info@resetheus.org (+420) 222 745 574

Manipulátoři – na faktech skutečně záleží

Manipulátoři

Dne 8.2. byl uveřejněn na stránkách „Manipulátoři-na faktech záleží“ článek, pod kterým je podepsán jakýsi „Iluminátor“ a napadá jak portál Restheus.org, tak zveřejněný upravený dopis, který jsme adresovali Ministerstvu zdravotnictví jako reakci na odpověď ministerstva na žádost o informace. Odpověď ministerstva je zde.

Nemohu nereagovat a budu rád, pokud si čtenáři sami vyhledají informace a udělají na celou věc svůj vlastní názor. Budu pouze reagovat na uchopitelná tvrzení v článku Iluminátora.

Iluminátor: Portál Resetheus se už několikrát pokusil o vymezování vůči vědeckým pracím a nejednou zpochybnil samotnou existenci viru SARS-CoV-2. 

Portál Resetheus.org vznikl jako reakce na nepřeberné množství dezinformací, které se v mediálním a internetovém prostoru objevily v souvislosti s pandemií COVID-19. V tomto kontextu nabízí překlady odborných článků, které považujeme v rámci této celospolečenské situace za relevantní, zpracováváme rešerše a také zde uveřejňujeme naši komunikaci se státními institucemi, které žádáme o informace, zda mají svá opatření podloženy vědeckými podklady.

Pokud se portál vůči něčemu vymezuje, tak jsou to většinou práce „nevědecké“ – jako je to například v případě Corman-Drostenovy publikace o vývoji prvního RT-PCR testu.

Ke „zpochybnění samotné existence“ viru SARS-CoV-2 není potřeba našeho portálu. My zde pouze poukazujeme na to, že takového zpochybnění se dopouštějí přímo sami vědci, kteří tvrdí, že tento virus „izolovali“, tím, že k žádné izolaci nedošlo.

Iluminátor: Jejich práci jsem kritizoval již několikrát, ale vždy mi v tom bylo tak či onak zabráněno.

Nerozumím, jak by bylo v naší moci někomu v něčem bránit. Už to, že nyní píšu reakci na článek, který Iluminátor publikuje, je dokladem toho, že mu v tom nikdo nebrání.

Iluminátor: V prvním případě byl stažen mnou rozebíraný článek před dokončením rešerše (moje chyba, upozornil jsem autora). V dalším případě byl pak článek upraven a vzniklo z něj „neurčité cosi“, kde byly zamlženy chyby, za které by se dal článek uchytit a rozebrat. 

Můžu uklidnit čtenáře Resetheus.org, že Iluminátor nemá nejmenší vliv na to, co na našich stránkách publikujeme.

Iluminátor: A kdo vlastně stojí za tímto portálem? Nikdo jiný než Lenka Tarabová. Autorem Článku je David Šubík, sociolog a známý popírač existence viru HIV.

Tato tvrzení jsou pravdivá. Lenka Tarabová je předsedkyní spolku Resetheus. Já jsem v roce 2000 napsal s kolegy knihu „HIV? Lež, které uvěřil celý svět“, ta je volně ke stažení na mých webových stránkách a je opět na čtenáři, ať si na to udělá svůj názor. Už v roce 1997 jsem psal diplomovou práci na téma reformy zdravotnického systému a konzistentně se věnuji problematice medicíny 25 let.

Iluminátor: Článek nese název: „Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje.“ Celý článek rozebírá poskytnuté vyjádření MZČR na zaslaný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve vyjádření zasílá MZČR tazateli 7 publikací (1234567), které dokazují existenci viru SARS-CoV-2 a společně odpovídají na oba dva zaslané dotazy. Zda byl virus důkladně izolován, zda byla prokázána příčinná souvislost mezi virem SARS-CoV-2 a onemocněním covid-19. Společně tyto zaslané zdroje poskytují přesnou odpověď. Celou odpověď naleznete zde.

Vypadá to, že tak jako lidé na Ministerstvu, tak ani Iluminátor tyto články nečetl, jinak by nemohli tvrdit, že to jsou vědecké důkazy o izolaci viru SARS-CoV-2. 

Zde nabízím přehled toho, na co nás Ministerstvo zdravotnictví odkázalo:

Ludwig S., Zarbock A. Coronaviruses and SARS-CoV-2: A Brief Overview. 2020 
International Anaesthesia Research Society, www.anesthesia-analgesia.org 
Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7173023/

Tento článek je stručná přehledová studie z dubna 2020. Autoři v ní krátce shrnují historii koronavirů a dosavadní poznatky o novém koronaviru SARS-CoV-2. Nejedná se o žádný prvotní výzkum, který by mohl vědecky doložit existenci nového viru a jeho patogenitu.

Závěr: žádný vědecký důkaz zde není možné nalézt, článek se touto problematikou nezabývá.

Na Zhu et al., A novel coronavirus from patients with pneumonia in China, 2019, N 
Engl J MED 382;8, February 20, 2020: pdf ke stažení zde: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7092803/pdf/NEJMoa2001017.pdf

Tento článek byl jedinou relevantní citací, která by mohla dát odpověď na dva výšeuvedené dotazy. 

Je to vědecká publikace z ledna 2020, která jako první zmiňuje existenci nového koronaviru (2019-nCoV, dnes SARS-CoV-2) a jeho případnou souvislost s novým onemocněním (NCIP – dnes COVID-19). Pojďme si článek rozebrat s ohledem na to, na co jsme se Ministerstva zdravotnictví dotazovali: 

A) Byly virové částice vyčištěny a izolovány pomocí centrifugace s hustotním gradientem? NEBYLY.

Proč je tento krok nezbytný? Protože virus je tak malá částice, se kterou není možné pracovat v jednotkách ani stovkách kusů, vědci potřebují statisíce nebo lépe milióny, aby pak mohli s tímto virem pracovat a analyzovat jej. Aby však závěry takové analýzy byly přesné, je naprosto nezbytné, aby pracovali s čistou monokulturou tohoto viru. Při první detekci doposud neznámého organismu je tento krok zcela zásadní, protože jedině a pouze takto mohou vědci v následných krocích přesně určit, z čeho se tento nový organismus skládá. Pokud tím organismem je virus, který má vždy stejné složení, jeho typickou hodnotou je hustota – měrná hmotnost. Vysokorychlostním odstředěním ve zkumavce se stoupající hustotou se pak virus usadí na určité hladině. Tomu se říká hustotní gradient. Ta je pro každý virus typická a exkluzivní. Jakmile vědci tímto způsobem oddělí virové částice od všech ostatních lidských nebo cizích částic, mohou extrahovat jeho genom a popsat jeho bílkoviny. Udělali čínští vědci tento krok? Neudělali.

B) Byl doložen důkaz, že k takové izolaci došlo fotografií zkoncentrovaných izolovaných částic? NEBYL.

Proč je tento krok nezbytný? Samotné fotografie z elektronového mikroskopu nám mohou říct velmi málo o samotné podstatě toho, co zobrazují. Z fotografie z elektronového mikroskopu nepoznáme, zda je na ní virus nebo jiná částice, která je viru pouze podobná svou velikostí. Vědci ovšem mohou touto fotografií doložit to, že se jim podařilo pozorované částice skutečně oddělit od všech ostatních částic a pomocí této fotografie se dá určit přesná velikost pozorovaných částic. Na takové fotografii, která tento nezbytný krok izolace doloží, nesmí být nic jiného než desítky nebo stovky stejných částic a žádná jiná. Každý se sám může přesvědčit, že takovou fotografii u žádné studie, která pojednává o „izolaci de novo“ – tedy o prvotní izolaci neznámého patogenu, nenajde. Nenajde ji ani v této publikaci čínských vědců. Jak koneckonců sami přiznávají.

C) Byly bílkoviny biochemicky analyzovány? NEBYLY.

Proč je tento krok nezbytný? Abychom mohli přesně popsat složení viru, je nezbytné biochemicky analyzovat složení jeho bílkovinného obalu. Obzvlášť důležité je to pro další sestavení protilátkových a antigenních testů. Pokud neznáme přesné složení virových bílkovin, není možné sestavit test, založený na detekci bílkovin (antigenů).

Čínský tým se ani nepokusil o určení virových bílkovin. Bez předchozího kroku izolace viru by to bylo bezpředmětné.

D) Byla z takto izolovaných částic vyextrahována molekula RNA, gelovou elektroforézou změřena její velikost a sekvenováním standardně dlouhých sekvencí sestaven její řetězec? NEBYLA.

Proč je tento krok nezbytný? Aby vědci mohli určit, z čeho se skládá genom viru, je naprosto nezbytné, aby materiál, se kterým pracují, nebyl kontaminován nebo smíchán se žádným jiným genetickým materiálem. Veškerý genetický materiál živých organismů na Zemi se skládá ze stejných stavebních částic – nukleotidů a není tedy možno rozeznat genom virový, bakteriální, rostlinný, zvířecí nebo lidský, aniž bychom věděli, od koho daný řetězec pochází. 

Proto je naprosto nezbytné, když se snažíme vědecky identifikovat nový organismus, abychom si byli naprosto jisti, že jsme při analýze genetického materiálu tohoto nového organismu pracovali pouze a jedině s nukleovými kyselinami, které náleží tomuto organismu.

Pokud vědci pracují na objevu nového viru a chtějí sestavit jeho genom, v první řadě musí určit pomocí gelové elektroforézy, jakou délku tento genom má. Jen na základě toho, že přesně změří délku tohoto řetězce, pak mohou vědět, jak dlouhý řetězec musí složit. Protože samotné čtení pořadí jednotlivých nukleotidů probíhá po malých částech, vědci získají obrovské množství krátkých úseků, které pak jako puzzle skládají a řadí za sebe. Jedná-li se o zcela nový virus, je to neskutečně náročná práce, kterou samozřejmě dnes vykonávají počítače, ale vyžaduje přesnost a preciznost.

Čínský tým neprovedl izolaci virových částic. Pro sestavení virového genomu zvolil tento postup: vzal vzorky z výtěrů od pacientů a kultury nakultivované na lidských buňkách dýchacích cest. Z této směsi vyextrahovali veškerou RNA a posléze sekvenovali, tzn. načetli krátké úseky o délce několik desítek bází. Z těch sestavili ve finále celý genom, který měl ve výsledku 30.473 bází.

Tím, že zpracovávali směs biologického materiálu, mohli pomocí počítačového softwaru pouze vyloučit už známé sekvence, které jsou zaneseny v genové databázi. Po takovémto vyloučení jim stále zůstalo obrovské množství sekvencí neidentifikovatelného původu. Neexistuje žádný způsob, jak by mohli vědecky dokázat, že sekvence, které použili k sestavení tohoto virového genomu, byly jedině a pouze virového původu a patřily tomuto konkrétnímu pozorovanému viru. Zároveň nemohli vědět, že počet 30.473 je přesný počet bází tohoto virového genomu.

Nikdy před tím a ani nikdy potom – tedy do dnešního dne – nikdo nikde na světě tento genom v jeho celku neextrahoval a nezměřil (a nedokázal, že ve skutečnosti existuje). Vědci tak nemohli mít jistotu, že jim tam některé části nechybí nebo naopak, že jim tam některé sekvence nadbývají. V článku je dokonce uvedeno, že v řetězci vznikly mezery, které bylo nutno doplnit pomocí výpočetních metod. Tento postup mohli aplikovat pouze na základě předpokladu, že to, o čem si myslí, že zkoumají je „koronavirus“ a tak použili jiný, již konsensuálně uznaný koronavirus jako předlohu pro sestavení genomu tohoto „nového“ koronaviru. Nebyl proveden žádný kontrolní experiment, že by zcela stejným postupem nedocílili sestavení stejného „virového genomu“, pokud by použili k sekvenaci vzorky zcela zdravých lidí.

E) Byla u takto doloženého (izolovaného) viru SARS-CoV-2 prokázána příčinná souvislost k onemocnění COVID-19 a je tedy oprávněné považovat jej za původce tohoto onemocnění? NEBYLA.

Vzhledem k tomu, že virus nebyl izolován, není vědecky možné prokázat ani jeho příčinnou souvislost s jakýmkoli klinickým stavem. 

Sami autoři v závěrečné diskusi v článku konstatují, že:

The illness likely to have been caused by this CoV was named “novel coro- navirus-infected pneumonia” (NCIP).“ 

„Nemoc, která je pravděpodobně zapříčiněna tímto koronavirem byla nazvána „infekční zápal plic způsobený novým koronavirem“. 

Tím sami přiznávají, že příčinný vztah mezi patogenem a nemocí neprokázali.

Dále pokračují tímto textem:

Although our study does not fulfill Koch’s postulates, our analyses provide evidence implicating 2019-nCoV in the Wuhan outbreak. „

Ačkoli naše studie nesplňuje Kochovy postuláty, naše analýzy poskytují důkazy předpokládající 2019-nCoV při vypuknutí nákazy ve Wuhanu“. 

Tímto zase říkají, že nemají důkaz o tom, že by se mohl virus přenášet z člověka na člověka, že by tedy mohl být infekční, dá se to však předpokládat. To není vědecký důkaz.

Bylo potřeba provést poněkud dlouhý rozbor, ale závěr je jednoznačný, i v tomto případě se Iluminátor mýlí, pokud si myslí, že tato studie přináší vědecky prokazatelný důkaz o existenci nového viru.

Aktualizované základní informace o onemocnění novým koronavirem – COVID-19 (coronavirus disease 2019) http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/2020_08_07_ Covid19zakladniinformace.pdf 

Zde se jedná o základní informace o onemocnění COVID-19, jak ho zpracoval SZÚ pro laickou veřejnost ke dni 8.7. 2020. Nejedná se o vědeckou publikaci a nedává odpověď ani na jednu ze dvou položených otázek. V odkazované literatuře není použit odkaz na jedinou vědeckou publikaci relevantní v otázce izolace nového patogenu a jeho možné infekčnosti.

Závěr: Tento odkaz nemá smysl ani komentovat. Rozhodně to není vědecký důkaz o existenci čehokoli.

Atul Sharma, Swapnil Tiwari, Manas Kanti Deb, Jean Louis Marty:  Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2): a global pandemic and treatment strategies, Int J Antimicrob Agents. 2020 Aug; 56(2): 106054. Published online 2020 Jun 10. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.106054, PMCID: PMC7286265

Tato publikace se opět vůbec nezabývá izolací viru a jeho biochemickou analýzou. Nezabývá se ani důkazem infekčnosti tohoto viru a jeho příčinné souvislosti k onemocnění COVID-19. Cílem práce je rozebrat různé přístupy k boji s pandemií a případnou léčbu této nemoci. Ze 134 citovaných zdrojů se pouze jeden zabývá detekcí viru – jde o studii prvního případu onemocnění COVID-19 ve Spojených státech, ale ani v této studii není možné nalézt jedinou zmínku o izolaci viru ve smyslu odseparování virových částic od ostatního biologického materiálu.

Pokud byste věřili Iluminátorovi, tak byste se spálili. I v tomto případě Iluminátor článek zřejmě nečetl nebo mu nerozuměl.

Junejo Y, Ozaslan M, Safdar M, et al. Novel SARS-CoV-2/COVID-19: Origin, pathogenesis, genes and genetic variations, immune responses and phylogenetic analysis. Gene Rep. 2020;20:100752. doi:10.1016/j.genrep.2020.100752 

Jedná se o přehledovou studii, která v souvislosti s izolací viru cituje práci čínského kolektivu Na Zhu et al. z ledna 2020, kterou jsem rozebral výše.

Závěr: Ani tato studie nedává odpověď na otázky zaslané Ministerstvu zdravotnictví.

https://viralzone.expasy.org/9056 

Z nějakého, mně neznámého důvodu nás Ministerstvo zdravotnictví odkázalo na tento webový portál. Přestože jsme požadovali citace vědeckých publikací, které vědeckým, tzn. ověřitelným a opakovatelným způsobem dokládají požadované argumenty, tak jsme byli odkázáni na informační webové stránky zřizované Švýcarským institutem pro bioinformatiku, které sice nabízejí celou řadu informací, ale nejsou nijak ozdrojované a k problematice izolace viru SARS-CoV-2 se mi nepodařilo najít vůbec žádnou informaci mimo té, že byl detekován ve Wuchanu v lednu 2020.

Závěr: Irelevantní odkaz.

Corman VM, et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro Surveill. 2020 Jan 23;25(3):pii=2000045. doi: 10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045 Received: 21 Jan 2020; Accepted: 22 Jan 2020; Correction in: Euro Surveill. 2020 Apr 9; 25(14): 20200409c.; Correction in: Euro Surveill. 2020 Jul 30; 25(30): 2007303.

Je skutečně záhadou, proč Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje na tuto studii v souvislosti s izolací nového koronaviru SARS-CoV-2, jestliže tento článek byl napsán a vydán ještě před uveřejněním první vědecké práce na téma detekce nového koronaviru SARS-CoV-2. Dříve než se kdokoli na planetě Zemi byl schopen přesvědčit, jestli je to pravda, že se podařilo čínským vědcům prokázat nový virus, který má způsobovat nové závažné onemocnění, tak skupina německých vědců už vyvinula testovací metodu na testování a diagnostiku tohoto nového viru. Z hlediska vědecké metody a vědecké etiky je to bezprecedentní porušení všech psaných i nepsaných zásad a sami autoři se tak usvědčují z vědeckého podvodu.

PCR test, který sestavil tento německý tým je skutečným důvodem, proč vůbec mohla vzniknout myšlenka nové epidemie, ze které se posléze vyklubala pandemie COVID-19. Dnes už jsou celosvětově vyvinuty stovky, možná tisíce testů PCR, které se vzájemně potvrzují. Vždy, když nový výrobce přijde na trh s novým PCR testem na SARS-CoV-2, tak se jeho přesnost uvádí na základě srovnání s jinými testy PCR. Tímto způsobem se dostaneme až k tomu, že tady musel být první test, který musel být taky nějak vyhodnocen. Jak je vidět, tak nemusel. Respektive byl vyhodnocen, ale zcela nezávisle na konfrontaci se skutečnou přítomností testovaného patogenu. 

Pokud bychom chtěli vědět, v jakém procentu test poskytuje falešně pozitivní a falešně negativní výsledky, tak bychom museli mít dvě dostatečně početné skupiny, u nichž by byl proveden přímý důkaz přítomnosti testovaného patogenu. Takovým přímým důkazem je jedině izolace z odebraného vzorku. Teprve když máme skupinu lidí, u nichž jsme si izolací viru potvrdili, že je u nich virus přítomen a druhou skupinu lidí, u nichž nám izolace viru potvrdila, že je virus nepřítomen, teprve potom můžeme vyhodnotit jakoukoli testovací metodu a její přesnost.

Takové vyhodnocení ovšem neproběhlo u žádného dnes používaného testu na SARS-CoV-2. Jednou z příčin je i to, že vědecká obec okamžitě nezavrhla Corman-Drostenův test jako exemplární vědecký podvod. Na to poukázala skupina 22 odborníků, kteří požadují po časopisu Eurosurveillance, aby byl tento článek pro svou vědeckou nedostatečnost stažen.

Žádná z pasáží této studie se navíc nezabývá ani izolací nového viru ani dokladem jeho příčinné souvislosti s novým onemocněním.

Jasně se tedy prokázalo, že se Iluminátor mýlí, pokud tvrdí: 

Ve vyjádření zasílá MZČR tazateli 7 publikací (1234567), které dokazují existenci viru SARS-CoV-2 a společně odpovídají na oba dva zaslané dotazy. Zda byl virus důkladně izolován, zda byla prokázána příčinná souvislost mezi virem SARS-CoV-2 a onemocněním covid-19. Společně tyto zaslané zdroje poskytují přesnou odpověď. 

Žádná z těchto publikací sama o sobě nebo v součtu s ostatními není schopna doložit, že existuje nová biologická entita, virus SARS-CoV-2 a že způsobuje nové onemocnění COVID-19. Už tím, že není prokázán daný virus, definice tohoto onemocnění ztrácí smysl, protože onemocnění se jmenuje „COronaVIrus Disease 2019“, když zmizí koronavirus, zůstane jen „D-19“, onemocnění 2019. A těch bylo v roce 2019 celá řada…

Iluminátor: V odkazech (12) nalezneme přesné odpovědi na to, proč je tato metoda validní, jaká za ní stojí věda a jak přesně tyto použité metody prokazují nejen existenci, ale i samu příčinnou souvislost mezi virem a onemocněním.

Tady je nutno upozornit, že odkazy 1,2, nejsou odkazy, které nám poslalo Ministerstvo zdravotnictví. Co je za těmito odkazy?

https://courses.lumenlearning.com/microbiology/chapter/isolation-culture-and-identification-of-viruses/

Jedná se o populárně vědecký popis metody, která se skutečně běžně v laboratořích používá k detekci virů v pozorovaném vzorku a to, že se této metodě říká „izolace“ způsobuje celou řadu nedorozumění. Izolace (z lat. insula, ostrov, a franc. isolé, oddělený, osamělý) je v biologii proces, který má oddělit organismy jednoho druhu od všech ostatních, aby pak mohly být popsány a analyzovány. Pokud tento proces „izolace“ popisuje mísení vzorku s jinými buňkami a dalšími příměsemi, tak se to může nazývat jak chce, ale nedochází k procesu, který se dá považovat za oddělení pozorovaného organizmu od všech biochemických příměsí.

Jak se sami můžete přesvědčit, na této stránce je popisována metoda, která umožňuje pozorované částice množit. Popisované laboratorní procesy se odvíjejí od pozorování fágů, kterým se někdy nepřesně říká bakteriální viry. Co už se na této stránce nedočteme, je to, že jakkoli touto metodou můžeme částice množit, nemůžeme je takto biochemicky analyzovat. V případě bakteriofágů na metodu kultivace navazuje metoda izolace – oddělení pozorovaných fágů pomocí centrifugace a následná biochemická a molekulárně genetická analýza.

U virů, které mají způsobovat nemoci, se tento krok už neprovádí a vědci končí pozorování poté, co jim ve zkumavce nastane cytopatický efekt – odumírání hostitelských buněk. Ať je tento cytopatický efekt způsoben čímkoli, pokud někdo tvrdí, že je způsoben virem, tak to musí prokázat. Musí tento virus z této směsi biologického materiálu odizolovat a řádně jej popsat. To se bohužel nestalo ani u SARS-CoV-2, ani u žádného jiného patogenního viru. Detailněji se o tom můžete dočíst na našich stránkách v článcích kolegy, německého virologa, Dr. Stefana Lanky.

https://theconversation.com/i-study-viruses-how-our-team-isolated-the-new-coronavirus-to-fight-the-global-pandemic-133675?

Zde se Iluminátor odkazuje na portál Conversation, konkrétně na článek z března 2020: I study viruses: How our team isolated the new coronavirus to fight the global pandemic, ve kterémautorka Karen Mossmanová referuje o tom, že dva kanadské vědecké týmy „izolovaly“ virus SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že nezmiňuje žádné detaily tohoto procesu, tak má tento článek hodnotu novinové zprávy. Vždy je ale podezřelé, pokud někdo publikuje článek o někom, kdo izoloval virus a doloží to fotografií z elektronového mikroskopu, která je z jiného zdroje. Tato fotografie dokládá nejen, že virus izolován nebyl, ale navíc pochází z americké CDC, tzn. že se nijak nevztahuje ke zprávě o tom, že tyto dva kanadské týmy virus „izolovaly“. Na fotografii je velmi dobře vidět, že ačkoli popisek pod ní tvrdí, že jde o fotografii „virového izolátu“, tak je zjevné, že částice, které jsou na fotografii obarveny modře, se nacházejí v buněčné kultuře s nesourodým biologickým materiálem. Z takového materiálu pak jsou extrahovány nukleové kyseliny a to, zda patří těmto „malým modrým kuličkám“, nebo těm „velkým šedým potvorám“ už nikdo nikdy nerozluští.

Autorka nás neodkazuje na žádné publikace těchto dvou týmů, které by doložily, co vlastně přesně bylo provedeno. Z dubna 2020 je možné najít článek: „Isolation, sequence, infectivity and replication kinetics of SARS-CoV-2“, ve kterém tým kanadských vědců ovšem nepostupoval způsobem, jako by izoloval neznámý virus, ale poté, co proběhla fáze kultivace, tak pomocí PCR testu Cormana&Drostena (viz odkaz 7 výše) provedli potvrzení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Vzhledem k tomu, že tento PCR test byl sestaven zcela nezávisle na provedené izolaci viru SARS-CoV-2, jeho výsledek nemá žádnou hodnotu a nic neprokazuje (když opomineme, že použili 44 amplifikačních cyklů!). 

Christine Massey se dotazovala institucí zúčastněných v tomto výzkumu, zda izolovali virus SARS-CoV-2, ale opět se jí dostalo pouze zamítavého stanoviska.

Ani tyto dva odkazy nejsou schopny splnit to, co Iluminátor tvrdí. Neprokážou ani existenci viru SARS-CoV-2 ani jeho příčinou souvislost s jakýmkoli klinickým stavem.

Iluminátor: Na jedné straně tedy stojí lety prověřená metoda podložená nesčetným množstvím vědeckých prací, a na straně druhé stojí autorův „dojem“.

Metoda kultivace s cytopatickým efektem byla skutečně etablována v 50. letech minulého století. Navázala na celou řadu předchozích vědeckých omylů, kterých se virologie dopouštěla od konce 19. století. Pro čtenáře, který by se chtěl dozvědět o tom, jak je virologie historií řetězících se vědeckých omylů, lze doporučit studii profesora Karlheinze Lüdkeho: https://www.mpiwg-berlin.mpg.de/Preprints/P125.PDF.

Pan Iluminátor dělá závěry z toho, že se v mém textu vyskytla tato věta:

To samozřejmě znamená, že nedošlo k žádné izolaci, ale pouze tím autoři říkají, že přenesli tekutiny ze vzorků na tyto laboratorní buněčné kultury, kde, jak se můžeme pouze domnívat, došlo k tomu, že buňky začaly odumírat, což je už přes šedesát let v medicínské virologii z nepochopitelných důvodů nazýváno „izolací“, jakkoli se tento proces, v žádném známém smyslu slova „IZOLACE“, izolaci nepřibližuje.

Ze slov: „jak se můžeme jen domnívat“ usuzuje Iluminátor, že moje odpověď ministerstvu je založena na mých dojmech.  Přitom se tato poznámka vztahuje pouze na to, že popis laboratorních postupů je v této čínské studii natolik „stručný“, že nedovoluje posouzení jednotlivých kroků a čtenář se může jen „domnívat“, co se v laboratoři skutečně dělo. Podstata argumentace však Iluminátorovi unikla.

Na závěr pouze žádám všechny čtenáře, aby si sami informace prověřovali. V dnešní době je přístup k informacím skutečně takřka neomezený. Je až neuvěřitelné, kolik vědeckých publikací je bez omezení přístupných. Pro nás, kteří jsme studovali v době knihoven bez internetu, to zní jako pohádka. Teď už je na každém z nás, aby se v tomto nepřehledném množství informací zorientoval.

6 komentářů u „Manipulátoři – na faktech skutečně záleží“

 1. Bottom line:
  Je potreba si uvedomit ze virologie je veda priblizne na takove urovni na jake bylo rozbijeni atomu ve filmu Cisaruv Pekar. Podobne, udajni vedci a establishment kteremu slouzi nejsou o moc jini nez jejich fundamentalisticti predchudci kteri upalovali carodejnice pripadne disidenty kteri nesouhlasili s jejich oficialnim, ideologicky motivovanym pripadne ucelove zkreslenym, videnim sveta.
  Jedinci jako illuminator jsou a) uzitecni idioti (as coined by Lenin), b) neuzitecni idioti, c) zmrdi ve sluzbach vyse zminenych fundamentalistu, d) nejaci jini zmrdi. Pripadne kombinace predchozich moznosti.

  Odpovědět
 2. Bottom line:

  Je potreba si uvedomit ze virologie je veda priblizne na takove urovni na jake bylo rozbijeni atomu ve filmu Cisaruv Pekar. Podobne, udajni vedci a establishment kteremu slouzi nejsou o moc jini nez jejich fundamentalisticti predchudci kteri upalovali carodejnice pripadne disidenty kteri nesouhlasili s jejich oficialnim, ideologicky motivovanym pripadne ucelove zkreslenym, videnim sveta.

  Jedinci jako illuminator jsou a) uzitecni idioti (as coined by Lenin), b) neuzitecni idioti, c) zmrdi ve sluzbach vyse zminenych fundamentalistu, d) nejaci jini zmrdi. Pripadne kombinace predchozich moznosti.

  Odpovědět

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This