info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Snímky „SARS-CoV-2“ z transmisního elektronového mikroskopu: hra skončila

„Během vědecké kariéry trvající více než 50 let jsem dospěl k závěru, že následující postupy jsou nevhodné pro studium biologie živých buněk u intaktních zvířat a rostlin: subcelulární frakcionace, histologie, histochemie, elektronová mikroskopie, vazebné studie, použití ligandů, imunocytochemie, tkáňové řezy, destruktivní techniky, dehydratace, hluboké zmrazování, lyofilizace, var, použití extracelulárních markerů, receptorové studie, měření pomocí techniky „patch clamp“, nedostatečné kalibrace.

Hlavní námitky proti těmto postupům jsou:

 1. hrubě a významně mění vlastnosti studovaných tkání
 2. ignorují druhý zákon termodynamiky
 3. vytvářejí artefakty, z nichž mnohé jsou dvourozměrné
 4. nikdy pro ně nebyly zveřejněny vhodné kontrolní postupy

Popsal jsem alternativní postupy a navrhl, aby se od těch nevyhovujících upustilo. Vyslovil jsem hypotézu, že nízká kvalita buněčné biologie ve 20. a 21. století je příčinou neúspěchu lékařského výzkumu při odhalování chemických změn iniciujících nemoci, a proto se do chemických reakcí v raném stádiu nemocí nedaří racionálně zasahovat.“

Profesor Harold Hillman

Říká se, že „obrázek vydá za tisíc slov“ a že „vidět znamená věřit“. V případě „virů“ mají tyto obrázky podobu snímků z transmisního elektronového mikroskopu (TEM). To jsou ta děsivá vyobrazení jasně zbarvených a digitálně vylepšených částic, která vidíte ve všech médiích a která vás přesvědčují o tom, že nový „virus“ známý jako „SARS-CoV-2“ skutečně existuje.

Typická částice „koronaviru“ byla dokola prezentována a dostala se na trička, plakáty, hračky, do videoher atd.

Jak už to u nejlepších symbolů bývá, „koronavirus“ se vryl hluboko do kolektivního vědomí. Většina lidí se neptá, zda jsou snímky z transmisního elektronového mikroskopu, ze kterých tyto symboly vychází, skutečné ani jak byly vlastně získány. Lidé bezmezně věří v pravost těchto vyobrazení částice s hroty, která byla v různých podobách v posledních letech opakovaně propagována.

Existuje však ještě jeden citát populárního básníka Edgara Allena Poea, který říká: „Věřte jen polovině toho, co vidíte, a ničemu z toho, co slyšíte.“ V případě snímků částic z transmisního elektronového mikroskopu, považovaných za „viry“, existují velmi dobré důvody, proč je zařadit do kategorie věcí, které vidíte a kterým byste rozhodně věřit neměli. Například práce dr. Harolda Hillmana, MB, BSc, MRCS, PhD ukázala, že většina struktur a částic na snímcích z elektronového mikroskopu jsou ve skutečnosti artefakty vytvořené procesem dehydratace, zalévání, fixace a barvení, kterými vzorky během přípravy před zobrazením procházejí. Tyto procesy nemůže nic přežít, a proto jsou všechny části vzorku v mrtvém a nepřirozeně změněném stavu. Zde je několik citátů od samotného dr. Hillmana vysvětlujících problémy se zobrazováním pomocí transmisního elektronového mikroskopu:

Jakou cenu má intelektuální poctivost?“ ptá se neurobiolog

„Myšlenka, že by subcelulární frakcionace mohla být nevyhovující technikou, mě natolik znepokojila, že jsem se rozhodl použít zcela jinou techniku a podrobit ji menší analýze. Vybral jsem si elektronovou mikroskopii a položil jsem si otázku: ‚Jak moc snímek z elektronového mikroskopu vypovídá o struktuře živé buňky?‘ Od počátku 50. let 20. století existuje vášeň pro propojení ‚struktury‘ s ‚funkcí‘, tedy vzhled konkrétní identifikovatelné části buňky pod elektronovým mikroskopem s biochemickými vlastnostmi, které vykazuje.

Až do 40. let 20. století se ke zkoumání živých buněk, nefixovaných tkání a obarvených řezů používal po dobu 100 let světelný mikroskop. V té době se začal používat elektronový mikroskop. Ten umožňuje mnohem větší rozlišení a zvětšení než světelný mikroskop, ale zkoumaná tkáň nemůže přežít nízký tlak, ostřelování elektrony a rentgenové záření v elektronovém mikroskopu, takže musí být potažena vrstvou solí osmia, olova nebo wolframu, která se těmito látkami neničí, a proto může být zkoumána. Cytologové se nemohli dočkat, až tento výkonnější nástroj použijí k pozorování jemné struktury buněk.“

„Například většina cytologů ví, na rozdíl od čtenářů základních učebnic, že když se člověk podívá na obrázek z elektronového mikroskopu, tak zkoumané zvíře bylo nejprve usmrceno, poté vychladlo, tkáň byla z jeho těla vyříznuta a fixována (usmrcena), obarvena solemi těžkých kovů, dehydratována zvyšující se koncentrací alkoholu, čímž se zmenšila, alkohol byl extrahován tukovým rozpouštědlem, propylenoxidem, ten byl nahrazen epoxidovou pryskyřicí, která během několika dní ztvrdla, ze vzorku byly zhotoveny řezy o tloušťce jedné desetiny milimetru nebo méně, ty byly vloženy do elektronového mikroskopu, z něhož byl odčerpán téměř všechen vzduch, na vzorek byl nasměrován svazek elektronů o napětí 10 000 voltů až 3 000 000 voltů, některé elektrony dopadly na fosforeskující stínítko, člověk pracující s elektronovým mikroskopem vybral pole a zvětšení ukazující objekty, které chce demonstrovat, obraz lze vylepšit, pořídí se fotografie a některé z nich jsou vybrány jako důkaz. Hned je vidět, jak daleko tkáň urazila od živého zvířete k obrázku v knize.“

„K vlastní spokojenosti jsem ukázal, že:

 1. přinejmenším některé populární důležité biochemické výzkumné techniky nebyly nikdy kontrolovány
 2. většina nových buněčných struktur viditelných elektronovou mikroskopií jsou artefakty
 3. v základní hmotě mozku a míchy existují pouze nervové buňky a holá jádra
 4. synapse neexistují
 5. hypotéza transmiterů je pochybná

Všechny důkazy pro tato tvrzení jsem zveřejnil, i když to nebylo vždy snadné.“

https://www.big-lies.org/harold-hillman-biology/what-price-intellectual-honesty.htm

Dr. Harold Hillman

Dr. Hillman shromáždil a publikoval důkazy ukazující, že procesy používané k vytvoření jakéhokoli snímku z transmisního elektronového mikroskopu významně mění vlastnosti tkání nebo vzorků, které jsou jim vystaveny. Ukázal, že pozorované struktury a částice jsou artefakty a že studie, které tyto snímky vytvářejí, postrádají nezbytné a řádné kontroly, které by správnost jeho tvrzení prokázaly. Výše uvedené krátké odstavce od dr. Hillmana zdaleka nevystihují celou jeho práci, protože důkazy, které odhalil, výrazně přispěly ke zpochybnění přijímaného vědeckého dogmatu, že snímky z transmisního elektronového mikroskopu skutečně něco prokazují. I kdybychom ignorovali práci dr. Hillmana a stále věřili, že částice vybrané z obrovského množství miliard podobných a identických částic ve skutečnosti zobrazují „viry“, existuje další velmi závažný důvod, proč tento postoj přehodnotit.

Krize identity

Když se šílenství kolem „koronaviru“ na začátku roku 2020 naplno rozběhlo, objevilo se mnoho studií, které měly za cíl ukázat snímky částic „SARS-CoV-2“ z transmisního elektronového mikroskopu v různých tkáních a orgánech mimo plíce. Tyto studie byly použity k odůvodnění tvrzení, že „virus“ napadá různé orgány, jako jsou např. ledviny. Virologové a propaganda mainstreamových médií tvrdili, že tyto obrázky jsou důkazem „viru“ a že lze prokázat, že se „SARS-CoV-2“ šíří po celém těle. Jiní vědci však začali platnost snímků z těchto studií zpochybňovat a tvrdili, že zobrazené částice nejsou „SARS-CoV-2“, ale ve skutečnosti jde o jiné subcelulární vezikuly. Tito vědci věděli to, co většina lidí neví, tedy že částice považované za „viry“ nelze odlišit od normálních „nevirových“ subcelulárních částic, jako jsou všudypřítomné vezikuly potažené klathrinem, dále COPI nebo COPII potažené vezikuly, stejně jako multivezikulární tělíska (MVB) a exozomy. Na těchto „nevirových“ částicích lze vidět dokonce i povlak podobný koróně, který je údajně specifický pro „KORONA-virus“. Mnoho snímků „SARS-CoV-2“ z transmisního elektronového mikroskopu tak bylo oprávněně zpochybněno.

V červenci 2020 se skupina vědců tímto problémem zabývala a provedla své vlastní experimenty, aby zjistila, zda částice označené jako „SARS-CoV-2“ lze z mnoha podobných a identických částic na snímcích z transmisního elektronového mikroskopu rozeznat. Odebrali proto vzorky z plic a ledvin čtyř pacientů s „COVID-19“. Pomocí RT-PCR zjistili, že „virová“ RNA se nachází v plicích, ale ne v ledvinách. Při ultrastrukturálním vyšetření našli vědci ve vzorcích plic s „virovou“ RNA částice „podobné koronaviru“. Identické částice však našli i ve vzorcích ledvin bez „virové“ RNA. Vědci dokonce našli úplně stejné částice „podobné koronaviru“ také ve vzorcích od 2 pacientů bez „SARS-CoV-2“, které byly odebrány před „pandemií“. Dospěli k závěru, že samotná transmisní elektronová mikroskopie není platným důkazem a že se na tyto snímky nelze při tvrzení o „virové“ invazi spoléhat:

Viriony SARS-CoV-2, nebo všudypřítomné buněčné struktury? Aktuální dilema v éře COVID-19

„Několik zpráv předložilo ultrastrukturální důkazy přímé infekce různých typů ledvinových buněk koronavirem SARS-CoV-2 při posmrtné analýze a ve vzorcích biopsie ledvin u pacientů s prokázaným testem RT-PCR z nasofaryngeálních výtěrů. Detekce údajných virových částic transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) byla použita jako dostatečný důkaz pro virovou invazi renální tkáně, ale chyběla data týkající se detekce virové RNA nebo jiné přínosné metody pro detekci virů ve vzorcích ledvin. Podobně další studie uvedla přímou infekci endoteliálních buněk virem SARS-CoV-2 ve více orgánech pacientů s COVID-19 pouze na základě snímků z transmisního elektronového mikroskopu. Částice prezentované ve výše uvedených studiích vykazují průměr 50 až 150 nm a povlak bohatý na elektrony připomínající korónu, takže se mohou podobat koronaviru, ale i všudypřítomným potaženým vezikulům, jako jsou vezikuly potažené klathrinem nebo COPI a COPII potažené vezikuly. Navíc shluky virových částic uvnitř vakuoly mohou připomínat multivezikulární tělíska (MVB), což jsou normální struktury endocytární dráhy.

V tomto dokumentu jsme pro detekci přímé invaze SARS-CoV-2 do ledvin provedli RT-PCR na čerstvých posmrtných vzorcích plic a ledvin 4 pacientů s COVID-19. U všech 4 pacientů byla virová RNA potvrzena ve všech vzorcích plic, ale ve všech vzorcích ledvin byla negativní. Ultrastrukturální vyšetření však odhalilo intracelulární vezikulární struktury podobné velikosti a morfologie v plicích s prokázanou virovou RNA a v ledvině bez virové RNA. Ve vzorcích plic s prokázanou virovou RNA jsme pozorovali mnoho struktur, které by mohly být buď virovými částicemi s typickou korónou nebo potaženými vezikuly s proteinovým obalem bohatým na elektrony (obrázek 1a). Kromě toho jsme ve stejných vzorcích plic pozitivních na SARS-CoV-2 našli vakuoly, které by mohly být buď membránově vázanými shluky virových částic nebo multivezikulárními tělísky s intralumenálními vezikuly uvnitř (obrázek 1c). Na druhé straně ultrastrukturální vyšetření plicních vzorků 2 pacientů bez SARS-CoV-2 (1 pitevní vzorek plic s negativní RT-PCR na virovou RNA a 1 bioptický vzorek plic před érou COVID-19) odhalilo stejné struktury připomínající virové částice, potažené vezikuly nebo multivezikulární tělíska, jako ve vzorku s pozitivním SARS-CoV-2 (obrázek 1b a d).

Obrázek 1 – Individuální vezikul s povlakem bohatým na elektrony (šipka) lokalizovaný volně v cytosolu endoteliální buňky v plicích s pozitivní RT-PCR na RNA SARS-CoV-2 (a) a v plicích s negativní RT-PCR na RNA SARS-CoV-2 (b). Všimněte si podobné morfologie 2 struktur na obrázcích (a) a (b), může jít o virus, nebo potažený vezikul. S ohledem na výsledky RT-CR může být pozorovanou strukturou virus na obrázku (a), ale ne na obrázku (b). Vakuola s mnoha malými vezikuly uvnitř ohraničující membrány (šipka) v cytosolu endoteliální buňky v plicích s pozitivní RT-PCR na RNA SARS-CoV-2 (c) a v plicích s negativní RT-PCR na RNA SARS-CoV-2 (d). Opět si všimněte podobné morfologie 2 struktur na obrázcích (c) a (d),
může jít o shluk virových částic, nebo multivezikulární tělíska (MVB) s intralumenálními vezikuly uvnitř. S ohledem na výsledky RT-PCR
mohou být pozorované struktury shlukem virových částic na obrázku (c), ale ne na obrázku (d). Obrázky (e) a (f) – Struktury připomínající viriony, potažené vezikuly, nebo multivezikulární tělíska (MVB) byly pozorovány v cytosolu ledvinových podocytů u pacienta pozitivního na SARS-CoV-2, ale s negativní RT-PCR na RNA SARS-CoV-2. S ohledem na výsledky RT-PCR prezentované struktury nejsou viry, ale všudypřítomné potažené vezikuly a multivezikulární tělíska (MVB).

Analýza snímků (z transmisního elektronového mikroskopu) posmrtných vzorků ledvin pacientů s COVID-19 odhalila četné jednotlivé vezikuly a shluky vezikulů v různých typech ledvinových buněk, a to i přes negativní RT-PCR na přítomnost RNA SARS-CoV-2 (obr. 1e a f). Dále jsme provedli semikvantitativní analýzu těchto intracelulárních struktur v různých typech renálních buněk z 20 preimplantačních biopsií ledvin dárců, z doby před a během epidemie SARS-CoV-2, s negativní RT-PCR pro RNA SARS-CoV-2, abychom ukázali, že tyto buněčné struktury jsou četné a všudypřítomné v různých typech buněk (tabulka 1).

Přibývá důkazů, které naznačují, že potažené vezikuly a multivezikulární tělíska (MVB) mohou napodobovat virové částice. Je však známo, že pučení obalených virů (ke kterým SARS-CoV-2 patří) z plazmatické membrány nebo limitující membrány endozomu připomíná tvorbu intralumenálních váčků uvnitř multivezikulárních tělísek (MVB). Navíc tyto 2 procesy sdílejí některé součásti stejného proteinového aparátu. Ve skutečnosti jsme detekovali intralumenální vezikuly pučící z přerušené ohraničující membrány vakuoly v plicních endoteliálních buňkách s pozitivní RNA SARS-CoV-2 (obr. 1a). Toto zjištění silně naznačuje, že tato struktura není multivezikulárním tělískem (MVB), ale spíše shlukem virových částic s některými pučícími viriony. Nezvratný důkaz virionů by tak poskytla pouze imunoelektronová mikroskopie. Kromě toho mohou potažené vezikuly také trochu připomínat virové částice, ale je nutné dávat pozor na intracelulární umístění potažených vezikul. Konkrétně, potažené vezikuly jsou přechodné, a proto se většinou nacházejí v těsné blízkosti membrány, ze které pučí, protože se svého pláště zbavují během několika sekund po svém vytvoření.

Závěrem lze říct, že ačkoli transmisní elektronová mikroskopie může sloužit jako užitečná diagnostická metoda pro detekci virové infekce, je třeba postupovat opatrně, pokud potvrzení virové invaze závisí pouze na transmisní elektronové mikroskopii. Pro nezvratný důkaz virové invaze do orgánů jsou zapotřebí další přesvědčivé metody, včetně imunoelektronové mikroskopie, imunohistochemie a analýzy virového genetického materiálu.

https://www.kireports.org/article/S2468-0249(20)31368-1/fulltext


(OC43 – lidský koronavirus OC43, MHV – virus myší hepatitidy, IBV – virus infekční bronchitidy drůbeže,
virion SARS-CoV-2, extracelulární vezikul, exozom)
Krize identity?

To, že částice označované jako „SARS-CoV-2“ byly nalezeny nejen ve vzorcích bez „virové“ RNA, ale také ve vzorcích od pacientů bez „SARS-CoV-2“ z doby před „COVID-19“ by mělo stačit každému, kdo je intelektuálně upřímný, k závěru, že částice na snímcích z transmisního elektronového mikroskopu nejsou ničím jiným než bezvýznamným zobrazením. Připouští se, že ty samé částice „SARS-CoV-2“ mohou být mikrovezikulárními tělísky, vezikuly potaženými klathrinem, Golgiho aparátem, sekrečními granuly a vezikuly, vezikuly potaženými koatomerem a/nebo exozomy. Obrázky mohou být pro oko pozorovatele čímkoli, nemohou však být považovány za platný důkaz „virů“.

Po více než roce, v září 2021, publikovali stejní vědci další studii na téma nesprávné interpretace snímků z transmisního elektronového mikroskopu (TEM). I když stále uznávali, že použití TEM k identifikaci „virů“ může být zavádějící a samo o sobě není vhodné jako důkaz, tak tentokrát se snažili tento problém napravit pomocí vlastní metody, která byla variantou korelativní mikroskopie kombinující imunohistochemické značení s TEM. Vědci v podstatě použili teoretické protilátky ve snaze dokázat teoretické „viry“ tvrzením, že protilátky cílily a označily částice, které byly „SARS-CoV-2“. Tímto přístupem vědci tvrdí, že dokázali rozlišit částice, které jsou „SARS-CoV-2“, od částic, které nejsou „SARS-CoV-2“… i když jsou tyto částice ve všech ostatních ohledech identické.

S touto teorií a nakonec i s jejími důkazy je spojeno mnoho problémů. Především, protože protilátky nebyly nikdy řádně purifikovány ani izolovány, nelze použít jeden fiktivní výtvor k potvrzení jiného fiktivního výtvoru. I kdyby byla existence protilátek vědecky prokázána, tak bez purifikace a izolace částic, o nichž se tvrdí, že jsou „SARS-CoV-2“, nelze zjistit, které teoretické protilátky by byly specifické pro samotný „virus“. Bylo opakovaně prokázáno, že protilátky nejsou specifické a mohou se vázat na mnoho jiných proteinů, než je jejich zamýšlený cíl. Studie založené na protilátkách jsou zřídka reprodukovány, což vedlo ke krizi reprodukovatelnosti, která má za následek falešné a chybné výsledky tvořící většinu vědeckého výzkumu.

Vědci v rámci své vlastní vědecké práce uvedli také mnoho dalších důvodů, proč jsou metody, které použili jako „důkaz“, nespolehlivé. Uvedli, že:

 1. Imunohistochemie může být falešně pozitivní nebo falešně negativní z několika důvodů v preanalytické nebo analytické fázi.
 2. Je známo, že antigeny jsou zranitelné v několika fázích imunohistochemického postupu a také během přípravy vzorků pro TEM.
 3. Konvenční analýza pomocí TEM je silně závislá na konzervaci tkáně, která by mohla narušit strukturu „virů“, pokud není provedena optimálně.
 4. Vzorek použitý pro analýzu pomocí TEM může vynechat oblast obsahující „viry“.
 5. Imunohistochemická reakce na úrovni světelné mikroskopie by mohla být zavádějící kvůli nesprávné interpretaci nespecifického barvení.
 6. Malé zvětšení a rozlišení imunohistochemie neumožňují patologům „viriony“ vidět nebo je přesvědčit o tom, že imunohistochemická reakce kolokalizuje s „viriony“.
 7. I přes možnost vidět struktury („viriony“) pomocí TEM díky jejímu vysokému rozlišení mohou být tyto struktury chybně interpretovány.
 8. Pro získání „specifické“ a „spolehlivé“ imunoreakce je rozhodující protokol imunoznačení, a to od prvních kroků přípravy vzorku tkáně až po volbu protilátky.


V samotném článku je velmi podrobně popsáno, co se vlastně dělá při přípravě vzorků pro imunohistochemii i pro zobrazování pomocí TEM. Tyto části jsem zvýraznil, abych ukázal četné procesy a látky, kterým se vzorek pro zobrazování podrobuje. Jak zdůraznil dr. Hillman, snímky konečného výsledku po četných úpravách provedených na vzorku lze jen stěží považovat za přesné zobrazení toho, co bylo odebráno z těla živé bytosti.

Vědci nakonec zjistili, že pro získání požadovaných výsledků jsou rozhodující vhodná fixační a zalévací média, protože mohou omezit přístup k protilátkám i jejich kvalitu. Výsledky značení protilátek proti „SARS-CoV-2“ koloidním zlatem silně závisely na volbě primární protilátky a pryskyřice, protože „specifického“ barvení a uspokojivé ultrastruktury na řezech vzorků zalitých do pryskyřice Lowicryl se jim podařilo dosáhnout pouze při použití „vhodné“ protilátky. Vědci vyzkoušeli různé jiné metody využívající jiné „specifické“ protilátky proti SARS-CoV-2 na ultratenkých řezech vzorků zalitých do pryskyřice Epon, ale ani jedna z nich nepřinesla požadované výsledky. Je zvláštní, že na rozdíl od jejich předchozí zprávy, která ve skutečnosti obsahovala kontrolní skupinu pacientů s negativním nálezem „SARS-CoV-2“, která ukázala, že stejné částice se nacházejí i u osob bez onemocnění, se vědci nepokusili zjistit, zda by bylo možné získat stejné „specifické“ výsledky imunoznačení i u vzorků od osob „SARS-CoV-2“ negativních.

Níže je uvedeno shrnutí vědecké práce Just Seeing Is Not Enough for Believing: Immunolabelling as Indisputable Proof of SARS-CoV-2 Virions in Infected Tissue (Jen vidět k uvěření nestačí: Imunoznačení jako nesporný důkaz přítomnosti virionů SARS-CoV-2 v infikované tkáni), která je údajně nezpochybnitelným důkazem toho, že „SARS-CoV-2“ byl nalezen v infikovaných tkáních. Na základě výše uvedeného seznamu problémů je zřejmé, že tomu tak nebylo:

 • Přibývá důkazů, že identifikace „virionů SARS-CoV-2“ pomocí transmisní elektronové mikroskopie může být zavádějící vzhledem k podobné morfologii „virionů“ a všudypřítomných buněčných struktur.
 • Podle autorů je imunoelektronová mikroskopie nejspolehlivější metodou pro rozlišení intracelulárních „virových“ částic od normálních buněčných struktur podobné morfologie a velikosti jako „viriony“.
 • Několik vědců upozornilo na možnou chybnou interpretaci nálezů „SARS-CoV-2“ na snímcích z transmisního elektronového mikroskopu kvůli podobnosti struktury a velikosti „virionů“ a normálních buněčných struktur.
 • V předchozí studii autoři uvádějí, že ukázali buněčné struktury připomínající „viriony SARS-CoV-2“ ve vzorcích plic a ledvin od pacientů pozitivních i negativních na „SARS-CoV-2“, přičemž pozitivitu/negativitu určili na základě výsledků RT-PCR na RNA „SARS-CoV-2“ .
 • Stávající metody používané k detekci „virů“ ve vzorcích tkání mají známá omezení.
 • Imunohistochemie může být falešně pozitivní nebo falešně negativní z několika důvodů v preanalytické nebo analytické fázi.
 • Konvenční analýza pomocí transmisní elektronové mikroskopie velmi závisí na konzervaci tkáně, která může zkreslit strukturu „virů“, pokud není provedena optimálně.
 • Další nevýhodou analýzy pomocí transmisní elektronové mikroskopie je, že vzorek nemusí zachytit oblast obsahující „viry“.
 • Autoři provedli variantu korelativní imunohistochemie a imunologického značení proteinů „SARS-CoV-2“ pomocí koloidního zlata jako nezpochybnitelný důkaz přítomnosti „virionů SARS-CoV-2“ ve tkáni nosohltanu od pacientů s pozitivním testem RT-PCR na RNA „SARS-CoV-2“ (všimněte si, že nezmínili žádné kontroly s použitím tkáně nosohltanu od pacientů negativních na „SARS-CoV-2“).
 • Tvrdili, že prokázali, že specifická a spolehlivá imunoreakce rozhodujícím způsobem závisí na protokolu imunoznačení, od prvních kroků přípravy vzorku tkáně až po výběr protilátky.
 • Přiložil jsem přehled jednotlivých procesů, kterým vzorky podléhají, abyste viděli, kolika látkám jsou vystaveny a kolika úpravami procházejí:
 • Proces imunohistochemie:
  1. Kousky tkáně nosohltanu byly fixovány ve 4% paraformaldehydu po dobu 24 hodin, dehydratovány v etanolu a zality do parafínu.
  2. Vzorek tkáně pro imunohistochemii byl získán z parafínového bloku pomocí ručního děrovače tkání.
  3. Tyto parafínové bloky byly poté zbaveny parafínu a rehydratovány etanolem.
  4. Získání antigenu bylo provedeno mikrovlnným ohřevem v 10 mM pufru citrátu sodného, pH 6,0 po dobu 20 min.
  5. Endogenní peroxidázy byly blokovány 3% peroxidem vodíku po dobu 15 min. po inkubaci s primárními králičími protilátkami proti nukleokapsidovému proteinu „SARS-CoV-2“ po dobu 2 hod. při pokojové teplotě.
  6. Po promytí reakčním pufrem byl použit UltraView Universal DAB Detection Kit s následujícím protokolem:
   • HRP enzym konjugovaný s kozími sekundárními protilátkami proti antigenu králíků po dobu 20 min.
   • Reakční pufr dvakrát po dobu 5 min.
   • Směs chromogenu 3,3´-diaminobenzidinu (DAB) a H2O2 po dobu 20 min.
   • Promývání reakčním pufrem a destilovanou vodou po dobu 5 min.
 • Proces transmisní elektronové mikroskopie:
  1. Po procesu imunohistochemie byly vzorky tkáně přeneseny do 0,1 M Millonigova fosfátového pufru a v něm ponechány přes noc.
  2. Nejprve byly postfixovány v 1% OsO4 po dobu 30 min.
  3. Poté byly dehydratovány v odstupňovaných koncentracích ethanolu a 1,2-propylenoxidu po dobu 10 min. v každém roztoku.
  4. Kousky tkáně byly inkubovány ve směsi (1:1) 1,2-propylenoxidu a pryskyřice Epon 812 po dobu 20 min.
  5. Byly zality do 100% pryskyřice Epon.
  6. Poté byly polymerizovány při 60°C po dobu 24 hod.
  7. Následující den byly ultramikrotomem Leica EM UC6 zhotoveny polotenké řezy o tloušťce 1 µm a obarveny barvicím roztokem Azure II, aby se našly „SARS-CoV-2 pozitivní“ buňky jako oblast zájmu a aby se tato oblast vybrala pro ultratenké řezy.
  8. Byly zhotoveny ultratenké řezy o tloušťce 60 nm a ty byly prohlédnuty v transmisním elektronovém mikroskopu.
 • Proces imunoznačení ultratenkých řezů koloidním zlatem (řezy Epon):
  1. Malé vzorky (2 mm3) tkáně nosohltanu byly fixovány ve směsi 4% paraformaldehydu a 2% glutaraldehydu v 0,2 M kakodylátovém pufru (pH 7,3) po dobu 3 hod. při 4°C.
  2. Oplachování přes noc v 0,33 M sacharóze v 0,2 M kakodylátovém pufru bylo následováno postfixací 1% OsO4 po dobu 1 hod.
  3. Po dehydrataci v ethanolové řadě byly vzorky tkáně zality do pryskyřice Epon 812 a nařezány na ultratenké řezy (60 nm silné), které byly vloženy na niklové mřížky.
  4. Úprava pro odmaskování antigenu byla provedena inkubací některých mřížek ve vlhké komoře na velké kapce nasyceného vodného roztoku metajodistanu sodného po dobu 1 hod. při pokojové teplotě.
  5. Mřížky byly poté promyty v destilované vodě.
  6. Nespecifické značení bylo blokováno blokovacím pufrem (5% fetální telecí sérum v 0,1% BSA v PBS (promývací pufr)) po dobu 30 min. při pokojové teplotě.
  7. Byly aplikovány primární protilátky proti nukleokapsidovému proteinu „SARS-CoV-2“ nebo proti spike glykoproteinu S1 „SARS-CoV-2“ zředěné v poměru 1:100 a inkubovány přes noc při 4°C.
  8. Po promytí v promývacím pufru byly aplikovány sekundární kozí protilátky proti antigenu králíků značené zlatem (18 nm) ředěné 1:40 v blokovacím pufru po dobu 90 min.
  9. Ve všech případech byly provedeny také negativní kontroly, v nichž byly primární protilátky nahrazeny PBS.
  10. Řezy byly kontrastně obarveny uranylacetátem a citrátem olovnatým.
 • Proces imunoznačení ultratenkých řezů koloidním zlatem (řezy Lowicryl):
  1. Malé kostky (1 mm3) tkáně nosohltanu byly přeneseny do 2% paraformaldehydu plus 0,05% glutaraldehydu v PBS na 1 hod. při pokojové teplotě.
  2. Vzorky byly dehydratovány postupným snižováním teploty.
  3. Vzorky byly zality do pryskyřice Lowicryl HM20 v přístroji Leica AFS podle následujícího protokolu:
   • 30% etanol po dobu 30 min. při teplotě 0°C
   • 55% etanol po dobu 30 min. při -15°C
   • 70% etanol po dobu 30 min. při -30°C
   • 100% etanol po dobu 1 hod. při -50°C
   • 75% etanol/25% HM20 po dobu 1 hod. při -50°C
   • 50% etanol/50% HM20 po dobu 1 hod. při -50°C
   • 25% etanol/75% HM20 po dobu 1 hod. při -50°C
   • 100% HM20 po dobu 1 hod. a 100% HM20 přes noc při -50°C
  4. HM20 byl polymerován po dobu 48 hod. při -50°C a poté 24 hod. při -20°C pod UV světlem.
  5. Byly zhotoveny ultratenké řezy (tloušťka 60 nm) a vloženy na niklové mřížky.
  6. Řezy byly promyty v promývacím pufru (0,1% azid sodný, 0,8% BSA a 0,1% IGSS želatina v PBS).
  7. Řezy byly blokovány v blokovacím pufru (5% fetální telecí sérum v 0,1% BSA v PBS (promývací pufr)) po dobu 30 min. při pokojové teplotě.
  8. Inkubovány přes noc při 4°C s primárními protilátkami proti nukleokapsidovému proteinu „SARS-CoV-2“ zředěnými v poměru 1:50 nebo proti spike glykoproteinu S1 „SARS-CoV-2“ zředěnými v poměru 1:100.
  9. Po promytí v promývacím pufru byly aplikovány kozí sekundární protilátky proti antigenu králíků značené zlatem (18 nm) ředěné 1:40 v blokovacím pufru po dobu 90 min.
  10. Řezy byly kontrastně obarveny uranylacetátem a citrátem olovnatým.
 • Autoři uvádějí, že pomocí imunoznačení koloidním zlatem potvrdili přítomnost „virionů SARS-CoV-2“ ve vzorcích lidské tkáně nosohltanu.
 • Výsledky této metody však značně závisely na typu ultratenkých řezů a primárních protilátek použitých v protokolu imunoznačení.
 • Reakce imunoznačení koloidním zlatem na ultratenkých řezech zalitých do pryskyřice Epon s primárními protilátkami proti nukleokapsidovému proteinu „SARS-CoV-2“ byla všudypřítomná, a proto nespecifická.
 • Na ultratenkých řezech Epon s primárními protilátkami proti spike glykoproteinu S1 viru „SARS-CoV-2“ byla vzácná a nespecifická.
 • Po odmaskování antigenu na ultratenkých řezech Epon s primárními protilátkami proti spike glykoproteinu S1 viru „SARS-CoV-2“ bylo imunoznačení koloidním zlatem „specifičtější“, ale slabé.
 • Teprve když provedli imunoznačení koloidním zlatem na ultratenkých řezech Lowicryl s primárními protilátkami proti spike glykoproteinu S1 „SARS-CoV-2“, jejich reakce byla „specifická“ a intenzivní.
 • Analýza „virového“ genetického materiálu tkáně nosohltanu pacientů sama o sobě není dostatečným důkazem aktivní infekce „SARS-CoV-2“ v tělesných tkáních, ale pozitivní test RT-PCR je předpokladem pro další analýzu přítomnosti viru „SARS-CoV-2“ v konkrétní tkáni.
 • Analýza pomocí transmisního elektronového mikroskopu sama o sobě nestačí pro jednoznačný důkaz přítomnosti virionů „SARS-CoV-2“ ve vyšetřované tkáni vzhledem k podobné struktuře a velikosti těchto „virionů“ a všudypřítomných buněčných struktur.
 • Protože tyto kroky samy o sobě nejsou platným důkazem, provedli autoři korelativní mikroskopii, při níž spojili výhody imunohistochemie a elektronové mikroskopie k analýze téhož preparátu.
 • Imunohistochemie je běžnou doplňkovou metodou v patologii pro diagnostické účely, ale všechny kroky této techniky musí být optimalizovány.
 • Je známo, že antigeny jsou zranitelné v několika fázích imunohistochemického postupu a také během přípravy vzorku pro transmisní elektronovou mikroskopii.
 • Z pohledu autorů je imunoelektronová mikroskopie nejspolehlivější metodou pro odlišení intracelulárních „virových“ částic od normálních buněčných struktur podobné morfologie a velikosti jako „viriony“.
 • Autoři však připouštějí, že imunohistochemická reakce na úrovni světelné mikroskopie jako takové by mohla být zavádějící v důsledku různých faktorů v preanalytické fázi a chybné interpretace nespecifického barvení.
 • Navíc malé zvětšení a rozlišení imunohistochemie neumožňuje patologům vidět „viriony“ nebo je přesvědčit o tom, že imunohistochemická reakce kolokalizuje s „viriony“.
 • Podobně konvenční analýza pomocí transmisní elektronové mikroskopie sama o sobě také nestačí jako nesporný důkaz přítomnosti „virionů“.
 • Konkrétně, navzdory možnosti vidět struktury („viriony“) pomocí transmisní elektronové mikroskopie díky jejímu vysokému rozlišení, tyto struktury mohou být chybně interpretovány.
 • Pouze kombinace lokalizace pozitivní imunoreakce na vyšetřovaných strukturách (tj. „virech“) a současné identifikace těchto struktur na ultrastrukturální úrovni poskytuje nezpochybnitelný důkaz přítomnosti „virionů“.
 • Jinými slovy, autoři se domnívají, že kombinace dvou technik, které, jak sami připouštějí, nelze považovat za důkaz, je nějakým způsobem považována za důkaz.
 • Aby se předešlo úskalím při imunoznačení koloidním zlatem, jsou rozhodující vhodná fixační a zalévací média, jenž mohou omezit jak přístup k protilátkám, tak i jejich kvalitu.
 • Výsledky imunoznačení „virionů SARS-CoV-2“ koloidním zlatem v jejich studii silně závisely na výběru primární protilátky a pryskyřice.
 • „Specifického“ barvení a uspokojivé ultrastruktury se jim podařilo dosáhnout pouze na řezech zalitých do Lowicrylu a při použití vhodné protilátky.
 • Autoři dospěli k závěru, že imunoelektronová mikroskopie, pokud je provedena správně, je nejspolehlivější metodou pro rozlišení intracelulárních „virových“ částic od normálních buněčných struktur podobné morfologie a velikosti jako „viriony“.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8473209/

Jaké vlastně jsou částice, které byly vybrány z miliard podobných částic a použity jako reprezentace „SARS-CoV-2“? Jsou to obalené vezikuly, multivezikulární tělíska, exozomy, vezikuly Golgiho aparátu, vezikuly potažené koatomerem, sekreční vezikuly a/nebo vezikuly potažené klathrinem? Jsou to všechny, nebo ani jedna z výše uvedených možností? Jsou to prostě artefakty, které vznikají v důsledku četných procesů měnících strukturu, jimž jsou vzorky podrobeny, aby bylo možné získat snímky z elektronového mikroskopu, jak ukázal dr. Harold Hillman svým výzkumem, který nebyl náležitě oceněn?

Ať už se jedná o cokoli, je naprosto nemožné tvrdit, že tyto částice jsou „SARS-CoV-2“ nebo jakýkoli jiný „virus“, protože nikdy nebyly řádně purifikovány ani izolovány přímo ze vzorků nemocných lidí. Právě z tohoto důvodu nemohou vědci odlišit částice, o nichž se domnívají, že jsou „SARS-CoV-2“, od jakýchkoli jiných identických nebo téměř identických normálních „nevirových“ částic ve vzorku. Přesně ty částice, o nichž tvrdí, že jsou „SARS-CoV-2“, nikdy neměli oddělené a samostatně od všeho ostatního (tj. izolované). Absolutní izolace je jediný způsob, jak si každý vědec může být zcela jistý, že částice, se kterými pracuje, jsou ty, které považuje za příčinu onemocnění. Je to jediný způsob, jak mohou prokázat patogenitu tím, že se budou držet vědecké metody. Je to jediný způsob, jak mohou částice biochemicky a molekulárně charakterizovat. Je to jediný způsob, jak se mohou pokusit prokázat specificitu určitých protilátek. Jedině tak by mohly mít snímky z transmisního elektronového mikroskopu vůbec nějakou hodnotu jako důkaz „virových“ částic.

Bez purifikace a izolace částic považovaných za „SARS-CoV-2“ získáme matoucí, falešné a chybné výsledky. Jedna skupina vědců tvrdí, že částice s „korónou“ jsou novým „virem“, zatímco jiná skupina vědců tvrdí, že jde o multivezikulární tělíska a/nebo jiné normální subcelulární částice. Dostáváme nespecifické výsledky u protilátek, o kterých se tvrdí, že jsou specifické, ale jejich specificitu nejsou nezávislí vědci schopni prokázat a reprodukovat. Částice „SARS-CoV-2“ se nacházejí ve vzorcích s potvrzenou „virovou“ RNA i ve vzorcích bez jakékoli „virové“ RNA. A co je nejdůležitější, částice „SARS-CoV-2“ se nacházejí ve vzorcích od pacientů s negativním výsledkem PCR, které byly odebrány ještě předtím, než „virus“ údajně vůbec existoval.

Když si to všechno dáme dohromady, je naprosto jasné, že snímky částic, o nichž se tvrdí, že jsou „SARS-CoV-2“, jsou stejně nesmyslné jako výsledky „virového“ genetického materiálu získané pomocí PCR. Jsou stejně nesmyslné jako „specifické“ protilátky, které se pravidelně vážou na necílový materiál. Jsou stejně bezvýznamné jako počítačem poslepované genomy z nepurifikovaných zdrojů. Nepřímé výsledky, které údajně identifikují „virové“ entity, jejichž existence nebyla v purifikovaném a izolovaném stavu nikdy prokázána, jsou ve všech měřitelných ohledech naprosto nesmyslné. Tyto uměle vylepšené snímky nespecifických částic mají hodnotu pouze pro ty, kteří vás zmanipulovali prostřednictvím strachu a propagandy. Nedovolte jim, aby nad vámi měli nadále jakoukoli moc.

Pokud jsou schopni najít úplně stejné „virové“ částice i u lidí, kteří „virus“ údajně nemají, pak je načase, aby virologie přiznala to, co je evidentní: HRA SKONČILA. VIROLOGOVÉ PROHRÁLI!

2 komentáře u „Snímky „SARS-CoV-2“ z transmisního elektronového mikroskopu: hra skončila“

 1. Je neuvěřitelné, že dospělí vzdělaní lidé (u nichž by se tím pádem měla předpokládat nějaká inteligence) věří tomu, že to jejich hraní s „viry“ vyprodukovanými v počítačích, má něco společného s realitou ….

  Odpovědět
  • Je to neuvěřitelné jen doby, než vyjde na světlo vztah vzdělání-fyzikální realita, než si objasníme definici pojmu inteligence (mimo metodu IQ), než pochopíme, že nelze čerpat granty, aniž by profesionální vědec přiznal odchylku od dogmatu a ztratil naději na další finance pro svoji kariéru.

   Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This