásilku je nutno předložit v takovém stavu, v jakém byla dodána, tzn. včetně vnějšího i vnitřního balení. Na poště s Vámi sepíší zápis o škodě a uplatnění nároku náhrady škody (dle podmínek České pošty se po přijetí zásilky stává zákazník majitelem zásilky). Vyjádření o výsledku reklamačního řízení řeší pošta přímo s Vámi.

Doprava reklamovaného zboží:

 • reklamované zboží musí kupující zaslat na místo uplatnění reklamace: Resetheus z.s. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3,
 • dopravu reklamovaného zboží hradí kupující, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované nové nebo vyměněné zboží zašleme zpět na naše náklady,
 • bližší informace o stavu Vaší reklamace získáte emailem: info@resetheus.org.

V zásilce s vráceným zbožím musí být přiloženy i tyto dokumenty:

 • číslo faktury, popřípadě přiložte kopii faktury či dodacího listu,
 • písemné odůvodnění vrácení zboží (zboží je poškozené, neodpovídá popisu, apod.),
 • bankovní účet, na který má být případně vratka za zboží zaslána.

Doporučujeme též zasílané zboží pojistit. Za případné poškození či ztrátu zásilky při přepravě nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího

Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy po uzavření kupní smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do té doby, než bude zaplacené zboží prodávajícím vypraveno na uvedenou adresu kupujícího. Nejpozději do 14 dnů od doručení vyjádření o odstoupení (e-mailem na info@resetheus.org) bude kupujícímu vrácena uhrazená finanční částka předmětné kupní smlouvy. Po vypravení zásilky prodávajícím nelze již od kupní smlouvy odstoupit.

Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, tedy po uzavření kupní smlouvy, může prodávající od takové smlouvy odstoupit jen v případě, že se zboží již nevyrábí nebo je vyprodané nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V takovém případě prodávající kontaktuje kupujícího a navrhne možné řešení odstoupení od smlouvy. Obvykle se jedná o doporučení náhradního zboží či vrácení peněz nebo přeplatku do deseti pracovních dnů po připsání platby na účet prodávajícího.

PODPOROVATEL SPOLKU

Podporovatelem (dále jen dárce) spolku se může stát kdokoliv. Finanční výše podpory je dobrovolná. Dárce obdrží na vyžádání darovací smlouvu. Darovaný příspěvek je možno uhradit převodem na účet spolku nebo kartou přes platební bránu. Dary připsané na účet spolku se nevrací.

Finanční dary jsou využívány pro realizaci činností naplňujících cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru nebo jiný projekt, jejichž cíle jsou blízké cílům spolku.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU (není momentálně aktivní)

Členem spolku se může stát kdokoliv. Členství je dobrovolné, ze spolku lze kdykoli vystoupit.

Předpokladem vzniku členství ve spolku je souhlas se stanovami spolku a přijetí za člena předsednictvem. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky uchazeče předsednictvem. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

Člen spolku je oprávněný:

 • účastnit se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
 • účastnit se členské schůze spolku a podílet se na rozhodování na zasedání členské schůze hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku v rozsahu, jak je těmito stanovami upraveno aktivní a pasivní volební právo členů spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku,
 • aktivně hájit zájmy spolku a podporovat jeho dobré jméno, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
 • platit včas a řádně členské příspěvky.

Výši členských příspěvků členů spolku stanoví předsednictvo usnesením. Toto usnesení nabude účinnosti vůči členům dnem, které je uvedeno v usnesení, nikoli však dříve, než 15 dnů po jeho vyvěšení na webových stránkách spolku nebo oznámení členovi, ať již doručenou poštou nebo odeslaným emailem, pokud jej člen spolku pro účely doručování, hlasování a komunikace sdělil.

Členství člena spolku zaniká:

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku předsednictvu,
 • rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena ze spolku pro závažné či opakované porušování stanov spolku či poškozování dobrého jména spolku,
 • úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě člena fyzické osoby a zánikem právnické osoby v případě člena právnické osoby,
 • zánikem spolku.

Členský příspěvek se platí jednorázově v aktuální výši buď převodem na účet nebo kartou přes platební bránu. Uhrazený členský poplatek se při zrušení členství nevrací.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a databáze

Kupující/dárce souhlasí s tím, aby byly poskytnuté osobní údaje spolkem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu uzavřené kupní nebo/a darovací smlouvy, jakož i pro plnění oprávněné činnosti a zákonných povinností spolku, a to konkrétně pro zasílání obchodních sdělení, novinek a vedení účetnictví. kupující/dárce má právo být informován, jaké údaje o něm spolek eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující/dárce může spolku sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení či novinek, a to na elektronickou adresu poskytnutou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Spolek o kupujícím/dárci zpracovává tyto osobní údaje: jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, popř. doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, bankovní spojení.

Osobní údaje budou spolkem zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let ode dne uzavření darovací nebo/a kupní smlouvy.

Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující/dárce bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i cenu přepravného či poštovného uvedenou v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující/dárce vázán dle ustanovení těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnost od 20. prosince 2021. Spolek si vyhrazuje učinit změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Status předsedkyně spolku a status člena představenstva spolku nejsou důkazem identity jejich představitelů, ti si vyhrazují všechna svá lidská práva.

Pin It on Pinterest

Share This