info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Stanovy spolku

Čl. I
Název spolku a jeho sídlo

1.1
Název spolku je RESETHEUS z. s. (dále jen „spolek“).

1.2
Sídlem spolku je Praha.

1.3
Anglický ekvivalent názvu spolku je RESETHEUS ASSOCIATION.

Čl. II
Účel a cíle spolku, formy činnosti spolku

2.1
Účelem spolku je obnova základního vědeckého étosu, transparentnosti a svobody v akademickém výzkumu ve prospěch všech živých bytostí.

2.2
Cílem činnosti spolku je zejména:
a) identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata,
b) identifikovat střet zájmů ve vědeckém výzkumu,
c) podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování,
d) obnovit zdravou debatu a skepsi ve vědeckém bádání,
e) obnovit přesné vědecké postupy ve výzkumu a jejich dodržování,
f) iniciovat opakování opakovatelných studií,
g) provádět vlastní nezávislý výzkum a nezávislé studie,
h) iniciovat výzkum v nedostatečně financovaných oblastech,
i) iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví.

Čl. III
Doba trvání

3.1
Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

Čl. IV
Vznik a zánik členství ve spolku

4.1
Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba. Členství je dobrovolné, ze spolku lze kdykoli vystoupit.

4.2
Předpokladem vzniku členství ve spolku je souhlas se stanovami spolku a přijetí za člena předsednictvem. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky uchazeče předsednictvem.

4.3
Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.4
Členství člena spolku zaniká

a) doručením písemného oznámení člena o vystoupení ze spolku předsednictvu,
b) rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena ze spolku pro závažné či opakované porušování stanov spolku, či poškozování dobrého jména spolku,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého v případě člena fyzické osoby a zánikem právnické osoby v případě člena právnické osoby,
d) zánikem spolku.

Čl. V
Práva a povinnosti člena spolku

5.1
Člen spolku je oprávněn

a) účastnit se na činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován,
b) účastnit se členské schůze spolku a podílet se na rozhodování na zasedání členské schůze hlasováním, volit a být volen do orgánů spolku v rozsahu, jak je těmito stanovami upraveno aktivní a pasivní volební právo členů spolku,
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku.

5.2.
Člen spolku je povinen

a) dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli spolku,
b) aktivně hájit zájmy spolku a podporovat jeho dobré jméno, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,
c) platit včas a řádně členské příspěvky.

Čl. VI
Členský příspěvek

6.1
Výši členských příspěvků členů spolku stanoví předsednictvo usnesením. Toto usnesení nabude účinnosti vůči členům dnem, které je uvedeno v usnesení, nikoli však dříve, než 15 dnů po jeho vyvěšení na webových stránkách spolku nebo oznámení členovi, ať již doručenou poštou nebo odeslaným emailem, pokud jej člen spolku pro účely doručování, hlasování a komunikace sdělil.

Čl. VII
Orgány spolku

7.1
Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

a) členská schůze,
b) předseda,
c) předsednictvo.

7.2
Volitelnost do orgánů spolku je podmíněna plnou svéprávností a bezúhonností. Bezúhonnou pro účely těchto stanov je osoba, která nebyla v posledních 10 letech odsouzena nebo nevykonávala trest odnětí svobody, popřípadě osoba, která nebyla v posledních 5 letech odsouzena pro majetkový trestný čin. Ztrátou volitelnosti funkce dotyčné osoby v orgánu bez dalšího zaniká. Spolek je oprávněn pro účely posouzení volitelnosti vyžadovat od kandidátů před jejich zvolením předložení rejstříku trestů.

7.3
Kdykoli je pro účely těchto stanov funkce uvedena v mužském tvaru slova, a současně je funkce obsazena ženou, je tato osoba oprávněna stejně tak je oprávněn spolek i třetí osoby dále u jména takové osoby užívat ženského tvaru pro uvedenou funkci (např. člen resp. členka, předseda resp. předsedkyně apod). Takovým označením lze také opatřovat úřední listiny společnosti.

Členská schůze

7.4
Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je shromážděním všech členů spolku.

7.5
Členská schůze:

a) navrhuje změnu stanov,
b) na návrh předsednictva schvaluje změnu textu čl. VII stanov,
c) navrhuje formy a konkretizaci činnosti spolku pro další období,
d) volí v případech stanovených v odstavci 7.6 těchto stanov členy předsednictva,
e) volí v případech stanovených v odstavci 7.7 těchto stanov předsedu spolku,
f) může, a to na nejbližší následující schůzi po doručení včas podané stížnosti, rozhodnout o zrušení rozhodnutí předsednictva, kterým byl odvolán člen předsednictva. Nezruší-li členská schůze do skončení jednání usnesení předsednictva o odvolání člena předsednictva, byť bylo takové rozhodování na programu členské schůze, má se za to, že stížnosti nevyhověla a funkce odvolaného člena předsednictva tím zaniká,
g) rozhoduje nejméně 75% většinou všech členů spolku o zrušení spolku.

7.5
Členskou schůzi svolává předsednictvo podle potřeby, minimálně jedenkrát za rok. Členskou schůzi svolá předsednictvo také, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina všech členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější. Svolat členskou schůzi může též odvolaný člen předsednictva, podal-li včas stížnost dle ustanovení 7.17. Nesvolá-li předsednictvo zasedání členské schůze do jednoho měsíce od doručení žádosti, může ten, kdo o svolání členské schůze požádal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

7.6
Členská schůze volí na uvolněné místo v předsednictvu nového člena předsednictva, a to v případě, že zanikne jeho funkce, a předsednictvo nezvolí do konání nejbližší následující členské schůze, nejméně však do 2 měsíců, člena nového.

7.7
Členská schůze volí též ze členů předsednictva předsedu spolku v případě, že tato funkce není obsazena při konání členské schůze, a též po dobu bezprostředně předcházející nejméně 2 kalendářní měsíce.

7.8
Pozvánku o zasedání členské schůze doručí předsednictvo vyvěšením na webových stránkách spolku www.resetheus.org eventuálně rozešle členům písemně nebo elektronickou poštou na adresu člena spolku, a to nejpozději patnáct dní před jejím konáním. Součástí je návrh programu, návrhy materiálů ke schválení a informace o místě a čase konání.

7.9
Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň jedna desetina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předsednictvo, nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi; tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.

7.10
Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním členů spolku. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů spolku, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Každý člen má jeden hlas; hlasy jsou si rovny.

7.11
Členové spolku jsou oprávněni podílet se na rozhodování mimo členskou schůzi, a to distanční formou za použití informačních technologií. Hlasování v takovém případě probíhá na dálku (např. elektronickou, korespondenční či telefonickou cestou), a to způsobem stanoveným svolavatelem v pozvánce na členskou schůzi (distanční hlasování). Účast těchto členů na distančním hlasování se započítává pro účely stanovení zjištění usnášeníschopnosti.

7.12
Členská schůze může, pokud to navrhne kterýkoli člen spolku, rozhodnout o tom, že jednání členské schůze povede jiná osoba (předsedající), nežli předseda spolku. O takovémto návrh může členská schůze rozhodnout i když nebyl na programu jednání. Obdobně může členská schůze postupovat i při volbě zapisovatele. Zápis členské schůze vyhotovuje zapisovatel a podepisuje předsedající, jsou-li členskou schůzí zvoleni, jinak předsedou jmenovaný zapisovatel a předseda spolku. K zápisu ze členské schůze se přikládá prezenční listina opatřená podpisy přítomných.

Distanční účast jednotlivých členů na hlasování členské schůze je v zápisu konstatována u
každého dílčího hlasování zvlášť.

Předseda

7.13
Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za spolek jednat navenek ve všech věcech.

7.14
První předsedkyní je Lenka Tarabová

7.15
Předsedou (resp. předsedkyní) spolku může být pouze člen předsednictva. Předseda spolku je do funkce volen a odvoláván předsednictvem. Funkční období předsedy dle odstavce 7.14 činí 1 rok, následně pak činí každé další funkční období předsedy spolku 3 roky. Předseda se funkce ujímá dnem následujícím po dni volby, nikoli však dříve, nežli skončí funkce dosavadního předsedy spolku. Předseda je volitelný opakovaně, nikoli však více než na tři po sobě jdoucí funkční období, přičemž k prvnímu funkčnímu období prvního předsedy spolku dle odst. 7.14. se nepřihlíží.

7.16
Předseda spolku svolává a řídí jednání předsednictva, navrhuje program jednání předsednictva, a dále, nerozhodne-li členská schůze jinak, řídí jednání členské schůze, vede řádnou agendu členské schůze, podepisuje zápis, jmenuje zapisovatele. V případě, že předsednictvo není ustaveno, nebo zaniknou-li funkce ostatních členů předsednictva, vykonává dočasně jeho působnost předseda. Nesvolá-li předseda předsednictvo do 3 měsíců od jeho posledního zasedání, svolá předsednictvo kterýkoli jeho člen. Za účelem odvolání předsedy spolku z funkce může kterýkoli člen předsednictva svolat předsednictvo kdykoli. Byl-li návrh na odvolání předsedy spolku předsednictvem zamítnut, lze jej opakovat nejdříve po 3 měsících.

7.17
Předseda rozhoduje o udělení členství ve spolku a o vyloučení členů ze spolku, není-li zřízeno předsednictvo.

7.18
Funkce předsedy spolku zaniká:

a) Uplynutím funkčního období,
b) odvoláním z funkce předsednictvem,
c) doručením písemného oznámení předsedy o odstoupení z funkce
d) zánikem členství v předsednictvu,
e) úmrtím či prohlášením za mrtvého, ztrátou či omezením svéprávnosti
f) zánikem spolku.

Předsednictvo

7.19
Předsednictvo je orgánem spolku, který organizuje činnost spolku, zejm. rozhoduje o personálních otázkách, vedení, činnosti a hospodaření spolku.

7.20
Předsednictvo má 3 členy volené na dobu neurčitou.

První předsednictvo tvoří tyto osoby:

Lenka Tarabová
Taris Kamala
Torsten Engelbrecht

Další členové předsednictva jsou voleni a odvoláváni předsednictvem a ve stanovených případech členskou schůzí. Funkce člena předsednictva nevznikne dříve, nežli se uvolní místo člena předsednictva, na jehož místo volený člen předsednictva nastupuje. Člen předsednictva, o jehož odvolání jde, při rozhodování předsednictva nehlasuje, má však právo proti rozhodnutí o svém odvolání podat stížnost, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se o svém odvolání dozví. Stížnost se doručuje do sídla spolku. Včas podaná stížnost má odkladný účinek, a to až do nejbližší následující členské schůze, která má na programu rozhodnutí o jeho podané stížnosti. Při následném hlasování předsednictva se však k hlasu vyloučeného člena předsednictva nepřihlíží ani tehdy, pokud podal včas stížnost, a to až do rozhodnutí členské schůze. Funkce předsedy zaniká jeho odvoláním z rozhodnutí předsednictva bez dalšího, a to dnem rozhodnutí předsednictva o odvolání předsedy z funkce člena předsednictva, a to i v případě, že o odvolání z funkce předsedy nebylo rozhodnuto samostatným rozhodnutím.

7.21
Předsednictvo rozhoduje usnesením, a to hlasováním svých členů. Pro přijetí usnesení je potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů předsednictva. Každý člen má jeden hlas.

7.22
Členové předsednictva jsou oprávněni podílet se na rozhodování předsednictva též mimo zasedání předsednictva, a to distanční formou za použití informačních technologií. Hlasování v takovém případě probíhá na dálku (např. elektronickou, korespondenční či telefonickou cestou).

7.23
Předsednictvo spolku

a) stanoví plán pro naplňování účelu a cílů spolku, koordinuje činnost spolku a rozhoduje o hospodaření spolku,
b) rozhoduje o změnách stanov, a to s výjimkou ustanovení vyhrazených členské schůzi, úplné znění stanov podepisuje předseda a musí být předsedou bez zbytečného odkladu založeno do sbírky listin příslušného veřejného rejstříku,
c) volí členy předsednictva na uvolněná místa, a to zpravidla ze členů spolku,
d) volí a odvolává předsedu spolku,
e) rozhoduje o přijetí nebo vyloučení člena spolku,
f) rozhoduje o přijetí a odvolání člena Předsednictva z funkce,
g) svolává členskou schůzi,
h) seznam členů spolku,
i) rozhoduje o výši členských příspěvků,
j) rozhoduje o dalších otázkách spolku kromě těch, které jsou vyhrazeny ostatním orgánům spolku.

7.24
Předsednictvo je oprávněno rozhodnout o vyloučení člena předsednictva zejména tehdy, pokud svým jednáním opakovaně nebo závažným způsobem porušuje stanovy spolku a nápravu nezjednal ani do patnácti dnů po obdržení výzvy předsednictva. Členství končí dnem marného uplynutí lhůty k podání stížnosti proti rozhodnutí o odvolání člena předsednictva, a je-li stížnost podána, pak dnem konání členské schůze, na jejímž programu bylo projednání takovéto stížnosti, pokud stěžovateli členská schůze nevyhověla. Je-li odvolán člen předsednictva spolku, který je předsedou spolku, volí předsednictvo nejprve na uvolněné místo v předsednictvu nového člena předsednictva a poté ze svého středu předsedu spolku. Funkce předsedy spolku nevznikne dříve, nežli se dotyčná osoba stane členem předsednictva.

7.25
Předsednictvo je oprávněno svým usnesením ustanovit další oddělení, sekce a orgány spolku, stanovit jejich organizační strukturu a způsob jmenování, odvolávání, funkční období a pravomoci jejich funkcionářů, zejména pak
a) ustanovit úřad spolku jako orgán zajišťující prostřednictvím zaměstnanců či externích spolupracovníků každodenní chod spolku, evidenci členů, majetku, hospodaření, zpracovávající písemnosti a podklady pro činnost spolku a jeho ředitele či sekretáře spolku,
b) ustanovit kontrolní komisi spolku jako orgán dohledu nad hospodařením spolku,
c) ustanovit specializované sekce činnosti předsednictva spolku a jejich představitele,
d) ustanovit regionální oddělení spolku.

7.26
Členům předsednictva spolku náleží za výkon funkce odměna, jakož i náhrada za ztrátu času a náhrada nákladů účelně vynaložených ve prospěch spolku. O výši odměn a náhrad rozhoduje předsednictvo.

7.27
Funkce člena předsednictva zaniká

a) odstoupením doručeném do sídla spolku,
b) rozhodnutím předsednictva o odvolání člena předsednictva, nepodá-li člen předsednictva proti tomuto rozhodnutí včas stížnost; jinak konáním členské schůze, na jejímž programu je projednání stížnosti, pokud členská schůze nerozhodne o zrušení napadeného usnesení,
c) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
d) ztrátou volitelnosti,
e) zánikem spolku.

Čl. VIII
Zásady hospodaření

8.1
Spolek je neziskovou organizací a jeho hospodaření se řídí obecně platnými právními předpisy.

8.2
Prostředky na svoji činnost získává spolek zejména:
a) z členských příspěvků,
b) z darů, odkazu, dotací, grantů, sbírek, děděním a z příjmů ze své vedlejší činnosti.

8.3
Veškeré příjmy spolku musí být využívány pro realizaci činností naplňujících cíle tohoto spolku. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

Čl. IX
Zánik spolku

9.1
Spolek zaniká, pokud se pro jeho zrušení vysloví nejméně 75 % všech členů spolku. V takovém případě učiní předsednictvo vše potřebné k bezodkladné likvidaci spolku.

Čl. X
Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

10.1
V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

11.1
Tyto stanovy byly přijaty ustavující schůzí spolku dne 9. 9. 2020

Pin It on Pinterest

Share This