info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na produkty a služby, které poskytuje zapsaný spolek Resetheus (dále jen spolek) se sídlem Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3, IČ: 09547169, neplátce DPH. Zasláním elektronické objednávky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Členství je dobrovolné, ze spolku lze kdykoli vystoupit.

Předpokladem vzniku členství ve spolku je souhlas se stanovami spolku a přijetí za člena předsednictvem. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky uchazeče předsednictvem. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.

Člen spolku je oprávněný:

  • účastnit se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
  • účastnit se členské schůze spolku a podílet se na rozhodování na zasedání členské schůze hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku v rozsahu, jak je těmito stanovami upraveno aktivní a pasivní volební právo členů spolku,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

Člen spolku je povinen:

  • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku,
  • aktivně hájit zájmy spolku a podporovat jeho dobré jméno, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
  • platit včas a řádně členské příspěvky.

Výši členských příspěvků členů spolku stanoví předsednictvo usnesením. Toto usnesení nabude účinnosti vůči členům dnem, které je uvedeno v usnesení, nikoli však dříve, než 15 dnů po jeho vyvěšení na webových stránkách spolku nebo oznámení členovi, ať již doručenou poštou nebo odeslaným emailem, pokud jej člen spolku pro účely doručování, hlasování a komunikace sdělil.

Členský příspěvek se platí jednorázově. Členský příspěvek v aktuální výši se platí buď převodem na účet nebo přes službu Stripe.

Členství člena spolku zaniká:

  • doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku předsednictvu,
  • rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena ze spolku pro závažné či opakované porušování stanov spolku, či poškozování dobrého jména spolku,
  • úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě člena fyzické osoby a zánikem právnické osoby v případě člena právnické osoby,
  • zánikem spolku.

Uhrazený členský poplatek se při zrušení členství nevrací.

PODPOROVATEL SPOLKU

Podporovatelem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Finanční výše podpory je dobrovolná. Podporovatel obdrží darovací smlouvu a GDPR formulář.

Finanční dary jsou využívány pro realizaci činností naplňující cíle spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

KONFERENCE A DALŠÍ AKCE

Místo a rozsah konání akce jsou s dostatečným předstihem uvedeny na webových stránkách Přihláška se stává závaznou po uhrazení zálohy na bankovní účet spolku. Doplatek se hradí před začátkem akce na místě v hotovosti.

Při zrušení účasti ze strany účastníka jsou storno podmínky následující: 30 a více dní před konáním akce storno poplatek 0%, 30-7 dní před konáním akce storno poplatek 50%. Při zrušení účasti 7 a méně dní před konáním akce se již záloha nevrací. Částka, ponížená o storno poplatek, se vrací převodem na účet.

Zaplacenou zálohu lze rovněž převést na jiného účastníka. Podmínkou je o tom spolek před konáním akce informovat e-mailem.

Spolek si vyhrazuje právo přesunout termín plánované akce v případě, že dojde k události, která její konání znemožní (nemoc, živelní pohroma, přerušení dodávky elektrického proudu nebo zásah vyšší moci). V takovém případě spolek účastníky neprodleně informuje (e-mail, telefon) a nabídne náhradní termín nebo v plné výši vrátí uhrazené kurzovné.

Pin It on Pinterest

Share This