info@resetheus.org (+420) 222 745 574

„Odborníci“ versus „popírači“ HIV/AIDS

Před 40 lety, v roce 1983, byla publikována studie Luca Montagniera a kol., která údajně prokázala objev nového viru, později nazvaného HIV. O rok později byly publikovány studie Roberta Galla a kol., které údajně prokázaly to, že virus HIV je příčinou AIDS. Přestože ani jedna z těchto studií, stejně jako žádná ze studií z doby pozdější, nic takového neprokázala, je hypotéza HIV/AIDS do dnešního dne jedním z medicínských dogmat.

Řada vědců, lékařů, novinářů, aktivistů apod. už od počátku poukazovala na to, že hypotéza HIV/AIDS je vědecky neprokázaná a nesmyslná, že „léčba“ AIDS je neúčinná a vysoce toxická, že testy na HIV jsou bezcenné, že se na HIV/AIDS přiživuje obrovské množství „odborníků“, dále poukazovali na cenzuru a potlačování kritických názorů atd.

Výroky těchto tzv. „popíračů HIV/AIDS“ jsou uvedeny např. na webových stránkách kanadské společnosti pro přehodnocení AIDS Alberta Reappraising AIDS Society. Část z nich je uvedena dále v tomto článku (je to jen zlomek vzhledem k jejich velkému množství) a rozhodně stojí za přečtení. Díky těmto výrokům si můžete udělat obrázek o problematice HIV/AIDS z pohledu a zkušenosti lidí, kteří si dali práci s ověřováním informací a hledáním vědeckých důkazů a kteří nejsou na parazitickém systému, který se okolo HIV/AIDS vytvořil, finančně, profesně ani nijak jinak závislí. Naopak, řada z nich za svoje kritické názory draze zaplatila.

Na opačné straně stojí „odborníci“, kteří na tomto parazitickém systému profitují, aktivně ho drží při životě a za každou cenu brání, ať už vědomě (jsou si vědomi toho, že hypotéza HIV/AIDS je obrovským vědeckým podvodem), nebo nevědomě, kdy prostě jen opakují informace, které jim byly předloženy, aniž by si je kdy sami ověřili. Na straně těchto „odborníků“ leží důkazní břemeno hypotézy HIV/AIDS, tzn. pokud tvrdí, že virus HIV existuje a je příčinou AIDS, musí být schopni pro takové tvrzení předložit vědecké důkazy. Ty by logicky měly být uvedeny ve výše zmíněných studiích L. Montagniera a kol. a R. Galla a kol. a měly by jednoznačně prokazovat existenci nového, specifického viru, který způsobuje nové, specifické onemocnění.

Pojďme se tedy nejprve, pro připomenutí, podívat, jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS předložili a co si pod pojmem „vědecké důkazy“ vlastně představují oslovení „odborníci“ a instituce v ČR:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

MZ ČR považuje za důkaz články (tedy ne původní vědecké práce) publikované cca 20 a více let po údajném objevu HIV.

V reakci na takovou neuspokojivou odpověď byla zaslána stížnost na postup MZ ČR při vyřizování žádosti o informace, na kterou odpověděl a postup ministerstva obhajoval ministr zdravotnictví Vlastimil Válek takto:

Pokud se žadatelka dotazovala na vědeckou práci, která prokazuje existenci viru HIV, a to, že způsobuje onemocnění AIDS, odkázalo ministerstvo na https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3234451/. Již v jeho úvodu se hovoří zcela jednoznačně o tom, že AIDS je způsobeno dvěma lentiviry HIV 1 a HIV 2 (viz „Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) of humans is caused by two lentiviruses, human immunodeficiency viruses types 1 and 2 (HIV-1 and HIV-2)“. Totéž plyne i z druhého odkazu https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/0022-1317-83-6-1253, kde je výslovně uvedeno, že AIDS je důsledkem infekce virem HIV (viz „AIDS, resulting from HIV-1 infection“).

Autoři článků prostě jen na začátku zopakovali, že HIV způsobuje AIDS, stejně jako všichni ostatní podobní „odborníci“ a ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR takové tvrzení naprosto vážně považuje za vědecké důkazy. Ministr zdravotnictví dokonce považuje HIV/AIDS za notorietu, tedy za něco, co ani není potřeba dokazovat (notorietou (z lat. notorius, známý) je obecně označována skutečnost, kterou není třeba dokazovat, neboť se pokládá za všeobecně známou) a upřímně se podivuje nad tím, že by důkazy pro HIV/AIDS vůbec mohl někdo požadovat:

Závěrem však musím konstatovat, že žádost žadatelky jako celek, dotazující se na informace, jež jsou nejen v lékařské vědě, ale v zásadě všeobecně charakteru notoriet, nadto žadatelky disponující medicínským vzděláním (byť veterinárního zaměření), považuji přinejmenším za pozoruhodnou, tím spíše za situace, kdy z její stížnosti ze dne 5.12.2022 plyne, že žadatelka patrně zcela seriózně o existenci předmětných patogenů a jejích kauzální souvislosti s předmětnými chorobami pochybuje.“

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Ministerstvo zdravotnictví ČR?

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má ministr zdravotnictví?

Státní zdravotní ústav

SZÚ rovněž uvedl článek (publikovaný 30 let po údajném objevu HIV), dále studii (která se však důkazy o HIV/AIDS vůbec nezabývala) a studii L. Montagniera a kol. Žádné konkrétní důkazy však SZÚ neuvedl a na opakovaný dotaz ohledně studie L. Montagniera a kol. odpověděl pouze:

Uvedená práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy prokazující existenci viru HIV v souvislosti s AIDS, a to na stranách 868-871.“

Uvedená práce přitom žádný důkaz HIV v souvislosti AIDS neobsahuje, její autoři to ani netvrdili a na konci studie uvedli: „Úlohu tohoto viru v etiologii AIDS je třeba ještě určit.“ Každopádně odpověď „odborníků“ Státního zdravotního ústavu typu „práce obsahuje konkrétní vědecké důkazy… na stranách 868-871“ je neskutečná.

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Státní zdravotní ústav?

Na pozdější dotaz směřovaný na RNDr. Vratislava Němečka, CSc., vedoucího Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS a jednoho ze signatářů Durbanské deklarace, SZÚ odpověděl:

…pan doktor Němeček trvá na tom, co Vám bylo doposud sděleno.“

Na našich vyjádřeních si trváme a neshledáváme důvod pro změnu našeho názoru.“

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 1. část

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem nejdříve uvedl 3 články (publikované 20 a více let po údajném objevu HIV) a po opakovaném dotazu citoval abstrakty studie L. Montagniera a kol. a jedné ze studií R. Galla a kol. Konkrétní vědecké důkazy však opakovaně odmítl uvést.

Na následný dotaz směřovaný na konkrétní zaměstnankyni ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem tato „erudovaná poradkyně a odbornice“ v oblasti HIV/AIDS odpověděla:

Na Váš dotaz ohledně vědeckých studií prokazujících existenci viru HIV a původce onemocnění AIDS jste již dostala odpověď od Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, kterou považuji za dostatečnou.“

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem?

Zdravotní ústav se sídlem Ostravě

ZÚ se sídlem Ostravě rovněž uvedl nejdříve 3 články (publikované 20 a více let po údajném objevu HIV), poté se odkázal na odpovědi jiných institucí zveřejněné na webových stránkách spolku Resetheus a nakonec, stejně jako ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, citoval abstrakty studie L. Montagniera a kol. a jedné ze studií R. Galla a kol. Konkrétní vědecké důkazy rovněž odmítl uvést.

Specialista na poradenství v oblasti HIV/AIDS a vedoucí oddělení podpory zdraví v Centru zdravotnických služeb, který byl dotázán následně, odpověděl:

Informace poskytnuté vám Zdravotním ústavem se sídlem Ostravě na základě vašich žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. v záležitosti důkazů existence HIV/AIDS jsou mi, stejně jako mým kolegyním a kolegům, známy z interní komunikace při přípravě odpovědí. Domnívám se, že jste obdržela vše podstatné, proto si dovoluji na ně odkázat.“

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě?

Čeští signatáři Durbanské deklarace

Dále byli osloveni čeští „odborníci“, kteří podepsali Durbanskou deklaraci obsahující mj. tvrzení: „Důkazy o tom, že AIDS je způsoben virem HIV-1 nebo HIV-2, jsou jasné, vyčerpávající a jednoznačné a splňují nejvyšší vědecké standardy.“

Většina z těchto „odborníků“ vůbec neodpověděla nebo se snažila odpovědi všemožně vyhnout. Ti, kteří odpověděli, uvedli následující „vědecké důkazy“, jako např.:

  • Problematikou HIV se nezabývám, je nutné se spojit se specialisty.“
  • O příčinné souvislosti mezi HIV a AIDS ale není třeba pochybovat. Například proto, že antivirotika založená na inhibici enzymů HIV, reverzní transkriptázy, proteázy a integrázy, mění AIDS v chronickou nemoc s níž mohou nemocní žít kvlitní život mnoho let. Kdyby měl AIDS jiného původce, tyto léky by nefungovaly a lidé postižení tímto syndromem by dál umírali na oportunní infekce.“
  • Sdělujeme, že vědecké závěry, které vedly pana prof. Ing. Richarda Hrabala CSc. k podpisu Durbanské deklarace, vychází z vědeckých prací, studií a závěrů výzkumů, které jsou uvedeny jako zdroje u samotné Durbanské deklarace.“ (Durbanská deklarace přitom žádné „jasné, vyčerpávající a jednoznačné důkazy splňující nejvyšší vědecké standardy“ neobsahuje)
  • Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. na to, že by Durbanskou deklaraci podepsal, již zapomněl: „Pokud si pamatuji tak jsem žádnou Durbanskou deklaraci nepodepsal.“ Později si naštěstí vzpomněl a jako důkaz uvedl studii L. Montagniera a kol. a studii z roku 1984 (ani jedna z nich však příčinnou souvislost mezi HIV a AIDS neprokázala), dále vědecké práce uvedené u samotné Durbanské deklarace (žádná z nich důkazy neobsahuje) a odkaz na stránky amerického CDC (rovněž bez důkazů).
  • Doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., přednosta Kliniky infekčního lékařství FN Ostrava, uvedl tyto práce: „HIV causes AIDS“, „HIV and AIDS“, „HIV and AIDS“, „HIV causes AIDS: Koch’s postulates fulfilled“, „HIV and AIDS“ a „AIDS klinický obraz a léčba“. Někomu zřejmě stačí jako důkaz to, že název práce obsahuje výrazy „HIV“ a „AIDS“. Ani jedna z těchto prací řádné vědecké důkazy pro HIV/AIDS neobsahuje, přičemž polovina z nich má délku necelé jedné strany textu a další 2 se důkazy pro HIV/AIDS vůbec nezabývaly. Doc. Rožnovský na tuto kritiku přesto odpověděl: „Virus HIV považuji za původce AIDS a uvedené články toto mé tvrzení jednoznačně potvrzují.“
  • Prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., bývalý prorektor Univerzity Karlovy pro vědu a výzkum, který se podle Wikipedie „specializuje na virus HIV“, nejdříve citoval ze 2 důkazně bezcenných studií Roberta Galla a kol. (stejné argumenty uvedl i v odpovědi za Akademii věd ČR) a poté naprosto vážně tvrdil, že vědecké argumenty, které ve své odpovědi uvedl, „představují jednoznačný vědecký konsensus v této problematice“ a „žadatelka se svým dotazem zahrnujícím odborně neakceptovatelné názory pokouší rozporovat ověřené, v oboru ustálené a řádně publikované vědecké závěry“.

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 1. část

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS mají čeští signatáři Durbanské deklarace? – 2. část

Jaké důkazy pro hypotézu HIV/AIDS má Akademie věd ČR?


To tedy byly odpovědi českých „odborníků“ a my se konečně dostáváme ke slibovaným výrokům „popíračů HIV/AIDS“:

Dr. Kary Mullis, Ph.D. – biochemik, nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1993 za vynález polymerázové řetězové reakce (PCR), která je základem testů virové nálože HIV:

Není ani pravděpodobné, natož vědecky prokázané, že HIV způsobuje AIDS. Pokud existují důkazy, že HIV způsobuje AIDS, měly by existovat vědecké dokumenty, které buď jednotlivě nebo společně tuto skutečnost alespoň s vysokou pravděpodobností prokazují. Žádné takové dokumenty neexistují.“ (časopis Spin, roč. 10, č. 4, 1994)

Kde je výzkum, který říká, že HIV je příčinou AIDS? Na světě je nyní 10 000 lidí, kteří se specializují na HIV. Nikdo z nich se nezajímá o možnost, že HIV nezpůsobuje AIDS, protože v takovém případě je jejich odbornost zbytečná.“

„Lidé se mě neustále ptají: ‚Chcete říct, že nevěříte, že HIV způsobuje AIDS?‘ A já říkám, že jestli tomu věřím, nebo ne, je irelevantní! Nemám pro to žádné vědecké důkazy. Mohl bych věřit v Boha a on by mi ve snu mohl říct, že HIV způsobuje AIDS. Ale nepostavil bych se před vědce a neřekl: ‚Věřím, že HIV způsobuje AIDS, protože mi to řekl Bůh.‘ Řekl bych: ‚Mám tady v ruce vědecké práce a provedené experimenty, které lze ukázat ostatním.‘ Nezáleží na tom, čemu kdo věří, ale na experimentálním důkazu. A ten tito lidé nemají.“
(California Monthly, září 1994)

Pokud si myslíte, že příčinou AIDS je virus, proveďte kontrolní experiment bez něj. Provést kontrolní experiment je první věc, kterou učíte vysokoškoláky. To ale nikdo neudělal. Epidemiologie AIDS je hromada nepodložených příběhů vybraných podle hypotézy virus-AIDS. Lidé se neobtěžují ověřit si detaily populárních dogmat nebo konsensuálních názorů.“ (HIV not Guilty, 5. října 1996)

AIDS není ‚Boží hněv‘ ani žádná jiná absurdita. Část naší společnosti experimentovala se svým životním stylem a nevyšlo to. Onemocněli. Jiná část naší pluralitní společnosti, říkejme jim doktoři/vědci, kteří uprchli z neúspěšné války proti rakovině, nebo jim prostě říkejme profesionální šmejdi, zjistila, že to funguje. Fungovalo to pro ně. Dodnes platí splátky na svá nová BMW z vaší kapsy.“ (Dancing Naked in the Mind Field, Vintage Books, 2000)

Dr. David Rasnick, Ph.D. – biochemik, vývojář inhibitorů proteáz, University of California:

Hypotéza o HIV jako původci AIDS je největším vědeckým a lékařským omylem 20. století. Existují přesvědčivé důkazy o tom, že AIDS není nakažlivý, nepřenáší se pohlavním stykem ani není způsoben virem HIV. Lékaři, kteří znají nebo tuší pravdu, se stydí nebo bojí přiznat, že testy na HIV jsou nesmyslné a měly by být zakázány a že léky proti HIV poškozují a zabíjejí lidi.“ (Mail & Guardian, Johannesburg, JAR, 24. ledna 2001)

Jako vědec, který se AIDS zabývá již 16 let, jsem zjistil, že AIDS má jen málo společného s vědou a není ani primárně lékařskou záležitostí. AIDS je sociologický fenomén, který drží pohromadě strach a vytváří jakýsi lékařský mccarthyismus, který překročil a rozvrátil všechna pravidla vědy a vnutil zranitelné veřejnosti směs víry a pseudovědy.“ (Spin, červen 1997)

Do HIV jsme investovali 20 let a 118 miliard dolarů. Nemáme žádný lék, žádnou vakcínu ani žádný pokrok. Místo toho máme tisíce lidí, kteří onemocněli, a dokonce zemřeli na následky toxických léků proti AIDS. Nemůžeme je však léčit na nemoci, o kterých víme, že je mají, protože když to uděláme, nazvou nás ‚popírači AIDS‘. AIDS je mnohamiliardový průmysl. V této zemi je 100 000 profesionálních výzkumníků AIDS. V tuto chvíli je těžké se mu postavit stejně jako velkému tabákovému průmyslu.“ (Scheff)

Tyhle zatracené testy [na HIV] by měly být zakázány. Jsou smrtící. Za prvé, v Jihoafrické republice je to rozsudek smrti. Lidé páchají sebevraždy, byli ukamenováni, jsou jim vypalovány domy, jsou vražděni. Jen za to, že mají protilátky proti HIV. Byli vyloučeni ze společnosti a v některých venkovských komunitách se to rovná smrti. Takže jste především vyděšeni k smrti. A pak začnete brát léky proti HIV, které způsobují AIDS, a když je budete brát dostatečně dlouho, zabijí vás.“ (New York Press, roč. 14, č. 16, 2002)

V roce 1990 na konferenci o AIDS v San Francisku oznámil [spoluobjevitel viru HIV] Montagnier, že virus HIV nakonec T-lymfocyty nezabíjí a nemůže být příčinou AIDS. Během několika hodin po tomto prohlášení byl napaden právě tím průmyslem, který pomáhal vytvořit.“ (Scheff)

Lidé mohou mít vysokou virovou nálož a být zdraví, mohou mít nízkou virovou zátěž a být nemocní a všechno mezi tím. Tito lidé [výzkumníci AIDS] to přiznají mezi sebou, jen to nepřiznají veřejně.“ (časopis Gear, březen 2000)

Dr. Charles Thomas, Ph.D. – bývalý profesor biochemie, Harvard University, Johns Hopkins University. Bývalý předseda Oddělení buněčné biologie, Scripps Research Institute:

Dogma o tom, že HIV způsobuje AIDS, je největším podvodem, který byl kdy spáchán na mladých mužích a ženách západního světa. AIDS je krutý podvod, který se udržuje, protože na něm vydělává mnoho lidí. Vezměte jim tyto peníze a celý systém mytologie se zhroutí.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Důvodem, proč se celá ta ošuntělá historka o HIV stále drží, je to, že se na ní točí tolik peněz. Federální vláda vydává jen na toto jediné téma asi 4 miliardy dolarů a všechny tyto 4 miliardy dolarů jsou založeny na myšlence, že tyto nemoci způsobuje virus HIV. Pokud HIV tyto nemoci nezpůsobuje, pak jsou tyto peníze vyhozené. A já se domnívám, že vyhozené jsou. Ale lidé, kteří jsou příjemci těchto peněz, nechtějí, aby to přestalo.“

„Často přemýšlím, co by se stalo, kdyby všechny federální peníze na AIDS – na vzdělávání, výzkum, léčbu atd. – najednou zmizely. Jsem přesvědčen, že by AIDS zmizel. Jinými slovy, nemoci AIDS, které dnes pozorujeme, by byly přeřazeny do svých dřívějších kategorií – pneumonie způsobená Pneumocystis carinii, Kaposiho sarkom a dalších asi 25 různých nemocí, mezi něž nyní patří i rakovina děložního čípku atd. AIDS byl definován jako nemoc. Kdybychom řekli, že neexistuje, a neplatili za něj z peněz daňových poplatníků, zmizel by do pozadí běžné úmrtnosti.“
(časopis Penthouse, duben 1995)

Dr. Etienne de Harven – emeritní profesor patologie, University of Toronto. Profesor buněčné biologie, Cornell Graduate School of Medical Science:

Pod nadvládou médií, nátlakových skupin a zájmů farmaceutických společností ztratil establishment zabývající se AIDS kontakt s recenzovanou vědou otevřenou novým názorům, protože neprokázaná hypotéza HIV/AIDS získala 100% prostředků na výzkum, zatímco všechny ostatní hypotézy byly ignorovány. Kolik zmařeného úsilí, kolik miliard dolarů na výzkum zmizelo v nenávratnu… Hrůza.“ (Reappraising AIDS, listopad/prosinec, 1998)

Je zřejmé, že hypotéza HIV/AIDS musí být vědecky přehodnocena. A co je nejnaléhavější, financování výzkumu AIDS by již nemělo být omezováno na laboratoře pracující na hypotéze, která nebyla nikdy prokázána.“ (Continuum, 1998)

Současná strategie pomoci Africe v situaci, která byla popsána jako krize AIDS, je zcela založena na platnosti hypotézy HIV=AIDS. Tato hypotéza však musí být zcela přehodnocena, protože virus HIV nebyl nikdy izolován ani purifikován přímo od pacientů s AIDS způsobem, který by splňoval klasické požadavky virologie. Přesněji řečeno:

  1. Částice HIV nebyly nikdy prokázány elektronovou mikroskopií v krevním řečišti pacientů s AIDS, kteří údajně vykazují vysokou ‚virovou nálož‘.
  2. Údajné případy izolace viru HIV byly popsány na základě identifikace molekulárních ‚markerů‘. Tyto markery jsou fyzikální, biologické nebo genetické povahy. Jejich specificita pro HIV nemohla být nikdy důsledně prokázána, protože to by vyžadovalo purifikaci viru HIV, které nebylo nikdy dosaženo.
  3. Sérologické testy na takzvanou ‚HIV séropozitivitu‘, které jsou založeny na stejných nespecifických markerech, rovněž postrádají specificitu a neprokazují žádný infekční proces HIV.
  4. Důvěřivost veřejnosti je zneužívána neustálým zveřejňováním snímků viru HIV, které všechny pocházejí z elektronové mikroskopie laboratorních buněčných kultur a nikdy nepocházejí přímo od pacientů s AIDS.

Vzhledem k těmto zásadním nejasnostem týkajícím se izolace HIV přímo od pacientů s AIDS by priority měly být radikálně přehodnoceny. Pozastavení všech sérologických testů na HIV a pozastavení podávání toxických antiretrovirálních léků by mělo uvolnit rozpočty na boj s podvýživou, na rozšíření distribuce pitné vody a zlepšení hygieny a sanitace pro africký lid.“ (projev na konferenci Evropského parlamentu o AIDS v Africe, Brusel, 8. prosince 2003)

Dr. Beverly E. Griffin, Ph.D. – ředitelka oddělení virologie, Royal Postgraduate Medical School, Londýn:

Nevěřím, že virus HIV sám o sobě může způsobit AIDS.“ (New York Daily News, 20. září 1993)

V roce 1984 byl vysloven předpoklad, že HIV způsobuje AIDS, a od té doby nebyl téměř nikým kriticky přezkoumán. Ve skutečnosti nevíme, zda HIV způsobuje AIDS, a ani jsme se to seriózně nepokusili zjistit.“ (Virusmyth.net, listopad 1991)

K vědecky zdravější společnosti jistě povede, když se důkazní břemeno ohledně HIV jako smrtelného patogenu vrátí tam, kam patří – k těm, kteří tvrdí, že HIV způsobuje AIDS – a ostatním bude umožněno uplatňovat alternativní přístupy v boji za vymýcení této nemoci.“ (Nature, 20. dubna 1989)

Dr. Roberto Giraldo – specialista na vnitřní lékařství, infekční a tropické nemoci, New York. Bývalý předseda katedry mikrobiologie a parazitologie, Univerzita Antioquia, Medellin, Kolumbie. Autor knihy „AIDS and Stressors“.

Testy na HIV jsou nesmyslné. Člověk může reagovat pozitivně, i když není virem HIV infikován. Testy jsou v různých zemích interpretovány odlišně, což znamená, že člověk, který je pozitivní v Africe (nebo Thajsku), může být při testování v Austrálii negativní. To, že většina lidí nebyla o závažné nepřesnosti testů informována, nemá žádné ospravedlnění. Tato chyba má katastrofální dopady na tisíce lidí. Vzhledem k tomu, že lidé reagují pozitivně na testy, které nejsou pro HIV specifické, přestaňme je, prosím, označovat jako ‚HIV pozitivní‘.“ (časopis Continuum, 1999)

Existuje mnoho vědeckých faktů, které ukazují, že takzvaný virus lidské imunodeficience (‚HIV‘) nesplňuje epidemiologické a biologické požadavky ani požadavky zdravého rozumu, aby byl příčinou syndromu lidské imunodeficience.“ (Continuum, 1998)

Přenos AIDS z člověka na člověka je mýtus. Homosexuální přenos AIDS v západních zemích, stejně jako heterosexuální přenos AIDS v Africe a v dalších málo rozvinutých zemích, je domněnkou bez jakéhokoli vědeckého potvrzení.“ (Virusmyth.net, září 2000)

Žádný z postulátů, na nichž je založena infekční hypotéza AIDS, nesplňuje požadavky výzkumné metody. Žádný ze základů hypotézy HIV-AIDS nebyl prokázán na objektivní úrovni. Jsou to teoretické předpoklady, vytvořené myslí těch, kteří tuto hypotézu vytvářejí a obhajují.“ („AIDS and Stressors“, 1997)

Dr. Walter Gilbert, Ph.D. – profesor molekulární biologie, Harvard University. Nositel Nobelovy ceny za chemii za rok 1980:

Nepřekvapilo by mě, kdyby existovala jiná příčina AIDS, a dokonce ani to, že se na ní nepodílí virus HIV.“ (časopis Omni, červen 1993)

[Duesberg] má naprostou pravdu v tom, že nikdo neprokázal, že AIDS je způsoben virem AIDS. A má naprostou pravdu v tom, že virus kultivovaný v laboratoři nemusí být příčinou AIDS.“ (Hippocrates, září/říjen 1988)

Dr. Gordon Stewart – emeritní profesor veřejného zdraví, University of Glasgow. Bývalý lékař-konzultant (epidemiologie a preventivní medicína) Národní zdravotní služby (Spojené království) a Světové zdravotnické organizace:

Hluboko v utajovaném a dobře střeženém dogmatu, že AIDS je mor způsobený smrtícím virem známým jako HIV, je ukryta časovaná bomba s potenciálně výbušnými protichůdnými informacemi.“

„Hypotéza, že HIV je jedinou příčinou AIDS, jednoduše neodpovídá klinickým a epidemiologickým faktům.“
(Sunday Times (London), 7. června 1992)

Neexistuje žádný specifický etiologický původce AIDS. Onemocnění vzniká v důsledku kumulativního procesu, který následuje po období vystavení mnoha faktorům prostředí…“ („Debata o AZT“, 2000)

Nikdo se nechce zabývat fakty o této nemoci. Je to ta nejpodivuhodnější věc, jakou jsem kdy viděl. Poslal jsem do lékařských časopisů nespočet dopisů, v nichž jsem poukazoval na epidemiologické nesrovnalosti, a oni je prostě ignorují. Faktem je, že celá ta věc s heterosexuálním AIDS je podvod.“ (Spin, červen 1992)

S ‚objevem‘ HIV jako domnělého, univerzálně infekčního retroviru a s přeměnou této hypotézy v dogma na základě konsensu začal být veškerý nesouhlas potlačován anonymní cenzurou, která se stala absolutní, podivuhodně všudypřítomnou a zjevně imunní vůči odhalení střetu zájmů. Při mnoha příležitostech jsem byl požádán BBC a dalšími televizními stanicemi, abych promluvil o AIDS, jen abych na poslední chvíli zjistil, že mé vystoupení bylo zrušeno.“

„Kolegové a já, kteří jsme se pokoušeli publikovat, jsme se setkali s nečestnou aliancí, jejímž záměrem bylo odmítnout jakékoli vědecké práce, které nabízely vážnou kritiku ortodoxie. Mainstreamové časopisy a média – kdykoli jsou jim předloženy důvodné pochybnosti o AIDS – se semknou jako organizované houfy… Jsou v tom přirozeně i osobní zájmy; mnoho orgánů a jednotlivců dostává za svou práci v rámci ortodoxní vědy o AIDS vysoké odměny. Za většinou z nich stojí farmaceutické společnosti, které mají své vlastní zjevné záměry.“
(Index on Censorship, Velká Británie, vydání 3, 1999)

Dr. Henk Loman, Ph.D. – profesor biofyzikální chemie, Vrije Universiteit, Amsterdam:

Existuje mnoho lidí s AIDS, ale bez HIV, a velmi mnoho lidí s HIV, ale bez AIDS. Tyto dva aspekty znamenají, že tvrzení HIV = AIDS je až příliš jednoduché. Věrohodné, alternativní a testovatelné příčiny poškození imunitního systému, které mohou v konečném důsledku vést k AIDS, by se měly stát součástí běžného výzkumu AIDS.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. Fabio Franci – specialista na preventivní medicínu a infekční nemoci, Terst, Itálie:

Jsem pevně přesvědčen, že HIV je neškodný.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. James Hudson, Ph.D. – profesor patologie a medicíny, University of British Columbia, Kanada:

Před několika lety jsem přestal chodit na setkání o AIDS – už jsem nemohl vydržet ten stres z nutnosti se ovládat, abych nevstal a nezačal křičet: ‚Blbost!‘ “

Od počátku jsem nebyl přesvědčen, že HIV hraje v AIDS roli, protože takzvané důkazy pro mě byly nepřijatelné. Dlouho jsem si však nechával své názory pro sebe, dokud jsem nezjistil, že existuje mnoho dalších ‚disidentů‘ a pochybovačů.“ (Virusmyth.net)

Dr. Luc Montagnier – virolog, spoluobjevitel viru HIV, Pasteur Institute, Paříž:

V teorii, že HIV způsobuje všechny příznaky AIDS, je příliš mnoho nedostatků. Vídáme lidi infikované virem HIV po dobu 9, 10, 12 i více let a jsou stále v dobré kondici, jejich imunitní systém je stále dobrý. Je nepravděpodobné, že by tito lidé onemocněli AIDS později.“

HIV není ani nezbytný, ani dostatečný k tomu, aby způsobil AIDS.“ (VI. mezinárodní konference o AIDS, 24. června 1990)

AIDS nevede nevyhnutelně k úmrtí, zejména pokud potlačíte kofaktory, které nemoc podporují. Je velmi důležité říci to lidem, kteří jsou nakaženi….. Myslím, že bychom nyní měli přikládat kofaktorům stejnou váhu, jakou jsme dosud přikládali viru HIV.“

„Psychologické faktory jsou pro podporu imunitní funkce zásadní. Pokud tuto psychologickou podporu potlačíte tím, že někomu řeknete, že je odsouzen k smrti, odsoudíte ho jen prostřednictvím vašich slov.“

„Nepurifikovali jsme [neizolovali]… Viděli jsme nějaké částice, které ale neměly morfologii typickou pro retroviry… Byly velmi odlišné… Vždy jsem připouštěl, že jsme neměli to, co bylo skutečnou příčinou AIDS.“
(rozhovor s Djamelem Tahim, 1997)

Liam Scheff – novinář, který odhalil násilné podávání léků proti AIDS sirotkům v newyorském „Incarnation Children’s Center“:

V roce 1994 (spoluobjevitel viru HIV) Robert Gallo v tichosti přiznal, že Kaposiho sarkom (KS) – hlavní nemoc definující AIDS u homosexuálních mužů – nemůže být způsoben virem HIV. V mainstreamovém tisku se to však nikdy neobjevilo. Gallo na setkání NIDA v roce 1994 publiku složenému z vědců a aktivistů řekl, že HIV nemůže způsobit KS a že ho ani nikdy nenašel v T-lymfocytech, které má HIV zabíjet. Řekl: ‚Nevím, jestli jsem to řekl jasně, ale myslím, že to všichni přítomní vědí – nikdy jsme nenašli DNA viru HIV v nádorových buňkách KS. A ve skutečnosti jsme nikdy nenašli DNA viru HIV v T-lymfocytech. Takže jinými slovy, nikdy jsme nezaznamenali, že by HIV nějakým způsobem transformoval [způsoboval rakovinu].‘ “

„To bylo v naprostém rozporu se vším, co Gallo kdy řekl o HIV nebo AIDS. Jeho přiznání však věnovalo pozornost jen velmi málo lidí. Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) ho ignorovalo a nadále lidem tvrdí, že KS je nemoc AIDS. Když byl Gallo dotázán, co, pokud ne virus HIV, způsobuje KS, odpověděl: ‚Dusitany [poppers] by mohly být hlavním faktorem‘, protože ‚mutageneze je nejdůležitější‘. Pro establishment zabývající se AIDS je to velmi trapná situace, a proto ji zamlčeli. O jednom ze dvou charakteristických onemocnění AIDS se nyní jasně ví, že s AIDS nebo HIV vůbec nesouvisí.“
(Debata o AIDS, Boston Dig, 2003)

Dr. Marcus Conant – profesor dermatologie, University of California, San Francisco:

[Důkazy] o tom, že [Kaposiho sarkom] není způsoben virem HIV, jsou jednoznačné.“ (Spin, listopad 1994)

Dr. Harry Haverkos – ředitel kanceláře pro AIDS Národního institutu pro zneužívání drog (NIDA):

Je jasné, že samotný virus HIV nemůže vysvětlit Kaposiho sarkom. Musí v tom být ještě něco jiného.“

„Léze Kaposiho sarkomu se nejčastěji vyskytují na obličeji, nose a hrudníku. Pokud vdechujete výpary, právě tam se vyskytují v nejvyšší koncentraci. Nemusíte být génius, abyste viděli, že hypotéza [že Kaposiho sarkom způsobilo užívání dusitanů (‚poppers‘) homosexuály] má určitou logiku.“
(Spin, listopad 1994)

Dr. Steven Jonas – profesor preventivní medicíny, Stony Brook University, New York:

Rychle se hromadí důkazy, že původní teorie o HIV není správná.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. Kevin Corbett, Ph.D. – nezávislý výzkumný konzultant, Londýn, Velká Británie:

Statistiky AIDS v Africe jsou ve většině případů založeny na jediném testu ELISA. Testy jsou prováděny i u těhotných žen, přestože je na soupravě testu ELISA uvedeno varování, že těhotenství vede k falešně pozitivním výsledkům.“ (East African Standard, online vydání, 12. září 2000)

Dr. Alfred Hassig – profesor imunologie, University of Bern, bývalý ředitel krevních bank Švýcarského červeného kříže. Poradce Světové zdravotnické organizace. Prezident Mezinárodní společnosti pro krevní transfuzi:

AZT (antivirový lék proti AIDS) v nesčetných případech způsobil nevyhnutelné a pomalé udušení buněk těla pacienta a smrt otravou. Lékaři mylně diagnostikují fatální následky léku AZT jako AIDS po předchozí infekci virem HIV. Léčba AZT a příbuznými toxickými látkami se může rovnat vstupu do sebevražedného komanda s časovou pojistkou.“ (Continuum, červenec/srpen 1996)

Povinností každého lékaře je zachovat život za každou cenu – a ne na základě jakéhokoli testu lidi smrtelně proklínat, aby se tak vyděsili, že se zabijí sami. S lítostí musím konstatovat, že tyto voodoo metody se praktikují, přestože nikdy nebylo prokázáno, že zjištěné protilátky jsou známkou úmrtnosti u všech diagnostikovaných lidí. Považuji za lékařské pochybení tlačit pacienty k umírání prorokováním brzké smrti. Jsme lékařští vědci, ne proroci!“ (Continuum, svaz. 4 č. 6)

Virologové nemají co nového nabídnout. Neustále vymýšlejí výmluvy, zjišťují neustálý růst a změny ve struktuře viru, jak uhýbá, útočí, dělá podivné věci, ale nikdo z nich nemá odvahu pořádně vysvětlit, jak jsou tyto věci vůbec možné.“ (Continuum, leden/únor 1996)

Dr. Heinrich Kremer – lékař, bývalý ředitel Spolkové kliniky pro mladistvé a mladé dospělé pachatele drogové trestné činnosti pro pět německých okresů, včetně Berlína, Brém a Hamburku. Od roku 1988 pracuje v základním výzkumu rakoviny a AIDS:

Takzvaný HIV (virus, který dosud nikdo podle standardních pravidel retrovirologie ve skutečnosti neizoloval a jehož existence byla odvozena pouze díky blíže nespecifikovaným molekulárním markerům, aby bylo možné jej hypoteticky předpokládat jako příčinu onemocnění) není ani dostatečný, ani nutný. Tento předpoklad zakrývá skutečnou příčinu AIDS.“

Kolektivní posedlost virem umožňuje HIV/AIDS medicíně fungovat v nezákonné sféře bez odpovědnosti za často fatální následky. Neznalost a neochota k poznání však již nemůže být alibi pro ponižující bezradnost a lhostejnost úředníků, odborných lékařských asociací a téměř všech bližních, kteří čelí tomuto téměř bezprecedentnímu nedostatku vědecké a lékařské etiky.“ (Continuum, listopad/prosinec 1996)

Dr. Stefan Lanka, Ph.D. – virolog, University of Koblenz, Německo:

Žádný test na AIDS nemůže nikdy fungovat, protože virus HIV nebyl nikdy izolován a ani nebyla prokázána jeho existence. To je jádro problému všech testů na HIV. Neschopnost izolovat virovou entitu a jednoznačně charakterizovat její proteiny znamená, že důkazy o existenci HIV pomocí protilátek jsou jen argumentací v kruhu. Protilátky, které jsou detekovány, jsou způsobeny jinými příčinami. V důsledku toho je zcela nelogické tvrdit, že pozitivní test je důsledkem předchozího kontaktu s virem.“ (Continuum, duben/květen 1995)

Duesberg je již téměř deset let vytrvale a za cenu velkých osobních ztrát oporou zdravého rozumu a slušnosti ve světě, který se zbláznil do prostoduché teorie o viru HIV. Jeho nárok na naši bezvýhradnou vděčnost spočívá v jeho dlouhodobém a neochvějném odporu proti AZT (a jeho analogům), jehož užívání vždy končí smrtí.“ (Continuum, svaz. 4 č. 3)

Objasnění otázky, zda ‚HIV‘ existuje, nejbezpečnější dostupnou metodou identifikace (a tou by byla pouze izolace kompletních ‚HI-virů‘) je nezbytnou podmínkou pro odstranění masového klamného transu zvaného AIDS.“

„Ti, kteří se k zásadním poznatkům dostanou příliš pozdě nebo se k nim nedostanou vůbec, mohou zemřít v mukách diagnózy ‚AIDS‘ nebo spáchat sebevraždu. To, že ‚HIV‘ nebyl nikdy identifikován jako prokázaná biologická entita, je nesmírně důležité a musí to být okamžitě sděleno každé stigmatizované osobě. Žádný virus HIV – žádná falešná diagnóza AIDS – žádný rozsudek smrti – žádná chybná léčba – žádné zbytečné utrpení – žádné zbytečné umírání, ale nové šance pro lidi, kteří z komplexních důvodů vážně onemocněli, přičemž byli označeni jako případy ‚AIDS‘ a ‚HIV‘ pozitivní, a pak se stali obětí lékařské krátkozrakosti založené na laboratorně-technických konstruktech.“
(Continuum, únor/březen 1997)

Dr. Lawrence Badgley – lékař, San Francisco. Autor knihy „Healing AIDS Naturally“:

Lidé s AIDS si musí uvědomit, že většina toho, co se jim o AIDS říká, jsou pouhé spekulace, tedy teorie. Jednou z takových teorií je myšlenka, že virus napadá bílé krvinky, tzv. pomocné T4-lymfocyty, a ničí je. Tato teorie a mýtus jsou veřejnosti předkládány jako fakt. Další takovou teorií je myšlenka, že rozhodujícím faktorem pro vznik AIDS je snížený počet T4-lymfocytů. Myšlenka, že počet T4-lymfocytů nižší než 200 je magickým měřítkem toho, zda by člověk měl začít užívat AZT, vychází z ničím nepodložené volby čísel.“

„Ve své vlastní lékařské praxi mám několik pacientů, kteří měli po měsíce a roky méně než 50 pomocných T4-lymfocytů a nezeslábli ani neonemocněli vážnými infekcemi. Na druhou stranu u jednoho pacienta, který dodržoval přírodní léčbu, došlo ke zvýšení počtu T4-lymfocytů z méně než 100 na více než 600 a v té době se u něj rozvinula pneumonie způsobená Pneumocystis carinii.“

Dr. Hiram Caton, Ph.D. – odborník na etiku, vedoucí Školy aplikované etiky na Griffith University, Brisbane, Austrálie:

První obětí ‚války proti AIDS‘ se stala integrita vědy. Přesný okamžik zločinu lze určit: byla to tisková konference v dubnu 1984, na níž tehdejší ministryně zdravotnictví [USA] Margaret Hecklerová prohlásila, že vládní vědec Robert C. Gallo objevil virovou příčinu AIDS. Hecklerová tento objev označila za ‚další zázrak americké medicíny a vědy‘ a ‚vítězství nad obávanou nemocí‘. Pokud jsou důmyslné triky zázraky, pak to zázrak byl… Gallo ani Pasteurův ústav neprokázali, že virus je patogenní. Ve skutečnosti ho ani neizolovali, jak později Pasteurův ústav přiznal. Ale experti na propagandu z Národního institutu zdraví (NIH) zařídili, aby přední časopisy ‚zázrak‘ ministryně Hecklerové opatřily pečetí vědy. Od té chvíle byly veškerý výzkum a politika v oblasti AIDS založeny na spekulaci, kterou byrokratická moc přeměnila v dogma.“

„Tato počáteční veřejná poprava vědecké integrity rozpoutala propagandistickou mašinérii, která počáteční zjevnou blamáž Hecklerové (‚vítězství nad obávanou nemocí‘) rozšířila na nekonečnou chorobnou ságu, která vysává peníze a semílá miliony lidí do bahna špatné medicíny.“

„Vědecká integrita byla zavražděna brutálním zdravotnickým fašismem. Další obětí se stal zlatý standard klinického hodnocení, dvojitě slepá studie. Metodika byla opuštěna ve jménu etiky, a to se zvráceností, kterou musí obdivovat i experti na propagandu! Ve skutečnosti musela být dvojitě slepá studie zavražděna, protože vystavovala dogmata o léčbě a kauzalitě ve vědě o AIDS vážnému riziku falzifikace. Další obětí se stala integrita nezávislého klinického úsudku. Každý lékař, který se postavil proti oficiální linii, se vystavil riziku odvety. A nyní, v případech Tyson a Emerson, vidíme, že bylo zavražděno i základní právo na informovaný souhlas a právo odmítnout léčbu.“

„Buďte informováni. Nepodílejte se na nejzhoubnějším podvodu, který byl kdy spáchán ve jménu medicíny. Uvědomte si, že primární pravdou ve ‚válce proti AIDS‘ je, že mocné agentury vyhlásily válku VÁM a vašim blízkým bez ohledu na váš HIV status. Uvědomte si, že ‚věda o AIDS‘ je z 90% bezmyšlenkovité opakování a z 10% naprosto nekonzistentní zjištění bez klinické hodnoty.“ (Coming to Grips with Health Fascism, Virusmyth.net, duben 1999)

Dr. Robert De Prato – lékař, Ministerstvo obrany USA, Portland, Oregon:

Nechcete dát (AZT) nikomu, ale zejména ne dítěti, které je v podstatě masou replikující se DNA… Mám osmiletou dceru a nikdy bych jí AZT nedal – spíš bych dřív opustil stát nebo zemi.“

„Je hrozné říkat praktickému lékaři, že jeho terapie zabíjí pacienty… Neexistuje téměř žádný způsob, jak do této debaty zapojit ortodoxní lékaře, protože na vás budou útočit.“
(The Register-Guard (Eugene, Oregon), 29. prosince 1998)

Nedoporučuji lidem, aby se někdy nechali testovat. Důvodem je, že nevím, co ty testy znamenají, a myslím, že to neví nikdo. Nikdy jsem neviděl žádný důkaz, že to, co tyto testy mají údajně ukazovat, skutečně ukazují – tedy přítomnost viru, přítomnost exogenního viru. Opravdu bych chtěl vidět důkazy z elektronového mikroskopu, ale ty zřejmě neexistují. Neexistují žádné, při nichž by byl použit přísný izolační protokol.“ (The Other Side of AIDS)

Dr. Peter Duesberg, Ph.D. – profesor molekulární biologie, University of California, člen Národní akademie věd. Pětinásobný držitel grantu vynikajícího výzkumníka Národního institutu zdraví (všechny federální granty byly ukončeny, když začal zpochybňovat teorii HIV). Autor knihy „Inventing the AIDS Virus“:

Když se těla pacientů s AIDS nakonec zhroutí v důsledku účinků těchto antivirových léků, říkají: ‚Teď se virus stal rezistentním a léky ztratily svou účinnost.‘ Ve skutečnosti se děje to, že toxicita léků narůstá do bodu, kdy už to pacient nemůže vydržet. A oni samozřejmě říkají, že za to může virus – a ne zcela nevyhnutelná a předvídatelná toxicita těch zatracených léků.“ (Reappraising AIDS, únor/březen 1998)

Podívejte se, stejný virus by nezpůsobil Kaposiho sarkom u homosexuálů, zápal plic u příjemců transplantátů a vyhublost v Africe. Teorie HIV nedává smysl. Ale dnes máme naprosto totalitní vědecké prostředí. Abyste mohli dělat výzkum, musíte se stát vládním spolupracovníkem. A pokud nesouhlasíte s vládou – s HIV, s Gallem – nedostanete žádné peníze. Okrajové skupiny se rozrůstají, ale většina výzkumníků jsou konformisté. V této zemi máme milion doktorandů a všichni nemohou být Einsteinové. Většina z nich jsou jen dobří vojáci; udělají, co se jim řekne.“ (GQ, listopad 1993)

[O odvrhnutí spoluobjevitele viru HIV dr. Luca Montagniera ze strany AIDS establishmentu, když v roce 1990 řekl, že virus HIV sám o sobě nemůže být příčinou AIDS]: „Byl tu Montagnier, Ježíš viru HIV, a oni ho vyhodili z chrámu.“ (Miami Herald, 23. prosince 1990)

Národní institut zdraví (NIH) tvrdí, že AIDS rozumí pouze odborníci. A kdo to je? Jsou to lidé, kteří pracovali na HIV, jejichž kariéra je zcela založena na HIV, a co hůř, téměř všichni z nich s ním mají spojené obrovské komerční zájmy. Mají firmy, mají patenty, vydělávají obrovské sumy peněz. Je to mnohem výnosnější než jejich univerzitní výzkum. Tak toto jsou soudci. Tito lidé si mohou dovolit poslat vás na Jupiter. Nemohou si ale dovolit dát 50 000 dolarů Peteru Duesbergovi nebo někomu jinému s alternativní hypotézou, jako je ta, která by testovala drogy jako příčinu AIDS. Dokázat, že se mýlí, by znamenalo, že by riskovali ztrátu své dobré pověsti a postavení ve vědecké komunitě i ve svých firmách.“ (Townsend Letter for Doctors and Patients, červen 2000)

…Všem uniká, že všechny původní práce o HIV, které Gallo napsal, byly shledány podvodnými. To tedy zpochybňuje celou hypotézu HIV, že? Hypotéza HIV byla založena na těchto pracích.“ (Spin, červen 1992)

Dr. Robert Gallo – spoluobjevitel viru HIV:

Peter Duesberg ví o retrovirech víc než kdokoli jiný na světě.“ (Spin, červen 1992)

„…On [Peter Duesberg] nevěří, že tu nemoc způsobuje virus HIV… Tuto debatu nemohu vyhrát. Racionální lidé vědí, že o takových věcech se nediskutuje.“ (NYU Medical Center, rozhovor Jamese M. Scutera s Robertem Gallem z 11. listopadu 1993)

Myslím si, že pokud se HIV neprojevuje, nemění a nereplikuje, tak takový virus je nefunkční a nebude vyvolávat nemoc…“ (Spin, říjen 1994)

Gerald H. Pollack, Ph.D. – profesor bioinženýrství, University of Washington, Seattle:

Lze jen doufat, že establishment odpoví [na argumenty Petera Duesberga] podrobně a bod po bodu, ale zatím se objevilo jen velmi málo podstatných informací. Od představitelů AIDS establishmentu přicházejí především autoritativní odpovědi typu ‚důkazy jsou zdrcující‘. Přestože bylo na výzkum AIDS vynaloženo více než 100 miliard dolarů, nebyl vyléčen ani jeden pacient s AIDS – což je kolosální selhání s tragickými důsledky. Důvody, proč se výzkum AIDS soustřeďuje tak urputně na tuto jedinou hypotézu a vylučuje všechny ostatní, jsou velmi jasné: ego, prestiž a peníze. Mainstreamoví virologové si osvojili moc peněz a jejich vlastní zájmy (někdy i finanční) je pohánějí k potlačování výzev. Nejde o nic neobvyklého: výzvy vůči mainstreamovým názorům jsou důsledně potlačovány mainstreamovými vědci, kteří mají zájem na zachování současného stavu. Nejde jen o Semmelweise a Galilea, ale na dnešní vědecké scéně se to děje ve velké míře. Teprve nyní začínají grantové agentury tomuto závažnému problému čelit.“ (recenze knihy „Oncogenes, Aneuploidy, and AIDS: A Scientific Life and Times of Peter Duesberg“ od H. Bialyho)

Dr. Sam Mhlongo – vedoucí Katedry rodinného lékařství a primární zdravotní péče na Lékařské univerzitě Jihoafrické republiky v Johannesburgu:

Souvislost mezi HIV a AIDS není prokázána. Rád bych, aby ‚ortodoxní‘ vědci uznali, že v Africe existuje 29 nebo 30 nemocí, které mohou napodobovat AIDS, které souvisejí s chudobou. Ale oni to nepřijmou, protože chudoba jim nevydělává velké peníze, na rozdíl od HIV. Rád bych, aby si uvědomili, že kdyby se Afričani, o kterých se říká, že jsou pozitivní, přestěhovali z Afriky do Evropy, do Ameriky nebo Austrálie, tak většina z nich, pravděpodobně 80%, by byla negativní… Kdybychom my disidenti měli jen setinu prostředků, které mají zastánci ortodoxního názoru, byl by ortodoxní názor pravděpodobně mrtvý za méně než rok.“ (New African, 2000)

Připadá mi neuvěřitelné, že v souvislosti s HIV/AIDS není dovoleno klást otázky a takzvané disidentské skupině není dovolena vůbec žádná publicita. Nedostatkem demokratických tendencí ve vědeckých institucích v Jihoafrické republice jsem opravdu znepokojen.“ (ANC Daily News Briefing, 22. března 2000)

Peter Piot – výkonný ředitel UNAIDS:

Byl jsem v Malawi a setkal jsem se se skupinou žen žijících s virem HIV. Jako vždy, když se setkávám s lidmi s HIV/AIDS a dalšími komunitními skupinami, jsem se jich zeptal, co je jejich největší prioritou. Jejich odpověď byla jasná a jednoznačná: jídlo. Ne péče, ne léky na léčbu, ne úleva od stigmatu, ale jídlo.“ („První obranná linie“ ve Světovém potravinovém programu: Proč jsou potraviny a výživa důležité v boji proti HIV/AIDS“, OSN)

Dr. Harry Rubin – profesor molekulární biologie, University of California, Berkeley:

Příčinná role viru HIV v onemocnění AIDS rozhodně není prokázána.“ („Debata o AZT“, 2000)

Kdo byli ti lidé, kteří jsou mnohem moudřejší, mnohem chytřejší než Luc Montagnier? Stal se psancem, jakmile začal říkat, že virus HIV nemusí být jedinou příčinou AIDS.“

„Jakmile někdo naznačí, že by se ortodoxie mohla mýlit, establishment ho začne označovat za blázna nebo šarlatána. Jeden týden jste skvělý vědec, druhý týden jste pitomec. Věda se stala novou církví Ameriky a uzavírá veškerý prostor pro tvůrčí a produktivní opozici.“ (Miami Herald, 23. prosince 1990)

Dr. Donald W. Miller Jr. – profesor chirurgie, University of Washington School of Medicine:

Až bude Duesbergova práce o HIV/AIDS a rakovině konečně uznána a přijata, způsobí ve vědě revoluci. Za posledních 50 let začaly vědeckému výzkumu dominovat výzkumné programy sponzorované vládou a průmyslem. V současnosti existuje totalitní systém, v němž mohou finanční prostředky na výzkum získávat pouze vědci, kteří podporují převládající ortodoxii. Vláda nejenže nebude financovat studie alternativních hypotéz o AIDS a rakovině, ale toto omezení se vztahuje i na další oblasti výzkumu.“ (Novodobý Koperník: Peter H. Duesberg)

Dr. Mohammad Ali Al-Bayati, Ph.D. – toxikolog a patolog, Kalifornie. Autor „Get all the facts: HIV does not cause AIDS“:

HIV nezpůsobuje AIDS. Neexistují žádné vědecké důkazy o tom, že by HIV mohl zabíjet infikované T-lymfocyty. Skutečným problémem je, že představitelé hypotézy HIV ignorují důležitá lékařská fakta a slepě připisují AIDS viru HIV. Je velmi smutné a frustrující vědět, že establishment zabývající se AIDS podává vysoce toxické léky, jako je AZT, těhotným ženám, i když existují studie, které ukazují, že oslabení imunitního systému lze odvrátit výživou. Předepisování antivirotik pacientům s AIDS je jako přilévání benzínu do ohně.“ (Virusmyth.net, 2. května 2001)

Dr. Otto Raabe, Ph.D. – profesor a ředitel Ústavu toxikologie a environmentálního zdraví, University of California, Davis:

Dr. Al-Bayati přesvědčivě dokazuje, že skutečnou příčinou AIDS je souběh několika jiných faktorů než HIV.“ (Virusmyth.net, 2. května 2001)

Hypotéza HIV, kterou její zastánci neochvějně hájí, předpokládá, že AIDS je způsoben infekčním retrovirem. Prohlášení, že vybraný virus je skutečně příčinou AIDS, bylo doprovázeno pojmenováním tohoto viru jako virus lidské imunodeficience (HIV). Vzhledem k tomuto názvu se hypotéza HIV rázem stala sebenaplňující se tezí a klasickým příkladem logické chyby potvrzování důsledku.“ (předmluva ke knize „Get all the facts: HIV does not cause AIDS“, červen 1999)

Dr. Joseph Mercola – bývalý předseda Oddělení rodinné medicíny v St. Alexius Medical Center, Hoffman Estates, Illinois:

Dr. Al-Bayati poskytuje solidní vědeckou podporu pro názor, že HIV nezpůsobuje AIDS. Skutečnou příčinou je expozice steroidům a chemikáliím v našem prostředí, léky používané k léčbě AIDS, stres a špatná výživa.“ (zpravodaj Mercola.com, č. 236, 11. července 2001)

Pravdou je, že AZT, ddI, ddC, inhibitory proteázy a další léky označované jako ‚antiretrovirotika‘ neprokázaly v žádných kontrolovaných studiích klinický přínos pro pacienty s HIV/AIDS. Jediné publikované studie, které uvádějí pozitivní výsledky, byly krátkodobé a neměly statisticky významné výsledky.“

„Ještě znepokojivější je, že existuje spousta důkazů o tom, že tyto léky způsobují právě ty příznaky, které mají léčit. Více než 500 doktorů medicíny a/nebo vědců s titulem Ph.D. podepsalo prohlášení, v němž vyzývají k přehodnocení příčin AIDS a požadují důkazy o tom, zda-li jsou příznaky způsobeny virem HIV.“

„V žádné učebnici se neuvádí, že v pěti studiích provedených po uspěchaném schválení Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) bylo zjištěno, že AZT je stejně toxický pro T-lymfocyty, tedy právě ty buňky, z jejichž nedostatku je obviňován virus HIV. To není překvapivé, protože T-lymfocyty se vytvářejí v kostní dřeni a všechny ostatní buňky, které se tam vytvářejí, AZT ničí. Tyto studie jsou jen ukázkou důkazů, které naznačují, že AZT a další ‚antiretrovirotika‘… způsobují různé příznaky podobné AIDS, které jsou připisovány viru HIV.“


„Další skutečností, která vyvolává vážné otázky ohledně možnosti, že HIV způsobuje onemocnění, je to, že ani po vynaložení přibližně 45 miliard dolarů na výzkum vědci nemohou přijít na to, jak údajně ničí T-lymfocyty. Je to proto, že ve zkumavkách T- lymfocyty neničí a nikdy ani nebylo prokázáno, že by je ničil i u lidí.“

Imunolog z Harvard Medical School shrnul problém následovně: ‚Stále jsme velmi zmateni ohledně mechanismů, které vedou k vyčerpání T-lymfocytů, ale nyní jsme alespoň zmateni na vyšší úrovni porozumění‘. Jednodušší vysvětlení těchto problémů, zejména po 45 miliardách dolarů, je, že HIV nemá na T-lymfocyty vůbec žádný vliv.“ (Mercola.com, 1999)

Dr. Stephen Miles – odborník na AIDS, University of California Medical Center, Los Angeles:

Velké množství lidí je nesprávně léčeno léky [proti AIDS], které nepotřebují. A jejich životy jsou pravděpodobně zkracovány.“ (Gear, březen 2000)

Rebecca Veronica Culshaw, Ph.D. – odborná asistentka v oboru matematiky, University of Texas, Tyler. Poradkyně pro časopis Journal of Biological Systems. Deset let studovala a publikovala matematické modely infekce HIV:

Moje práce matematického biologa byla z velké části založena na paradigmatu, že HIV způsobuje AIDS, a od té doby jsem si uvědomila, že existují dobré důkazy, že celý základ této teorie je chybný. Zdá se, že AIDS není ani tak nemoc, jako spíše sociopolitický konstrukt, kterému rozumí jen málo lidí a ještě méně jich ho zpochybňuje…“

„Proč jsme jako společnost tak rychle přijali teorii, pro kterou existuje tak málo spolehlivých důkazů? Proč tak věříme prohlášením vládních institucí, jako je Národní institut zdraví (NIH) a Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), prostřednictvím hlasatelů zpráv a moderátorů talk show? Průměrný občan nemá ponětí, jak slabá souvislost mezi virem HIV a AIDS ve skutečnosti je, a to je způsob, jakým se vědecky nepodložené výrazy jako ‚virus AIDS‘ nebo ‚test na AIDS‘ staly součástí běžné mluvy, přestože pro jejich správnost neexistují žádné důkazy.“

„Za posledních deset let se můj postoj k HIV a AIDS dramaticky změnil. Tento posun byl katalyzován prací, kterou jsem dělala jako postgraduální student při analýze matematických modelů HIV a imunitního systému. Jako matematik jsem zjistila, že prakticky každý model, který jsem studovala, je nerealistický. Biologické předpoklady, na nichž byly modely založeny, se u jednotlivých autorů lišily, což mi nedávalo smysl…“

„Už toho bylo dost a já už nemohu v žádném případě paradigma, na kterém byla postavena celá moje kariéra, nadále podporovat.“
(Why I Quit HIV, http://www.lewrockwell.com/orig7/culshaw1.html)

Dan Fendel, Ph.D. – profesor matematiky, San Francisco State University:

Každý matematik ví, že změnou definice něčeho můžete změnit celou pravdu o dané věci. Rebecca Culshaw popisuje, jak ‚ortodoxní‘ zastánci teorie HIV = AIDS tuto myšlenku zneužili. Jako ve hře skořápky neustále přesouvají definice, takže pravdou může být cokoli a všichni budou zmateni. Zneužití vědy, které zde bylo zdokumentováno, je samo o sobě velmi děsivé. Když se však dozvíme, že standardní léčba HIV pozitivních – antivirová terapie – podstatně zvýší riziko jejich úmrtí, je to ještě děsivější.“ (Redakční recenze na Amazon.com, http://www.amazon.com/Science-Sold-Out-Really-Cause/dp/1556436424/sr=11-1/qid=1167496016/ref=sr_11_1/002-5936051-6572869)

Dr. Robert Root-Bernstein, Ph.D. – imunolog, profesor fyziologie, Michigan State University:

U každého pacienta s AIDS se vyskytuje více příčin imunosuprese, které nejsou způsobeny virem HIV, přičemž mnohé z nich předcházejí infekci virem HIV a některé se vyskytují i v případě, že virus HIV zcela chybí. Existence těchto z velké části nerozpoznaných imunosupresivních činitelů u AIDS vyžaduje nejen přehodnocení definice tohoto syndromu jako syndromu vyskytujícího se převážně u osob bez dříve identifikovaných příčin imunosuprese, ale také vyžaduje kritický pohled na roli HIV jako původce AIDS.“ (The Evolving Definition Of Aids, Rethinking AIDS)

Dr. Michael Lange – lékař, vedoucí programu AIDS, St. Lukes Hospital, New York:

Co bych velmi podporoval, je otevřenější diskuse. Neznáme patogenezi této nemoci. A velmi brzy jsme byli donuceni k velmi dogmatickému názoru: totiž že virus HIV nějakým způsobem zabíjí T-lymfocyty.“ (Spin, duben 1991)

Byl jsem velmi rozhořčený… Příčina AIDS byla objevena z nařízení vlády… Šest měsíců jsem spolupracoval s Pasteurovým ústavem, ale pak na tiskové konferenci zaznělo toto [Gallovo] oznámení. Pokud jde o mě, od té chvíle se výzkum AIDS změnil ve špinavou, zločinnou politiku a už to tak zůstalo.“ (Spin, červen 1992)

Jejich tehdejší údaje mě zdaleka nepřesvědčily a nepřesvědčily mě ani dnes. Všichni jsme byli donuceni k velmi dogmatickému a zjednodušenému pohledu na to, co vyvolává AIDS. Myslím, že dnes už ani ti největší zastánci viru HIV nevěří, že tolik škod na imunitním systému způsobuje sám. Musí se na tom podílet i další faktory. A kvůli hypotéze HIV se neprováděl žádný nebo jen minimální výzkum toho, co mohou být tyto další faktory.“ (Spin, červen 1992)

Osobně AZT nepředepisuji, pokud na tom pacient netrvá. Zjistil jsem, že pacienti bez něj přežívají déle.“ (Spin, duben 1991)

Scott R. King, MA – chemik, Harvard University:

Myslím si, že hypotéza HIV je v podstatě ‚NUDNÉ SELHÁNÍ‘ a potřebujeme něco lepšího.“ (Rethinking AIDS, 28. února 1994)

Dr. Donald Abrams – profesor medicíny, University of California, San Francisco; ředitel programu AIDS, San Francisco General Hospital:

Mám velkou populaci (HIV+ pacientů), kteří se rozhodli nebrat žádná antivirotika. Viděli, jak všichni jejich přátelé, kteří antivirotika brali, zemřeli.“ (Přednáška pro studenty medicíny, Synapse, 1996)

Od začátku jsem patřil k lidem, kteří si kladli otázku, zda léky proti HIV mají skutečně na situaci nějaký dopad, a pokud jej mají, zda je to správným směrem.“ (Continuum, listopad/prosinec 1996)

Dr. Gary Null, Ph.D. – autor knihy „AIDS: A Second Opinion“:

Byla vedena kampaň, která nás měla přesvědčit, že HIV je smrtelný, infekční virus, který nevyhnutelně vede k AIDS a smrti. A neustále nám bylo opakováno, že sice neexistuje žádný lék, ale antivirové léky zpomalí postup nemoci. Navzdory důkazům o opaku veřejnost těmto tvrzením stále věří. Jsou to jediná tvrzení, o kterých se informuje. Faktem je, že vždy existovali lidé, kteří oficiální teorii a přístup k léčbě zpochybňovali nebo s nimi nesouhlasili, ale byli umlčeni.“ (Penthouse, listopad, prosinec 1995)

Nikdo, opakuji, nikdo by za ŽÁDNÝCH okolností neměl podstoupit test na HIV. Je to podvod. Naprostý a totální podvod. A vyzývám každého lékaře, každého vědce v tomto sále, aby mi dokázal, že se mýlím. Zkřížené reakce s jinými než HIV protilátkami [falešně pozitivní] byly zdokumentovány v přítomnosti viru chřipky, viru nachlazení, herpes simplex 2, hepatitidy B, tuberkulózy, lepry, vakcín proti chřipce a hepatitidě, při těhotenství, krevních transfuzích, podávání faktoru krevní srážlivosti, spermatu [při análním styku], [rekreačního] užívání drog, u autoimunitních onemocnění jako lupus, artritida, revmatoidní artritida.“

„Co si myslíte, že se odehrává v mysli člověka, když mu najednou řeknou, že má HIV, když ve skutečnosti nikdy nebyl testován na virus. To není v lidských silách, protože virus HIV dosud nikdo nikdy neizoloval. No, přemýšlejte o tom, co byste dělali, kdybyste se vrátili domů. Váš imunitní systém by se zhroutil. Měli byste deprese, úzkost. Byli byste vyděšení. Byli byste paranoidní.“

„Představte si, co by se stalo, kdybyste museli začít všem ve svém životě říkat, že máte virus HIV. Váš lékař by vám okamžitě… nasadil nejtoxičtější známou chemoterapii. Chemoterapie, která by zdravého jedince ZABILA, by vyvolala právě ty příznaky, kterým říkáme AIDS. Pětkrát, šestkrát denně mu budete podávat chemoterapii. Ale nepodáváte mu chemoterapii po dobu jednoho měsíce, jako to mají někteří lidé s rakovinou, nebo dokonce po dobu dvou měsíců. Musíte ji užívat každý den po zbytek života. A pak to, co bylo dříve zcela zdravým, normálním člověkem, nyní trpí a umírá z iatrogenních příčin, způsobených léky a lékaři.“

„Žádný virus tam nebyl. Nebyly tam ani protilátky proti viru. [Test] reagoval zkříženě. Ano. A přesto stále dovolujeme, aby podvodný výzkum AIDS pokračoval, kdy 100 000 vědců každoročně obírá americkou veřejnost o více peněz, než se vydává na rakovinu nebo srdeční choroby.“
(Natural Living, WBAI Radio, 21. 3. 1996)

Dr. Robert E. Willner, Ph.D. – lékař, autor knihy „Deadly Deception: the Proof That Sex and HIV Absolutely Do Not Cause AIDS“:

AIDS není způsoben virem HIV… Všichni jsme byli obelháni a podvedeni hrstkou bezohledných a nemorálních vědců, kterým jde více o peníze a moc než o pravdu a lidský život samotný.“ (Deadly Deception, 1994)

Dr. Craig Michael Uhl – bývalý lékař amerického námořnictva, Kalifornie:

HIV=AIDS=SMRT je hrubý omyl. Lékařská komunita poskytuje HIV pozitivním pacientům smrtící léky, které jim způsobí jistou smrt. Pak se bude hrát na mýtus, kdy lékař oznámí, že zemřeli na AIDS, nikoli na komplikace těchto smrtících léků. Toto šílenství musí přestat.“

„Osobně jsem ztratil příliš mnoho přátel, kteří neonemocněli a nezemřeli, dokud nezačali užívat léky proti HIV.“

„Začínáte se systémem testování, který je plný falešně pozitivních výsledků, pak je léčíte smrtícími léky, které poškozují imunitní systém, a pak řeknete, že mají nemoc poškozující imunitu zvanou AIDS…“
(Virusmyth webboard)

Dr. Valendar Turner – lékař, Royal Perth Hospital, University of Western Australia:

Navzdory tomu, že nám říkají, že HIV je navždy, jsou tu narkomani, kteří přestali brát drogy, začali žít zdravějším životním stylem a jejich testy na protilátky se vrátily k negativním hodnotám. A počet jejich T-lymfocytů se vrátil do normálu. A nejdůležitější je, že o dvacet let později byli stále naživu. Tragédií je, že tyto testy na HIV byly zavedeny při naprosté absenci důkazů o jejich specificitě. To je problém této takzvané vědy o AIDS. Další záhada – co je považováno za HIV pozitivní, závisí na tom, kde a kým je test proveden. Takže pokud jste pozitivní v New Yorku [nebo v Thajsku či Africe], stačí nasednout na letadlo a přiletět do Austrálie. Možná už pozitivní nebudete.“

„Doporučil bych, abyste si nenechali udělat test. Nepodporujte testování na HIV.“
(Continuum, zima 1997)

Dr. Serge Lang, Ph.D. – profesor matematiky, Yale University:

Kauzální vztah mezi HIV a jakoukoli nemocí nepovažuji za vyřešený. Viděl jsem mnoho důkazů o tom, že velmi nesprávné statistiky týkající se HIV a AIDS byly vydávány za vědecké poznatky a že vrcholní představitelé vědeckého establishmentu se lehkomyslně, ne-li nezodpovědně, připojili k médiím při šíření dezinformací o povaze AIDS.“ (Yale Scientific, podzim 1994)

Celá Gallova aféra je důkazem toho, že vědecká komunita není schopna sama sebe kontrolovat… Vědci by měli podléhat stejným zákonům jako ostatní občané, pokud jde o trestné jednání.“ (Challenges, Springer Verlag 1998)

Dr. Manu Kothari – profesor anatomie, Seth Gordhandas Sunderdas Medical College, King Edward Memorial Hospital, Bombaj, Indie:

Principy příčinné souvislosti nemohou podpořit hypotézu viru HIV jako původce AIDS. Pokud víme, AIDS nezpůsobuje virus HIV, ale takzvané kofaktory, jako je nevybíravé užívání antibiotik, rekreační drogy, chudoba, podvýživa, znečištěná voda a potraviny obsahující pesticidy. AZT a podobné látky (tzv. trojitá terapie) jsou cytotoxické jedy. Podávat AZT těhotným ženám je zločin proti matce a dítěti, které čeká.“

Voodoo efektu diagnózy HIV/AIDS je třeba se vyvarovat. Iatrogenní voodoo efekt je silným depresorem imunity člověka.“ (projev před jihoafrickým vládním panelem pro AIDS, 2000)

Tápeme ve tmě ohledně viru, který nebyl izolován, a veřejnost na to doplácí. Je nutná intelektuální analýza. Test na HIV je založen na detekci určitých protilátek. Tento test na HIV je velmi pochybný a před vyvozením definitivních závěrů je třeba prozkoumat počet falešně pozitivních výsledků.“ (https://web.archive.org/web/20030529111436/http://www.humanscapeindia.net/humanscape/hs1200/hs12002t.htm)

Dr. Renzo Pareja Valencia – zubní lékař, Lima, Peru:

Přestaňme otravovat děti a nevinné lidi antiretrovirální terapií!!!“ (Kim Bannon Petition, 21. ledna 2005)

Harvey Bialy, Ph.D. – zakladatel a vědecký redaktor časopisu Nature Biotechnology. Vědecký pracovník, Institute of Biotechnology/Autonomous National University of Mexico:

HIV/AIDS je největší lékařský omyl a podvod za posledních 500 let.“ (AIDS a Afrika, Meditel, Londýn 1993)

Silná hypotéza musí vysvětlovat a předpovídat. Ptám se vás, jaký druh vědců nadále podporuje hypotézu [HIV=AIDS], která nedokáže vysvětlovat a předpovídat? Byli jsme ochotni obrátit imunologii vzhůru nohama a naruby.“ (Spin, červen 1992)

Jak z mého studia literatury, tak z mých osobních zkušeností s většinou takzvaných AIDS center v Africe, nemohu najít naprosto žádný věrohodný přesvědčivý důkaz, že Afrika je uprostřed nové epidemie infekční imunodeficience.“ (Meditel, 1992)

Dr. Paul Cheney, Ph.D. – internista, Severní Karolína:

Všichni jsme jedineční. Když dáte agens X deseti lidem, dostanou všichni stejnou nemoc? Ne. HIV je redukcionistický model, který selhal.“ (kniha „Osler’s web; inside the labyrinth of the Chronic Fatigue Syndrome epidemic“, 1996)

Dr. Claus Koehnlein – specialista na AIDS a vnitřní lékařství, Kiel, Německo. Spoluautor knihy „Virová mánie“:

Živě si vzpomínám na první roky a na ty pacienty s AZT, kterým prostě nezbyla žádná kostní dřeň, a to bylo vše. Myslí si, že AZT nebylo tak dobré a že nové léky jsou lepší, ale netuší, že jsme pomocí AZT zabili celou generaci pacientů s AIDS. Zejména vysokými dávkami 1200 a 1500 miligramů na počátku. To byla prostě vražda.“ (New York Press, 25. května 2000)

Ze své zkušenosti vím, že ti, kteří neberou žádné z těchto léků proti AIDS, zůstávají zdraví a přežívají. Léčím jednotlivé příznaky – celého člověka, nejen virus. Léčím to, čím trpí, a to je celé. Za sedm let jsem neztratil jediného pacienta a kombinovanou terapii (koktejl) jsem nikdy nepoužil.“ (Gear, březen 2000)

Dr. Zvi Lothane – docent psychiatrie, Mount Sinai School of Medicine, City University of New York:

Údaje, které Peter Duesberg, David Rasnick a Sam Mhlongo prezentovali na konferenci v italském Senagu, mě přesvědčily o tom, že se vlády a farmaceutický průmysl spojily při šíření dezinformací o HIV-AIDS, aby mohly těžit z obrovských zisků z prodeje léků. Totéž dělají s léky na léčbu duševních chorob. Farmaceutické společnosti ve skutečnosti nyní vlastní a diktují Americké psychiatrické asociaci a akademickým katedrám psychiatrie.“ (dopis společnosti Alberta Reappraising AIDS Society)

Dr. Bob L. Owen, Ph.D. – autor knihy „Roger’s Recovery from AIDS“:

Již před několika lety jsem dospěl k názoru, že práce doktora Duesberga obsahuje nejpřesnější poznatky [o AIDS], a přečetl jsem a prozkoumal téměř vše, co o AIDS existuje. Když jsem narazil na Duesbergovu práci, uvědomil jsem si, že krok za krokem začalo být něco zcela jasné – totiž že problém AIDS je velmi ‚rozšířený‘ a že s virem HIV má jen málo, nebo dokonce vůbec nic společného.“ (rozhovor s Ninou Hagenovou, aliveandwell.org)

Dr. Frank Buianouckas, Ph.D. – profesor matematiky, City University of New York:

Jsem podezřívavý ke všemu, co s touto epidemií AIDS souvisí, protože jestli HIV něco vyvolává, tak určitě finanční sbírky. Prodává akcie. Podporuje taneční zábavy. Prodává kondomy. A udržuje v chodu AIDS establishment.“ (Penthouse, prosinec 1995)

Dr. Lawrence Bradford, Ph.D. – docent biologie, Benedictine College, Kansas:

Příčina AIDS je multifaktoriální. HIV není ani nutný, ani postačující.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Neville Hodgkinson – bývalý vědecký redaktor deníku The Times of London; autor knihy „AIDS: The Failure of Contemporary Science“:

Přední představitele vědecké a lékařské profese zachvátilo jakési kolektivní šílenství v souvislosti s HIV a AIDS. Přestali se chovat jako vědci a místo toho pracují jako propagandisté, kteří se zoufale snaží udržet při životě neúspěšnou teorii.“ (Sunday Times (London), 1. května 1994)

V poslední době se objevuje stále více prací publikovaných mainstreamem, které uznávají skutečnost, že celá myšlenka zabíjení T-lymfocytů virem nebyla experimentálními pracemi potvrzena.“

„Existuje značný počet vědců, kteří tvrdí, že tato léčba je příčinou AIDS, protože není znám žádný mechanismus, jak by tento údajný virus mohl způsobovat škody, které jsou mu připisovány. Soustavné podávání chemoterapie je naprosto racionálním vysvětlením toho, proč někteří pacienti s AIDS trpí hrozným úbytkem svalů a vysilujícími nemocemi.“ (AIDS: A Second Opinion)

Vedlejší účinky některých antivirotik, která byla předepisována v naději, že se podaří tuto nemoc porazit, byly ve skutečnosti hlavní součástí syndromu AIDS během druhé poloviny 80. let a později. Obávám se, že se staly odpovědnými za rozšíření rozsahu tohoto selhání imunitního systému, možná i na lidi, kteří by jinak neonemocněli, ale kterým byly kvůli pozitivnímu testu z nějakého důvodu tyto léky nasazeny.“ (AIDS: A Second Opinion)

Začal jsem studovat Duesbergovy práce a studoval jsem reakce, které přišly, a došel jsem k závěru, že to nejsou vědecké reakce, ale jen urážky. Byl jsem ohromen. Vysvětlili jsme, že existuje… skupina pro přehodnocení hypotézy HIV=AIDS… Uveřejnili jsme o tom článek na titulní straně… a reakce [lékařského establishmentu] byla opět hysterická… Prostě: ‚Každý ví, že HIV je příčinou AIDS. To jsou staré argumenty.‘ A podobně. ‚Proč obtěžovat čtenáře neprokázanými teoriemi, když je v plném proudu velké ohrožení veřejného zdraví?‘ Ale nic, co by skutečně odpovědělo na velmi podrobné body, které Duesberg a další předkládali.“

„…Uvedli jsme…, že [Luc Montagnier] říká, že existují případy AIDS bez HIV, a také že si je nyní zcela jistý, že můžete mít HIV a nedostanete AIDS… že virus HIV NENÍ schopen sám od sebe zabíjet buňky imunitního systému… Takže právě v tu chvíli existovaly velmi silné argumenty pro přehodnocení této hypotézy, ale místo toho, aby nám poděkovali, že jsme to předložili čtenářům novin, dostali jsme jen velmi velmi urážlivou odpověď… [očividně nebyli schopni vědecky argumentovat]. Přesně takový pocit to vyvolávalo. Žádný z bodů toho článku nebyl vyvrácen. Žádný argument proti. Jen napomenutí, že byste neměli veřejnost takto znepokojovat.“ (Continuum, listopad/leden 1994-95)

…Jak tedy určili, že proteiny pocházejí z viru HIV? Kupodivu na základě výběru proteinů, které nejvíce reagují s protilátkami ve vzorcích krve pacientů s AIDS a osob ohrožených AIDS. To znamená, že antigeny HIV jsou jako takové definovány na základě toho, že reagují s protilátkami u pacientů s AIDS, a pacienti s AIDS jsou pak diagnostikováni jako infikovaní virem HIV na základě toho, že mají protilátky, které reagují s těmi stejnými antigeny. Tato argumentace je zcela kruhová – což je pravděpodobně důvod, proč [dr. Thomas Zuck z amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv] tak důrazně prohlašoval, že žádný z ‚testů na HIV‘ není vhodný k potvrzení infekce virem HIV.“

„Říct byť jen jedinému člověku, že je nakažen virem HIV na základě toho, že má protilátky, které reagují s proteiny v těchto nevalidovaných testech, je neodůvodněné ublížení na zdraví… Testy způsobily, že bezpočet osob byl falešně diagnostikován a národy byly oklamány, aby uvěřily, že HIV/AIDS má zdecimovat jejich populaci.“ (The Business (UK), 16.-17. května 2004)

Dr. Robert G. Murray – lékař, Missouri:

Navzdory svému názvu HIV nezpůsobuje imunitní nedostatečnost ani 30 různých onemocnění AIDS. Žádná vědecká studie nikdy neprokázala, že by tomu tak bylo. Nedávné průzkumy ukazují, že 97-100% amerických případů AIDS se vyskytuje u chronických uživatelů pouličních drog a narkotik, novorozenců matek užívajících drogy a pacientů na terapii proti HIV. Mnozí pacienti zjistili, někteří i na vlastní kůži, že antivirové léky jsou vysoce toxické a často smrtelné, zatímco jiní zjistili, že pro zdravé přežití s HIV není nutná vůbec žádná léčba.“

„Máme mnoho experimentů na HIV pozitivních lidech pod záminkou léčby, které spolehlivě dokazují, že právě antivirové léky způsobují onemocnění a úmrtí pacientů. Videx (ddI) a Epivir (3TC) jsou známé tím, že jsou schopny vyvolat akutní pankreatitidu a akutní hemoragickou pankreatitid a úmrtnost na ně je přibližně 50%.“


„Všechna nukleosidová analoga působí stejným způsobem tím, že blokují nejen reprodukci virů, ale také reprodukci normálních, dělících se buněk. Inhibitory proteáz blokují širokou škálu normálních enzymů a způsobují bizarní ukládání tuku, srdeční infarkty, selhání orgánů, extrémní chřadnutí končetin, mrtvice a velmi vysoké hladiny cholesterolu v krvi.“

„Upřímně doufáme, že si naši soudci a právníci uvědomí, že tyto léky jsou jedy, nikoliv léčiva, a že pro zdravé přežití pacienta není potřeba žádná léčba HIV.“
(Journal of the Missouri Bar, sv. 55 (4) 1999)

Dr. Ralph Moss – autor knihy „The Cancer Industry“:

Paradigma, které bylo vytvořeno pro to, jak podojit problém s rakovinou, je v podstatě stejné jako paradigma, které se používá při dojení problému AIDS.“ (Penthouse, prosinec 1995)

Dr. Casper Schmidt – lékař, New York:

AIDS v žádném případě nemůže být infekční nemocí. Musí jít o něco jiného. Pravděpodobnější výklad je, že HIV a imunitní dysfunkce – spíše než HIV jako příčina a imunitní dysfunkce jako důsledek – jsou obojí důsledky něčeho jiného.“ (Penthouse, duben 1994)

Sir David Smith, MA, DPhil, FRS, FRSE – biolog, člen Královské společnosti. Zakládající člen Mezinárodní společnosti pro endocytobiologii. Ředitel Edinburgh University v letech 1989-1994:

Jsme přesvědčováni o tom, že existuje nezpochybnitelný a spolehlivý důkaz, že AIDS je způsoben virem HIV. Přirozeně předpokládáme, že u buněčných preparátů použitých v experimentech bylo obvyklými přísnými testy mikrobiologické čistoty – a zejména elektronovou mikroskopií – prokázáno, že neobsahují kontaminanty. Považujeme za samozřejmé, že možnost, že původcem jsou jiné infekční částice než HIV, byla vyčerpávajícími a důsledně prováděnými experimenty vyloučena.

Je proto velkým překvapením, když se z této knihy dočteme, že takové důkazy o tom, že AIDS je způsoben výhradně virem HIV, neexistují a že výzkum autoimunitních onemocnění obecně je neuspokojivý. O absolutní čistotě buněčných preparátů používaných v mnoha experimentech je třeba vážně pochybovat. Kochovy postuláty nebyly splněny.“

„Nezřídka se stává, že ti, jejichž názory, jakkoli oprávněné, jdoucí proti proudu současného vědeckého přesvědčení, jsou ignorováni, nebo dokonce zesměšňováni. Zkušenost Lynn Margulisové z počátku 70. let je bohužel jen jedním z mnoha příkladů. Bohužel se v poslední době objevily i příklady ostrakizace těch, kteří se odvážili zpochybnit, zda je HIV původcem AIDS.“
(předmluva ke knize „AIDS, Cancer and Arthritis – A New Perspective“)

Phyllis Pease, DSc, Ph.D. – bývalá docentka lékařské mikrobiologie, University of Birmingham, Velká Británie. Hostující výzkumná pracovnice, University of Toulouse, Francie. Autorka knihy „AIDS, Cancer and Arthritis: A New Perspective“:

V roce 1970 došlo k odklonu špatným směrem, který nejenže zbrzdil pokrok ve výzkumu rakoviny, ale vedl ke konceptu, podle nějž retrovirus/HIV rovná se AIDS, který je podle řady výzkumníků zcela mylný. Jejich pochybnosti se v podstatě týkají spěchu, s nímž byla z pohledu retrovirů jako příčiny přijata některá platná důležitá pozorování, aniž by byla náležitě zohledněna alternativní vysvětlení, a to, že tento stav byl velmi výrazně umocněn používáním nekontrolovaných technik.“

„Zdá se, že k posledně jmenovanému došlo proto, že biochemici, kteří podle mých zkušeností obvykle málo chápou mikroorganismy jako živé organismy a mají sklon považovat bakterie za laboratorní nástroje – například za váčky s enzymy nebo za kultivační média pro množení designových plazmidů – a domnívají se, že biochemické techniky jsou vše, co je pro identifikaci a izolaci virů nezbytné. Lékařsky vzdělaní jedinci často považují mikroorganismy v podstatě za potenciální patogeny a až příliš často, pokud jde o výzkum AIDS, přejímají stejné techniky, jaké používají biochemici.“

Výsledkem tohoto zjednodušeného přístupu je, že se prakticky upustilo od nezbytného požadavku na řádně vyškoleného mikrobiologa a mikroskop, což v případě filtrovatelných forem bakterií a virů znamená elektronový mikroskop. Bez těchto pomůcek a kontrol, které nabízejí, se ukázalo, že to, co bylo považováno za preparáty čistých virionů, bylo ve skutečnosti kontaminováno nejen filtrovatelnými formami bakterií, ale také buněčným materiálem pocházejícím z tkáňových kultur, v nichž byly viry kultivovány.“ (předmluva ke knize „AIDS, Cancer and Arthritis – A New Perspective“)

Lynn Margulis, Ph.D. – biolog, profesorka geověd, University of Massachusetts v Amherstu. V roce 1999 obdržela Národní medaili za vědu. Členka Americké akademie umění a věd:

Nedostatek důkazů publikovaných ve standardních, recenzovaných primárních vědeckých časopisech, které vedou k závěru, že ‚HIV způsobuje AIDS‘, považujeme za děsivý. Žádná moralizující cenzura, rétorické triky, názorový konsensus, argumentace tituly, zastírání, útoky ad hominem nebo chvástavé novinové úvodníky na této skutečnosti nic nemění. Spojení ‚HIV-AIDS‘ je možná dobrý marketing, ale je to věda? Ne. Přesto jsou politické a ekonomické důsledky termínu ‚HIV-AIDS‘ ohromující.“ (recenze knihy Harveyho Bialyho „Oncogenes, Aneuploidy and AIDS” na Amazon.com)

Co je popírač HIV/AIDS? Peter Duesberg je skvělý vědec, četla jsem jeho knihu a prozkoumala některé vědecké práce, na nichž je založena. Od Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě jsem si vyžádala vědecké práce, které dokazují příčinnou souvislost mezi retrovirem HIV a syndromem imunodeficience obecně známým jako AIDS. Nikdy mi neposlali ani odkazy na recenzovanou primární vědeckou literaturu, která příčinný vztah prokazuje, protože nemohou. Takové vědecké práce neexistují.“ (New AIDS Review, http://newaidsreview.com/)

Dr. Richard Strohman, Ph.D. – emeritní profesor molekulární a buněčné biologie, University of California, Berkeley:

Za starých časů se vyžadovalo, aby se vědec zabýval možnostmi prokázání nesprávnosti své hypotézy, stejně jako její správnosti. Nyní ve standardním programu HIV-AIDS se všemi jeho miliardami dolarů nic takového není.“ (Penthouse, duben 1994)

Potřebujeme výzkum možných příčin [AIDS], jako je užívání drog a způsob chování, ne zkrachovalou hypotézu.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Pokud někdy došlo k ukvapenému závěru s předvídatelnými katastrofálními důsledky, pak to byla hypotéza HIV-AIDS a její následky.“ (předmluva ke knize „Infectious AIDS: Have We Been Misled?“)

Dr. Bernard Forscher, Ph.D. – bývalý editor Sborníku Národní akademie věd USA:

Hypotéza HIV se řadí k teorii ‚špatného vzduchu‘ u malárie a k teorii ‚bakteriální infekce‘ u beriberi a pelagry [způsobených nedostatkem živin]. Je to hoax, který se stal podvodem.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. Michael Ellner – lékařský hypnoterapeut a lektor hypnózy. Prezident společnosti HEAL, New York:

Viděl jsem neustálý teror a programování, aby onemocněli a zemřeli, jimž čelí lidé ohrožení AIDS. Jsem přesvědčen, že hypotéza, podle níž primární příčinou toho, co se dnes nazývá AIDS, je dlouhodobé užívání drog/léků, se ukáže jako mnohem pravděpodobnější než neúspěšná představa, že AIDS je způsoben choroboplodným zárodkem.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Jako člověk, který od roku 1984 zpochybňuje, kritizuje a vyvrací vědecké nesmysly týkající se HIV/AIDS, musím zpochybnit význam diskuse o příčinách něčeho, co pro svůj základní předpoklad nemá žádný důkaz, totiž že nedostatek buněk CD4 je platným vědeckým vysvětlením klinického onemocnění. Studie Concorde (1993) prokázala, že u lidí, kteří mají údajně AIDS, buňky CD4 nekorelují ani nepředpovídají, a to ani progresi onemocnění, ani úmrtí.“ (Red Flags Weekly, 15. dubna 2002)

Dr. Roger Cunningham, Ph.D. – mikrobiolog, ředitel Centra pro imunologii, School of Medicine, State University of New York, Buffalo:

Bohužel se zdá, že se vytvořil ‚establishment‘ AIDS, který má v úmyslu na jedné straně odrazovat od zpochybňování dogmat a na druhé straně často trvá na následování zdiskreditovaných myšlenek.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Prvním pravidlem je, že původce, který má být obviněn z nemoci, by měl být izolován z každého případu nemoci. To v případě HIV a AIDS neplatí. V mnoha případech AIDS je velmi, velmi obtížné virus izolovat… Druhým krokem je, že byste měli být schopni původce přenést… na jiné zvíře a nechat u něj nemoc rozvinout. Pokud je mi známo, u původce, kterému říkáme HIV, to nebylo nikdy provedeno. Posledním krokem… je vyjmout původce z nakaženého zvířete, vpravit ho do jiného zvířete a tímto způsobem přenést nemoc. Ani to se u viru HIV nikdy nestalo.“ (Penthouse, 4/95)

Dr. Paul Rabinow – profesor antropologie, University of California, Berkeley:

Zejména jsem sledoval situaci hemofiliků a HIV, protože to byla oblast nejméně zatížená moralismem. Systematické pokusy o to, aby mi bylo umožněno nahlédnout do dat nebo najít rigorózní kontrolované studie, selhaly.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. Juan Jose Flores, Ph.D. – profesor medicíny, La Universidad Veracruzana, Mexiko:

Příčiny AIDS nejsou virové. Byl jsem svědkem fatálních účinků, které mají antivirové léky na imunitní systém. Léčil jsem pacienty s diagnózou HIV, kteří byli velmi chudí. To, že si léky nemohli dovolit, mi znemožňovalo podávat jim AZT, který je velmi drahý. Postupem času jsem začal pozorovat, že bohatí HIV pozitivní pacienti umírali, zatímco chudí žijí a žijí i nadále.“ (Aliveandwell.org)

Dr. Andrew Herxheimer – emeritní profesor farmakologie, UK Cochrane Centre, Oxford:

Myslím, že zidovudin [AZT] nebyl nikdy řádně evaluován a že jeho účinnost nebyla nikdy prokázána, ale jeho toxicita je jistě závažná. A myslím, že zabil mnoho lidí. Zejména při vysokých dávkách. Osobně si myslím, že vůbec nemá cenu ho používat samostatně ani v kombinaci.“ (Continuum, říjen 2000)

Paul Lineback – poradenský psycholog, Eastern Oregon State College:

Obhajoba a propagace neprokázané hypotézy o HIV jako faktu vyvolává zbytečný stres, pravděpodobnou emocionální újmu a možná i psychologickou vraždu.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný řádný přehled literatury o AIDS vypracovaný vědcem, který by výstižně uvedl a podpořil tvrzení, že HIV je příčinou AIDS, a dokud budou četné nesrovnalosti v paradigmatech ignorovány potlačováním skutečné diskuse ze strany establishmentu AIDS, nebude existovat žádný lék. Namísto podpory propagandy prostřednictvím reklam na AIDS by bylo etičtější… prozkoumat hanbu ‚vědy o AIDS‘.“ (https://web.archive.org/web/20020228061414/digitalfilmmaker.net/Commentary2/letters/00000018.htm)

Dr. Nagesh Shirgoppikar – specialista na AIDS, Klinika Armády spásy, Bombaj, Indie:

Naše zkušenosti s léčbou HIV pozitivních osob za posledních deset let ukazují, že všechny složky komplexní psychologické, emocionální, fyzické a konvenční léčby jsou velmi důležité. Pokud je člověk léčen komplexně, je v pořádku. Naši pacienti zůstávají bez příznaků až deset let a těší se dokonalému zdraví bez antiretrovirových léků.“ (Times of India, 29. května 2001)

Dr. Arthur Gottlieb – vedoucí Katedry mikrobiologie a imunologie, Tulane University School of Medicine:

Názor, že HIV je jedinou příčinou a povede k onemocnění každého pacienta, je tak pevný, že každý, kdo ho zpochybňuje, je považován za ‚politicky nekorektního‘. Nemyslím si, že tím – z hlediska veřejné politiky – získáme, protože to omezuje debatu a diskusi a zaměřuje vývoj léků na útok proti viru, místo aby se pokoušel napravit poruchu imunitního systému, která je pro toto onemocnění klíčová.“ (Penthouse, duben 1994)

Pokud pevně věříte tomu, že HIV je jediným původcem, pokusíte se ze všech sil dokázat, že je to pravda. Myslím, že v tuto chvíli uděláme všichni nejlépe, když si zachováme otevřenou mysl. V tuto chvíli není nic vyloučeno.“ (Penthouse, duben 1994)

Dr. Phillip Johnson – profesor práva, University of California, Berkeley:

Člověk nemusí být odborníkem na vědu, aby rozpoznal zpackanou výzkumnou práci a vědecký establishment, který překrucuje fakta, aby maximalizoval své financování. Tento establishment nadále falšuje statistiky a zkresluje situaci, aby udržel veřejnost v přesvědčení, že probíhá velká virová pandemie, i když fakta jsou opačná.“ (Sunday Times (London), 3. dubna 1994)

Dr. R. Rush Wayne, Ph.D. – molekulární biolog, biochemik, Harvard University, University of California:

Když jsem se poprvé dozvěděl o kontroverzi ohledně AIDS, přečetl jsem, co se dalo, na obou stranách. Nenašel jsem jediný případ, kdy měly obě strany možnost předložit své úplné argumenty a kdy by mainstreamový názor na AIDS obstál. Naopak se zdá, že většina mainstreamového názoru je založena na špatném výzkumu a chybné argumentaci.“ (Virusmyth.net)

Lékaři a vědecký establishment těmito bezcennými testy [na HIV] terorizují příliš mnoho lidí.“ (Kim Bannon Petition, 19. ledna 2005)

Dr. Heinz Ludwig Sänger, Ph.D. – emeritní profesor molekulární biologie a virologie, bývalý ředitel oddělení výzkumu viroidů, Max Planck Institute for Biochemistry, Mnichov. Nositel ceny Roberta Kocha za lékařský výzkum, 1978:

Během posledních 20 let výzkum HIV/AIDS řadě kritických vědců znovu a znovu ukázal, že existence viru HIV nebyla bez pochyb prokázána a že jak z etiologického (kauzálního), tak z epidemiologického hlediska nemůže být odpovědný za imunodeficienci AIDS. Vzhledem k obecně přijímané hypotéze HIV/AIDS se mi to zdálo natolik neuvěřitelné, že jsem se rozhodl to sám prozkoumat. Po třech letech intenzivního a především kritického studia příslušné původní literatury jsem jako zkušený virolog a molekulární biolog dospěl k následujícímu překvapivému závěru: K dnešnímu dni ve skutečnosti neexistuje jediný vědecky skutečně přesvědčivý důkaz o existenci viru HIV. Ani jednou nebyl takový retrovirus izolován a purifikován metodami klasické virologie.“ (Dopis Süddeutsche Zeitung, říjen 2000)

Dr. Rodney Richards, Ph.D. – biochemik, zakládající vědec biotechnologické společnosti Amgen. Spolupracoval se společností Abbott Laboratories na vývoji některých z prvních testů na HIV:

Žádný výzkumník dosud neprokázal, jak HIV zabíjí T-lymfocyty. Je to jen teorie, která udržuje tok peněz do farmaceutického přístupu k léčbě AIDS.“ (Scheff, Boston Dig)

Na trhu je nejméně 30 testů na HIV. Žádný z nich není schválen Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) k diagnostice přítomnosti nebo nepřítomnosti viru HIV. Ani ELISA, ani test virové nálože, ani Western Blot, ani test na antigen P24. FDA a výrobci jasně uvádějí, že význam pozitivního testu ELISA a testu Western Blot není znám. Výrobci jasně uvádějí, že jimi vyvíjené produkty nejsou určeny k diagnostice viru HIV. Dva hlavní problémy spočívají v tom, že lékaři pomocí těchto testů sdělují lidem, že jsou nakaženi smrtelným virem, a na základě těchto testů se také rozhoduje o zahájení léčby.“ (Scheff, Boston Dig)

Ve skutečnosti neexistuje žádný test na HIV. Je to jen iluze… na začátku, když jsme spolupracovali s Abbott Laboratories, bylo jasné, že pro HIV neexistuje žádný zlatý standard – žádná přímá izolace viru. Nikdo nikdy neprokázal, že HIV je přítomen, když jakákoli kombinace nebo kterýkoli z těchto testů vyjde pozitivní. Žádný z těchto testů nelze validovat, nikdy. Tečka. Protože nemáme způsob, jak izolovat a kultivovat virus HIV, abychom prokázali jeho existenci.“

„Výzkumníci v oblasti AIDS přiznávají, že testy obsahují nejméně 80% nespecifického buněčného materiálu – jejich účinnost je přinejlepším 20%. Podle mého vědeckého názoru však neobsahují vůbec žádný virus HIV. V lékařské literatuře je uvedeno nejméně 60 různých stavů, které mohou při HIV-testu vycházet pozitivně. Mezi tyto stavy patří kandidóza, artritida, paraziti, malárie, jaterní onemocnění, alkoholismus, užívání drog, chřipka, herpes, syfilis, jiné pohlavně přenosné nemoci a těhotenství.“ (Scheff, Boston Dig)

Eleni Papadopulos-Eleopulos (jaderný fyzik, Oddělení lékařského inženýrství a fyziky, Royal Perth Hospital, University of Western Australia), Valendar F. Turner (lékař, Oddělení urgentní medicíny, Royal Perth Hospital), John M. Papadimitriou, Ph.D. (profesor patologie, Royal Perth Hospital), David Causer, Ph.D. (Oddělení lékařské fyziky, Royal Perth Hospital), Barry Page, MSc (Oddělení lékařské fyziky, Royal Perth Hospital), Dr. Helman Alfonso (lékař, ředitel výzkumu, Universidad Metropolitana Barranquilla, Kolumbie; autor knihy „The Great Fiasco: AIDS Is Not Caused by HIV“ ve španělštině):

Existuje dostatek důkazů, že proteiny ‚HIV‘ jsou buněčné [nikoli virové] proteiny. Existují také důkazy o tom, že pacienti s AIDS a rizikové skupiny mají… protilátky proti mnoha infekčním agens, které zkříženě reagují s proteiny HIV. Jinými slovy, ať už pozitivní test na protilátky znamená cokoli, nelze jej považovat za důkaz infekce virem HIV. Skutečnost, že pozitivní test na protilátky neznamená infekci virem HIV, akceptují i výrobci testovacích souprav: ‚V současné době neexistuje žádný uznávaný standard pro stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti protilátek proti HIV-1 v lidské krvi.‘ (Laboratoře Abbott)“

„Počet a identita proužků protilátek/proteinů (Western blot) nutných [pro pozitivní diagnózu HIV] se liší kontinent od kontinentu, země od země, a dokonce i mezi laboratořemi a v rámci laboratoří v téže zemi… To vede k nesrovnalostem, kdy například jedinec [HIV] pozitivní v New Yorku podle kritérií Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) by nebyl pozitivní v Sydney v Austrálii. Nebo Australan pozitivní na p41, p32, p24 a p18 by nebyl pozitivní v Africe. Nebo Afričan pozitivní s proužky p41 a p120 by nebyl pozitivní v Austrálii, některých částech USA nebo Evropy… To znamená, že vzorce reaktivity protilátek, které údajně dokazují infekci retrovirem, určují ‚různé mezinárodní regulační orgány‘ nebo ‚místní pravidla‘, a nikoli předpokládaný patogen.“

…Je to stejný virus a stejný test. Kdo by si kdy pomyslel, že cestování nebo emigrace mohou infekci virem HIV vyléčit? Test na protilátky proti HIV je jediným testem v historii medicíny, jehož výsledky mají jeden význam v jedné zemi nebo laboratoři a jiný v jiné zemi nebo laboratoři. Ještě pozoruhodnější je, že tato skutečnost odborníky na HIV zřejmě neznepokojuje.“ (British Medical Journal RR, 26. června 2003)

Existují důkazy, že pokles počtu T-lymfocytů v krvi není způsoben jejich destrukcí virem HIV a že pokles počtu T-lymfocytů nesouvisí s progresí onemocnění. Ve skutečnosti existují důkazy, které ukazují, že ‚nízký počet T-lymfocytů byl nejvyšším rizikovým faktorem pro infekci virem HIV‘, to znamená, že pokles počtu T-lymfocytů je příčinou, nikoliv důsledkem ‚sérokonverze HIV‘.“

„Již v roce 1985 Montagnier věděl, že imunitní nedostatečnost… není způsobena virem HIV: ‚Tento syndrom [AID] se vyskytuje u menšiny infikovaných osob, které mají obecně společnou minulost antigenní stimulace a deprese imunitního systému před infekcí [HIV].‘ “

„…Závěrem lze říci, že pokles počtu T-lymfocytů není pro vznik onemocnění ani nutný, ani dostačující. Toto zjištění je zcela v rozporu s teorií HIV/AIDS… a samo o sobě je dostačující k tomu, aby byla teorie viru HIV zpochybněna.“


„Hlavní předpovědí teorie HIV bylo, že se AIDS rychle rozšíří v heterosexuální populaci. Jedním z prvních vědců, kteří zveřejnili údaje o tom, že tomu tak být nemůže, byl Robert Gallo. V roce 1984 napsal: ‚Z osmi různých sexuálních aktů korelovala séropozitivita pouze s receptivním análním stykem.‘ V roce 1986 Gallo napsal: ‚Údaje z této a předchozích studií ukázaly, že například receptivní rektální styk je důležitým rizikovým faktorem pro infekci [virem HIV]… Nenašli jsme žádný důkaz, že by k riziku přispívaly jiné formy sexuální aktivity.‘ To potvrdila i řada dalších studií.“

Pokud hypotéza nedokáže vysvětlit jevy, pro které byla předložena, a pokud se její předpovědi nenaplní, pak vědcům nezbývá jiná možnost, než ji přehodnotit.“ (komentář k Durbanské deklaraci, 2000; British Medical Journal RR, 19. června 2003)

Dr. Heinz Spranger, Ph.D. – zakladatel a bývalý děkan Fakulty zubního lékařství na Univerzitě Witten/Herdecke, bývalý vedoucí Katedry parodontologie a zubního lékařství na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem:

Všechny testy na HIV, které znám, screeningové, vyhledávací a potvrzovací, nemohou vyloučit vliv jiných kauzálních agens. Tyto testy není možné použít samostatně.“

„Při výuce biologie a zubního lékařství jsem musel své studenty učit vyvozovat věrohodné závěry. V mé vlastní laboratoři v době, kdy jsem byl vedoucím Katedry parodontologie, se studenti mohli přesvědčit, jak nespecifické tyto testy mohou být. Proč bych tedy měl těmto testům důvěřovat, že jsou přijatelné pro detekci nebo screening viru HIV? To je důvod, proč jsem nikdy nemohl uvěřit, že HIV je jedinou příčinou syndromu AIDS.“

„Historie nám ukazuje, že většina nemocí má více příčin. Monokauzalita je přílišné zjednodušení.“
(Virusmyth, říjen 2001)

Dr. Vladimir Koliadin, Ph.D. – vedoucí vědecký pracovník, State Aerospace University, Charkov, Ukrajina:

Neexistují žádné důvody, proč považovat HIV-séropozitivitu za spolehlivý marker smrtelného onemocnění. Hlavní nebezpečí HIV-séropozitivity je iatrogenní [způsobené medicínou nebo lékaři] povahy: takovým jedincům hrozí vysoké riziko, že jim bude podávána abnormálně závažná a dlouhodobá ‚profylaktická‘ léčba (antibiotika, antiretrovirotika).“

„Tento iatrogenní vliv je přímým důsledkem nekritického přijetí teorie, podle níž virus HIV způsobuje AIDS. Kritické přehodnocení studií provedených v Africe ukazuje, že výsledky podporují hypotézu, podle níž HIV je pouze marker, a popírají hypotézu, podle níž HIV způsobuje AIDS, a to bez ohledu na skutečné příčiny HIV-séropozitivity. I kdyby se rigorózně prokázalo, že HIV existuje jako exogenní přenosné agens (to se nikdy nestalo) a že HIV-séropozitivita je způsobena infekcí virem HIV, stále to nemůže prokázat, že HIV je příčinou AIDS.“
(Virusmyth, říjen 1996, duben 1998)

Bohužel všeobecné přijetí hypotézy HIV/AIDS a intenzivní propagace tohoto názoru jako konečné pravdy ze strany ‚establishmentu AIDS‘ odvádí pozornost vědecké komunity – a prostředků na výzkum – od skutečné cesty k odhalení příčin AIDS a snížení počtu jeho obětí.“ (Rethinking AIDS, leden/únor 1994)

Dr. David Mertz, Ph.D. – filozof vědy, University of Massachusetts, Amherst:

Na začátku mého kacířství je skutečnost, že nevěřím, že by hypotéza HIV byla velmi pravděpodobná. Jakmile se pustíte do čtení biochemických a imunologických poznatků o HIV a AIDS, můžete se k názoru, že AIDS je způsoben virem HIV, dostat jen díky poměrně obrovské dávce slepé víry. To, že je tolik velmi inteligentních vědců ochotno tomu tak snadno uvěřit a v podstatě přijmout závěr při absenci jakýchkoli velmi dobrých důkazů, je velmi zajímavá případová studie zpolitizované filozofie vědy.“ (Sex Wars: The New Left’s Aids-Related Scientism, Rethinking Marxism, 1996/1997)

Jane Goldberg, Ph.D. – instruktorka psychologie, City University of New York, New School for Social Research Graduate Faculty, výzkumná pracovnice, Oddělení lékařské onkologie, Kingsbrook Jewish Medical Center, Brooklyn, NY, konzultantka nadace „Help a Mother, Save a Child“:

Nedávno jsem byla požádána, abych svědčila jako soudní znalec v případu dvou pěstounských dětí. Tyto dvě sestry měly tu smůlu, že se narodily HIV pozitivní matce a samy byly HIV pozitivní.

Po většinu dvouletého období, kdy byly u svých pěstounů, dostávaly AZT. Po většinu tohoto dvouletého období byly nemocné. Rodiče začali pochybovat o účinnosti léku, prostudovali spoustu informací a nakonec dospěli k přesvědčení, že to byl lék, nikoliv HIV status, kvůli kterému byly děti nemocné. Vysadili jim lék a děti začaly prospívat, vypadat a cítit se skvěle.

Charitativní organizace, která děti umístila, zjistila, že dětem není podáván lék, a děti byly okamžitě, bez předchozího varování a přípravy, odebrány z domu. Případ, u kterého jsem svědčila, se týkal práva na návštěvy. Můj postoj byl jednoznačný. Dětem by mělo být umožněno vídat se s jedinými rodiči, které vůbec znaly.

Svědčila jsem dvě hodiny a byla jsem vyslýchána, jako bych byla nepřátelský svědek, který obhajuje zločince. Soudce rozhodl, že není v nejlepším zájmu dětí, aby se pod dohledem stýkaly s rodiči. Dalších podobných případů existuje spousta.“
(řeč při přebírání ceny Changing Destiny Award od nadace Pomozte matce, zachraňte dítě, 2002)

Dr. Anthony I. Okoh, Ph.D. – lektor, Ústav mikrobiologie, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigérie:

Doufáme také, že vaše skupina bude mít možnost informovat lidi o jiných názorech (s vědeckou podporou) na tento podvod zvaný ‚souvislost HIV/AIDS‘ a také o tom, jak tyto ‚disidentské‘ názory začínají odhalovat ortodoxii HIV/AIDS. Doufáme, že na konci probíhajících studií by byli disidenti ospravedlněni a že mnozí odsouzení k smrti by si uvědomili, že nakonec nezemřou. Do té doby by věda zažila sametovou revoluci.“ (dopis dr. Adejuyigbemu)

Je skutečně velmi nevědecké a neakademické složit ruce do klína a předstírat, že jsme slepí k nutnosti podrobně zkoumat nevědecká dogmata, která chrlí ortodoxie AIDS.“

Dr. Paul Olisa Adaka Ojeih, Ph.D. – lékař, ředitel Iris Medical Foundation, Lagos, Nigérie, autor knih „Man and Diseases“, „AIDS: The Untold Truth and Cure“ a „AIDS: The Plague That Never Existed“:

Věřím, že HIV neexistuje, věřím, že existuje několik faktorů, které narušují imunitní systém. Za více než dvacet let boje s establishmentem AIDS v Nigérii jsem si uvědomil, že všechny pohání chamtivost a korupce na nejvyšší úrovni, a to i ve vládě. Že se s nimi média nevědomky spolčila, aby terorizovala lidi. Vypisuji padesát tisíc dolarů každému skvělému virologovi, který prokáže existenci viru HIV podle původních vědeckých prací dr. Galla a profesora Luca Montagniera.“ (komentář na Virusmyth)

Dr. Rudolf Werner, Ph.D. – profesor biochemie, University of Miami School of Medicine:

Hypotéza HIV-AIDS zůstává pouze hypotézou. Předpovědi mnoha odborníků se ukázaly jako mylné. Například v rozporu s předpovědí, že se AIDS rychle rozšíří i v heterosexuální populaci, se nemoc ve Spojených státech stále omezuje z 85% na muže. Přesto se HIV pozitivní objevují se stejnou četností u zdravých mužů a žen rekrutujících se do armády. Tento rozpor nepodporuje hypotézu, že AIDS je způsoben virem HIV.“

„Lékům proti AIDS jsou připisovány zásluhy za snížení počtu úmrtí na AIDS. Neexistují však žádné vědecké důkazy, že tyto toxické léky prodlužují život. Studie provedená v Ugandě ukazuje, že doba mezi nakažením virem HIV a úmrtím je stejná jako ve Spojených státech. Ugandská skupina nedostávala žádné léky proti AIDS, zatímco americká skupina ano. Vzhledem k tomu, že většina lidí v ugandské studii byla podvyživená a mnohočetně infikovaná, nenaznačuje to, že antiretrovirové léky délku života zkracují? Podvýživa je nejčastější příčinou imunitní nedostatečnosti.“

„Myslel jsem si, že nikdy nepřijde den, kdy renomovaný lékařský časopis konečně umožní debatu na toto ožehavé téma. Po 100 miliardách dolarů vynaložených během 20 let na špatně podloženou hypotézu, aniž by to k něčemu bylo, je nejvyšší čas. Snad to přiměje některé lékaře k zamyšlení, než začnou předepisovat smrtící léky na léčbu fiktivního viru.“

„Vláda bohužel potlačuje alternativní vysvětlení AIDS. Tento dogmatický přístup jistě povede k medicínské katastrofě.“

„Diagnóza HIV pozitivity stála příliš mnoho životů. Pokračujme v této debatě a konečně použijme zdravou vědeckou metodu, která je tak naléhavě potřebná.“
(Miami Herald, 30. července 2002)

Dr. George Milowe – lékař, Melrose-Wakefield Hospital, Malden, Massachusetts:

Jako lékař jsem zděšen a zahanben tím, že svobodný tok vědeckého bádání a nesouhlasu byl v otázce HIV/AIDS běžně potlačován a odmítán. Jsem zděšen, že celá generace mladých lidí byla k smrti vyděšena tím, že ‚sex zabíjí‘. Jsem zděšen, že lidé dostávají léky (AZT atd.), které jim nejen nepomáhají, ale dokonce jim škodí nebo je zabíjejí. Jsem zděšen, že zcela zdraví lidé spáchali sebevraždu, když se dozvěděli, že jsou ‚HIV pozitivní‘, i když test je samozřejmě nespecifický a bezvýznamný. Jsem zarmoucen a rozzloben tím, že někteří lidé vydělávají spoustu peněz na utrpení druhých (zejména farmaceutické firmy).“

„Jsem hrdý na to, že jsem součástí této skupiny. Osobně jsem si přečetl mnoho odborné literatury na toto téma, takže jsem přesvědčen, že jde jednoznačně o jednu z největších, ne-li největší lékařskou kamufláž 20. století – doufejme, že ne i 21. století…“


„Přestože jsem se snažil přimět noviny a časopisy, aby mé dopisy na toto téma otiskly, jediné, které tak učinily, byly málo známý časopis o alternativním životním stylu a časopis Townsend Letter for Doctors (duben 1995), který má větší náklad.“ (komentář pro Virusmyth.net)

Dr. David Epstein – lékař-osteopat, Atlanta, Georgia:

[HIV/AIDS] by nebylo prvním případem, kdy byla diagnóza příhodně vytvořena na základě souboru symptomů, aby se z jinak zdravých pacientů vytáhly obrovské sumy peněz.“ (Kim Bannon Petition, 19. ledna 2005)

Philippe Krynen – bývalý ředitel Partage Tanzania, francouzské charitativní organizace pro boj proti AIDS:

V Africe je velmi snadné ‚konat dobro‘. Je to tak neorganizované, že ten, kdo koná dobro, je zároveň tím, kdo hlásí o dobru, které koná. Je to tedy ideální pole pro charitu – falešnou charitu, která tvoří 99% charity v Africe – charitu, ze které mají prospěch dobrodinci.“

„Lidem po celém světě byly ohledně AIDS vymyty mozky. Stala se z něj nemoc sama o sobě, aniž by nadále bylo nutné mít nemocné lidi. K epidemii AIDS v dnešní době pacienty s AIDS nepotřebujete, protože to, co je špatné, není třeba dokazovat. Nikdo to nekontroluje, AIDS existuje sám o sobě. Přišli jsme sem, abychom pomohli sirotkům v důsledku AIDS. Teď čelíme situaci, kdy nejsou žádní sirotci a žádný AIDS… Je dobré vědět, že tato epidemie, která měla Afriku vyhladit, je jen velkou mýdlovou bublinou.“

„Jsme v srdci země s AIDS. Mluvíte s lidmi, kteří zde AIDS ‚objevili‘ a kteří nyní tvrdí, že je to lež. Očekáváme, že za to, co říkáme, budeme muset zaplatit. Bude to cena za pravdu.“ (Sunday Times (London), 3. října 1993)

Dr. Hansueli Albonico – lékař, Langnau, Švýcarsko:

Ve spárech ‚AIDS‘ převládá strach natolik, že samotný test na HIV, bez ohledu na jeho výsledek, může vést k poklesu počtu T-lymfocytů. Úzkoprsá monokauzální virová hypotéza ‚AIDS‘ musí být překonána ve prospěch širšího pohledu, který bere v úvahu komplexní individuální osobnost pacienta v jeho vztahu ke světu a prostředí.“ (Amsterdamská konference „AIDS: A Different View“, 14.-16. května 1992)

Dr. Charles L. Geshekter, Ph.D. – profesor afrických dějin, California State University, Chico:

Pokud nevěříte, že [HIV=AIDS], jste kacíř. Takže nejlepší způsob, jak se vypořádat s disidenty, je ignorovat je, umlčet je a zničit jejich kariéru.“ (časopis Gadfly, 11. června 2001)

Díváte se na něco, co se podle mého názoru ukáže jako jeden z největších podvodů konce 20. století.“ (Fudged Facts On AIDS, Now Magazine, Toronto, 9.-15. března 2000)

Prof. B. M. Hegde – profesor kardiologie, The Middlesex Hospital Medical School, University of London, bývalý prorektor, Manipal University, Mangalore, Indie:

Jsem jedním z těch, kteří této hypotéze [HIV=AIDS] nikdy nevěřili. Nemohl jsem se k tomu vyjádřit, protože jsem byl s tímto názorem ve svém okolí jediný. Chtěl bych znát pravdu!“ (http://www.virusmyth.net)

Dr. Fidias E. León-Sarmiento, Ph.D. (profesor, Ústav vnitřního lékařství, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Kolumbie, vedoucí výzkumný pracovník, National Institutes of Health, Washington DC), Marta Carpintero de Jimeno, MSc (Laboratorio Químico de Monitoreo Ambiental (LAQMA), Bogota, Kolumbie):

I kdybychom přijali [HIV] etiologii onemocnění, v prvních studiích [Galla a kol.] bylo séropozitivních na tento virus pouze 36% pacientů s AIDS. Později četné vědecké publikace upozornily na existenci velkého počtu pacientů s příznaky a symptomy AIDS, kteří však byli zcela séronegativní… Možnost, že některé kofaktory jsou skutečnými příčinami velkého počtu entit považovaných za AIDS… mimo jiné, bez ohledu na jejich retrovirový sérologický stav, je stále pravděpodobnější a vědecky věrohodnější.“

„…V některých zemích je HIV spojován s průjmy, v jiných se syndromem chřadnutí, v dalších s demencí a v dalších s Kaposiho sarkomem, mezi mnoha dalšími nemocemi, které se projevují odlišně a v závislosti na studované zemi, což z HIV činí geograficky selektivní virus.“

Tyto skutečnosti a nesrovnalosti spolu s… existencí více než 70 klinických a laboratorních situací, při kterých testy na HIV vykazují falešně pozitivní výsledky, včetně infekce Trypanosoma cruzi, kterou nedávno zjistila naše skupina, nebo, což je ještě horší, vzhledem k dosud neprovedené izolaci viru HIV, po téměř 20 letech zkoumání… je naléhavě nutné analyzovat další koncepty a zkoumat jiné etiologie odlišné od virové s cílem pomoci trochu více objasnit tyto složité problémy veřejného zdraví… a všechny ty záhadné a úžasné choroboplodné zárodky, které dnes již patří do nové skupiny HiV – Human Imagination Viruses (virů lidské představivosti).“ (Retrovirus, micotoxinas, immunosupresión y neurodegeneración, Revista De Neurología, 2002)

John Lauritsen – novinář, analytik průzkumu vystudovaný na Harvardu, autor knih „The AIDS War: Propaganda, Profiteering and Genocide From the Medical-Industrial Complex“ a „Poison by Prescription: The AZT Story“:

Ti z nás, kteří jsme ‚disidenty AIDS‘, byli opakovaně zděšeni a znechuceni nepravdami, překrucováním a opomíjením ve zpravodajství o AIDS… Dále tvrdím, že hlavní rysy válečného zpravodajství jsou stejné jako u zpravodajství o AIDS, a to: cenzura (dobrovolná, oficiální a mezi tím), hysterie, dezinformace, vymýšlení ‚příběhů o zvěrstvech‘ a obyčejná nekompetentnost.“ (New York Native, 12. srpna 1991)

Dr. Fereydoon Batmanghelidj – lékař, St Mary´s Hospital Medical School of London University:

Zastávám názor, že AIDS není virové onemocnění, ale metabolická porucha způsobená excesivním způsobem života. Stejně tak může být způsoben těžkou podvýživou v chudších a hladomorem postižených společnostech. Vím, že tento názor je zcela v rozporu se současným přesvědčením vynuceným mediální prezentací sociálního problému, ale je povinností angažovaných vědců vzít v úvahu a prozkoumat všechny aspekty tohoto problému. Teprve nyní začínáme chápat, co může být AIDS. Víme jedno, že to není nemoc vyvolaná virem!“ (z knihy „Your Body’s Many Cries for Water“)

Nicholas Regush – reportér v oblasti medicíny, bývalý vědecký producent ABC News s Peterem Jenningsem, redaktor, Red Flags Daily:

Řekněme, že jste vědec v oblasti medicíny, který si čas od času klade otázku, zda je HIV skutečně příčinou AIDS, nebo zda AIDS vyvolává jen jeden virus. Je to opodstatněná otázka, vzhledem k tomu, že za sebou máme 20 let epidemie, aniž bychom měli k dispozici nějakou snesitelnou/trvalou léčbu. Ale opravdu chcete tento názor vyjádřit? Nebo jen položit otázku? Pokud tak učiníte, pravděpodobně vás navštíví nové gestapo. Zapomeňte na nějaký ten státní grant. Zapomeňte na zvýšení platu. Ocitnete se na okraji společnosti, vaše pověst bude pošpiněna a pravděpodobně skončíte na ulici.“

„Třicet let jsem pracoval jako reportér v oblasti medicíny. Udělal jsem rozhovory s tisíci vědců pro noviny a časopisy, rozhlasové a televizní pořady a knihy. Setkal jsem se s vědci, kteří se alespoň snaží zachovat si otevřený a spravedlivý pohled na vědecké otázky. Setkal jsem se také s mnoha propagandisty, kteří si myslí, že jsou vědci. Za celou dobu, co pracuji jako novinář, jsem nenarazil na odpornější skupinu lidí, s nimiž bych mohl dělat rozhovory, než jsou propagandisté, kteří pracují v oblasti výzkumu HIV.“ (Second Opinion, ABCNews.com, 1999)

Od samého počátku AIDS jsem si začal všímat, že se podle vědeckých zásad moc nepostupovalo. V mnoha případech se činily ukvapené závěry, hodně se spekulovalo… Od samého začátku jsem věděl, že něco nesedí a od té doby se nic nezměnilo.“ (New York Press, 10. března 2000)

Dr. Ching-Chee Chan – Ph.D. z fyzikální chemie, University of Manchester, UK, výzkumník a spisovatel v oblasti AIDS, Kanada:

To je velmi pobuřující. HIV jako příčina AIDS je hypotéza. Hypotéza je předpoklad vytvořený vědci pro diskusi o jejich vědeckých problémech. Veřejnost nějakým zvláštním způsobem přijala hypotézu jako prokázanou teorii.“

Až konečně přiznají, že HIV nezpůsobuje AIDS, dojde k násilné reakci trhu, protože průmysl kolem HIV utratil miliardy dolarů na výzkum HIV a většinu těchto peněz už možná nebude možné získat zpět.“ (An Alternative Approach to AIDS and Related Problems, 2. kniha)

Anthony Liversidge – vědecký novinář, New York:

Redakce sborníku [americké Národní akademie věd] si na kritiku jeho [Duesbergových] tří příspěvků najala celý šik speciálních recenzentů, kterých bylo podle posledních údajů 26. Žádný z nich nedokázal identifikovat jedinou neopravitelnou faktickou nebo logickou chybu, jak redakce přiznala, pouze rozdílné názory.“ (Omni, červen 1993)

Dr. Howard Urnovitz, Ph.D. – mikrobiolog a imunolog, vědecký ředitel Chronic Illness Research Foundation, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Chronix Biomedical:

Toto je pro vědu skutečně doba temna. Z nedávné konference o AIDS v Barceloně si můžeme odnést poselství, že nekompetentní vědci zabývající se AIDS a ještě nekompetentnější reportéři v oblasti medicíny plýtvají životy a penězi a zároveň vytvářejí sankce proti průlomovým objevům v medicíně tím, že odmítají vyslechnout každého, kdo zpochybňuje jejich závěr, že virus HIV je jedinou příčinou AIDS.“

„[Anthony] Fauci je jedním z hlavních strůjců mýtu americké vlády o tom, že bylo prokázáno, že HIV je příčinou AIDS a že potlačení HIV zachrání životy… mýtu, který se tak zakořenil v konvenční medicíně, že jeho zpochybňování se rovná zradě.“

„K pochopení vlastností viru HIV není dostatek údajů, protože vědecká literatura není ničím jiným než názory, špatně provedenými studiemi a recenzemi špatně provedených studií.“
(debata na Red Flags, 22. července 2002)

Výzkum AIDS financovaný americkou vládou se stal pracovním programem pro vědce, kteří nemají odvahu a prostředky na to, aby zpochybnili konvenční vědecké znalosti.“

„Podepsání takového dokumentu [Durbanské deklarace] federálním zaměstnancem… je zneužitím moci. Je to využívání vládní pozice – ve Fauciho případě vysoké vládní pozice – k tomu, abyste v podstatě šikanovali každého, kdo s vámi nesouhlasí. Považuji to za porušení vědecké etiky. Vědecká metoda je přinejmenším částečně založena na diskusi. Vyzývat k ukončení diskuse je nevědecké; zaštiťovat se při tom mocí vlády USA je neetické.“


„Tím, že Durbanskou deklaraci podporuje vláda USA, ti, kdo ji podepsali, zavedli mezinárodní pravidlo, podle nějž platy, financování, prestiž, vědecká komunikace, povýšení, ocenění a vyznamenání nebudou udělovány osobám, které zpochybňují oficiální stanovisko, že AIDS je způsoben pouze virem HIV. To vytváří vládní sankce proti každému, kdo chce svobodně zkoumat skutečný vztah (pokud nějaký existuje) mezi HIV a AIDS. To je neetické.“ (debata na Red Flags, 1. dubna 2002)

Dr. Stuart W. Dwyer – chirurg na částečný úvazek (soudní lékař), Grahamstown, Jihoafrická republika:

Jako vězeňský lékař v Jihoafrické republice částečně souhlasím se skeptickým pohledem prezidenta Mbekiho na současný statistický výzkum infekce HIV a AIDS. Výzkumná data bývají formulována na základě pojistně-matematických modelů a krátkých studií u těhotných žen navštěvujících prenatální kliniky. Je známo, že těhotenství způsobuje zvýšenou míru falešně pozitivních výsledků při testování na infekci HIV metodou ELISA. Výsledky takových výzkumů vedou k děsivým statistikám, které vyvolávají dojem, že celá jižní Afrika se během příštích 24 měsíců vylidní.“

„V přeplněných jihoafrických věznicích žije obrovská populace (často 30 osob na celu), v níž je homosexualita velmi rozšířená a kondomy se prakticky nepoužívají. To je dokonalá živná půda pro rychlé šíření viru HIV. V této věznici, která pojme 550 vězňů a je vždy plná nebo přeplněná, je míra nakažení virem HIV 2 až 4% a za sedm let, co tam pracuji, došlo pouze ke dvěma úmrtím na AIDS.“

„Míra nakažení virem HIV ve všech jihoafrických věznicích je v současné době 2,3%. Míra nákazy ve vězeňské populaci by měla být vyšší než v běžné populaci, nebo alespoň stejná. Čísla pro věznice v Jihoafrické republice jsou však mnohem nižší než čísla získaná na základě pojistně-matematických modelů a prenatálních údajů, která údajně odrážejí výskyt infekce v běžné populaci.“ [Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 20% dospělých Jihoafričanů je nakaženo virem HIV].

Rozšířený mystický postoj k HIV/AIDS dává této nemoci uznání, které je neúměrné jejímu výskytu.“ (British Medical Journal, 26. ledna 2002)

Dr. Guylaine Lanctot – lékařka, autorka knihy „The Medical Mafia“:

AIDS je ze své podstaty nevyléčitelný. Lidé, u kterých se onemocnění rozvine, jsou okradeni o naději na uzdravení. HIV však nemá s AIDS nic společného. AIDS je syndrom 25 nemocí a nedostatečného imunitního systému způsobený podvýživou, léky – legálními i nelegálními – stresovými podmínkami a chybějícím duchovním smyslem života.“ (From Shocked Sheep to Winged Horses – A Physician’s Guide to Planetary Transformation, Roxanne Davies)

Mark Craddock, Ph.D. – vedoucí vědecký pracovník, School of Mathematical Sciences, University of Technology, Sydney, Austrálie:

[Vědci zabývající se AIDS] si zřejmě vůbec neuvědomují, jakou předpověď dávají jejich vlastní výsledky. Pravděpodobně se neobtěžovali zabývat se nudnými otázkami typu ‚odpovídají naše výsledky tomu, co pozorujeme u pacientů?‘ Tyto skupiny však ve skutečnosti dělají něco mnohem horšího. Ani jedna ze skupin neporovnávala míru tvorby T-lymfocytů u HIV pozitivních pacientů s HIV negativními kontrolami!“ (AIDS: Virus- or Drug Induced?, 1996, str. 127-130)

Dr. Ron Kennedy – lékař, Santa Rosa, Kalifornie:

…Kochovy postuláty selhávají na každém kroku. Jediný způsob, jak věřit tomu, že HIV způsobuje AIDS, je buď mít nedostatečné znalosti, aby člověk mohl myslet sám za sebe, nebo mít osobní, finanční a/nebo egoistický zájem na tom, aby tato teorie byla pravdivá…“ (web.archive.org/web/20060207061608/http://www.medical-library.net/sites/framer.html?/sites/_aids.html)

Dr. Gunther Stend, Ph.D. – bývalý vedoucí Katedry molekulární a buněčné biologie, University of California, Berkeley:

V některých případech se lidé, kteří se nedokázali prosadit v jiných oborech, přesunuli do oblasti AIDS, kde mohli získat finanční prostředky, a vytlačili tak dobré vědce.“ (Los Angeles Times, 20. června 1993)

Dr. Michael Culbert, D.Sc. – viceprezident American Biologics/Robert W. Bradford Research Institute, autor knihy „AIDS: Hope, Hoax and Hoopla“:

HIV nemůže být jedinou příčinou (pokud vůbec nějakou) AIDS. U většiny osob nakažených virem HIV nedošlo k rozvinutí zjevného onemocnění. Stále častěji se objevují případy AIDS bez nákazy virem HIV. Diagnóza AIDS nebo pre-AIDS neznamená zaručenou hrozbu smrti. Imunitnímu (obrannému) systému hostitele lze pomoci, nebo jej dokonce obnovit pomocí přírodních metod a terapií. Nejdéle přežívajícími pacienty s AIDS jsou ti, kteří odmítli syntetické léky a používají přírodní terapie.“

Dr. Michael Tracey, Ph.D. – ředitel Centre for Mass Media Research, University of Colorado, Boulder:

Jediná pravda o AIDS je, že žádná pravda neexistuje. Zůstávají zásadní otázky a stále hlasitější šepot z okrajů vědecké literatury, že jsme to buď v počátečních fázích nemoci nepochopili úplně správně, nebo dokonce, že jsme to pochopili úplně špatně.“ (AIDS and the Making of the Public Mind, inaugurační přednáška Katedry mezinárodní komunikace, University of Salford, Anglie, 1995)

Dr. Stephen Caiazza – internista. V letech 1977-78 byl stipendistou Národního ústavu zdraví v oboru imunologie. Na počátku své kariéry se zasloužil o uvolnění léku AZT, na což vzpomínal s lítostí:

Jsem přesvědčen, stejně jako čím dál více dalších lidí, že takzvaný virus AIDS, HIV, HTLV-III, vyberte si jméno, není příčinou nemoci… I kdybych měl pravdu jen z poloviny, pomyslete na ten neuvěřitelný průmysl, který tím ohrožuji – farmaceutický průmysl, lékaře a výzkumníky.“ („Syphilis as AIDS“, Robert Ben Mitchell, 1990, str. 102)

Dr. Albert Sabin – virolog:

Myslím, že názory člověka, jako je dr. Duesberg, jsou strašně, strašně důležité a musíme jim věnovat pozornost.“ (Oakland Tribune, 31. ledna 1988)

Dr. Leo Rebello, Ph.D. – naturopatický lékař, prezident organizace AIDS Alternativa a Indian Council of Natural Medicine and Research:

AIDS je největším mýtem naší doby. Navzdory rozsáhlým důkazům, které ukazují, že HIV není příčinou AIDS, je tento mýtus záměrně udržován, aby průmysl nadále prosperoval.“ („AIDS No More“, dr. Leo Rebello)

Dr. Henry Bauer, Ph.D. – emeritní profesor chemie a přírodních věd na Virginia Polytechnic Institute & State University; bývalý šéfredaktor časopisu Journal of Scientific Exploration; autor knih „The Origin, Persistence and Failings of HIV/AIDS Theory“, „Fatal Attractions: The Troubles with Science“, „Scientific Literacy and the Myth of Scientific Method“, „Science or Pseudoscience: Magnetic Healing, Psychic Phenomena, and other heterodoxies“ a dalších knih:

Představa HIV=AIDS je tak zakořeněná, že je třeba se zamyslet nejen nad vědeckými poznatky, na nichž je tato hypotéza založena (nebo spíše nad jejich nedostatkem!), ale je třeba také pochopit, jak se tato pověra tak pevně zakořenila, že je odolná vůči všem důkazům a dokonce i zdravému rozumu.“ (Weekly Dig, Boston, http://www.weeklydig.com/index.cfm/issueID/0decc5c3-79f1-46e3-a8fa-1ee44b21dcfd/fuseaction/Article.view/issueID/53b34d62-192b-4fc3-b38d-01d0e81fc58e/articleID/e23575ea-8f28-4627-b1d9-f1393f6a194c/nodeID/1f8d80f1-1d63-4759-b277-66449307b413)

Dr. Charles Ssali – ugandský lékař a výzkumník v oblasti západní i tradiční bylinné medicíny; člen Royal College of Surgeons v Londýně:

Na prvním místě v této podvodné hře byli Robert Gallo a Luc Montagnier, spoluobjevitelé viru HIV, o němž se v současnosti tvrdí, že způsobuje AIDS. Dokonce zinscenovali spor o to, kdo má na objev viru oprávněný nárok. Později se zjistilo, že oba spolupracovali na svých výzkumech, které podvod odstartovaly. Tvrdili, že jej izolovali v laboratoři… Jiní vědci zjistili, že záhadný virus nemůže splňovat vědecká kritéria, jako je izolace pomocí centrifugace v hustotním gradientu nebo aby byl vidět elektronovým mikroskopem… HIV nebyl nikdy izolován jako entita. [Gallo a Montagnier] také vymysleli testy, které uvedli na trh a které jim vydělaly miliony dolarů.“

„Propagace západních léků, jako je AZT, které nás mají vyléčit z našich nemocí, jako je AIDS, je dalším podvodem, který prosazují vlády našeho třetího světa. Toxicita těchto léků je tak vysoká, že je s podivem, proč je lidé stále ještě užívají jako lék na cokoli, jako např. HIV. Musíme si uvědomit, že AIDS je velký byznys, a protože třetí svět je pro západní farmaceutický průmysl velkým trhem, nebude tolerovat inovace z třetího světa, které ohrožují tento tržní monopol, který drží po generace. Systematicky nás otravují ti, kteří mávají dolarovými bankovkami před našimi vůdci a lákají je, aby přijali cokoli, co řeknou.“
(Ssali, The Great Aids Deception In The Third World, 1999)

Andrew Maniotis, Ph.D. – docent bioinženýrství. Bývalý ředitel programu Buněčná a vývojová biologie rakoviny, Departments of Pathology, Anatomy and Cell Biology, and Bioengineering, University of Illinois, Chicago:

Výsledkem vynálezu ‚HIV-AIDS‘ v roce 1984 prostřednictvím tiskové zprávy namísto řádného odborného posouzení vědeckou komunitou byla nákladná a zdlouhavá obhajoba neobhajitelného.“ (Kim Bannon Petition, 19. ledna 2005)

2 komentáře u „„Odborníci“ versus „popírači“ HIV/AIDS“

Napsat komentář

Pin It on Pinterest

Share This