info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Ministerstvo zdravotnictví ČR?

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

V termínu od 21. do 28. listopadu 2022 se bude konat Evropský týden testování na HIV a žloutenky, který v ČR koordinuje Státní zdravotní ústav pod záštitou Ministerstva zdravotnictví České republiky. Hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na infekci HIV, žloutenky typu B a C a případně syfilis.

Pod Státní zdravotní ústav, který je příspěvkovou organizací Ministerstva zdravotnictví, spadají mj. Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS, Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy a Národní referenční laboratoř pro diagnostiku syfilis.

V dokumentu Ministerstva zdravotnictví Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018 – 2022 se uvádí: „HIV napadá imunitní systém a způsobuje závažné onemocnění s dlouhou inkubační dobou (AIDS). V ČR se infekce HIV primárně přenáší sexuálním kontaktem s infekční osobou, přenos je možný i sdílením injekčních jehel a roztoků u injekčních uživatelů drog a ve výjimečných případech i vertikálním přenosem z matky na dítě.“

Dokument Ministerstva zdravotnictví ČR Typy virových hepatitid a jejich charakteristika uvádí typy virových hepatitid a způsoby jejich přenosu.

 1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.
 3. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že virus HIV se přenáší a) sexuálním kontaktem s infekční osobou, b) sdílením injekčních jehel a roztoků u injekčních uživatelů drog a c) vertikálním přenosem z matky na dítě.
 4. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy B.
 5. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B je původcem hepatitidy typu B.
 6. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B se přenáší kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby.
 7. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy C.
 8. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C je původcem hepatitidy typu C.
 9. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C se přenáší kontaktem vlastní krve s krví nakaženou.
 10. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.
 11. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

zadost-o-poskytnuti-informaci-mz-hiv-hepatitidy-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví (MZ) dne 20. listopadu 2022, evidované pod č. j.: MZDR 34459/2022- 1/MIN/KAN, kterou jste požádala o informace, Vám sděluji následující:

V návaznosti na Váš požadavek Vás odkazujeme na volně přístupné vědecké databáze. Níže pro ilustraci několik odkazů na odborné články k požadované tématice:

 1. PubMed (nih.gov)
 2. Human immunodeficiency virus type 2 | Microbiology Society (microbiologyresearch.org)
 3. Origins of HIV and the AIDS Pandemic – PMC (nih.gov)
 4. The evolution of HIV-1 and the origin of AIDS – PMC (nih.gov)
 5. Epidemiology and prevention of hepatitis B virus infection – PMC (nih.gov)
 6. Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B (infektologie.cz)
 7. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B (infektologie.cz)
 8. doporuceny-postup-chs-hbv-2017.pdf (ces-hep.cz)
 9. Hepatitis C Virus Diagnosis and the Holy Grail – ScienceDirect
 10. The remarkable history of the hepatitis C virus | Genes & Immunity (nature.com)

priloha_1110943485_0_odpoved_003-web.pdf (resetheus.org)


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatelka Ministerstvu zdravotnictví děkuje za zaslání odkazu na volně přístupné vědecké databáze. Žadatelka o nich samozřejmě ví a běžně s nimi pracuje. Pokud by vědecké důkazy o existenci, kauzalitě a přenosu výše uvedených „patogenů“ v dostupných vědeckých pracích nebo jinde existovaly, tak by se na ně žadatelka Ministerstva zdravotnictví neptala.

Pokud však Ministerstvo zdravotnictví ve svých dokumentech uvádí tvrzení, jako např. to, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, pak by mělo také uvádět, z jakých vědeckých důkazů vychází, případně by mělo být schopno žádost zodpovědět uvedením vědeckých prací, včetně konkrétních citací z nich, které tvrzení Ministerstva zdravotnictví prokazují. Jak jinak by si odborná veřejnost mohla ověřovat, zda Ministerstvo zdravotnictví nešíří neověřené a nepravdivé informace, stejně jako tomu je v případě SARS-CoV-2/COVID-19, kdy se ukázalo, že Ministerstvo zdravotnictví ČR pouze nekriticky přejímá vědecky neprokázané informace od Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).

Existence viru HIV ani jeho kauzalita k onemocnění AIDS nebyly do dnešního dne vědecky prokázány. Na tuto skutečnost upozorňují odborníci po celém světě už od doby údajného objevu viru HIV Lucem Montagnierem a kol. a údajného prokázání kauzality viru HIV k onemocnění AIDS Robertem Gallem a kol. Z vědeckých prací těchto vědců je nedostatek důkazů pro tato tvrzení evidentní a tito vědci se tím ani netají. Je proto zvláštní, že Ministerstvo zdravotnictví uvádí hypotézu, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, jako kdyby to byl vědecky prokázaný fakt. Stejně tak uvádí tvrzení o existenci viru hepatitidy B a C, jejich přenosu a kauzalitě ke konkrétním onemocněním a dále tvrzení o přenosu a kauzalitě ke konkrétnímu onemocnění v případě bakterie Treponema pallidum.

Ministerstvo zdravotnictví místo vědeckých prací zaslalo žadatelce pouze články, přičemž ani jeden z nich požadované důkazy neobsahuje:

Odkazy na vědecké práce, které údajně prokazují existenci, kauzalitu a přenos viru HIV, obsahuje následující část článku:

„A retrovirus, now termed human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), was subsequently identified as the causative agent of what has since become one of the most devastating infectious diseases to have emerged in recent history (Barre-Sinoussi et al. 1983; Gallo et al. 1984; Popovic et al. 1984). HIV-1 spreads by sexual, percutaneous, and perinatal routes (Hladik and McElrath 2008; Cohen et al. 2011); however, 80% of adults acquire HIV-1 following exposure at mucosal surfaces, and AIDS is thus primarily a sexually transmitted disease (Hladik and McElrath 2008; Cohen et al. 2011).“

Kdokoliv si však jednotlivé vědecké práce prostuduje, tak zjistí, že ani jedna z nich požadované vědecké důkazy neobsahuje:

Odkaz Barre-Sinoussi et al. 1983 je na studii Isolation of a T-Lymphotropic Retrovirus from a Patient at Risk for Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) v časopise Science z 20. května 1983 jejímiž autory jsou mj. Luc Montagnier a Francoise Barré-Sinoussi, kteří obdrželi v roce 2008 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství za objev viru HIV.

Tato studie však řádné vědecké důkazy existence viru HIV neobsahuje. Podrobný rozbor této studie, uvádějící argumenty proti údajným důkazům Luca Montagniera a kol. jsou uvedeny např. v dokumentech A critique of the Montagnier evidence for the HIV/AIDS hypothesis a A CRITICAL ANALYSIS OF MONTAGNIER’S 1983 „SEMINAL“ PAPER.

Z výroků samotného Luca Montagniera v rozhovoru z roku 1997 je zřejmé, že důkazy pro virus HIV jsou pouze nepřímé (jako např. detekce reverzní transkriptázy, která však není pro retroviry specifická, dále nález protilátek proti viru HIV, které nejsou specifické pro virus HIV atd.), nebyla provedena izolace a purifikace viru HIV, není jisté, zda částice na snímcích z elektronového mikroskopu jsou částicemi retroviru, zda se jedná o původce onemocnění AIDS atd.

Odkaz Gallo et al. 1984 je na studii Frequent Detection and Isolation of Cytopathic Retroviruses (HTLV-III) from Patients with AIDS and at Risk for AIDS v časopise Science ze 4. května 1984. Jedním z autorů této studie je Robert C. Gallo, který údajně prokázal, že virus HIV je původcem AIDS.

Odkaz Popovic et al. 1984 je na studii Detection, isolation, and continuous production of cytopathic retroviruses (HTLV-III) from patients with AIDS and pre-AIDS v časopise Science z 4. května 1984, jejímž spoluautorem je opět Robert C. Gallo.

Ani jedna z těchto dvou studií žádný důkaz existence, kauzality ani přenosu viru HIV (dřívější název HTLV-III) nepřináší. Stejně tak ani další studie Isolation of Human T-Cell Leukemia Virus in Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) v časopise Science z 20. května 1983, jejímž spoluautorem je opět Robert C. Gallo.

Robert C. Gallo ani v jedné studii důkazy pro hypotézu, podle které virus HIV způsobuje AIDS, nepředložil (podrobný rozbor jeho studií je uveden např. v dokumentu Has Gallo proven the role of HIV in AIDS?). Přesto bylo 23. dubna 1984 na tiskové konferenci za účasti Roberta C. Galla oznámeno: „Byla nalezena pravděpodobná příčina AIDS.“ Důkazy, které by prokazovaly, že příčinou AIDS je virus HIV, však do dnešního dne nebyly předloženy.

Odkaz Hladik and McElrath 2008 na článek Setting the stage: host invasion by HIV z roku 2008 a odkaz Cohen et al. 2011 na článek Acute HIV-1 Infection z roku 2011 jsou pouhými přehledy současných znalostí o přenosu a akutní infekci virem HIV-1, avšak žádné důkazy ve formě vědecké práce nepřinášejí a ani přinášet nemohou, pokud existence viru HIV nebyla dosud prokázána.

Ministerstvo zdravotnictví tedy neodpovědělo ani na jeden dotaz. Žadatelka nesouhlasí s vyřízením žádosti a požaduje, aby nadřízený orgán postup povinného subjektu přezkoumal.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

stiznost-mz-hiv-hepatitidy-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

Ministr zdravotnictví, jako vedoucí ústředního správního úřadu, věcně příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „SŘ“ nebo „správní řád“), ve spojení s § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“, „zákon o svobodném přístupu k informacím“ nebo „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl podle § 16a odst. 6 písm. InfZ takto:

I.

Postup ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), kterým byla písemností č. j.: MZDR 34269/2022-4/MlN/KAN ze dne 29. 11. 2022 vyřízena žádost MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „žadatel“), podaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím dne 20. 11. 2022, o poskytnutí informací v podobě následujících sdělení:

 1. Uveďte, prosím, vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru HIV.
 2. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus HIV způsobuje onemocnění AIDS.
 3. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že virus HIV se přenáší a) sexuálním kontaktem s infekční osobou, b) sdílením injekčních jehel a roztoků u injekčních uživatelů drog a c) vertikálním přenosem z matky na dítě.
 4. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy B.
 5. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B je původcem hepatitidy typu B.
 6. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy B se přenáší kontaktem s krví nebo jinými tělesnými tekutinami infikované osoby.
 7. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala existenci viru hepatitidy C.
 8. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C je původcem hepatitidy typu C.
 9. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že virus hepatitidy C se přenáší kontaktem vlastní krve s krví nakaženou.

se podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

potvrzuje

II.

Ministerstvu zdravotnictví se podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. přikazuje, aby bod 10) a 11) žádosti MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „žadatel“), podané podle zákona o svobodném přístupu k informacím dne 20. 11. 2022, o poskytnutí informace v podobě následujících sdělení,

10. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.

11. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty

do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí

vyřídilo

Odůvodnění:

Dne 20. 11. 2021 se žadatel obrátil na ministerstvo zdravotnictví (dále jen ,,ministerstvo“) se žádostí podanou dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informací, konkrétně pak o poskytnutí sdělení specifikovaných ve výrokové části tohoto správního rozhodnutí.

Ministerstvo na žádost reagovalo dopisem č. j.: MZDR 34269/2022-4/MIN/KAN ze dne 29. 11. 2022, v němž žadateli prezentovalo následující hypertextové odkazy na volně přístupné vědecké databáze: 1. PubMed (nih.gov) 2. Human immunodeficiency virus type 2. Microbiology Society (microbiologyresearch.org) 3. Origins of HIV and the AIDS Pandemic – PMC (nih.gov) 4. The evolution of HIV-1 and the origin of AIDS – PMC (nih.gov) 5. Epidemiology and prevention of hepatitis B virus infection – PMC (nih.gov) 6. Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B (infektologie.cz) 7. Doporučený postup diagnostiky a léčby infekce virem hepatitidy B (infektologie.cz) 8. doporuceny-postup-chs-hbv-2017.pdf (ceshep.cz) 9. Hepatitis C Virus Diagnosis and the Holy Grail – ScienceDirect 10. The remarkable history of the hepatitis C virus | Genes & Immunity (nature.com).

Dne 5. 12. 2022 byla doručena ministerstvu písemnost žadatele, označená jako stížnost podle zákona 106/1999 Sb., ze které plyne, že se žadatel s vyřízením své žádosti ze dne 20. 11. 2022 prostřednictvím dopisu ministerstva ze dne 29. 11. 2022 neztotožňuje s tím, že požadované informace jsou v předmětných textech, na které ministerstvo odkázalo, obsaženy.

K výroku I.

Po prostudování spisové dokumentace, žádosti žadatele a odpovědi ministerstva ze dne 29. 11. 2022 konstatuji, že ministerstvo vyřídilo žádost ze dne 20. 11. 2022 co do jejích bodů 1) – 9) řádně a zcela v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a nezbývá mi tak, než postup ministerstva potvrdit.

Poptávané informace byly žadateli řádně sděleny, resp. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byly žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, v daném případě odkazy na internetové stránky.

Příkladmo lze poukázat na následující:

Pokud se žadatel dotazoval na vědeckou práci, která prokazuje existenci viru HIV, a to, že způsobuje onemocnění AIDS, odkázalo ministerstvo na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/. Již v jeho úvodu se hovoří zcela jednoznačně o tom, že AIDS je způsobeno dvěma lentiviry HIV 1 a HIV 2 (viz „Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) of humans is caused by two lentiviruses, human immunodeficiency viruses types 1 and 2 (HIV-1 and HIV-2)“. Totéž plyne i z druhého odkazu https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/0022-1317-83-6-1253, kde je výslovně uvedeno, že AIDS je důsledkem infekce virem HIV (viz „AIDS, resulting from HIV-1 infection“).

Pokud jde o práci, ze které plyne, že se virus HIV přenáší sexuálním kontaktem s infekční osobou apod., odkázalo ministerstvo mj. na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/, kde je opět hned v úvodu textu uvedeno, že se HIV-1 přenáší mj. sexuální cestou (viz „HIV-1 spreads by sexual, percutaneous, and perinatal routes“).

Pokud jde o hepatitidu B, resp. virus hepatitidy B a způsob jeho přenosu, odkázalo ministerstvo na Epidemiology and prevention of hepatitis B virus infection – PMC (nih.gov), ze kterého zcela jasně vyplývá nejen existence předmětného viru (s jeho velmi detailním popisem na molekulární úrovni, fakt, že virus hepatitidy B je původcem hepatitidy B, ale i fakt, že se virus přenáší např. kontaktem s krví (viz např. „HBV is a 42-nm DNA virus in the family Hepadnaviridae. The virus has a partially double-stranded DNA with core antigen surrounded by a Shell containing surface antigen (HbsAg).3 HBV contains numerous antigenic components, including HBsAg, HBcAg, and hepatitis B e antigen (HBeAg) (…)HBV infection is the most common cause of chronic liver diseases (…) HBV is infected by parenteral routě through blood or body fluids (…) Perinatal transmission is an important cause of hepatitis B virus (HBV) transmission.“).

Obdobně je tomu i u dalších dotazů žadatele na hepatitidu C, resp. virus hepatitidy C a způsob jeho přenosu.

Pokud žadatel tvrdí, že „Existence viru HIV ani jeho kauzalita k onemocnění AIDS nebyly do dnešního dne vědecky prokázány“, či že existence viru hepatitidy B a C, jejich přenos a kauzalita ke konkrétním onemocněním nebyly prokázány, potažmo že předmětné skutečnosti v textech, na které ministerstvo odkázalo, obsaženy nejsou, jde o pouhou polemiku žadatele s informacemi obsaženými v předmětných odborných textech, resp. s názorem ministerstva založeným na všeobecně akceptovaných vědeckých faktech.

Lze dodat, že ministerstvo, jak známo, není výzkumnou institucí zabývající badatelskou činností v oborech molekulární biologie, mikrobiologie, virologie či infektologie, a jeho úkolem, natož povinností v žádném případě není vést s žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb. disputaci na téma, zda z dané vědecké práce ta či ona informace plyne, či nikoli, s žadateli polemizovat či porovnávat vědecké texty, kterými ministerstvo disponuje, a ze kterých vychází, s texty prezentovanými žadatelem, nebo jeho úryvky.

V daném případě je nicméně ministerstvo toho názoru, že požadované informace z předmětných odborných statí jasně vyplývají.

Po přezkoumání postupu ministerstva jako povinného subjektu dle InfZ v souladu s ustanovením § 16a odst. 6 InfZ jsem tudíž dospěl k závěru, že stížnost není co do způsobu vyřízení bodu 1) – 9) žádosti důvodná.

K výroku II.

Pokud však jde o body 10) a 11) žádosti, v nichž žadatel poptával informace k problematice syfilis, jeho původce a způsobu přenosu, musím konstatovat, že v textech, na něž ministerstvo odkazuje, předmětné informace uvedeny nejsou, neboť se tyto věnují toliko problematice onemocnění AIDS, hepatitidou B a C.

Podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4.

S ohledem na shora uvedené mi nezbylo než ministerstvu nařídit, aby ve lhůtě 15 dnů žádost žadatele co do jejích bodů 10) a 11) řádně vyřídilo.

Závěrem však musím konstatovat, že žádost žadatele jako celek, dotazující se na informace, jež jsou nejen v lékařské vědě, ale v zásadě všeobecně charakteru notoriet, nadto žadatele disponujícího medicínským vzděláním (byť veterinárního zaměření), považuji přinejmenším za pozoruhodnou, tím spíše za situace, kdy z jeho stížnosti ze dne 5.12.2022 plyne, že žadatel patrně zcela seriózně o existenci předmětných patogenů a jejích kauzální souvislosti s předmětnými chorobami pochybuje.

Současně se musím kategoricky ohradit proti nepodloženému a difamujícímu tvrzení žadatele, že „(…) zda Ministerstvo zdravotnictví nešíří neověřené a nepravdivé informace, (…) v případě SARS-CoV-2/COVID-19“ že „(…) Ministerstvo zdravotnictví ČR pouze nekriticky přejímá vědecky neprokázané informace od Evropského centra pro kontrolu nemocí (ECDC), amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Světové zdravotnické organizace (WHO).“

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ podat odvolání.

Vlastimil VÁLEK

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

00206BE9F2ED221221094520 (resetheus.org)


Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Co do dotazů uvedených výše pod čísly 10 a 11 bylo ministerstvu uloženo vyřídit předmětnou část žádosti. K jednotlivým dotazům tedy uvádím:

Ad 10) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.

 • Syphilis is a chronic sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum subsp. Pallidum“. (Lafond RE, Lukehart SA. Biological basis for syphilis. Clin Microbiol Rev. 2006 Jan;19(1):29-49. doi: 10.1128/CMR.19.1.29- 49.2006. PMID: 16418521; PMCID: PMC1360276.)
 • The causal agent of venereal syphilis is T. pallidum subsp. pallidum, which belongs to the order Spirochaetales, the family Spirochaetaceae, and the genus Treponema.( John E. Bennett MD, in Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases, 2020)
 • Noguchi H. THE DIRECT CULTIVATION OF TREPONEMA PALLIDUM PATHOGENIC FOR THE MONKEY. J Exp Med. 1912 Jan 1;15(1):90-100. doi: 10.1084/jem.15.1.90. PMID: 19867508; PMCID: PMC2124940.
 • Noguchi H. THE ESTABLISHMENT OF TREPONEMA PALLIDUM AS THE CAUSATIVE AGENT OF SYPHILIS, AND THE CULTURAL DIFFERENTIATION BETWEEN THIS ORGANISM AND CERTAIN MORPHOLOGICALLY ALLIED SPIROCHAETAE. Can Med Assoc J. 1912 Apr;2(4):269-76. PMID: 20310271; PMCID: PMC1579471.
 • Norgard, M. V., & Miller, J. N. (1981). Plasmid DNA in Treponema pallidum (Nichols): Potential for Antibiotic Resistance by Syphilis Bacteria. Science, 213(4507), 553–555. http://www.jstor.org/stable/1686429
 • Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by the spirochete Treponema pallidum. (Brown DL, Frank JE. Diagnosis and management of syphilis. Am Fam Physician. 2003 Jul 15;68(2):283-90. PMID: 12892348).
 • Connie J. Kolman, Arturo Centurion-Lara, Sheila A. Lukehart, Douglas W. Owsley, Noreen Tuross, Identification of Treponema pallidum Subspecies pallidum in a 200-Year-Old Skeletal Specimen, The Journal of Infectious Diseases, Volume 180, Issue 6, December 1999, Pages 2060–2063, https://doi.org/10.1086/315151
 • HACKETT CJ. ON THE ORIGIN OF THE HUMAN TREPONEMATOSES (PINTA, YAWS, ENDEMIC SYPHILIS AND VENEREAL SYPHILIS). Bull World Health Organ. 1963;29(1):7-41. PMID: 14043755; PMCID: PMC2554777.
 • Neurosyphilis | Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (csnn.eu)
 • https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41677/9241400358_eng.pdf?sequence=8

Ad 11) Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

 • Treponema pallidum subspecies pallidum (T. pallidum) causes syphilis via sexual exposure or via vertical transmission during pregnancy (Peeling, R., Mabey, D., Kamb, M. et al. Syphilis. Nat Rev Dis Primers 3, 17073 (2017). https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.73)
 • Most cases of syphilis are transmitted by sexual contact (vaginal, anogenital and orogenital), but it can also be spread congenitally (in utero or less commonly during passage through the birth canal). Rare cases of acquisition through blood products and organ donation have also been reported, as have cases resulting from occupational and other exposures“ (Stoltey JE, Cohen SE. Syphilis transmission: a review of the current evidence. Sex Health. 2015 Apr;12(2):103-9. doi: 10.1071/SH14174. PMID: 25702043; PMCID: PMC5973824.)
 • Syphilis is caused by the bacterium Treponema pallidum and is acquired by sexual intercourse or transmitted vertically from mother to baby. Sexual transmission is probably by inoculation into tiny abrasions from sexual trauma causing a local response resulting in an erosion, then an ulcer. This is followed by spread of the treponemes to the regional lymph nodes and haematogenous dissemination to other parts of the body“ (Goh BT. Syphilis in adults. Sex Transm Infect. 2005 Dec;81(6):448-52. doi: 10.1136/sti.2005.015875. PMID: 16326843; PMCID: PMC1745064.)
 • The primary mode of transmission is by sexual contact, and the next most common is transfer across the placenta. Kissing, blood transfusion, and accidental inoculation have also been reported as routes of transmission but are of minor importance today“ (Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. Clin Microbiol Rev. 1999 Apr;12(2):187-209. doi: 10.1128/CMR.12.2.187. PMID: 10194456; PMCID: PMC88914.)
 • The majority of infants with congenital syphilis are infected in utero, but the newborn can also be infected by contact with an active genital lesion at the time of delivery. Presumed nonsexual transmission resulting in lesions of the finger and hand has been described in health care workers before the routine use of gloves and in young children sharing a bed with an infected person“ (Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. Clin Microbiol Rev. 1999 Apr;12(2):187- 209. doi: 10.1128/CMR.12.2.187. PMID: 10194456; PMCID: PMC88914.)
 • Most syphilis infections are sexually transmitted via direct contact with an infectious lesion either during sex or through sharing sex toys (acquired) (https://pharmaceutical-journal.com/article/ld/syphilis-diagnosis-andmanagement-options#fn_8).“

priloha_1124574981_0_odpoved-v-navaznosti-na-rozhodnuti-pm_0012-web.pdf (resetheus.org)


Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Odůvodnění stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Žadatelka si odkazy zaslané MZ prostudovala, ale odpověď na zaslané dotazy bohužel nenašla ani v jednom z nich:

Ad 11) Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

 • MZ uvedlo odkaz na článek Syphilis z roku 2017 a citaci „Treponema pallidum subspecies pallidum (T. pallidum) causes syphilis via sexual exposure or via vertical transmission during pregnancy.“, která je uvedena hned na začátku článku v abstraktu. Není k ní však uveden žádný odkaz na vědeckou práci, která by toto tvrzení prokazovala.
 • MZ uvedlo odkaz na článek Syphilis transmission: a review of the current evidence z roku 2015 a citaci „Most cases of syphilis are transmitted by sexual contact (vaginal, anogenital and orogenital), but it can also be spread congenitally (in utero or less commonly during passage through the birth canal). Rare cases of acquisition through blood products and organ donation have also been reported, as have cases resulting from occupational and other exposures.“ Jedná se pouze o článek obsahující souhrnné informace, a ne o původní vědeckou práci obsahující primární zdroje, která by mohla požadované důkazy obsahovat.
 • MZ uvedlo odkaz na článek Syphilis in adults z roku 2005 a citaci „Syphilis is caused by the bacterium Treponema pallidum and is acquired by sexual intercourse or transmitted vertically from mother to baby. Sexual transmission is probably by inoculation into tiny abrasions from sexual trauma causing a local response resulting in an erosion, then an ulcer. This is followed by spread of the treponemes to the regional lymph nodes and haematogenous dissemination to other parts of the body.“ Není k ní však uveden žádný odkaz na vědeckou práci, která by toto tvrzení prokazovala.
 • MZ uvedlo odkaz na článek Syphilis: Review with Emphasis on Clinical, Epidemiologic, and Some Biologic Features z roku 1999 a citaci „The primary mode of transmission is by sexual contact, and the next most common is transfer across the placenta. Kissing, blood transfusion, and accidental inoculation have also been reported as routes of transmission but are of minor importance today.“ Jedná se pouze o článek obsahující souhrnné informace, a ne o původní vědeckou práci obsahující primární zdroje, která by mohla požadované důkazy obsahovat.
 • MZ uvedlo další citaci z výše uvedeného článku Syphilis: Review with Emphasis on Clinical, Epidemiologic, and Some Biologic Features: „The majority of infants with congenital syphilis are infected in utero, but the newborn can also be infected by contact with an active genital lesion at the time of delivery. Presumed nonsexual transmission resulting in lesions of the finger and hand has been described in health care workers before the routine use of gloves and in young children sharing a bed with an infected person.“ Viz komentář k článku výše.
 • MZ uvedlo odkaz na článek Syphilis: diagnosis and management options a komentář „Most syphilis infections are sexually transmitted via direct contact with an infectious lesion either during sex or through sharing sex toys (acquired)“, avšak bez uvedení odkazu na vědeckou práci, která by požadované důkazy obsahovala.

MZ zaslalo celkem 16 odkazů. Citace uvedlo jen u 8 odkazů, tedy pouze u poloviny, přestože ze znění dotazů byl požadavek na uvedení konkrétních citací z vědeckých prací zřejmý, viz např. znění dotazu č. 10: „10) Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.“

Pokud se pro zjednodušení budeme zabývat pouze dotazem č. 10, který je zásadní a bez jehož řádného zodpovězení nemá cenu se zabývat dotazem č. 11, který na něj navazuje, pak žádný z odkazů, které MZ uvedlo, bohužel vědeckou práci, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum, neobsahuje. MZ uvedlo pouze odkazy na sekundární a terciální zdroje informací, které požadovaným vědeckým důkazem nejsou. MZ v několika případech sice uvedlo odkazy na primární zdroje informací, ty se ale tématem dotazu č. 10 nezabývaly.

Pozn.: Informační zdroje (prameny) se rozlišují např. takto:

Třídění pramenů

Rozlišujeme různé druhy informačních pramenů, které jsou tříděny podle různých hledisek. Nejzákladnější je dělení pramenů podle míry původnosti jejich obsahu. Dělíme je na primární, sekundární a terciální prameny.

 • Primární informační prameny – přináší původní, nové informace. Jsou to původní tvůrčí díla, umělecká nebo literární; původní zprávy o nějaké události nebo časovém období, které vznikly během události nebo v určitém časovém období. Obsahují fakta, nikoli různé interpretace. Primárními prameny jsou knihy, časopisy, noviny, písně, obrazy, sochy, publikované výsledky vědeckých studií, sborníky z konferencí…
 • Sekundární informační prameny – jsou to prameny, které informují o existenci primárních pramenů a odkazují na ně. Většinou mají formu seznamů utříděných podle určitých aspektů. Jsou nezbytné pro vyhledávání potřebných dokumentů a pro odbornou práci s informacemi. Mezi tento druh pramenů patří bibliografie, obsahová periodika, rejstříky, indexy a knihovní katalogy. Sekundárními prameny jsou i dokumenty, které vycházejí z primárních pramenů a které analyzují a interpretují původní informace. Mohou to být přehledové biografie, slovníky, encyklopedie, biografie, historiografie, recenze a literární kritiky, analýzy klinických studií nebo recenze shrnující výsledky studií a experimentů.
 • Terciální informační prameny – jsou nejméně běžné a obsahují informace o sekundárních pramenech. Příkladem jsou bibliografie bibliografií obsahující záznamy publikovaných bibliografií či databáze databází, které obsahují záznamy o existujících databázích.“

Stejná situace nastala i v případě odkazů, které MZ zaslalo jako údajné vědecké důkazy existence, kauzality a přenosu viru HIV a virů hepatitidy B a C. Ani u nich MZ žádné řádné důkazy nepředložilo, což je zvláštní, vzhledem k tomu, že MZ už po několikáté zaštiťovalo v ČR Evropský týden testování HIV a žloutenky (který se konal v termínu od 21. do 28. listopadu 2022), jehož hlavním cílem je zpřístupnit bezplatné testování na infekci HIV, žloutenky typu B a C a syfilis.

Ministerstvo zdravotnictví tedy na dotazy č. 10 a 11 bohužel řádně neodpovědělo.

Žadatelka nesouhlasí s vyřízením žádosti a požaduje, aby nadřízený orgán postup povinného subjektu přezkoumal.

Děkuji

MVDr. Eva Mertlíková

stiznost-mz-syfilis-web.pdf (resetheus.org)


ROZHODNUTÍ

Ministr zdravotnictví, jako vedoucí ústředního správního úřadu, věcně příslušný podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „SŘ“ nebo „správní řád“), ve spojení s § 16a odst. 4 a § 20 odst. 4 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „InfZ“, „zákon o svobodném přístupu k informacím“ nebo „zákon č. 106/1999 Sb.“), rozhodl podle § 16a odst. 6 písm. InfZ takto:

Postup ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“), kterým byla písemností č. j.: MZDR 34269/2022-20/MIN/KAN ze dne 4. 1. 2023 vyřízena žádost MVDr. Evy Mertlíkové (dále jen „žadatel“), podaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím dne 20. 11. 2022, o poskytnutí informací v podobě následujících sdělení:

 1. Uveďte vědeckou práci, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum.
 2. Uveďte vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty.

se podle ustanovení § 16a odst. 6 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. potvrzuje

Odůvodnění:

Žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., doručenou ministerstvu dne 20. 11. 2022 a evidovanou pod č. j.: MZDR 34269/2022-1/MIN/KAN, požádal žadatel mj. o informace specifikované ve výrokové části tohoto správního rozhodnutí.

Ministerstvo na žádost reagovalo přípisem č. j. MZDR 34269/2022-4/MIN/KAN ze dne 29. 11. 2022, načež žadatel podal stížnost, která byla vyřízena mým rozhodnutím č. j.: MZDR 34269/2022-11/MIN/KAN ze dne 21. 12. 2022, jímž jsem zčásti postup ministerstva potvrdil, co do dotazů uvedených pod body 10) a 11), tj. dotazů specifikovaných ve výrokové části tohoto správního rozhodnutí jsem ministerstvu uložil předmětnou část žádosti vyřídit.

V dopisu č. j.: MZDR 34269/2022-20/MlN/KAN ze dne 4. 1. 2023 reagující na rozhodnutí č. j.: MZDR 34269/2022-11/MlN/KAN ze dne 21. 12. 2022 ministerstvo žadateli prezentovalo k bodu 10) následující hypertextové odkazy na volně přístupné vědecké databáze:

 • „Syphilis is a chronic sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum subsp. Pallidum“. (Lafond RE, Lukehart SA. Biological basis for syphilis. Clin Microbiol Rev. 2006 Jan;19(1):29-49. doi: 10.1128/CMR. 19.1.29- 49.2006. PMID: 16418521; PMCID: PMC1360276.)
 • The causal agent of venereal syphilis isT. pallidum subsp.pallidum, which belongs to the order Spirochaetales, the family Spirochaetaceae, and the genusTreponema.( John E. Bennett MD, in Mandeli, Douglas, and Bennetťs Principles and Practice of Infectious Diseases, 2020)
 • Noguchi H. THE DIRECT CULTIVATION OF TREPONEMA PALLIDUM PATHOGENIC FOR THE MONKEY. J Exp Med. 1912 Jan 1; 15(1 ):90-100. doi: 10.1084/jem.15.1.90. PMID: 19867508; PMCID: PMC2124940.
 • Noguchi H. THE ESTABLISHMENT OF TREPONEMA PALLIDUM AS THE CAUSATIVE AGENT OF SYPHILIS, AND THE CULTURAL DIFFERENTIATION BETWEEN THIS ORGANISM AND CERTAIN MORPHOLOGICALLY ALLIED SPIROCHAETAE. Can Med Assoc J. 1912 Apr;2(4):269-76. PMID: 20310271; PMCID: PMC1579471.
 • Norgard, M. V., & Miller, J. N. (1981). Plasmid DNA in Treponema pallidum (Nichols): Potential for Antibiotic Resistance by Syphilis Bacteria. Science, 213(4507), 553-555. http://www.jstor.org/stable/1686429
 • Syphilis is a sexually transmitted disease (STD) caused by the spirochete Treponema pallidum. (Brown DL, Frank JE. Diagnosis and management of syphilis. Am Fam Physician. 2003 Jul 15;68(2):283-90. PMID: 12892348).
 • Connie J. Kolman, Arturo Centurion-Lara, Sheila A. Lukehart, Douglas W. Owsley, Noreen Tuross, Identification of Treponema pallidum Subspecies pallidum in a 200-Year-Old Skeletal Specimen, The Journal of Infectious Diseases, Volume 180, Issue 6, December 1999, Pages 2060-2063, https://doi.org/10.1086/315151
 • HACKETT CJ. ON THE ORIGIN OF THE HUMAN TREPONEMATOSES (PINTA, YAWS, ENDEMIC SYPHILIS AND VENEREAL SYPHILIS). Bull World Health Organ. 1963;29(1):7-41. PMID: 14043755; PMCID: PMC2554777.
 • Neurosyphilis | Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (csnn.eu)
 • https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/41677/9241400358_eng.pdf?seq uence=8

K bodu 11) potom ministerstvo odkázalo na tyto:

 • Treponema pallidum subspecies pallidum (T. pallidum) causes syphilis via sexual exposure or via vertical transmission during pregnancy (Peeling, R., Mabey, D., Kamb, M. et al. Syphilis. Nat Rev Dis Primers 3, 17073 (2017). https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.73)
 • „Most cases of syphilis are transmitted by sexual contact (vaginal, anogenital and orogenital), but it can also be spread congenitally (in utero or less commonly during passage through the birth canal). Rare cases of acquisition through blood products and organ donation have also been reported, as have cases resulting from occupational and other exposures“ (Stoltey JE, Cohen SE. Syphilis transmission: a review of the current evidence. Sex Health. 2015 Apr; 12(2): 103-9. doi: 10.1071/SH14174. PMID: 25702043; PMCID: PMC5973824.)
 • „Syphilis is caused by the bacterium Treponema pallidum and is acquired by sexual intercourse or transmitted vertically from mother to baby. Sexual transmission is probably by inoculation into tiny abrasions from sexual trauma causing a local response resulting in an erosion, then an ulcer. This is followed by spread of the treponemes to the regional lymph nodes and haematogenous dissemination to other parts of the body“ (Goh BT. Syphilis in adults. Sex Transm Infect. 2005 Dec;81(6):448-52. doi: 10.1136/sti.2005.015875. PMID: 16326843; PMCID: PMC1745064.)
 • „The primary mode of transmission is by sexual contact, and the next most common is transfer across the placenta. Kissing, blood transfusion, and accidental inoculation have also been reported as routes of transmission but are of minor importance today“ (Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologie, and some biologie features. Clin Microbiol Rev. 1999 Apr; 12(2): 187-209. doi: 10.1128/CMR. 12.2.187. PMID: 10194456; PMCID: PMC88914.)
 • „The majority of infants with congenital syphilis are infected in utero, but the newborn can also be infected by contact with an active genital lesion at the time of delivery. Presumed nonsexual transmission resulting in lesions of the finger and hand has been described in health care workers before the routine use of gloves and in young children sharing a bed with an infected person“ (Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. Clin Microbiol Rev. 1999 Apr; 12(2): 187- 209. doi: 10.1128/CMR. 12.2.187. PMID: 10194456; PMCID: PMC88914.)
 • Most syphilis infections are sexually transmitted via direct contact with an infectious lesion either during sex or through sharing sex toys (acquired) (https://pharmaceuticaljournal.eom/article/ld/syphilis-diagnosis-andmanagement-options#fn_8).

Dne 8. 1. 2023 byla doručena ministerstvu písemnost žadatele, označená jako „stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, ze které plyne, že se žadatel s vyřízením své žádosti ze dne 20. 11. 2022 prostřednictvím dopisu ministerstva ze dne 4. 1. 2023 neztotožňuje s tím, že požadované informace v předmětných textech, na které ministerstvo odkázalo, dle jeho názoru obsaženy nejsou.

Stížnost není důvodná.

Po prostudování spisové dokumentace, žádosti žadatele a odpovědi ministerstva ze dne 4. 1. 2023 konstatuji, že ministerstvo vyřídilo žádost ze dne 20. 11. 2022 řádně a zcela v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a nezbývá mi tak než postup ministerstva potvrdit.

Poptávané informace byly žadateli řádně sděleny, resp. v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. byly žadateli sděleny údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, v daném případě odkazy na internetové stránky.

Poukázat lze na následující:

K požadavku na uvedení „vědecké práce, včetně konkrétních citací z ní, která pomocí vědecké metody jednoznačně prokázala, že původcem syfilis je Treponema pallidum“, odkázalo ministerstvo mezi jinými např. na článek „Syphilis is a chronic sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum subsp. Pallidum“ (Lafond RE, Lukehart SA. Biological basis for syphilis. Clin Microbiol Rev. 2006 Jan;19(1):29-49. doi: 10.1128/CMR. 19.1.29- 49.2006. PMID: 16418521; PMCID: PMC1360276.). Již z názvu článku tedy plyne, že tato vědecká stať pojednává mj. o tom, že syfilis je chronickou pohlavně přenosnou chorobou, jejímž původcem je bakterie Treponema pallidum.

K požadavku na uvedení „vědecké práce, včetně konkrétních citací z nich, které pomocí vědecké metody jednoznačně prokázaly, že Treponema pallidum se přenáší na další osoby a) pohlavním stykem, b) vertikálním přenosem z matky na dítě a c) kontaminovanými předměty“, odkázalo ministerstvo mezi jinými např. na článek „The primary mode of transmission is by sexual contact, and the next most common is transfer across the placenta. Kissing, blood transfusion, and accidental inoculation have also been reported as routes of transmission but are of minor importance today“ (Singh AE, Romanowski B. Syphilis: review with emphasis on clinical, epidemiologic, and some biologic features. Clin Microbiol Rev. 1999 Apr; 12(2): 187-209. doi: 10.1128/CMR.12.2.187. PMID: 10194456; PMCID: PMC88914.). Již z názvu článku tedy plyne, že tato vědecká stať pojednává mj. o tom, že se syfilis přenáší pohlavním stykem, vertikálně přes placentu, v menší míře potom např. náhodnou inokulací.

Odpověď ministerstva tak považuji za zcela suficientní a způsob vyřízení žádosti dopisem č. j.: MZDR 34269/2022-20/MIN/KAN ze dne 4. 1. 2023 za zcela souladný se zákonem. Lze nicméně opětovně dodat, že ministerstvo, jak známo, není výzkumnou institucí zabývající se badatelskou činností v oborech molekulární biologie, mikrobiologie, virologie či infektologie, a jeho úkolem, natož povinností v žádném případě není vést s žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb. disputaci na téma, zda z dané vědecké statě ta či ona informace plyne, či nikoli, a jakkoli se žadateli polemizovat.

V daném případě jsem toho názoru, že požadované informace z předmětných odborných textů charakteru vědeckých prací jasně vyplývají.

Po přezkoumání postupu ministerstva jako povinného subjektu dle InfZ v souladu s ustanovením § 16a odst. 6 InfZ jsem tudíž dospěl k závěru, že stížnost není důvodná.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí nelze podle ustanovení § 16a odst. 9 InfZ podat odvolání.

Vlastimil VÁLEK

místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

00206BE9F2ED230118134103 (resetheus.org)


5 komentářů u „Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Ministerstvo zdravotnictví ČR?“

 1. Takže tak. Preto je sedliacky rozum zdravý, na rozdiel od iných rozumov. Keby sedliacky rozum fungoval tak ako nesedliacky, vrátane vedeckého, tak by sedliak zomrel hladom. Prebytok zdravého rozumu dovoľuje sedliakom živiť aj prebujnelú parazitickú chamraď, ktorá sa sama inštalovala do vládnucej elity a zotročuje ľudstvo. Čo na to sudcovia, kedy prestanú byť okrasou ľudstva?

  Odpovědět
 2. „Závěrem však musím konstatovat, že žádost žadatele jako celek, dotazující se na informace, jež jsou nejen v lékařské vědě, ale v zásadě všeobecně charakteru notoriet, nadto žadatele disponujícího medicínským vzděláním (byť veterinárního zaměření), považuji přinejmenším za pozoruhodnou, tím spíše za situace, kdy z jeho stížnosti ze dne 5.12.2022 plyne, že žadatel patrně zcela seriózně o existenci předmětných patogenů a jejích kauzální souvislosti s předmětnými chorobami pochybuje.“

  Ze jim to neni blbe…

  Odpovědět
  • To nie sú blbci, sú to prachsprostí zločinci posadnutí egom, ktorí ignorujú podvodné pseudovedecké šarlatánske postupy virozločineckých praktík. Vďaka virozločineckému teroru ktorý propagujú, poškodzujú a zabíjajú ľudí + zvieratá.

   Problém je ale hlavne masová hypnóza ktorá znemožnila temer celej populácii používať vlastný mozog. V spoločnosti zaniklo vlastné kritické myslenie, vlastný úsudok, intuícia a schopnosť vyhodnocovať informácie a realitu okolo seba vlastným myslením. Otupelá zhypnotizovaná masa teda týchto zločincov nasleduje, akceptuje a dovoľuje im páchať tieto činy za ktoré títo ľudia už dávno mali sedieť v base. Arogantné egoistické konanie a činy týchto skorumpovaných politických poskokov sú absolútne neakceptovateľné a neprípustné, teda aspoň v príčetnej spoločnosti kde by fungoval zdravý rozum. V príčetnej spoločnosti vedomých ľudí kde jedinci sú schopní myslieť sami za seba, by boli títo politickí zločineckí klauni okamžite zvrhnutí za ťažký zločin, ktorý propagovaním viroteroru páchajú.
   A to ešte nehovorím o bielych plášťoch, ktorí tento viroteror v ich čarodejníckych laboratóriach priamo vymýšľajú. Peková, Zelená, Turánek, Beran, atd., títo národom slepo uctievaní „hrdinovia“, v realite posluhovači virozločinu ktorí pseudovedecké podvodné metódy po niekoľkonásobných upozorneniach samozrejme ignorujú, sa spolupodieľajú na propagácii viroteroru ktorý zabíja a poškodzuje živé bytosti.
   Je desivé do akej satanskej hypnózy je uvrhnutá celá ľudská rasa. Jedinci sú odpojení od svojho vnútra, od svojej duchovnej podstaty. Miesto toho nastúpilo područie ega ktoré temer každého odpája od skutočného božstva a ktoré vrhá celú spoločnost do kolektívnej hypnózy ktorá ovláda a manipuluje všetkých. Asi len duchovná transformácia kritického množstva ľudí môže zmeniť túto situáciu, aby došlo k prebudeniu zo všetkých týcho lží a podvodov, na ktorých je celá táto falošná a pomätená spoločnosť postavená.

   Odpovědět
 3. Poznajme realitu, poznajme nepriateľa a zničme ho, inak on zničí nás.

  https://cz24.news/premysl-janyr-psychopate-i-a-ii/

  …psychopatie není nemoc, ale řídce se vyskytující typ osobnosti a že přechod mezi normálními a psychopaty je plynulý.

  Psychopatická osobnost se vyznačuje souběhem všech tří znaků ve vysoké míře. Můžeme si tak sestavit její profil:

  sebestřednost, přesvědčení o vlastní výjimečnosti a vyplývající nároky, arogance, odmítání kritiky, obviňování druhých;
  absence citu, empatie, morálních zábran a zodpovědnosti, osočování, manipulativnost, přetvářka, lhavost, impulzivnost;
  obsedantní potřeba bohatství a moci nad druhými i za cenu jejich poškození.
  …Nejvýraznějšími vnějšími znaky psychopatické osobnosti jsou vysoká sebedůvěra, osobní šarm, dobrodružná činorodost, přesvědčivost, schopnost získávat si obdiv a důvěru okolí a zpravidla také vysoká inteligence. Teprve se zpožděním – anebo nikdy – rozpoznáme, že celé charismatické vyzařování je ve skutečnosti založené na lžích, klamu, rafinované manipulaci a intrikách.
  …další uváděné charakteristiky psychopatů jako chladnokrevná koncentrace, houževnatost, bezohlednost, odvaha, pevné nervy a odolnost proti stresu lze nejlépe pochopit jako vzorce šelmy na lovu
  …se v Británii vyskytují psychopaté nejčastěji mezi řediteli podniků, právníky, v médiích, mezi prodavači, chirurgy, žurnalisty, policisty, duchovními, kuchaři a úředníky
  …Nejvyšší zastoupení psychopatů vykazují podle Buddyho studie podniky ve finančním a vládním sektoru, které nabízejí nejvyšší odměny ve formě moci a peněz
  …Nyní je tedy na tahu společnost, aby si vyvinula adekvátní detekční a obranné mechanismy.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This